Obecné podmínky

Platné od 05.02.2020.

Obecné podmínky

Obecné podmínky

STÁHNOUT

Additional General Terms and Conditions of Barion Pixel

STÁHNOUT

1. Vymezení pojmů

V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a slovní spojení následující význam.

Aktivace: Právní prohlášení učiněné Uživatelem, jehož prostřednictvím Uživatel elektronicky potvrdí záměr uzavřít smlouvu v elektronickém rozhraní dostupném prostřednictvím aktivačního odkazu a tím uzavírá Smlouvu s Vydavatelem.

Peněženka Barion: Elektronická služba dostupná na stránce Vydavatele prostřednictvím mobilní aplikace nebo prostřednictvím API zpřístupněné Vydavatelem třetí osobě, jejíž služba poskytuje přístup k účtu Barion Uživateli, který vlastní účet Barion, a umožňuje mimo jiné podávání Transakčních příkazů, vyhledávání informací, zablokování účtu a přístup k dalším službám spojeným s účtem Barion. Tato služba je dostupná nonstop každý den v roce.

Účet Barion / zůstatek na účtu Barion: Jednotka elektronických záznamů přiřazená danému Uživateli v Barion, která slouží k uchovávání a vedení záznamů o elektronických penězích, které jsou k dispozici Uživateli v měnách vedených Vydavatelem. Účet Barion není platebním účtem ve smyslu zákona o platebních službách.

Barion API: V rámci služeb peněženky Barion mohou být veškeré služby zdokumentované Vydavatelem využívány dalším softwarem.

Barion: Serverový systém elektronických peněz zřízený a provozovaný Vydavatelem a služba elektronických peněz poskytovaná Vydavatelem a spadající do působnosti těchto Všeobecných podmínek.

Mobilní aplikace Barion: Aplikace, kterou si lze stáhnout do mobilního telefonu a která poskytuje přístup k peněžence Barion a Službám.

Poplatky: Veškeré poplatky, provize a náklady, které si je Vydavatel oprávněn účtovat v souvislosti se Službou nebo za realizaci Transakčního příkazu. Poplatky jsou uvedeny ve Výčtu podmínek, který tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Příjemce: Jednotka zřízená v peněžence Barion, která může být:

 • webové nebo fyzické místo prodeje zboží služeb prodávaných Uživatelem; nebo
 • web uživatele, na kterém zajišťuje, zprostředkovává či jinak umožňuje prodej produktů nebo zboží prostřednictvím internetu kupujícím, prodávajícím nebo jiným třetím osobám; nebo
 • web Uživatele nebo fyzické místo, kde Uživatel přijímá dary.

Služby příjemce: Služby popsané v článku 6 Smlouvy.

Zákon o poskytovatelích platebních služeb: Zákon CCXXXV z roku 2013 o poskytovatelích platebních služeb.

Prodejce: Uživatel, který prodává zboží nebo služby Zákazníkovi v rámci Zprostředkovaného prodeje.

Elektronické peníze / e-money: Podle § 6 odst. 1) bodu 16 zákona o úvěrových institucích: elektronické peníze jsou elektronicky uloženou peněžitou částkou, která představuje nárok vůči Vydavateli elektronických peněz, jenž vzniká při přijetí peněžitých prostředků pro účely realizace platebních transakcí vymezených v zákoně o platebních službách, které jsou přijaty fyzickou nebo právnickou osobou, nezapsaným obchodním sdružením nebo jiným výhradním vlastníkem než Vydavatelem elektronických peněz. Elektronické peníze jsou peněžním ekvivalentem.

Vlastník elektronických peněz: Uživatel, který je vlastníkem elektronických peněz.

Vydávání elektronických peněz: Na žádost Uživatele a za úplatu vydá Vydavatel elektronické peníze a připíše je po přijetí úplaty ve prospěch účtu Barion Uživatele.

Služba elektronických peněz: Vydávání a výběry elektronických peněz a realizace platebních transakcí prováděných za použití elektronických peněz s nimi spojených tak, jak stanoví § 3 odst. 1) písm. e) zákona o úvěrových institucích, a poskytnutých Vydavatelem Uživateli na základě Smlouvy a v souladu s jejími podmínkami.

Transakce s elektronickými penězi: Odesílání peněz na vrub účtu elektronických peněz dostupných Uživateli nebo provádění jiných plateb elektronickými penězi včetně veškerých Poplatků a nákladů na tyto transakce.

Dostatečné prostředky: Kladný zůstatek nezbytný k realizaci Transakčního příkazu dostupný na účtu Barion, s nímž může Uživatel volně disponovat; rovnající se hodnotě Transakčního příkazu plus poplatků účtovaných v souvislosti s Transakčním příkazem.

Uživatelské jméno: Osobní identifikátor, který je společně s Heslem nezbytný k jednoznačné a osobní identifikaci Uživatele. Uživatel může ke Službě přistoupit prostřednictvím Uživatelského jména a Hesla. V současnosti Vydavatel akceptuje jako Uživatelské jméno e-mailovou adresu.

Dobití: Úplata za elektronické peníze dostupné Vydavateli. V případě úspěšného dobití je vydání elektronických peněz provedeno v souladu s článkem 8.

Spotřebitel: Fyzická osoba jednající v zájmu cílů mimo rozsah výkonu její profesní nebo podnikatelské činnosti.

Zákon o úvěrových institucích: Zákon CCXXXVII z roku 2013 o úvěrových institucích a finančních podnicích.

Heslo: Osobní a tajný identifikátor, který nesmí být zpřístupněn třetí osobě a který společně s Uživatelským jménem identifikuje jednoznačně a osobně Uživatele. Uživatel může přistupovat ke Službě elektronických peněz prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Heslo si lze kdykoliv později změnit.

Vydavatel: Barion Payment Zrt. (sídlo: H-1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.; rejstříkový soud: Obchodní rejstříkový regionální soud pro hlavní město Budapešť; registrační číslo společnosti 01-10-048552; DIČ: 25353192-2-43., DIČ společenství: HU25353192, číslo oprávnění k podnikání: H-EN-I-1064/2013, identifikátor instituce vydavatele elektronických peněz: 25353192), jako instituce vydavatele elektronických peněz. Vydavatel realizuje vydávání elektronických peněz, vede záznamy o účtech Barion, provádí platební transakce související s elektronickými penězi a realizuje výběry elektronických peněz jako finanční službu.

Obchodník: Uživatel, který má Příjemce

 • k prodeji zboží nebo služeb prostřednictvím webového nebo fyzického místa prodeje; nebo
 • k zajišťování, zprostředkování nebo jinému umožnění prodeje produktů nebo služeb prostřednictvím internetu kupujícím, prodávajícím nebo jiným třetím osobám; nebo
 • k přijímání darů na webovém nebo fyzickém místě.

Výčet podmínek: Informační materiál, který popisuje cenu Služeb poskytovaných Vydavatelem a který je dostupný uživatelům se stanovením konkrétních Poplatků a dalších podmínek.

Přispěvatel: Uživatel, který je na základě příkazu Zprostředkovatele oprávněn k přijetí poplatku po připsání kupní ceny, a to na jakémkoliv právním podkladu, za podporu realizace prodeje v jakékoliv podobě. Přispěvateli mohou být zástupci, kteří napomáhají prodeji, nebo Zprostředkovatel.

Poplatek přispěvatele: Poplatek splatný Prodávajícím Přispěvateli na jakémkoliv právním podkladu na základě příkazu Zprostředkovatele za jakoukoliv formu pomoci při prodeji. Poplatky přispěvatele mohou být rovněž hrazeny Zprostředkovatelům.

Transakční příkaz: Příkaz umožněný Uživateli Vydavatelem v souvislosti s elektronickými penězi, včetně konkrétních transakcí s elektronickými penězi, vyrovnání elektronických peněz, vydání a výběrů.

Mikropodnik: Podnik, který splňuje náležitosti mikropodniku na základě zákona o platebních službách. V okamžiku uzavření smlouvy je mikropodnik definován jako podnik, který celkem zaměstnává méně než deset osob a jehož roční obrat anebo celková roční rozvaha v obchodním roce před uzavřením smlouvy nepřesáhla 2 miliony EUR nebo odpovídající částku v HUF (převedenou k poslednímu dni obchodního roku před uzavřením smlouvy na základě oficiálního kurzu maďarské centrální banky).

Technická dokumentace: Dokument uveřejněný na webu Vydavatele nebo jiným způsobem, který stanoví technické podmínky využívání Služby.

Distributor elektronických peněz: bod 6a § 3 zákona o poskytovatelích platebních služeb: subjekt, který realizuje prodej a výběr elektronických peněz jménem Vydavatele.

Odeslání peněz: Platební příkaz provedený Uživatelem jako subjektem, který provádí platbu Vydavateli za převod elektronických peněz konečnému příjemci a za realizaci tohoto Transakčního příkazu Vydavatelem.

Zákon o platebních službách: Zákon LXXXV z roku 2009 o poskytování platebních služeb.

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: Zákon LIII z roku 2017 o předcházení a boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zprostředkované prodeje: Prodejní transakce zajišťovaná, zprostředkovaná nebo jinak umožněná Zprostředkovatelem.

Zprostředkovatel: Obchodník, který zajišťuje, zprostředkovává nebo jinak umožňuje prodej zboží a služeb prostřednictvím internetu zákazníkům, prodejcům nebo jiným třetím osobám (např. sdílená ekonomika, tržiště, platby C2C).

Smlouva: Právní vztah mezi Uživatelem a Vydavatelem založený vyplněním a zasláním elektronického registračního formuláře Uživatelem, jeho přijetím Vydavatelem a jeho následnou Aktivací, jejíž podmínky jsou stanoveny v registračním formuláři anebo jiných dokumentech a rovněž v těchto Všeobecných podmínkách a Výčtu podmínek.

Porušení smlouvy: Událost nebo pravidlo uvedené ve Smlouvě nebo těchto Všeobecných podmínkách nebo legislativě, jejichž následkem je, při vzniku takové události nebo porušení pravidla, Vydavatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět a ukončit poskytování Služby (služeb) Uživateli.

Služba: Služba elektronických peněz nebo jakákoliv jiná služba, kterou Vydavatel poskytuje Uživateli na základě Smlouvy za podmínek v ní uvedených.

Trvalý nosič: Zařízení, které Uživateli umožňuje ukládat data adresovaná Uživateli trvale v souladu s účelem těchto dat a zobrazovat tato data ve stejné formě a se stejným obsahem. Vydavatel bude považovat zejména následující jako přímé notifikace podané prostřednictvím trvalých nosičů:

 • odesílání elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem;
 • notifikace zasílané do peněženky Barion Uživatele;
 • notifikace zasílané poštou.

Hotline: Hotline provozovaná Vydavatelem, jejímž prostřednictvím může Uživatel požadovat zablokování peněženky a účtu Barion, podávat reklamace a využívat služby průběžně definované Vydavatelem v těchto Všeobecných podmínkách. Komunikace mezi Uživatelem a Vydavatelem prostřednictvím Hotline bude zaznamenávána.

Telekomunikační prostředek: Jakýkoliv prostředek, který umožňuje stranám činit smluvní prohlášení k uzavření smlouvy, pokud nejsou vzájemně fyzicky přítomny. Jako telekomunikační prostředek je způsobilý zejména web Vydavatele.

Uživatel: Fyzická osoba nebo organizace, která chce uzavřít nebo již uzavřela smlouvu s Vydavatelem nebo která přistoupí k vyrovnání účtu Barion, včetně Zákazníků, kteří platí bankovní kartou prostřednictvím služby platební brány Barion. Uživatelem může být:

 • Fyzická osoba: jakákoliv fyzická osoba, která dosáhla věku šestnácti let.
 • Organizace: jakýkoliv subjekt, který není fyzickou osobou, včetně korporací, výhradních vlastníků, sdružení, nadací, advokátních kanceláří, notářských kanceláří, kanceláří patentových zástupců, kanceláří soudních vykonavatelů, evropských akciových společností, družstev, bytových družstev, evropských družstev, vodohospodářských sdružení, sdružení lesního hospodářství, dobrovolných zajišťovacích fondů, fondů soukromého penzijního připojištění, společností výhradních vlastníků, zájmových uskupení, včetně evropských ekonomických zájmových uskupení, evropských uskupení teritoriální spolupráce a sportovních klubů. Organizace zahrnují státní instituce a organizace, orgány místní samosprávy a veškeré rozpočtové organizace.

Zákazník: Uživatel, který uhradí Obchodníkovi nebo Prodejci cenu za zboží, služby či výši daru prostřednictvím služby Příjemce na vrub účtu Barion Uživatele nebo prostřednictvím vyrovnání bankovní kartou.

Výběr: Výběr (tj. odkoupení) elektronických peněz Vydavatelem na žádost Uživatele-vlastníka elektronických peněz a zpřístupnění odpovídající částky Uživateli v souladu s jeho pokyny.

2. Působnost těchto všeobecných podmínek

2.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví obecné podmínky platné pro právní transakce mezi Vydavatelem a Uživatelem, přičemž tyto podmínky jsou pro Uživatele a Vydavatele závazné i v nepřítomnosti výslovného ustanovení, pokud Smlouva mezi stranami nestanoví jiná ustanovení. Vydavatel nebude poskytovat služby ani uzavírat smlouvy s osobami mladšími šestnácti let.

2.2. Obsah právní transakce mezi Vydavatelem a Uživatelem se primárně řídí Smlouvou. Pro otázky těmito Všeobecnými podmínkami neupravené platí Výčet podmínek a ustanovení příslušných maďarských právních předpisů, zejména platná pravidla a ustanovení občanského zákoníku, zákona o úvěrových institucích, zákona o poskytovatelích platebních služeb a další právní předpisy, kterými se řídí vydávání elektronických peněz a související služby. Pokud Všeobecné podmínky a Smlouva obsahují rozporná ustanovení, přednost má Smlouva.

2.3. Pro účely Smlouvy platí Všeobecné podmínky bez výslovného ustanovení vůči Vydavateli a Uživateli. Strany se však mohou vzájemnou dohodou v jednotlivých smlouvách nebo Transakčních příkazech od Všeobecných podmínek odchýlit bez porušení platných právních předpisů a v takových případech mají odlišná ustanovení, která si Strany sjednaly, přednost před podmínkami těchto Všeobecných podmínek.

3. Uzavírání smluv

V případě registrace a vytvoření peněženky Barion:

3.1. Uživatel přistoupí k uzavření Smlouvy s Vydavatelem elektronicky vyplněním registračního formuláře dostupného na webu Vydavatele a jeho odesláním Vydavateli. Odeslání registračního formuláře Vydavateli nezakládá právoplatný projev vůle k uzavření smlouvy ze strany Uživatele; považuje se pouze za krok k zahájení postupu k uzavření Smlouvy. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit postup k uzavření Smlouvy bez právních následků.

Odesláním registračního formuláře Vydavateli Uživatel výslovně žádá uzavření Smlouvy pomocí telekomunikačního prostředku prostřednictvím webu Vydavatele a s tímto uzavřením souhlasí.

3.2. Vydavatel přezkoumá elektronicky podanou žádost Uživatele na uzavření Smlouvy. Vydavatel dle vlastního uvážení a na základě podmínek stanovených Vydavatelem rozhodne o přijetí žádosti k uzavření Smlouvy.

3.3. Pokud Vydavatel přijme žádost Uživatele k uzavření Smlouvy, zašle Uživateli aktivační odkaz s jedinečným identifikátorem na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v registračním formuláři.

3.4. Tato Smlouva se má za uzavřenou mezi stranami, jestliže Uživatel potvrdí záměr uzavřít Smlouvu v elektronickém rozhraní prostřednictvím aktivačního odkazu, což má za následek vznik Smlouvy prostřednictvím Aktivace. Tato Aktivace je právním projevem vůle Uživatele k uzavření Smlouvy.

3.5. Pokud Uživatel nepotvrdí záměr uzavřít Smlouvu v elektronickém rozhraní dostupném prostřednictvím aktivačního odkazu, žádná Smlouva ani právní vztah nejsou mezi Stranami založeny. Vydavatel je vázán svým smluvním návrhem po dobu uvedenou v elektronické zprávě obsahující aktivační odkaz. Pokud období, v jehož průběhu je Vydavatel vázán návrhem, vyprší bez přijetí návrhu, Vydavatel nevratně vymaže data uvedená Uživatelem v registračním formuláři.

3.6. Současně s uzavřením Smlouvy vytvoří Vydavatel uživatelský účet Barion v měně specifikované uživatelem a rovněž peněženku Barion uživatele. Pokud chce Uživatel zřídit účet Barion i v jiné měně, Uživatel to může požadovat na Vydavateli prostřednictvím peněženky Barion.

3.7. Vydavatel splní svůj závazek poskytnutí informací před uzavřením Smlouvy požadovaný příslušnou legislativou buď v papírové podobě, nebo prostřednictvím trvalého nosiče dle uvážení Vydavatele, a to před Aktivací.

3.8. Pokud si Strany nesjednají jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.9. V okamžiku uzavření Smlouvy s Uživatelem provede Vydavatel due diligence Uživatele dle ustanovení článku 18 na základě údajů uvedených v registračním formuláři.

V případě Nákupu bankovní kartou bez registrace:

3.10. V případě nákupu Zákazníka bankovní kartou u Obchodníka, který přijímá bankovní karty prostřednictvím služby Chytré brány Barion, provede Zákazník vyrovnání bankovní kartou ve prospěch Obchodníka dle článku 8.7 této Smlouvy. V takovém případě Zákazník, který provádí Vyrovnání bankovní kartou, požaduje na Vydavateli elektronicky uzavření Smlouvy zahájením platby bankovní kartou poskytnutím jeho e-mailové adresy a souhlasem s touto Smlouvou k realizaci Vyrovnání.

3.11. Po přijetí návrhu Uživatele na uzavření Smlouvy provede Vydavatel Dobití bankovní kartou a informuje Uživatele o jeho výsledku prostřednictvím e-mailu. V takovém případě se Uživatel nezaregistruje na základě Smlouvy a nebude pro něj vytvořena peněženka Barion a Smlouva je mezi Stranami uzavřena pouhou realizací Dobití bankovní kartou a dohodou mezi Obchodníkem a Zákazníkem k realizaci následujících transakcí elektronických peněz na základě článku 10 prováděných Dobitím bankovní kartou: Dodatky k rezervaci, opakovaná platba, sdílená ekonomika.

3.12. Vydavatel informuje Uživatele, že Obchodník předá údaje o Zákazníkovi a nákupu v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů uveřejněným na webu Vydavatele k přípravě uzavření smlouvy na základě článků 3.10. a 3.11. a k realizaci Smlouvy Vydavatelem a pro další účely uvedené v Oznámení o ochraně osobních údajů.

3.13. Nároky chargebacku vyplývající v souvislosti s Dobitím bankovní kartou budou posuzovány na základě ustanovení článku 8.14.

3.14. Vydavatel si ponechá údaje související s Dobitím bankovní kartou a transakcemi elektronických peněz na základě článku 3.11 tak, aby Uživatel tyto údaje spojil v případě jejich budoucí registrace na základě této Smlouvy s účtem Barion vytvořeným tímto způsobem, a proto transakce elektronických peněz a Dobití provedené před vytvořením účtu a peněženky Barion budou zobrazeny v peněžence Barion v historii účtu Barion u Uživatele. Účelem této služby pro pohodlí uživatele je učinit dříve realizovaná Dobití bankovní kartou a transakce elektronických peněz na základě článku 3.11 transparentní a snadno sledovatelné Uživatelem. Uživatel má právo vyjádřit námitky ke zpracování osobních údajů dle tohoto článku v souladu s ustanoveními Oznámení o ochraně osobních údajů na webu Vydavatele.

3.15. Další ustanovení Smlouvy v souvislosti s Dobitím bankovní kartou a transakcemi elektronických peněz uvedená v článku 3.11 budou s příslušnými změnami platit i pro Uživatele.

4. Elektronické peníze a účet Barion

4.1. Všeobecná ustanovení

4.1.1 Po uzavření Smlouvy vydá Vydavatel elektronické peníze na žádost Uživatele. Elektronické peníze vydané Vydavatelem jsou serverové on-line elektronické peníze nezaznamenané na fyzickém nosiči využívaném Uživatelem, ale na serveru Vydavatele, tj. na účtu Barion. Transakční příkazy se realizují na serveru.

4.1.2. Účet Barion je jednotkou elektronických záznamů na vysoce zabezpečeném serveru Vydavatele přiřazeném danému Uživateli v systému Barion, který služí k uchovávání a vedení záznamů o elektronických penězích dostupných Uživateli.

4.1.3. Vydavatel zpřístupní účet Barion v HUF a dalších měnách stanovených Vydavatelem. Soubor dostupných měn je uveden v aktuálně platném Výčtu podmínek. K Uživatelskému jménu lze v dané měně přiřadit pouze jeden aktivní (neukončený) účet Barion.

4.1.4. Uživatel může přistupovat k účtu Barion prostřednictvím peněženky Barion. Uživatel bude schopen vykonávat své dispoziční právo k elektronickým penězům zaznamenaným na účtu Barion pomocí Uživatelského jména a Hesla Uživatele. Uživatel může z elektronických peněz a do výše Dostupných prostředků provádět Odchozí peněžní příkazy a může rovněž realizovat částečné nebo plné výběry elektronických peněz.

4.1.5. Elektronické peníze na účtu Barion jsou vytvořeny Vydavatelem při jejich Vydání, tj. v okamžiku, kdy Uživatel úspěšně dokončí Dobití účtu Barion. Vydavatel vydá elektronické peníze pokaždé v měně Dobití, tj. v měně, v níž je úplata za elektronické peníze připsána na bankovní účet Vydavatele. Účet Barion lze dobíjet libovolným počtem dobití.

4.1.6. V souladu s platnými předpisy nebude Vydavatel elektronické peníze úročit.

4.1.7. Návod k použití systému Barion, tj. účtu Barion, peněženky Barion, Příjemce a dalších Služeb je Uživateli k dispozici prostřednictvím webu Vydavatele a rovněž prostřednictvím rozhraní peněženky Barion.

4.2. Zvláštní ustanovení pro účty Barion v cizích měnách

4.2.1 Vydavatel bude provádět transakce s elektronickými penězi mezi účty Barion ve stejné měně. Vydavatel má právo odmítnout transakce s elektronickými penězi mezi účty Barion v různých měnách.

4.2.2 Pokud je Uživatel uveden v transakci elektronických peněz v jiné měně než v měně vlastního účtu Barion Uživatele jako příjemce, Uživatel se konkrétně zavazuje a požaduje ve Smlouvě, aby Vydavatel otevřel účet Barion v měně transakce elektronických peněz.

4.2.3 V souvislosti s články 4.2.1 a 4.2.2 platí, že pokud příjemce transakce elektronických peněz je Uživatel Vydavatele na základě Uživatelského jména uvedeného v platebním příkazu, ale Uživatel nemá účet Barion v měně transakce elektronických peněz, Vydavatel zřídí účet Barion v měně transakce elektronických peněz pro účely realizace transakce elektronických peněz, přičemž částka transakce elektronických peněz bude připsána na tento účet.

4.2.4 Pokud je při Dobití specifikována peněženka Barion Uživatele, ale Uživatel nemá účet Barion v dané měně, Uživatel se konkrétně zavazuje a požaduje v této Smlouvě, aby Vydavatel zřídil účet Barion v měně transakce elektronických peněz a vydal a uložil elektronické peníze na tento nově zřízený účet Barion. Tento článek se nepoužije na Dobití uvedené v článku 6.2.2(e); v tomto případě bude samotný Příjemce povinen přistoupit ke zřízení účtu Barion v dané měně.

4.2.5 Je možné, že pod účty Barion v různých měnách jsou k dispozici různé soubory Služeb.

5. Peněženka Barion

5.1. Peněženka Barion je k dispozici pouze při splnění následujících technických kritérií:

 1. a) dostupnost osobního počítače, tabletu nebo mobilního telefonu (zařízení);
 2. b) Připojení k internetu;
 3. c) prohlížeč vhodný k prohlížení webu; doporučujeme používat aktuální verzi softwaru.

5.2. Uživatel bude povinen zajistit na vlastní náklady splnění technických kritérií používání peněženky Barion a správná nastavení, včetně údržby hardwaru, antivirové ochrany softwaru na tomto hardwaru a zálohování a zabezpečení dat uložených v zařízení Uživatele. Veškeré náklady na internetové připojení ponese Uživatel. Veškeré náklady na navázání elektronického spojení k použití peněženky Barion rovněž ponese Uživatel.

5.3. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit technické podmínky, je-li to dle uvážení Vydavatele nezbytné v důsledku nejnovějšího technologického vývoje nebo v zájmu zabezpečení Služby. Uživatel bude povinen zajistit na vlastní náklady splnění změněných technologických podmínek. Pokud Uživatel tuto povinnost nesplní, Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku tohoto neplnění Uživateli nebo třetí osobě.

5.4. Vydavatel bude oprávněn před použitím peněženky Barion prověřit, zda prohlížeč Uživatele splňuje výše uvedená technická kritéria. Kontrola prohlížeče se vztahuje na zařízení a nikoliv na Uživatelské jméno.

5.5. Vydavatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou nesprávným užitím zařízení nezbytných k užití peněženky Barion Uživatelem; přístupem Uživatele a použitím peněženky Barion a Služby nikoliv z webu barion.com nebo mobilní aplikace Barion, ale prostřednictvím nebo pomocí jiného webu nebo rozhraní (softwaru), kromě aplikací schválených Vydavatelem a za použití Barion API; nebo neuplatněním řádné péče Uživatele při volbě vhodného a bezpečného prostředí k užití peněženky Barion nebo Služby. Vydavatel neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou virem v počítačovém systému Uživatele.

5.6. Uživatel může mít přístup k peněžence Barion prostřednictvím různých kanálů (např. internetu, mobilní aplikace, jiných elektronických prostředků nebo dalších zařízení). Jsou-li využívány jiné přístupové možnosti, řady Služeb dostupných prostřednictvím peněženky Barion se mohou lišit.

5.7. Uživatel může přistupovat k peněžence Barion a využívat Služby dostupné prostřednictvím peněženky Barion se současným zadáním Uživatelského jména a Hesla.

Uživatel se může prostřednictvím mobilní aplikace Barion (po uložení zašifrovaného Uživatelského jména a Hesla v mobilní aplikaci) dle vlastního uvážení přihlásit do mobilní aplikace

 • pomocí PIN kódu nebo
 • prostřednictvím zabezpečení otiskem prstu nebo
 • bez uvedení jakéhokoliv osobního identifikátoru

a využívat peněženku Barion. Zabezpečení otiskem prstu lze využít, pokud to zařízení používané Uživatelem umožňuje. Zabezpečení otiskem prstu se provádí operačním systémem zařízení tak, aby otisk nebyl předáván, zpracováván nebo uložen Vydavatelem.

V tomto případě jsou peněženka Barion a užití Služeb peněženky Barion stále poskytovány se současným zadáním Uživatelského jména a Hesla způsobem, který je po jejich uložení nenutí Uživatele opětovně zadávat do mobilní aplikace.

Příslušná podrobná pravidla jsou uvedena v článku 12 Smlouvy.

5.8. Prostřednictvím peněženky Barion může Vydavatel zasílat oznámení a zprávy Uživateli.

5.9. Služby dostupné prostřednictvím peněženky Barion:

 1. a) Odesílání a přijímání elektronických peněz,
 2. b) Výběry,
 3. c) Dobíjení,
 4. d) Příjemce a související služby,
 5. e) Uložení údajů o bankovní kartě používané k dobíjení,
 6. f) Informace (dotaz na zůstatek na účtu Barion, dotaz na historii a stažení historie účtu Barion, vyhledávání dobíjecího místa, informace o zákonných omezeních),
 7. g) Další služby poskytované Vydavatelem v souvislosti s provozováním peněženky.

5.10. Vydavatel si vyhrazuje právo pozměnit rozsah Služeb dostupný prostřednictvím peněženky Barion, nabízet jiné Transakční příkazy a Služby nebo zrušit dostupnost stávajících Transakčních příkazů a Služeb. Vydavatel bude zejména oprávněn měnit rozsah Služeb nebo je dočasně pozastavit, pokud je to nezbytné kvůli souvisejícímu riziku nebo změně právní úpravy.

6. Příjemce a služby Příjemce

6.1. Všeobecná ustanovení

6.1.1. Uživatel, který již má peněženku Barion na základě vlastní činnosti Uživatele, může v peněžence Barion spustit zřízení Příjemců pro internetová a fyzická prodejní místa. Jako Obchodníci jsou způsobilí pouze Uživatelé s jedním nebo několika Příjemci.

6.1.2. Vydavatel zpřístupní Obchodníkovi služby Příjemce uvedené v tomto článku prostřednictvím Příjemce. Služby Příjemce jsou dostupné 24 hodin denně každý den v roce.

6.1.3. Služby Příjemce jsou dostupné pouze při splnění následujících technických kritérií:

 1. a) dostupnost osobního počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo pokladny (Zařízení);
 2. b) Připojení k internetu;
 3. c) provedení technické realizace nezbytné ke komunikaci a připojení k serveru Uživatele na základě Technické dokumentace uveřejněné Vydavatelem.

6.1.4. Obchodník bude povinen zajistit na náklady Uživatele splnění technických kritérií užití služeb Příjemce, správné nastavení hardwaru včetně údržby, antivirové ochrany softwaru na hardwaru a zálohování a zabezpečení údajů uložených na osobním počítači Obchodníka a implementaci uvedenou v článku 6.1.3.c). Vydavatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vyplývající z nedostatečného nebo nesprávného dokončení implementace uvedené v článku 6.1.3.c). Veškeré náklady na internetové připojení ponese Obchodník. Veškeré náklady na zřízení elektronického spojení k použití služeb Příjemce rovněž ponese Obchodník.

6.1.5. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit technické podmínky, je-li to nezbytné dle uvážení Vydavatele v důsledku aktuálního technického vývoje nebo v zájmu zabezpečení Služby. Obchodník bude povinen zajistit na vlastní náklady Obchodníka splnění pozměněných technických podmínek. Pokud Obchodník tuto povinnost nesplní, Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Obchodníkovi nebo třetí osobě.

6.1.6. Vydavatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou nesprávným užitím zařízení nezbytných k využívání služeb Příjemce Obchodníkem nebo neuplatněním řádné péče Obchodníkem při výběru vhodného a bezpečného prostředí k užití služeb Příjemce. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou virem v počítačovém systému Obchodníka.

6.1.7. Vytvoření Příjemce a služeb Příjemce a související způsoby úhrady budou Uživateli dostupné výlučně po posouzení a schválení Uživatele Vydavatel na základě podmínek uvedených v souhlasu.

6.1.8. Uživatel může požadovat tvorbu Příjemce a služeb Příjemce vyplněním příslušného formuláře v peněžence Barion, souhlasem s příslušnými podmínkami a odesláním formuláře Vydavateli v elektronické podobě. Vydavatel přezkoumá elektronickou žádost na vytvoření Příjemce a služeb Příjemce podanou Uživatelem. V rámci tohoto přezkoumání může Vydavatel požádat Obchodníka o předložení dodatečných údajů a dokumentů. Vydavatel rozhodne o tvorbě Příjemce a poskytování služeb Příjemce a o jakýchkoliv následných žádostech o změny Uživatele dle vlastního uvážení po posouzení Uživatele a na základě výsledků tohoto hodnocení a podmínek stanovených Vydavatelem.

Na základě výsledku hodnocení Uživatele bude Vydavatel oprávněn stanovit delší lhůtu k provedení příkazu k Výběru a stanovit dodatečné podmínky zabezpečení a podmínky, jejichž splnění je předpokladem k vytvoření Příjemce a služeb Příjemce, zejména zadržení zůstatku nebo části účtu Barion, předepsání pojistné smlouvy, závazku ručitele nebo jiného majetkového zástavního práva.

6.1.9. Vydavatel vyrozumí Uživatele o přijetí nebo odmítnutí žádosti Uživatele Vydavatelem na zřízení Příjemce nebo služeb Příjemce prostřednictvím e-mailu a peněženky Barion. V případě schválení žádosti Vydavatel současně informuje Uživatele o podmínkách zajištění dle článku 6.1.8., pokud Vydavatel stanoví splnění těchto podmínek.

Pokud Vydavatel žádost schválí, avšak nepředepíše podmínky zajištění na základě článku 6.1.8., smlouva pro Příjemce a služby Příjemce bude uzavřena tímto schválením a Vydavatel poskytne po tomto schválení Uživateli službu Příjemce.

Pokud Vydavatel schválí žádost a stanoví podmínky zajištění na základě článku 6.1.8., Uživatel je však nesplní nebo neodsouhlasí, smlouva na Příjemce a služby Příjemce nebude uzavřena a Vydavatel tuto službu Obchodníkovi neposkytne. V případě, že Uživatel schválí podmínky zajištění obsažené v souhlasu, Strany uzavřou samostatnou dohodu s odpovídajícím obsahem a Vydavatel začne poskytovat Obchodníkovi služby Příjemce po uzavření této samostatné dohody a splnění poslední podmínky.

6.1.10. Vydavatel je oprávněn se seznámit se smluvními podmínkami Obchodníka a požadovat, aby Obchodník uplatňoval takové smluvní podmínky, které jsou nezbytné pro právoplatné užití služeb Příjemce, zejména včetně vyžádání souhlasu s platbou stranami, které platbu provádějí a které jsou dotčeny způsobem úhrady. Tyto smluvní podmínky lze Obchodníkem měnit pouze tehdy, pokud o nich Obchodník vyrozumí Vydavatele s předstihem a Vydavatel je schválí. Pokud nedojde k přijetí oznámení a souhlas není udělen, Vydavatel může odmítnout poskytnutí služeb Příjemce a uplatnit svá práva uvedená v článku 6.1.23.

6.1.11. Po poskytnutí služeb Příjemce bude Vydavatel i nadále oprávněn posoudit Obchodníka na základě článku 6.1.8. s ohledem na splnění podmínek stanovených Vydavatelem a může požadovat v tomto směru informace od Obchodníka. Obchodník bude povinen spolupracovat v průběhu tohoto hodnocení s Vydavatelem. Pokud Vydavatel zjistí, že posouzení Obchodníka není správné nebo že Obchodník neplní podmínky stanovené Vydavatelem, Vydavatel bude oprávněn uplatnit svá práva uvedená v článku 6.1.23.

Vydavatel bude oprávněn po dobu trvání této Smlouvy kdykoliv revidovat nebo upravit hodnocení Uživatele na základě článku 6.1.8. Pokud došlo na základě tohoto hodnocení Uživatele k negativní změně, Vydavatel bude oprávněn upravit podmínky zajištění dle článku 6.1.8. a může požádat Obchodníka o splnění dodatečných podmínek zajištění, a sice jako podmínky k poskytování služeb Příjemce. V případě, že Obchodník nesplní takto pozměněné podmínky zajištění nebo je neschválí, Vydavatel bude oprávněn ukončit služby Příjemce anebo Smlouvu výpovědí s okamžitou platností anebo zadržet částku ze zůstatku elektronických peněz na účtu Barion Uživatele, která byla Obchodníkovi vydána po Dobití bankovní kartou k pokrytí probíhajících nebo předpokládaných nároků na Chargeback dle článku 8.14 do konce lhůty otevřené k podávání nároků na Chargeback.

6.1.12. Vydavatel může provádět „utajené nákupy“ u Obchodníka k prověření činnosti a jednání Obchodníka a může přezkoumat, zda jsou služby Příjemce využívány v souladu s příslušnými pravidly a podmínkami této Smlouvy. V případě utajeného nákupu, pokud Vydavatel vyrozumí Obchodníka o skutečnosti, že došlo k utajenému nákupu, do šedesáti minut od transakce, bude oprávněn vrátit příslušný produkt nebo službu Obchodníkovi, který bude povinen jej převzít a vrátit příslušnou částku Vydavateli.

6.1.13. Obchodník je jako Zprostředkovatel povinen vynakládat řádnou péči při využívání služeb Příjemce a jednotlivých dostupných způsobů úhrady. Bude povinen Vydavateli nahlásit a schválit pouze skutečné a právoplatné údaje týkající se platby, zejména ohledně částky, plátce, příjemce a doby plnění.

6.1.14. Testování implementace uvedené v článku 6.1.3.c) bude Vydavateli umožněno v souladu s Technickou dokumentací služeb Příjemce. Testování služeb Příjemce bude prováděno Obchodníkem na vlastní náklady. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou neprovedením testování Obchodníkem nebo nedostatečným či nevhodným testováním.

6.1.15. Jsou-li využívány služby Příjemce, Obchodník bude povinen zobrazit na webovém rozhraní Příjemce informace ohledně služeb Příjemce stanovené v Technické dokumentaci a věstníku Barion a další informace související s Vydavatelem a Barionem (např. designové položky a banner) bez další úplaty. Odchýlení se od tohoto ustanovení není možné bez předchozího souhlasu Vydavatele. Vydavatel může kdykoliv prověřit, zda Uživatel toto ustanovení dodržuje.

6.1.16. Vydavatel má právo uvést ve svých marketingových materiálech (zejména na webu Barion, v prezentacích, letácích, cenových nabídkách a nabídkách) a dalších materiálech (zejména na webu Barion, v mobilní aplikaci a v katalogu Příjemců Barion) Obchodníka s jeho jménem, logem, profilovým obrázkem nahraným do systému Barion, URL webu, kategorií produktu a stručným popisem jako Obchodníka, který přijímá elektronické peníze Barion.

6.1.17. Vydavatel si může kdykoliv ověřit, zda údaje zpřístupněné Vydavateli Obchodníkem skutečně odpovídají údajům Příjemce a Obchodníka. Vydavatel je oprávněn monitorovat obrat Obchodníka, jehož dosahuje prostřednictvím služeb Příjemce, a v případě neoprávněných transakcí elektronických peněz nebo neoprávněné aktivity Příjemce je oprávněn pozastavit v plném či částečném rozsahu Příjemce či služby Příjemce nebo ukončit s okamžitou platností služby Příjemce (ukončení Příjemce) či Smlouvu.

6.1.18. Vydavatel neodpovídá za zákonnost činnosti realizované Obchodníkem v Příjemci nebo za plnění právního vztahu/smlouvy mezi Zákazníkem, Prodejcem nebo třetími osobami a Obchodníkem. Ve svém postavení Obchodníka a Příjemce bude Obchodník povinen vykonávat zákonnou činnost, která je v souladu s platnými předpisy a dalšími pravidly a normami, které se na jeho činnost vztahují, získat nezbytná úřední povolení a podat nezbytná oznámení úřadům.

6.1.19. Obchodník nesmí stanovit omezení minimální výše úhrady u Příjemce prostřednictvím služeb Příjemce a bude povinen přijímat tyto platby bez ohledu na hodnotu nákupu a nesmí Zákazníkovi účtovat žádné poplatky, provizi nebo jiné náklady (ani jejich začleněním do ceny zboží nebo služeb). Pokud Obchodník poruší toto ustanovení, Vydavatel bude oprávněn pozastavit služby Příjemce nebo ukončit s okamžitou platností Příjemce, služby Příjemce anebo Smlouvu.

6.1.20. Obchodník je oprávněn využívat služby Příjemce ve vztahu k jednomu nebo několika Příjemcům nezávisle na sobě. To platí i pro úhrady poplatků za služby Příjemce.

6.1.21. Obchodník bude oprávněn dočasně pozastavit služby Příjemce u některých nebo všech Příjemců prostřednictvím peněženky Barion. Kdykoliv může rovněž zrušit pozastavení.

6.1.22. Obchodník bude s okamžitou platností oprávněn ukončit služby Příjemce u některých nebo všech Příjemců prostřednictvím peněženky Barion bez udání důvodu (ukončení Příjemce).

6.1.23. Vydavatel bude oprávněn s okamžitou platností ukončit služby Příjemce (ukončení Příjemce) anebo Smlouvu, pokud

 1. a) obchodník bude provádět v Příjemci nebo jako obchodník protiprávní činnost nebo činnosti, které porušují tuto Smlouvu, zejména obchodování se zakázanými materiály, zbožím nebo službami, zbožím nebo službami, které vyžadují licenci, se zbraněmi, nezákonnými hazardními hrami a nezákonným obchodem,
 2. b) pokud jednání, opomenutí nebo činnosti Obchodníka v Příjemci ohrožují dobrou obchodní pověst Vydavatele nebo pokud se Vydavatel domnívá, že takové jednání v jakékoliv podobě nebo rozsahu může mít za následek poškození dobré obchodní pověsti nebo dát vzniknout negativní pověsti (zejména stížnostem Uživatele ohledně prodávaných produktů nebo služeb, zavádějících informací nebo obchodního modelu, obsahu určeného pro dospělé a/nebo obsahu nemorálního) nebo pokud není činnost Obchodníka slučitelná s obchodními cíli Vydavatele nebo může zakládat riziko těmto cílům;
 3. c) pokud v souvislosti s činností Obchodníka vzniká důvodné podezření, na základě něhož může dojít ke zneužití účtu Barion, služby Příjemce nebo Příjemce;
 4. d) pokud je hodnocení Obchodníka podle Vydavatele příliš nízké nebo pokud jinak nesplňuje požadavky stanovené Vydavatelem; Obchodník nesplňuje podmínky zajištění a podmínky stanovené nebo upravené Vydavatelem;
 5. e) pokud smluvní podmínky Obchodníka nejsou slučitelné se smluvními podmínkami stanovenými Vydavatelem, které jsou nezbytné pro legální užití služeb Příjemce;
 6. f) pokud počet plateb podezřelých ze zneužití, počet jinak podezřelých plateb a počet plateb prostřednictvím služeb Příjemce dotčených stížnostmi Uživatele v souvislosti s Obchodníkem přesáhne 5 %;
 7. g) pokud Obchodník jinak poruší tuto Smlouvu.

6.1.24. Ukončení Příjemce a služeb Příjemce nemá vliv na další služby elektronických peněz existující mezi Obchodníkem a Vydavatelem.

6.1.25. Příjemce a služby Příjemce budou automaticky ukončeny, pokud dojde k ukončení Smlouvy.

6.2. Chytrá brána Barion

6.2.1. Chytrá brána Barion je elektronická služba Vydavatele, která je jednou ze služeb Příjemce a je poskytována Obchodníkům, kteří již mají Příjemce. Tato služba umožňuje platbu za zboží nebo služby a související poplatky prostřednictvím internetu pomocí Dobití bankovní kartou nebo elektronickými penězi ze stávajícího zůstatku Barion Zákazníkem nebo jinými osobami dotčenými úhradou poplatku.

6.2.2. Způsoby úhrady prostřednictvím Chytré brány Barion:

 1. a) Nákup: Zákazník provádí Odchozí peněžní transakci prostřednictvím Chytré brány Barion Obchodníkovi v souladu s Nákupní transakcí na základě článku 10.6. Vydavatel uhradí částku elektronických peněz zaplacenou Zákazníkem prostřednictvím Nákupu Obchodníkovi na účet Barion Obchodníka a odešle okamžitě elektronické potvrzení úhrady oběma stranám.
 2. b) Rezervace: prostřednictvím Chytré brány Barion provádí Zákazník Odchozí peněžní transakci Obchodníkovi nebo Prodejci tím způsobem, že výše Odchozí peněžní transakce je Rezervována na základě článku 10.7. a Odchozí peněžní transakce je realizována pouze na základě článku 10.7. k pozdějšímu datu na základě samostatného pokynu podaného Zprostředkovatelem nebo Obchodníkem Vydavateli.
 3. c) Opakující se platba: prostřednictvím Chytré brány Barion provádí Zákazník Odchozí peněžní transakci Obchodníkovi nebo Prodejci tím způsobem, že po první Odchozí peněžní transakci označené jako opakující se platba je Vydavatel oprávněn strhnout částku z účtu Barion Zákazníka na základě pokynu Obchodníka.
 4. d) Zvláštní ustanovení ke Sdílené ekonomice: Barion provádí Odchozí peněžní transakce od Zákazníka ve prospěch Prodejce (Prodejců) prostřednictvím Chytré brány v souladu s pokyny podanými Vydavateli Zprostředkovatelem. Neprodleně po úhradě a připsání výše Odchozí peněžní transakce na účet Barion Prodejce (Prodejců) si Vydavatel strhne z účtu Barion Prodejce poplatky splatné Prodejcem Zprostředkovateli nebo Přispěvateli (Přispěvatelům) dle pokynů Zprostředkovatele a připíše tyto částky na účet příjemce nebo příjemců účtu (účtů) Barion. Je-li platba provedena ve prospěch několika Prodejců anebo Přispěvatelů, rozdělení částek Odchozí peněžní transakce mezi Prodávající anebo Přispěvatele a poměrná část peněžních prostředků připsané na jejich účet Barion budou určeny Zprostředkovatelem. Rezervace a Opakující se platba uvedené v článku 6.2.2.b)–c) lze uplatnit společně u tohoto způsobu úhrady.
 5. e) Přijetí bankovní karty: provádění jakýchkoliv způsobů úhrady uvedených v článku 6.2.2.a)–d) Vydavatelem tím způsobem, že namísto odeslání peněz zaplatí cenu za zboží nebo služby Obchodníkovi nebo Prodejci prostřednictvím Dobití bankovní kartou dle článku 8.7. V tomto případě platby elektronickými penězi vydanými na základě Dobití budou realizovány v souladu s transakcemi elektronických peněz uvedenými v článku 10.
 6. f) Vratka: Vratka se provádí na žádost Obchodníka nebo Prodejce a vždy souvisí s dříve provedenou platbou prostřednictvím Chytré brány Barion. U Vratek existují dvě možnosti:

1) pokud je transakce elektronických peněz provedena prostřednictvím Chytré brány Barion Zákazníkem na žádost Obchodníka nebo Prodejce, kdy byl Obchodník nebo Prodejce příjemcem: částka transakce elektronických peněz je v plné nebo částečné výši vrácena na účet Barion Zákazníka. V tomto případě bude Odchozí peněžní transakce na základě článku 10.5 provedena na účet Barion Obchodníka nebo Prodejce. Obchodník nebo Prodejce mohou Vratku realizovat pouze do výše částky transakce elektronických peněz k vrácení nebo stanovení transakce elektronických peněz, která bude vrácena.

2) v případě transakce Dobití bankovní kartou provedené na základě článku 8.7 Zákazníkem na žádost a ve prospěch Obchodníka nebo Prodejce: vrácení takové částky v plném či částečném rozsahu na bankovní kartu použitou v rámci transakce Dobití. V tomto případě bude transakce Výběru na základě článku 9.7 realizována na účet Barion Obchodníka nebo Prodejce. Obchodník nebo Prodejce mohou přistoupit k Vratce pouze do výše transakce Dobití bankovní kartou k vrácení nebo stanovení transakce Dobití bankovní kartou, která bude vrácena. Vrácená částka je připsána na bankovní kartu karetní společností bankovní karty nebo vydavatelem bankovní karty v souladu s jejich vlastními pravidly a ve stanovené lhůtě pro připsání prostředků na účet.

6.2.3. Pokud chce Obchodník využívat služby Příjemce dostupné prostřednictvím Chytré brány Barion pomocí fyzického prodejního místa a nikoliv webového místa, bude povinen technicky implementovat Chytrou bránu Barion do pokladny Obchodníka v souladu s článkem 6.1.3.c). V tomto případě lze použít ze způsobů úhrady uvedených v článku 6.2.2. pouze způsoby úhrady uvedené v článcích 6.2.2.a), e) a f).

7. Všeobecná pravidla transakčních příkazů

7.1. Transakční příkazy jsou umožněny Vydavatelem Uživateli v souvislosti s elektronickými penězi, zejména pak

 1. a) Dobíjení a Vydávání elektronických peněz, které nejsou platebními příkazy;
 2. b) Výběry elektronických peněz, které nejsou platebními příkazy;
 3. c) Transakce elektronických peněz, které nejsou platebními příkazy;
 4. d) objednávky nebo požadavky na další služby.

7.2. Uživatel může Vydavateli podávat Transakční příkazy elektronicky, na formuláři nebo jiným způsobem následovně:

 1. a) prostřednictvím peněženky Barion;
 2. b) prostřednictvím služeb Barion;
 3. c) v případě objednávky nebo požadavku na užití dalších služeb uvedených v článku 7.1.d) osobně.

7.3. Transakční příkazy musejí být podány Vydavateli způsobem, s obsahem a ve formě stanovenými ve Smlouvě. Vydavatel bude přijímat pouze takové Transakční příkazy, které budou splňovat požadavky stanovené Vydavatelem, nebo na standardním elektronickém formuláři vydaném pro tento účel Vydavatelem. Vydavatel bude oprávněn odmítnout splnění těch Transakčních příkazů, které nesplňují tato kritéria.

7.4. Uživatel stanoví údaje nezbytné k přesné a jednoznačné realizaci Transakčního příkazu. Bez nich bude mít Vydavatel právo odmítnout realizaci Transakčního příkazu. Vydavatel nebude povinen prověřit přesnost, správnost, možnou zbytečnou duplicitu, zavádějící nebo jinak nedostatečnou povahu údaje předložených Uživatelem. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou splněním nebo nesplněním Transakčního příkazu, který obsahuje nesprávné údaje.

7.5. Vydavatel provede Transakční příkaz podaný Uživatelem pouze tehdy, pokud v době přijetí Transakčního příkazu budou na účtu Barion Uživatele dostatečné prostředky k realizaci Transakčního příkazu a na úhradu Poplatků splatných Vydavateli a uvedených ve Výčtu podmínek. Pokud Uživatel nemá Dostatečné prostředky dostupné na účtu Barion k provedení Transakčních příkazů, Transakční příkaz bez Dostatečných prostředků nebude Vydavatelem zaznamenán. Namísto toho bude Vydavatel považovat Transakční příkaz za nepřijatý k realizaci, a pokud právní předpisy nestanoví jinak, pouze informuje Uživatele o tomto odmítnutí, a pokud to právní předpisy nezakazují a je-li to možné, rovněž informuje Uživatele o důvodu odmítnutí a o postupu k opravě faktických chyb, které vedly k odmítnutí. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vyplývající z neprovedení odmítnutého Transakčního příkazu. V případě pouze částečně dostupných Dostatečných prostředků nebude Vydavatelem provedeno částečné plnění.

7.6. Vydavatel vždy prověří, zda je Uživatel oprávněn Transakční příkaz podat. Vydavatel nebude odpovídat za jakékoliv právní důsledky splnění falešných nebo padělaných Transakčních příkazů, pokud nebylo možno falešnou nebo padělanou povahu Transakčního příkazu rozeznat navzdory vynaložení řádné péče, jaká se od Vydavatele očekává. Související náklady a ztráty ponese výhradně Uživatel.

7.7. Nestanoví-li právní předpisy jinak, Transakční příkaz lze provést pouze tehdy, pokud je Uživatelem schválen předem. Za schválení se má následující:

 1. a) Dobití v případě vydávání;
 2. b) zadání Uživatelského jména a Hesla prostřednictvím peněženky Barion;
 3. c) zadání Uživatelského jména a Hesla prostřednictvím služeb Příjemce; nebo pokyn Obchodníka Vydavateli;
 4. d) předložení Uživatelského jména nebo Hesla nebo jiných údajů pro identifikační účely osobně na registrované adrese Vydavatele.

7.8. Vydavatel přijme Transakční příkaz pouze k příslušnému dni a nepřijme Transakční příkaz k datům hodnoty.

7.9. Zahájením Transakčního příkazu se Uživatel konkrétně zavazuje, že Vydavatel může uvolnit údaje související s Transakčním příkazem a nezbytné k realizaci Transakčního příkazu osobám dotčeným realizací Transakčního příkazu, zejména úvěrovým institucím, které spravují schovatelský účet Vydavatele.

7.10. Uživatel potvrzuje, že počítačový systém Vydavatele zaznamená Transakční příkazy a jejich realizaci. Chronologické pořadí Transakčních příkazů přijatých Vydavatelem se bude řídit záznamy Vydavatele. Uživatel uznává správnost údajů zaznamenaných Vydavatelem a rovněž skutečnost, že lze tyto údaje použít jako důkaz v případě sporu nebo potřeby důkazních prostředků.

7.11. Vydavatel bude Uživatele informovat o přijetí Transakčního příkazu a o jeho realizaci nebo odmítnutí prostřednictvím potvrzení pomocí peněženky Barion. Pokud nedojde k potvrzení, může to znamenat selhání přijetí, realizace nebo odmítnutí Transakčního příkazu, proto je Vydavatel oprávněn považovat takový Transakční příkaz za nepodaný. Z tohoto důvodu je v tomto případě v rámci závazku ke zmírnění ztrát Uživatel povinen Vydavatele informovat, že neobdržel potvrzení, nebo zkontrolovat potvrzení v peněžence Barion.

7.12. Vydavatel bude oprávněn klást otázky Uživateli před realizací Transakčních příkazů ohledně povahy/pozadí Transakčního příkazu. Bude mít rovněž právo provést due diligence Uživatele na základě článku 18. Pokud je odpověď Uživatele neúplná, Uživatel nepodá odpověď, Uživatel se odmítne účasnit na due diligence nebo nelze Transakční příkaz na základě těchto odpovědí dokončit, Vydavatel je oprávněn odmítnout Transakční příkaz provést.

7.13. Vydavatel je oprávněn stanovit omezení Transakčních příkazů ve Výčtu podmínek pro jednotlivé Transakční příkazy. Kromě limitů Transakčních příkazů uvedených ve Výčtu podmínek bude Vydavatel rovněž oprávněn monitorovat transakce na základě interních limitů k předcházení zneužití elektronických peněz nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Vydavatel však z bezpečnostních důvodů tyto interní limity nezpřístupní veřejně.

7.14. Transakční příkazy nelze stornovat ani upravovat.

7.15. Před splněním jakéhokoliv dalšího Transakčního příkazu má Vydavatel právo opravit nesprávné transakce ve prospěch nebo na vrub účtu prováděné Vydavatelem na účtu Barion bez předchozího vyrozumění Uživatele. Vydavatel informuje Uživatele o opravě prostřednictvím peněženky Barion a v dalším Výpisu z účtu.

8. Vydávání a dobíjení elektronických peněz

8.1. Vydavatel vydá elektronické peníze na žádost Uživatele a poté, co Uživatel poskytne úplatu za elektronické peníze. Elektronické peníze budou vždy realizovány v paritní hodnotě a v měně Dobití.

8.2. Uživatel požádá o vydání elektronických peněz prostřednictvím úplaty za elektronické peníze Vydavateli, tj. prostřednictvím Dobití. Dobití lze provést bankovním převodem, platbou bankovní kartou nebo hotově v místě úhrady stanovené Vydavatelem. Měna Příkazu k vydání může být pouze měnou Dobití, tj. měnou, v níž byla provedena úplata za elektronické peníze Vydavateli (tj. v níž je připsána na účet Vydavatele) Transakce Dobití Uživatele se má za Příkaz k vydání podaný Vydavateli. V rámci Dobití bude Uživatel povinen předem uvést údaje stanovené Vydavatelem k jednoznačnému označení účtu Barion, který má být dobit, čímž se umožní dokončení vydání na základě Dobití.

8.3. Aktuální seznam míst, kde lze složit peníze v hotovosti je k dispozici na webu Vydavatele.

8.4. Vydavatel informuje uživatele, že v případě Dobití bankovním převodem s filléry převedenými na Vydavatele provede Vydavatel při vydání zaokrouhlení se zohledněním hodnoty fillérů. V souladu s tím vydá Vydavatel částku elektronických peněz odpovídající částce poskytnuté v HUF s tím, že žádné elektronické peníze nebudou vydány na základě částky ve fillérech splatné kvůli zaokrouhlení a částka ve fillérech bude Vydavateli splatná na základě jejího zaokrouhlení. Vzhledem k tomu, že fillér byl stažen z oběhu, toto ustanovení není v rozporu se zásadou vydávání peněz v paritní hodnotě.

8.5. Pokud v případě Dobití bankovní kartou dojde k odmítnutí bankovní karty Příjemcem Vydavatele nebo Vydavatelem kvůli nedostatku Dostatečných prostředků nebo z jiného důvodu, tj. nedojde k poskytnutí úplaty za elektronické peníze Vydavateli, Dobití selže a nedojde k Vydání.

Po Dobití bude přijat Příkaz k vydání s Dobitím a bude Vydavatelem každý den zpracováván od 00:00 do 24:00 v okamžiku poskytnutí úplaty za elektronické peníze Vydavateli. Vydavatel provede svoje úkoly na základě přijatého Příkazu k vydání k příslušnému dni.

8.6. Při Dobíjení nebude Vydavatel zkoumat, zda je osoba poskytující úplatu za elektronické peníze při Dobití stejná jako Uživatel. Uzavřením smlouvy v případě Dobití, které jednoznačně označuje peněženku nebo účet Barion Uživatele, Uživatel konkrétně a neodvolatelně požaduje na Vydavateli vydání elektronických peněz Uživateli.

8.7. V případě přijetí bankovní karty prostřednictvím služby Chytré brány Barion je Dobití realizováno třetí osobou, která je odlišná od Uživatele, což znamená, že v tomto případě Uživatel a osoba provádějící Dobití (tj. osoba, která hradí úplatu za elektronické peníze) jsou vždy různými osobami. Užitím služby Chytré brány Barion a související služby v případě Dobití, které jednoznačně označuje účet Barion Uživatele, Uživatel konkrétně a neodvolatelně požaduje na Vydavateli vydání elektronických peněz Uživateli.

8.8. Pokud je úplata za elektronické peníze poskytnuta Vydavateli prostřednictvím Dobití tím způsobem, že lze jednoznačně označit peněženku nebo účet Barion Uživatele, Vydavatel vydá elektronické peníze Uživateli a zřídí a povede účet Barion Uživatele. V tomto případě je Dobití úspěšné.

8.9. Vydání elektronických peněz bude provedeno pouze v případě úspěšného Dobití. Vydavatel může být a bude povinen vydat elektronické peníze pouze po přijetí úplaty za elektronické peníze Vydavatelem.

8.10. Pokud je úplata za elektronické peníze poskytnuta Vydavateli prostřednictvím Dobití tím způsobem, že peněženka nebo účet Barion Uživatele neexistují nebo je nelze jednoznačně určit, Vydavatel elektronické peníze Uživateli nevydá. V tomto případě je Dobití neúspěšné a elektronické peníze nejsou vydány.

8.11. Vydavatel bude oprávněn si účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek pro Dobití (včetně přijetí bankovní karty prostřednictvím Chytré brány Barion) bez ohledu na úspěšnost nebo neúspěšnost dobití.

8.12. Při neúspěšném Dobití, po odečtení poplatků splatných za Dobití, naloží Vydavatel s přijatou úplatou za elektronické peníze následovně:

 1. a) Pokud lze zjistit nezbytné údaje požadované pro vrácení platby osobě, která hradí úplatu za elektronické peníze, částka bude vrácena osobě, která platbu provedla. V tomto případě bude Vydavatel oprávněn si účtovat příslušný poplatek uvedený ve Výčtu podmínek.
 2. b) Pokud nejsou nezbytné údaje k vrácení platby osobě, která hradí úplatu za elektronické peníze, k dispozici, částka bude složena do zodpovědné úschovy až do jednoznačného označení plátce. Zodpovědná úschova je zřízena bez povinnosti platit úrok. Vydavatel bude oprávněn si účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek pro úschovu.

8.13. V případě úspěšného Dobití je Vydavatel oprávněn si strhnout náklady na toto dobití z elektronických peněz vydaných na účet Barion Uživatele anebo uhradit příslušnou částku, pokud si poskytovatel platebních služeb, jejichž prostřednictvím bylo Dobití přijato Uživatelem, účtuje (zpětně) určitou částku na účet Vydavatele.

8.14. Nároky Chargeback:

8.14.1. Pokud je Vydání výsledkem Dobití bankovní kartou a pokud jde o úplatu za elektronické peníze vyplacené Vydavateli bankovní kartou, karetní společnost nebo vydavatel bankovní karty, nabyvatel karty Vydavatele nebo jiná osoba využívají Chargeback vůči Vydavateli strhne (tj. odmítne zaplatit úplatu za elektronické peníze Vydavateli) částku pro Vydavatele dočasně či trvale nebo jinak požaduje na Vydavateli její vrácení nebo hrozí výše uvedeným, potom je Vydavatel oprávněn stáhnout z oběhu elektronické peníze na základě tohoto Dobití jako elektronické peníze vydané, bezúplatně nebo dočasně pozastavit dispoziční právo Uživatele k této částce elektronických peněz nebo odmítnout Příkaz k výběru na takovou částku až do konečného přezkoumání nároku Chargeback a sražení této částky.

8.14.2 Uživatel – jak Zákazník provádějící Dobití bankovní kartou, tak Obchodník – bude povinnen poskytnout Vydavateli součinnost při kontrole nároku Chargebacku. Na žádost Vydavatele jsou povinni Zákazník provádějící Dobití bankovní kartou nebo Obchodník neprodleně předložit Vydavateli jakýkoliv dokument a informace požadované od Vydavatele karetní společnosti nebo vydavatelem bankovní karty, nabyvatelem Vydavatele nebo jinou osobou oprávněnou k chargebacku tak, aby Vydavatel mohl této žádosti vyhovět. S přihlédnutím k výše uvedenému Uživatel jako strana provádějící Dobití bankovní kartou výslovně opravňuje Vydavatele k získání informací a dokumentů od Obchodníka požadované k prověření nároku Chargebacku v souvislosti s Dobitím bankovní kartou realizovaném na webu Obchodníka, včetně údajů o nákupu, jenž zakládá Dobití s tím, že Obchodník předá tyto informace k úspěšnému prověření nároku Chargebacku. Jak Zákazník provádějící Dobití bankovní kartou, tak Obchodník berou na vědomí, že Vydavatel bude oprávněn přeposlat tyto informace a dokumenty a jakékoliv další informace jinak dostupné Vydavateli v souvislosti s Dobitím bankovní kartou karetní společnosti, vydavateli bankovní karty a nabyvateli Vydavatele nebo jiné osobě, která provádí chargeback, k úspěšnému pověření nároku chargebacku. Vydavatel tímto informuje Uživatele, že veškerá předání údajů uvedená v tomto článku jsou oprávněným zájmem Vydavatele a Obchodníka k předejití neopodstatněných nároků na chargeback, aby se byli schopni hájit proti těmto nárokům a vyhnuli se souvisejícím finančním ztrátám.

8.14.3. Chargeback se jinak řídí ustanoveními zásad karetní společnosti, vydavatele bankovní karty a nabyvatele Vydavatele nebo jiné osoby oprávněné k chargebacku; Vydavatel bude v souladu s tím jednat při stahování elektronických peněz z oběhu, pozastavení dispozičního práva k elektronickým penězům a odmítnutí Příkazu k výběru s tím, že Vydavatel bude oprávněn stáhnout elektronické peníze z oběhu, pozastavit dispoziční právo k elektronickým penězům a odmítnout Příkaz k výběru ve stejném období a na základě stejných podmínek jako nároky na chargeback.

8.14.4 Náklady spojené se stažením elektronických peněz z oběhu, pozastavením dispozičního práva k elektronickým penězům a odmítnutí Příkazu k výběru ponese Uživatel, který tyto elektronické peníze vlastní anebo který se účastnil Dobití bankovní kartou; Vydavatel se tímto dále zříká odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti se stažením elektronických peněz z oběhu, pozastavením dispozičního práva k elektronickým penězům a odmítnutím Příkazu k výběru. Ustanovení uvedená v článku 13. se budou vztahovat na stažení elektronických peněz z oběhu, pozastavení dispozičního práva k elektronickým penězům nebo odmítnutí Příkazu k výběru.

9. Výběr

9.1. Na žádost vlastníka elektronických peněz Vydavatel kdykoliv vybere zcela nebo částečně elektronické peníze zaznamenané a uložené na účtu Barion v paritní hodnotě a měně elektronických peněz.

9.2. V Příkazu k výběru bude Uživatel povinen uvést údaje stanovené Vydavatelem předem k jednoznačnému určení účtu Barion dotčeného Výběrem a k umožnění úplaty za výběr elektronických peněz poskytnutých Uživateli. Při nedostatku těchto údajů bude Vydavatel oprávněn odmítnout přijetí Příkazu k výběru. Měnou Příkazu k výběru může být pouze měna dotčeného účtu Barion.

9.3. Vydavatel provede Příkaz k výběru podaný Uživatelem pouze tehdy, pokud v době přijetí Transakčního příkazu budou na účtu Barion Uživatele k dispozici Dostatečné prostředky k realizaci Transakčního příkazu a na úhradu Poplatků splatných Vydavateli a uvedených ve Výčtu podmínek.

9.4. Na základě Příkazu k výběru Vydavatel vybere elektronické peníze uvedené v Transakčním příkazu z účtu Barion Uživatele. Úplata za výběr nebo převod elektronických peněz bude uhrazena Vydavatelem Uživateli převodem na platební účet uvedený Uživatelem v Příkazu k výběru. Při Výběru nebude Vydavatel zkoumat, zda je vlastník platebního účtu k vrácení úplaty za elektronické peníze stejnou osobou jako Uživatel.

9.5. Pokud lze úplatu za elektronické peníze zaplatit Uživateli bankovním převodem na platební účet uvedený v Příkazu k výběru, Výběr se bude považovat za úspěšný.

9.6. Pokud Uživatel nestanoví v Příkazu k výběru platební účet, jeho údaje nelze jednoznačně určit a jsou nedostatečné nebo pokud převod nelze na základě zpřístupněných údajů z jiného důvodu realizovat nebo pokud je převáděná částka vrácena poskytovatelem platebních služeb zapojeným do transakce Vydavateli, Vydavatel připíše částku elektronických peněz odpovídající zbývající výši vybrané úplaty za elektronické peníze na účet Barion Vydavatele. V tomto případě je Výběr úspěšný. Pokud mezitím dojde k ukončení Smlouvy Uživatele, stávající částka bude v zodpovědné úschově Vydavatele s tím, že Vydavatel o této skutečnosti informuje Uživatele. Zodpovědná úschova je zřízena bez povinnosti platit úrok. Vydavatel bude oprávněn si účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek pro úschovu.

9.7. V případě Dobití bankovní kartou prostřednictvím služby Chytré brány Barion může Uživatel jako Obchodník nebo Prodejce spustit Vratku v souvislosti s daným Dobitím uvedením konkrétní transakce až do výše částky Dobití. V tomto případě Vydavatel vybere elektronické peníze uvedené v Transakčním příkazu z účtu Barion Obchodníka nebo Prodejce. Tímto způsobem bude úplata za výběr elektronických peněz zaplacena Vydavatelem vlastníkovi bankovní karty, který provedl Dobití, a na konkrétní bankovní kartu. V takovém případě budou Uživatel a osoba, která je držitelem bankovní karty, v jejíž prospěch má být poukázána úplata za elektronické peníze, odlišné osoby.

9.8. Vydavatel bude oprávněn si za Výběr účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek bez ohledu na to, zda proběhl úspěšně, či nikoliv.

9.9. Příkazy k výběru budou Vydavatelem přijímány pouze tehdy, pokud budou provedeny elektronicky prostřednictvím peněženky Barion. Vydavatel bude přijímat a zpracovávat Příkazy k výběru každý den od 00:00 do 24:00.

10. Transakce elektronických peněz

10.1. Uživatel může podávat Vydavateli příkazy k transakcím s elektronickými penězi jako platební transakce na vrub elektronických peněz zaznamenaných na účtu Barion. Příkazy k transakcím elektronických peněz lze podávat pouze v měně účtu Barion, k jehož tíži mají být zúčtovány. Vydavatel může odmítnou příkazy podané v jiných měnách. Transakce elektronických peněz a příkazy k transakcím s elektronickými penězi jsou následující:

 1. a) odeslání peněžních prostředků k tíži elektronických peněz dostupných Uživateli,
 2. b) jakékoliv další platební příkazy provedené s elektronickými penězi, včetně poplatků, nákladů a daní z těchto transakcí.

10.2. Účet Barion není platebním účtem. V důsledku toho jsou transakce s elektronickými penězi platebními příkazy prováděnými bez platebního účtu.

10.3. Příkazy k transakcím elektronických peněz budou Vydavatelem přijímány pouze tehdy, pokud jsou prováděny elektronicky ve formě požadované pro transakce elektronických peněz. Vydavatel bude přijímat, zpracovávat a realizovat příkazy k transakcím elektronických peněz každý den od 00:00 do 24:00. Vydavatel neprodleně (tj. k příslušnému dni) realizuje transakce elektronických peněz, které přijme v relevantní den, společně se souvisejícími úkoly.

10.4. Uživatel se jako plátce výslovně zavazuje poskytnout příjemci údaje požadované platnými předpisy (minimálně však Uživatelské jméno a další údaje umožněné Uživatelem), které plátci a platební transakci umožní, aby byli příjemcem identifikováni.

10.5. Odeslání peněz

10.5.1 Příkazem k úhradě elektronických peněz k Odeslání peněz Uživatel jako vlastník elektronických peněz a plátce dává pokyn Vydavateli k převodu částky elektronických peněz stanovené Uživatelem na příjemce a k vypořádání transakce z částky elektronických peněz vlastněné Uživatelem.

10.5.2 Příkaz k Odeslání peněz bude podán Vydavateli elektronicky prostřednictvím peněženky Barion Uživatelem jako plátcem.

10.5.3 Vyplněním Odchozího peněžního příkazu Vydavatel poukáže částku elektronických peněz stanovenou Uživatelem na účet Barion příjemce.

10.5.4 V rámci transakce Odeslání peněz je nutno uvést Uživatelské jméno příjemce nebo jiné elektronické kontaktní údaje podporované Barion.

10.5.5 Pokud příjemce stanovený uživatelem nemá účet Barion u Vydavatele podle Uživatelského jména uvedeného v platebním příkazu a Uživatel zpřístupnil elektronické kontaktní údaje příjemci pro identifikační účely, Vydavatel informuje příjemce prostřednictvím těchto kontaktních údajů, že příjemce obdržel elektronické peníze od Uživatele. Příjemce může kliknutím na odkaz na přijetí peněz v oznámení požádat o výplatu elektronických peněz zaslaných příjemci na účet Barion stanovený příjemcem. Pokud příjemce nepřikáže výplatu částky elektronických peněz v souladu s výše uvedeným do jednoho týdne od přijetí Odchozího peněžního příkazu Vydavatelem, Vydavatel vrátí Uživateli částku elektronických peněz nepřijatou příjemcem a stanovenou v Odchozím peněžním příkazu s poznámkou „neúspěšně odeslaná peněžní transakce“ a připíše částku na účet Barion Uživatele.

V takovém případě se Uživatel zaručuje právoplatně poskytnout elektronické kontaktní údaje příjemce Vydavateli, k čemuž musí mít souhlas příjemce.

10.6. Nákup

10.6.1. Nákup je zvláštní formou Odeslání peněz. Příkazem k výplatě elektronických peněz za nákupní transakci Zákazník jako vlastník elektronických peněz a plátce dává pokyn Vydavateli převést na Obchodníka jako příjemce úplatu za zboží a služby prodané Obchodníkem a dává pokyn k vypořádání transakce z částky elektronických peněz dlužné Uživatelem.

10.6.2. V průběhu Nákupní transakce Zákazník zadá platební příkaz prostřednictvím služeb Příjemce dostupných na internetových stránkách Příjemce nebo Obchodníka, v mobilní aplikaci nebo v případě uvedeném v článku 6.2.3 v mobilním zařízení s proximity senzorem nebo v Chytré bráně Barion. Zákazník bude identifikován prostřednictvím Uživatelského jména a Hesla s tím, že Zákazník rovněž tímto způsobem schválí Nákupní objednávku.

10.6.3. Vydavatel nebude odpovídat za jakékoliv nároky a závazky mezi Zákazníkem a Obchodníkem vzniklé na základě právní transakce Nákupu.

10.7. Rezervace

10.7.1. Zákazník jako vlastník elektronických peněz a plátce tímto opravňuje a pověřuje Vydavatele realizací Odchozí peněžní transakce zadané na webu Obchodníka z elektronických peněz, které Uživatel dluží Obchodníkovi nebo Prodejci jako příjemci, rezervací částky elektronických peněz držené na účtu Barion Uživatele po dobu stanovenou Obchodníkem a uvolněním elektronických peněz z rezervace, pouze pokud k tomu později dá Obchodník příkaz Vydavateli. Elektronické peníze budou uvolněny v souladu s příkazem. Rezervace je rovněž možná v průběhu transakce elektronických peněz na základě článku 10.9.

10.7.2. Při Rezervaci bude výše Odchozí peněžní transakce na účtu Barion Zákazníka zablokována a Zákazník nebude schopen s ní nakládat do doby, než Obchodník schválí Odchozí peněžní transakci nebo než termín stanovený Obchodníkem nevyprší bez schválení transakce.

10.7.3. Pokud Obchodník neschválí Odchozí peněžní transakci nebo termín stanovený Obchodníkem nevyprší bez schválení transakce, Vyhrazená částka na účtu Barion Zákazníka bude uvolněna.

10.7.4. Pokud Obchodník schválí Odchozí peněžní transakci, Vydavatel ji realizuje. Pokud jde o Rezervovanou částku, Obchodník rovněž může Odchozí peněžní transakci schválit pouze částečně. V tomto případě bude Odchozí peněžní transakce Vydavatelem provedena ve vztahu ke schválené části Odchozí peněžní transakce s tím, že neschválená část Rezervace bude uvolněna.

10.7.5. Pokud je Rezervace výsledkem platby na základě Dobití platební kartou realizovanou v souladu s článkem 6.2.2.e) a článkem 8.7., v průběhu Rezervace budou ustanovení článku 10.7. platit s následující odchylkou:

Obchodník a Prodejce jako vlastníci elektronických peněz vystavených na základě Dobití bankovní kartou tímto opravňují a pověřují Vydavatele k rezervaci částky elektronických peněz vystavených prostřednictvím Dobití a držených na účtu Barion Obchodníka nebo Prodejce po dobu stanovenou Obchodníkem a k uvolnění elektronických peněz z rezervace, pouze pokud k tomu později dá Obchodník příkaz Vydavateli. Elektronické peníze budou uvolněny v souladu s příkazem.

V průběhu Rezervace bude částka elektronických peněz vydaná na základě Dobití na účet Obchodníka nebo Prodejce zablokována a Obchodník nebo Prodejce s ní nebudou oprávněni disponovat do doby, než Obchodník schválí transakci Dobití a Vydání nebo než termín stanovený Obchodníkem uplyne bez schválení transakce.

Pokud Obchodník neschválí Dobití a Vydání nebo pokud termín stanovený Obchodníkem uplyne bez schválení transakce, Rezervovaná částka elektronických peněz bude stržena z účtu Barion Obchodníka nebo Prodejce a převedena Vydavatelem. Tímto způsobem bude úplata za výběr elektronických peněz zaplacena Vydavatelem vlastníkovi bankovní karty, který provedl Dobití, a na konkrétní bankovní kartu.

Pokud Obchodník schválí transakci Dobití a Vydání, Vydavatel uvolní Rezervaci. Pokud jde o Rezervovanou částku, Obchodník může transakci Dobití a Vydání schválit pouze částečně. V tomto případě bude Rezervace uvolněna Vydavatelem ve vztahu ke schválené části transakce Dobití a vydání s tím, že v souvislosti s neschválenou částí transakce Dobití a vydání Vydavatel strhne a převede Rezervovanou částku elektronických peněz z účtu Barion Obchodníka nebo Prodejce. Tímto způsobem bude úplata za výběr elektronických peněz zaplacena Vydavatelem vlastníkovi bankovní karty, který provedl Dobití, a na konkrétní bankovní kartu.

10.7.6. Vydavatel nebude povinen ani oprávněn prověřit zákonnost nebo obsah souhlasu poskytnutého Obchodníkem nebo právní transakci mezi Obchodníkem a Uživatelem anebo třetí stranou zajištěnou Rezervací. Vydavatel se tímto zříká své odpovědnosti za jakoukoliv škodu související s realizací schválení Obchodníkem.

10.8. Opakující se platba

10.8.1. Zákazník jako vlastník elektronických peněz a plátce tímto opravňuje a pověřuje Vydavatele k realizaci Odchozí peněžní transakce zadané na webu Obchodníka z elektronických peněz, které Uživatel dluží Obchodníkovi nebo Prodejci jako příjemcům, tím způsobem, že po Odchozí peněžní transakci stanovené Obchodníkem jako Opakující se platba bude Vydavatel při první příležitosti povinen zúčtovat na vrub účtu Barion Zákazníka na základě pokynů Obchodníka a v souladu s tím realizovat Odchozí peněžní transakci k tíži účtu Barion Uživatele. Opakující se platba je rovněž možná při transakci elektronických peněz na základě článku 10.9..

10.8.2. Pokud je Opakující se platba výsledkem Dobití bankovní kartou provedeném v souladu s článkem 6.2.2.e) a článkem 8.7., budou při Opakující se platbě platit ustanovení článku 10.8. s následující odchylkou:

Uživatel jako Zákazník provádějící Dobití bankovní kartou tímto opravňuje a pověřuje Vydavatele k realizaci transakce Dobití bankovní kartou zadané na webu Obchodníka nebo Prodejce jako příjemců Dobití a vlastníků elektronických peněz vydaných na základě Dobití tím způsobem, že po transakci Dobití bankovní kartou označené Obchodníkem za Opakující se platbu bude Vydavatel při první příležitosti povinen zúčtovat k tíži bankovní karty Zákazníka dotčené Dobitím na základě příkazu Obchodníka a v souladu s tím realizovat transakci Dobití k tíži bankovní karty Zákazníka dotčené Dobitím.

Zákazník tímto opravňuje Vydavatele k uložení údajů o bankovní kartě Zákazníka pro účely a v rozsahu nezbytném k realizaci tohoto Transakčního příkazu.

10.8.3. Vydavatel nebude povinen ani oprávněn prověřovat právoplatnost ani obsah dispozice Obchodníka a Zákazníka anebo třetí osoby na základě Opakující se platby. Vydavatel se tímto zříká odpovědnosti za jakoukoliv škodu související s realizací pokynu Obchodníka.

10.9. Zvláštní ustanovení ke sdílené ekonomice

10.9.1. Zákazník jako plátce a vlastník elektronických peněz oprávní Vydavatele k realizaci Odchozí peněžní transakce zadané Zákazníkem na webu Zprostředkovatele ve prospěch Prodávajícího (prodávajících) jako příjemce/příjemců na základě pokynu podaného Zprostředkovatelem Vydavateli. Pokud je platba provedena ve prospěch několika Prodejců, rozdělení částek Odchozí peněžní transakce mezi Prodejci a poměrné částky připsané na jejich účet Barion budou určeny Zprostředkovatelem. Vydavatel zúčtuje tyto částky ve prospěch účtů Barion Prodejců jako příjemců v souladu s pokyny Zprostředkovatele.

Pokud je platba na základě tohoto článku výsledkem platby na základě Dobití bankovní kartou provedeném v souladu s článkem 6.2.2.e) a článkem 8.7., Odchozí peněžní transakce a její výše se bude mít za Dobití bankovní kartou a Vydání příslušné částky.

10.9.2. Prodejce jako vlastník elektronických peněz a příjemce tímto opravňuje a pověřuje Vydavatele, aby Zprostředkovateli umožnil zadat Odchozí peněžní transakci na účtu Barion Prodejce ve prospěch Přispěvatele (přispěvatelů) stanovených Zprostředkovatelem ve výši uvedené Zprostředkovatelem a připsat tyto částky na účet Barion Přispěvatele z připsané Odchozí peněžní částky v souladu s pokyny Zprostředkovatele a neprodleně poté, co výše Odchozí peněžní platby zadaná ve prospěch Prodejce na webu Zprostředkovatele byla připsána na účet Barion Prodejce. Je-li platba prováděna více Přispěvatelům, distribuce částky Odchozí peněžní transakce a připsání na jejich účty Barion mohou být stanoveny Zprostředkovatelem s tím, že Vydavatel bude povinen připsat částku na účty Barion Přispěvatelů podle pokynů Zprostředkovatele. Výše Odchozí peněžní transakce zadaná Zprostředkovatelem ve prospěch Přispěvatelů nesmí být nikdy vyšší než částka, kterou Prodejce přijme od Zákazníka prostřednictvím služby Zprostředkovatele.

Vydavatel realizuje Odchozí peněžní transakce Zprostředkovatele dle tohoto článku Přispěvatelům na základě schválení Prodejce dle tohoto článku a v souladu s pokyny Zprostředkovatele. Právní důvod a legálnost částek uvedených Zprostředkovatelem nebudou zkoumány. Tyto částky budou stanoveny Zprostředkovatelem; Vydavatel nebude odpovídat za tyto částky ani jejich legálnost. Vydavatel nebude stranou právního vztahu mezi Prodejcem, Zprostředkovatelem a Přispěvatelem. Vydavatel nebude odpovídat za jakékoliv nároky a závazky mezi Prodejcem, Zprostředkovatelem a Přispěvatelem, které vznikají na základě právní transakce, z níž vyplývá Odchozí peněžní transakce na základě tohoto článku. Jakoukoliv související reklamaci, námitku nebo nárok je nutno uplatňovat Prodejcem přímo vůči Zprostředkovateli.

10.9.3. Vydavatel nebude povinen ani oprávněn prověřovat legálnost nebo obsah dispozice Obchodníka nebo právní transakce mezi Obchodníkem a Prodejcem anebo třetí osobou, která je základem Opakující se platby. Vydavatel se tímto zříká odpovědnosti za jakoukoliv škodu související s realizací pokynu Obchodníka.

11. Úplata

11.1. Veškeré poplatky a další náklady týkající se služby elektronických peněz, které ponese Uživatel, budou oznámeny ve Výčtu podmínek. Žádné další náklady nebudou uplatňovány,

11.2. Za služby elektronických peněz bude Vydavatel oprávněn si účtovat poplatky, provize nebo další náklady uvedené v aktuálně platném Výčtu podmínek. Tyto poplatky, provize a další náklady se stanou okamžitě splatnými, pokud není ve Výčtu podmínek uvedené jiné datum splatnosti. Vydavatel bude Uživateli účtovat poplatek, provizi a další náklady v okamžiku realizace Transakčního příkazu nebo Služby. Poplatek, provize a další náklady budou zúčtovány k tíži elektronických peněz na účtu Barion nebo, pokud to vyplývá z typu Služby (např. zodpovědná úschova), budou sraženy z peněz vedených Vydavatelem ve prospěch Uživatele.

11.3. Poplatek za zodpovědnou úschovu bude splatný měsíčně zpětně; bude Vydavatelem účtován ke dni v každém měsíci, který odpovídá datu vzniku úschovy.

11.4. Pokud v případě transakce elektronických peněz nese poplatek uvedený ve Výčtu podmínek příjemce, Vydavatel je oprávněn účtovat tento poplatek příjemci a strhnout jej z připsané částky ve prospěch příjemce poté, co tato částka byla zpřístupněna příjemci.

11.5. Vydavatel je oprávněn započíst jakékoliv své nároky vůči Uživateli na základě této Smlouvy. Vydavatel může uplatnit své právo na zápočet tím způsobem, že může odečíst nárok vůči Uživateli z výše elektronických peněz dostupných na účtu Barion Uživatele.

11.6. Pokud Uživatel nesplní závazky Uživatele vůči Vydavateli při splatnosti, Vydavatel bude oprávněn pověřit a využít třetí osoby při uplatňování a vymáhání nároku vůči Uživateli. Veškeré náklady na využití pomoci třetí osoby ponese Uživatel.

12. Uživatelské jméno a Heslo, kód PIN, Zabezpečení otiskem prstu, Zablokování Uživatele

12.1. Uživatelské jméno a Heslo bude stanoveny Uživatelem při uzavření Smlouvy.

12.2. Uživatelské jméno je osobní identifikátor, jehož účelem je společně s Heslem identifikovat jednoznačně a jedinečně Uživatele. Vydavatel schválí pouze Uživatelské jméno, které splňuje kritéria stanovená Vydavatelem. Vydavatel může od Uživatele požadovat více Uživatelských jmen v závislosti na jejich užití s tím, že Vydavatel může omezit účely jejich užití. Uživatel není následně oprávněn Uživatelské jméno změnit nebo jej smí změnit pouze v omezeném počtu případů stanovených Vydavatelem.

12.3. Heslo je osobní a utajený identifikátor, který nesmí být zpřístupněn jiným osobám a který je společně s Uživatelským jménem nezbytný k jednoznačnému a jedinečnému označení Uživatele. Uživatel je oprávněn Heslo kdykoliv změnit v peněžence Barion. Pokud uživatel změní Heslo, po jeho změně je Uživatel identifikován prostřednictvím nového Hesla.

12.4. Uživatel bude povinen nastavit Heslo, které má alespoň osm znaků a obsahuje nejméně jednu číslici. Uživatel je povinen si zvolit bezpečné Heslo. Heslo není bezpečné, pokud je vlastním datem narození Uživatele, adresou, registrační značkou uživatele nebo obdobným heslem, které lze odvodit od osoby Uživatele. Uživatel bude odpovídat za jakoukoliv škodu vyplývající z volby Hesla, které není bezpečné.

12.5. Uživatel je povinen vést Heslo v důvěrnosti a zabezpečit jej s tím, že Uživatel jej nesmí zpřístupnit třetím osobám. Uživatel přijme veškerá nezbytná opatření k předcházení zpřístupnění Hesla třetím osobám. Uživatel bude odpovídat za bezpečné uchovávání Hesla a za jeho řádné a zákonné užití s tím, že Uživatel bude povinen prokázat jednání, které se v dané situaci obecně předpokládá v zájmu zabezpečení Hesla. Uživatel nesmí vést záznam o Hesle ani jej uchovávat na stejném místě jako Uživatelské jméno. Heslo bude vedeno a bude s ním nakládáno na dálku a odděleně od osobního počítače provozujícího v daném okamžiku systém Barion. Uživatel bude rovněž povinen zajistit, aby k Heslu neměla během používání Služby přístup jakákoliv neoprávněná osoba. Pokud neoprávněná osoba využívá službu elektronických peněz s Heslem Uživatele, dokud nebude prokázán opak, Strany budou považovat přístup k Heslu neoprávněnou osobou výlučně za důsledek úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení Smlouvy Uživatelem a škodu ponese Uživatel.

12.6. V případě mobilní aplikace Barion jsou Uživatelské jméno a Heslo šifrovány a uloženy v mobilní aplikaci. Uživatel se může prostřednictvím mobilní aplikace Barion po zašifrovaném uložení Uživatelského jména a Hesla v mobilní aplikaci dle uvážení Uživatele přihlásit do peněženky Baron bez jeho zadání

 • pomocí PIN kódu nebo
 • prostřednictvím zabezpečení otiskem prstu nebo
 • bez uvedení jakéhokoliv osobního identifikátoru

Kód PIN je osobní a utajený identifikátor, který nelze zpřístupnit jiným osobám a který je společně s Uživatelským jménem nezbytný k identifikaci Uživatele na základě pokynů Uživatele, a to jednoznačně a jedinečně při přihlášení do mobilní aplikace Barion. Pro nakládání s kódem PIN a jeho zabezpečení budou platit pravidla týkající se Hesla.

Zabezpečení otiskem prstu se požaduje pro jednoznačnou identifikaci Uživatele při přihlášení do mobilní aplikace Barion. Zabezpečení otiskem prstu lze využít, pokud to zařízení používané Uživatelem umožňuje. Zabezpečení otiskem prstu se provádí provozováním systému zařízení tak, aby nedošlo k přenosu, zpracování nebo uložení otisku prstu Vydavatelem.

V mobilní aplikaci Barion může Uživatel využít takovou možnost, že pro přihlášení do mobilní aplikace nebude třeba žádný další jedinečný identifikátor (heslo, kód PIN, zabezpečení otiskem prstu). Vydavatel výslovně upozorňuje Uživatele, že taková forma je užitím s nízkým zabezpečením. Odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z výše uvedeného ponese Uživatel, avšak kromě případů uvedených v článcích 14.3. a 14.5.

12.7. Bez ohledu na to, zda Uživatel využívá jeden z jedinečných identifikátorů uvedených v článku 12.6. k přihlášení do mobilní aplikace Barion nebo zda Uživatel nestanoví jedinečný identifikátor v základě jakéhokoliv užití na základě článku 12.6., budou přístup k peněžence Barion, užití Služeb peněženky Barion a podávání Transakčních příkazů stále poskytovány se současným zadáním Uživatelského jména a Hesla tím způsobem, že po jejich uložení nebude Uživatel nucen je znovu do mobilní aplikace zadávat.

12.8. Vydavatel realizuje zadané transakce a využívané Služby se současným zadáním Uživatelského jména a Hesla dle pokynů Uživatele. Uživatel bude odpovídat za veškeré Transakční příkazy a za využívání všech zadaných Služeb prostřednictvím společného užití Uživatelského jména a Hesla Uživatele. Jakákoliv dispozice nebo užití Služby zadané se společným užitím Uživatelského jména a Hesla Uživatele budou za všech okolností zaznamenány Vydavatelem jako dispozice nebo užití Služby, jejichž původcem je Uživatel. Společné užití Uživatelského jména a Hesla se bude mít za schválení Uživatelem. V tomto případě nebude Vydavatel zkoumat okolnosti užití Služeb nebo pokyn ani skutečnost, zda byly Heslo a Uživatelské jméno použity oprávněně. Odpovědnost za škodu vyplývající z neoprávněného užití ponese Uživatel, avšak kromě případů uvedených v článcích 14.3. a 14.5.

12.9. Pokud Uživatel zapomene Heslo, může Uživatel požadovat nové Heslo prostřednictvím webu Vydavatele po identifikaci Uživatele dle požadavků Vydavatele.

12.10. Ve svém vlastním zájmu bude Uživatel povinen pravidelně monitorovat Transakční příkazy a dispozice realizované v peněžence Barion a nahlížet do výpisu, a pokud Uživatel zjistí nesrovnalost nebo neoprávněný přístup, bude Uživatel povinen informovat Vydavatele a zablokovat přístup.

12.11. Uživatel je povinen neprodleně informovat Vydavatele, pokud ztratí Heslo uživatele, kód PIN nebo, v případě mobilní aplikace Barion, mobilní telefon nebo pokud dojde k jejich zpřístupnění neoprávněným třetím osobám nebo pokud byl s Heslem zadán neoprávněný Transakční příkaz nebo pokud se uživatel dozví o jiných okolnostech, na základě nichž lze předpokládat, že Heslo a kód PIN již nejsou důvěrné. V takových případech je uživatel povinen přistoupit k zablokování Hesla u Vydavatele v souladu s článkem 12.12.

12.12. Vydavatel zajistí, aby heslo a tímto způsobem veškeré Služby bylo možno kdykoliv zablokovat. Uživatel bude povinen podat oznámení o zablokování v peněžence Baron nebo na hotline Vydavatele. Oznámení lze učinit v jakýkoliv den v roce a 24 hodin denně. Po zablokování nebude Vydavatel dále provádět Transakce elektronických peněz na základě Transakčních příkazů s Heslem.

12.13. Okamžikem oznámení žádosti o zablokování bude okamžik zaregistrování žádosti u Vydavatele.

12.14. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování.

12.15. Vydavatel bude oprávněn odmítnout oznámení, pokud totožnost osoby, která oznámení podává, není jednoznačná a existují pochybnosti, že oznámení bylo podáno neoprávněným uživatelem (např. Uživatel podá nesprávně identifikační údaje). Vydavatel s řádnou péčí, kterou lze za daných okolností předpokládat, prověří identitu osoby, která podává oznámení, a skutečnost, zda má tato osoba právo toto oznámení podat. Je-li prokázáno, že oznámení bylo podáno osobou neoprávněnou k podání oznámení, Vydavatel nebude odpovídat za škodu vzniklou pozastavením Služby nebo zablokováním Hesla, pokud nebylo možno zjistit klamavou povahu oznámení navzdory vynaložení řádné péče obvyklé v daných okolnostech.

12.16. Vydavatel bude oprávněn si za zablokování účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek.

12.17. Uživatel může požadovat na Vydavateli vydání jednorázového bezplatného osvědčení ohledně času a obsahu každého oznámení v souvislosti se Zablokováním. Vydavatel je oprávněn si účtovat poplatek za další osvědčení.

13. Pozastavení dispozičního práva Uživatele, Zablokování Vydavatelem, Stažení elektronických peněz z oběhu

13.1. Vydavatel může zablokovat Heslo uživatele, pozastavit dispoziční právo Uživatele, které se týká jakýchkoliv Služeb nebo plnění veškerých Transakčních příkazů podaných Uživatelem, nebo odmítnout realizaci Transakčního příkazu, pokud

 1. a) uživatel neodpoví na dotaz podaný Vydavatelem v souladu s touto Smlouvou v termínu a ve formě stanovené Vydavatelem nebo pokud nesplní související pokyny Vydavatele s tím, že se jedná o naprosto zásadní dotaz povinný ze zákona nebo úřední požadavek týkající se Služby nebo dle přiměřeného uvážení Vydavatele;
 2. b) uživatel nesplní zákonnou povinnost, požadavek orgánu státní správy nebo vykazovací povinnost stanovenou Vydavatelem ve Smlouvě ohledně změn údajů Uživatele;
 3. c) vydavatel není schopen kontaktovat Uživatele na základě údajů uvedených Uživatelem navzdory přijetí nezbytných opatření, které lze od Vydavatele očekávat;
 4. d) uživatel porušil jakýkoliv závazek ze Smlouvy;
 5. e) vydavatel zjistí formu užití nebo chybu, které ohrožují bezpečný provoz systému Barion;
 6. f) v případě oznámení na základě článku 12.12.;
 7. g) v případě podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, podvod nebo jiné zneužití vyplývající v souvislosti s jednáním Uživatele, účtem Barion, peněženkou Barion, službami Příjemce nebo dalšími Službami;
 8. h) v případě uplatnění nároku na Chargeback na základě článku 8.14 ohledně služeb Příjemce nebo pokud takový nárok hrozí, až do řádného prověření a vypořádání nároku na Chargeback;
 9. i) v souvislosti s Vydáním, Výběrem, další službou elektronických peněz nebo již vydanou částkou elektronických peněz existuje podezření na podvod nebo některou jinou formu zneužití;
 10. j) v případě podezření z porušení jakéhokoliv práva na základě autorského práva nebo práva duševního vlastnictví v jakékoliv jurisdikci nebo podezření z porušení jakéhokoliv majetkového práva nebo právního předpisu v souvislosti s jednáním Uživatele, účtem Barion, peněženkou Barion, službami Příjemce nebo dalšími Službami;
 11. k) pokud to Vydavatel považuje za nezbytné z jiných bezpečnostních důvodů.

13.2. Uživatel potvrzuje, že pokud Uživatel nebo třetí osoba podá Transakční příkaz, u kterého existuje podezření, že zakládá podvod, nebo podezření na neoprávněné nebo podvodné užití Hesla, účtu Barion, Služeb, služeb Příjemce nebo peněženky Barion, Vydavatel je oprávněn okamžitě zablokovat Heslo anebo Službu v souladu s článkem 13.1. Bez ohledu na to, zda byly Uživatelem získány elektronické peníze prostřednictvím jejich Vydání Uživateli, prostřednictvím transakce s elektronickými penězi či jinak, Vydavatel je oprávněn stáhnout vydané elektronické peníze z oběhu, zablokovat je nebo zúčtovat k tíži účtu, pokud existuje podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, podvodu nebo jiného zneužití vyplývajícího v souvislosti s Vydáním elektronických peněz nebo službami elektronických peněz prováděných s elektronickými penězi, včetně podvodu nebo jiného zneužití bankovní kartou v případě platby bankovní kartou nebo Dobití.

13.3. V případě článků 13.1. d), g), h) a i) bude na základě pozastavení a odmítnutí Transakčních příkazů Vydavatel rovněž oprávněn zablokovat nebo rezervovat elektronické peníze dostupné na účtu Barion Uživatele do výše částky dotčené porušením závazku, podezřením nebo nárokem na Chargeback k pokrytí předpokládaných finančních nároků vyplývajících z porušení závazku, podezření nebo nároku Chargeback, včetně potenciálních budoucích ztrát, a zcela pozastavit dispoziční právo Uživatele ve vztahu k této částce. Proto bude rezervovaná částka elektronických peněz odebrána z neomezené dispozice Uživatele.

Pokud nebude částka pokrývající celkovou výši předpokládaného finančního nároku dostupná na účtu Barion Uživatele, Vydavatel bude rovněž oprávněn rezervovat její částečnou výši. Pokud není celková výše požadovaná k rezervaci dostupná na účtu Barion Uživatele, a Vydavatel proto nebyl schopen rezervovat výši předpokládaného finančního nároku nebo byl schopen rezervovat pouze její část, Uživatel bude povinen složit celkovou výši předpokládaného finančního nároku na svůj účet Barion k jejímu příslušnému pokrytí a rezervaci do dvou pracovních dnů od příslušného vyrozumění Vydavatele. Pokud Uživatel nesplní tuto povinnost, bude to zakládat hrubé porušení smlouvy a Vydavatel bude oprávněn uplatnit svá práva na základě článku 21.

Pokud porušení závazku nadále netrvá nebo je jeho prověření řádně ukončeno nebo pokud podezření nebo nárok Chargeback nadále netrvají nebo je jejich prověřování ukončeno a Vydavatel nemá na jejich základě žádný finanční nárok vůči Uživateli, včetně náhrady škody, Vydavatel rezervaci uvolní. Pokud porušení povinnosti nadále netrvá nebo je jeho prověřování ukončeno nebo pokud podezření nebo nárok na Chargeback nadále netrvají nebo je jejich prověřování ukončeno a Vydavatel má na základě nich finanční nárok vůči Uživateli, včetně náhrady škody, Vydavatel získá výši svého finančního nároku a strhne si tuto částku z účtu Barion Uživatele a uvolní rezervaci zbývající částky.

13.4. Pokud dojde k zablokování Hesla, pozastavení Služby nebo stažení elektronických peněz z oběhu, zablokování nebo zúčtování k tíži účtu, Vydavatel současně se zablokováním, pozastavením, stažením z oběhu, uzamčením nebo zúčtováním k tíži účtu nebo neprodleně po těchto událostech informuje Uživatele o tomto zablokování, pozastavení, stažení z oběhu, uzamčení nebo zúčtování k tíži účtu a o důvodech tohoto opatření. Vydavatel nebude vázán závazkem poskytnout informace, pokud by splnění tohoto závazku ohrozilo bezpečnosti provozní činnosti Vydavatele nebo pokud je zakázáno právními předpisy. Pokud důvod zablokování, pozastavení, stažení z oběhu, uzamčení nebo zúčtování k tíži účtu nadále neexistuje nebo pokud se podezření ukáže jako neopodstatněné, Vydavatel zruší zablokování, pozastavení, stažení elektronických peněz z oběhu, uzamčení nebo zúčtování k tíži účtu nebo vydá Uživateli nové Heslo nebo uvolní elektronické peníze zpět do oběhu.

13.5. Náklady související se zablokováním, pozastavením nebo stažením elektronických peněz z oběhu na základě tohoto článku 13. ponese Uživatel. Vydavatel se tímto rovněž zříká odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou zablokování, pozastavením, stažením elektronických peněz z oběhu, uzamčením a zúčtováním k tíži účtu.

14. Odpovědnost

14.1. Uživatel bude povinen využívat systém Barion a Služby řádně a přijmout veškerá opatření, která lze od Uživatele očekávat v souvislosti se splněním bezpečnostních požadavků. Uživatel bude plně odpovídat za jakoukoliv škodu, kterou Uživatel způsobí jiným osobám.

14.2. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od realizace transakcí s elektronickými penězi bude Uživatel oprávněn požádat Vydavatele o sjednání nápravy transakce elektronických peněz, která byla neoprávněná nebo byla oprávněná, ale nesprávně realizovaná Vydavatelem.

Uživatel zašle žádost o nápravu elektronicky prostřednictvím webu Vydavatele nebo peněženky Barion. Na žádost Vydavatele bude Uživatel povinen předložit podklady nebo jiné důkazy Vydavateli ohledně žádosti. Vydavatel přezkoumá žádost bez zbytečného prodlení na základě žádosti a předložených podkladů.

Pokud Uživatel neposkytne dokumenty nebo informace nezbytné pro posouzení žádosti navzdory jejich vyžádání Vydavatelem a do patnácti dnů od přijetí požadavku Vydavatele, bude Vydavatel oprávněn odmítnout žádost bez prověření její podstaty nebo přijetí opatření.

Pokud Vydavatel přijme žádost Uživatele o nápravu, neprodleně přijme opatření k vrácení dotčené částky elektronických peněz Uživateli a náhradě jakékoliv vzniklé ztráty Uživateli.

V případě žádosti o nápravu platební transakce, která byla neoprávněná (kromě neoprávněného užití Hesla nebo užití Hesla, které Uživatel ztratil nebo které bylo odcizeno) nebo byla oprávněná, ale nesprávně realizována, bude Vydavatel, eventuálně prostřednictvím certifikace v daném případě, povinen prokázat, že platební transakce, k níž vyjadřuje námitky, byla schválena Uživatelem, transakce byla řádně zaznamenána a realizace nebyla zablokována technickou chybou nebo poruchou.

14.3. Pokud škoda byla způsobena takovými neoprávněnými transakcemi s elektronickými penězi, které byly realizovány s Heslem, které Uživatel ztratil nebo které bylo Uživateli odcizeno, nebo které jsou důsledkem neoprávněného užití Hesla, potom Uživatel ponese ztrátu do výše částky odpovídající 45 000 HUF před oznámením nebo zablokováním na základě článku 12.12. v souvislosti se ztrátou, odcizením nebo neoprávněným užitím. Uživatel bude výhradně odpovídat za jakoukoliv škodu způsobenou pozdním zablokováním nebo oznámením na základě článku 12.12.

14.4. Vydavatel si vyhrazuje právo zahájit řízení proti Uživateli, pokud Uživatel nebo jiná osoba s vědomím Uživatele zneužije Heslo nebo systém Barion.

14.5. Uživatel nebude odpovídat, pokud byla škoda způsobena individualizovaným procesem, který je peněžním ekvivalentem, a za použití informační technologie nebo telekomunikačního prostředku nebo bez nástrojů osobního zabezpečení (včetně Hesla) nebo pokud Vydavatel nesplnil povinnost poskytnout Uživateli možnost oznámení na základě článku 12.12.

14.6. Vydavatel nebude odpovídat, pokud může prokázat, že škoda vzniklá v souvislosti s neoprávněnou transakcí s elektronickými penězi byla způsobena podvodným jednáním Uživatele nebo že škoda byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením oznamovací povinnosti Uživatele. U Vydavatele bude vyloučena odpovědnost, pokud může prokázat, že škoda vyplývá z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení závazků Uživatele uvedených ve Smlouvě, zejména závazků vést Heslo, kód PIN a mobilní telefon zabezpečené a řádně je spravovat.

14.7. Po oznámení na základě článku 12.12. ponese Vydavatel ztráty vzniklé neoprávněnými transakcemi s elektronickými penězi, které byly provedeny s Heslem, jež Uživatel ztratil nebo které bylo Uživateli odcizeno, nebo v důsledku neoprávněného užití Hesla.

14.8. Při své činnosti bude Vydavatel za daných okolností co nejvíce přihlížet i k zájmům Uživatele a bude jednat s řádnou péčí, kterou lze od Vydavatele očekávat.

14.9. Vydavatel nebude odpovídat za následky falešného nebo padělaného Transakčního příkazu, pokud nebylo možno zjistit falešnou nebo padělanou povahu příkazu při vynaložení řádné péče v rámci běžného chodu obchodní činnosti.

14.10. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou z příčin nezávislých na vůli Vydavatele nebo z důvodů mimo rozsah zájmů Vydavatele, zejména za závadu telekomunikačních linek, internetového připojení, systému datových přenosů a poštovních služeb.

14.11. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodů, kterým Vydavatel nemohl předejít ani je ovlivnit, zejména škody vzniklé vyšší mocí, opatřeními vnitrostátních nebo zahraničních orgánů nebo jakýmkoliv narušením provozní činnosti Vydavatele. V důsledku toho nebude Vydavatel odpovídat za jakoukoliv škodu vyplývající z výše uvedeného, i když mají tyto faktory za následek dočasné zrušení nebo omezení Služby Vydavatelem.

14.12. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv vzniklou škodu Uživateli, pokud byla škoda způsobena chybou nebo opomenutím Příjemce nebo Obchodníka při provádění Nákupu nebo jakékoliv jiné Transakce s elektronickými penězi. V případě sporu mezi Uživatelem na straně jedné a Příjemcem nebo Obchodníkem na straně druhé, jehož není Vydavatel účastníkem, není odpovědnost Uživatele vůči Vydavateli dotčena sporem nebo protinárokem nebo právem na započtení, které může Uživatel uplatňovat nebo vymáhat vůči Příjemci nebo Obchodníkovi.

14.13. Pokud se Transakční příkaz provádí prostřednictvím jedinečného identifikátoru (např. Uživatelského jména nebo čísla platebního účtu), Transakční příkaz se bude mít za provedený vůči příjemci určenému tímto jedinečným identifikátorem. Vydavatel nebude odpovídat za neplnění nebo nedostatečné plnění Transakčního příkazu, je-li použit nesprávný jedinečný identifikátor.

14.14. Pokud Uživatel zpřístupní další údaje nad rámec údajů a jedinečných identifikátorů stanovených Vydavatelem Uživateli, které jsou nezbytné k plnění, potom bude Vydavatel odpovídat za splnění Transakčního příkazu určeného jedinečným identifikátorem.

14.15. Vydavatel přijme veškerá opatření, která lze obecně v dané situaci očekávat k vymáhání částky Transakčního příkazu. Pokud Vydavatel získá zpět částku Transakčního příkazu, bude oprávněn si účtovat mimořádný poplatek uvedený ve Výčtu podmínek.

14.16. Pokud byla transakce s elektronickými penězi zadána Uživatelem jako plátcem, Vydavatel bude odpovídat za vadné splnění transakce s elektronickými penězi. Při vzniku odpovědnosti Vydavatele je tento povinen neprodleně vrátit plátci výši nerealizované nebo nesprávně provedené transakce s elektronickými penězi a uvést vše do původního stavu (jakoby k nesprávné transakci s elektronickými penězi nikdy nedošlo).

14.17. Pokud je Uživatel příjemcem transakce s elektronickými penězi, Vydavatel bude povinen neprodleně zpřístupnit Uživateli jako příjemci výši transakce s elektronickými penězi a připsat ji na účet Barion Uživatele.

14.18. Na žádost Uživatele jako plátce a bez ohledu na neplnění nebo vadné plnění transakce s elektronickými penězi bude Vydavatel povinen jednat tak, jak se to v daných okolnostech obecně očekává v zájmu vysledování nerealizované nebo vadně splněné transakce s elektronickými penězi a informuje Uživatele o výsledku tohoto sledování.

14.19. Vydavatel bude zbaven odpovědnosti, pokud může prokázat, že k nesplnění závazku souvisejícího s realizací Služby, schválením transakce s elektronickými penězi a nápravou transakce s elektronickými penězi došlo v důsledku externího faktoru mimo rozsah činnosti Vydavatele (vyšší moc) nebo ustanovením právního předpisu nebo právního aktu Evropské unie.

15. Poskytování informací a vedení kontaktních údajů

15.1. Jazyk smlouvy a kontaktní jazyk odpovídá jazyku uzavření smlouvy zvolenému v registračním formuláři z příslušného výčtu jazyků.

15.2. Poskytnutí informací uživateli s předstihem

15.2.1. Učinné Všeobecné podmínky, Výčet podmínek a jejich změny budou předány Uživateli, který přistupuje k uzavření Smlouvy s Vydavatelem v podobě trvalého nosiče. Vydavatel rovněž poskytne každé osobě tyto dokumenty prostřednictvím svého webu a na jeho registrované adrese před uzavřením Smlouvy, v době uzavření Smlouvy nebo po uzavření Smlouvy. Vydavatel je rovněž kdykoliv na žádost Uživatele předá v papírové podobě nebo ve formě Trvalého nosiče.

15.2.2. Vydavatel informuje Uživatele o splnění jednotlivých transakcí s elektronickými penězi prostřednictvím uveřejnění všeobecných podmínek a Výčtu podmínek na registrované adrese na webu Vydavatele.

15.3. Následné poskytování informací Uživateli

15.3.1. Strany si sjednávají, že Vydavatel bude poskytovat informace o plnění transakcí s elektronickými penězi, Vydávání, Výběrech a dalších Transakčních příkazech, o údajích umožňujících identifikaci Transakčního příkazu, o částkách zúčtovaných ve prospěch nebo k tíži účtu Barion, o účtování Poplatků a o údajích v rámci následného poskytování informací klientům na základě Zákona o platebních službách v souladu s následujícím:

 1. a) výpis o zůstatku na účtu Barion bude zasílán Uživateli měsíčně na trvalém nosiči prostřednictvím e-mailu;
 2. b) neprodleně po splnění Transakčního příkazu elektronicky na základě údajů dostupných v peněžence Barion. Tyto informace si lze Uživatelem stáhnout kdykoliv a v souvislosti s jakýmkoliv obdobím.

15.3.2. Uživatel může zjistit přesnou výši elektronických peněz dostupných na účtu Barion a ověřit si tuto skutečnost kdykoliv prostřednictvím peněženky Barion.

15.3.3. Pokud je Uživatel Spotřebitelem, Vydavatel bude na žádost Uživatele zasílat měsíčně výpisy z účtu Barion uvedené v článku 15.3.1.a) v papírové podobě (místo na trvalém nosiči) Uživateli poštou bez jakýchkoliv poplatků, nákladů nebo jiných platebních závazků.

15.3.4. Kromě výpisu z účtu Barion uvedeného v článku 15.3.1. může Uživatel požadovat papírový výpis ve vztahu k jakýmkoliv obdobím za poplatek uvedený ve Výčtu podmínek, který si je Vydavatel oprávněn účtovat.

15.4. Vydavatel a Uživatel budou povinni spolupracovat v rámci jejich smluvního vztahu a budou povinni přihlížet k zájmům protistrany. Strany budou spolupracovat v době uzavření Smlouvy a po dobu její platnosti a budou přihlížet k vzájemným oprávněným zájmům. Strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech důležitých okolnostech před platností Smlouvy i v době její platnosti.

15.5. Vydavatel a Uživatel si mohou vzájemně podávat oznámení a právoplatná prohlášení a mohou udržovat vzájemný kontakt následovně:

 1. a) elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím peněženky Barion v jakýchkoliv otázkách;
 2. b) poštou v jakýchkoliv otázkách;
 3. c) osobně v jakýchkoliv otázkách;
 4. d) telefonicky pouze ohledně výpisů v rozsahu úkolů Hotline;
 5. e) vydavatel prostřednictvím oznámení ohledně otázek stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

15.6. Kontaktní údaje Vydavatele:

 1. a) jméno: Barion Payment Zrt.
 2. b) sídlo: H-1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet, Maďarsko
 3. c) Hotline: +36 1 464 7099
 4. d) web Vydavatele: www.barion.com

15.7. Uživatel se zejména zavazuje, že Strany se mohou platně a účinně vzájemně informovat po dobu platnosti Smlouvy elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy zpřístupněné Vydavateli Uživatelem nebo prostřednictvím peněženky Barion a že mohou činit právoplatná prohlášení v této formě v souvislosti se Službou nebo Smlouvou, včetně změn nebo ukončení Služby nebo Smlouvy.

15.8. Strany si sjednávají, že jakékoliv oznámení druhé Straně se bude považovat za doručené v následujícím okamžiku:

 1. a) v případě osobního doručení, v okamžiku předání oznámení druhé Straně nebo v okamžiku jeho převzetí Stranou;
 2. b) v případě poštovního doručení se bude zpráva považovat za doručenou pátý den (nebo desátý den v případě Evropy) po odeslání zprávy, a to i tehdy, pokud doručení selhalo kvůli nepřevzetí zásilky příjemcem, který se např. přestěhoval na neznámou adresu nebo odmítl zásilku převzít;
 3. c) v případě e-mailů nebo jiných elektronických komunikačních prostředků podporovaných Barionem se bude zpráva považovat za doručenou druhý pracovní den, který následuje po odeslání e-mailu nebo elektronické zprávy, a to i tehdy, pokud doručení selhalo kvůli nepřevzetí zprávy příjemcem (např. e-mailová adresa již neexistuje);
 4. d) V případě zprávy zaslané prostřednictvím peněženky Barion v den odeslání nebo umístění zprávy do peněženky Barion Uživatele.

15.9. Není-li Stranami dohodnuto jinak, Vydavatel bude zasílat prohlášení a oznámení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem nebo na jiné elektronické kontaktní údaje podporované Barionem. Vydavatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou selháním převzít oznámení.

15.10. Vydavatel nebude odpovídat za prodlení nebo selhání doručení kvůli nepřesnosti ve jméně, e-mailové adrese nebo v jiných zpřístupněných údajích nebo z jiného důvodu mimo rozsah odpovědnosti Vydavatele.

15.11. Vydavatel bude mít možnost informovat své Uživatele prostřednictvím veřejně učiněného oznámení na své registrované adrese a na svém webu, pokud se obsah oznámení dotýká širokého počtu Uživatelů.

15.12. Vydavatel informuje své Uživatele o změnách Všeobecných podmínek, Výčtu podmínek a oznámeních prostřednictvím veřejné vývěsky, elektronické publikace na webu Vydavatele nebo v případech vymezených zákonem oznámením v souladu s právními předpisy.

15.13. Uživatel může podat reklamaci pouze v souladu se Zásadami vyřizování reklamací uživatelů Vydavatele. Vydavatel zpřístupní svým Uživatelům Zásady vyřizování reklamací uživatelů na své registrované adrese a na svém webu.

16. Výkaznictví

16.1. Uživatel bude povinen Vydavateli předávat v rámci výkaznictví úplné a přesné údaje.

16.2. Pokud Vydavatel obdrží vadné, nesprávné, falešné nebo nedostatečné údaje z důvodu na straně Uživatele nebo pokud Uživatel nepředá požadovanou dokumentaci Vydavateli, přičemž sjednání nápravy není možné nebo nelze očekávat sjednání nápravy Vydavatelem, Vydavatel je oprávněn dle vlastního uvážení odmítnout uzavření Smlouvy anebo poskytnutí Služeb nebo může ukončit s okamžitou platností jakoukoliv službu poskytovanou uživateli nebo tuto Smlouvu.

16.3. Uživatel bude povinen informovat Vydavatele neprodleně, nejpozději však do pěti pracovních dnů od změny, pokud nastane jakákoliv změna v dříve vykázaných údajích Uživatele Vydavateli nebo pokud se změní okolnosti, skutečnosti nebo údaje, jež jsou významné z hlediska jeho vztahu s Vydavatelem. Vydavatel nebude odpovídat za jakoukoliv škodu způsobenou nesplněním oznamovací povinnosti.

16.4. Pokud se změna v údajích Uživatele dotýká údajů zaznamenaných na základě úředních dokumentů v rámci lepší identifikace klienta na základě článku 18. včetně prohlášení o konečném vlastníku, Uživatel bude povinen změnit tyto údaje osobně vedle předložení podkladů.

16.5. Vydavatel je oprávněn prověřit správnost údajů předložených Uživatelem na základě veřejně dostupných údajů a v rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy. Pokud při tomto prověřování Vydavatel zjistí, že údaje poskytnuté Uživatelem jsou nepravdivé, Vydavatel může pozastavit Službu nebo může dle vlastního uvážení s okamžitou platností ukončit Službu nebo Smlouvu.

16.5. Pokud Uživatel zpřístupnil vydavateli falešné nebo nesprávné údaje nebo pokud jsou údaje zpřístupněné Uživatelem nepravdivé z jiného důvodu, Uživatel je povinen nahradit Vydavateli škodu vzniklou Vydavateli v této souvislosti.

17. Zpracování a ochrana osobních údajů

17.1. Vydavatel a Uživatel budou povinni důvěrně nakládat s jakýmikoliv neveřejnými informacemi, které jsou zpřístupněné ohledně jejich vztahu nebo ohledně druhé Strany v rámci jejich obchodního vztahu.

17.2. Vydavatel bude nakládat s platebním tajemstvím a zabezpečí po neomezenou dobu jakékoliv skutečnosti, informace řešení nebo údaje o osobě Uživatele, jeho údajích, finanční situaci, obchodních aktivitách, financích, vlastnictví a obchodních vztazích, o nichž se Vydavatel o Uživateli dozvěděl v souvislosti se službou elektronických peněz. Totéž platí o údajích souvisejících se smlouvami Uživatele s Vydavatelem.

17.3. Pokud se Vydavatel v průběhu svého vztahu s Uživatelem dozví informace, které jsou Platebním tajemstvím, Vydavatel s nimi bude nakládat jako s Platebním tajemstvím v souladu s příslušnými právními předpisy a zpřístupní pouze údaje stanovené právními předpisy a osobám stanoveným právními předpisy nebo osobám uvedeným v plné moci udělené Uživatelem ve formě veřejné listiny nebo dokumentu plně průkazné hodnoty, které přesně určí rozsah zpřístupňovaných údajů. Není nezbytné použít veřejnou listinu nebo soukromý dokument plně průkazné hodnoty, pokud Uživatel předloží oprávnění ve formě smlouvy uzavřené s Vydavatelem.

17.4. Vydavatel a Uživatel budou povinni nakládat s obchodním tajemstvím a vést v důvěrnosti po neomezenou dobu jakékoliv skutečnosti, informace, řešení nebo údaje související s hospodářskou činností druhé Strany, jejichž zveřejnění, užití nebo získání neoprávněnými osobami by narušilo nebo ohrozilo oprávněné finanční, obchodní nebo tržní zájmy subjektu údajů (s výjimkou maďarského státu), a to na ochranu důvěrnosti, k níž subjekt údajů přijal nezbytná opatření.

17.5. Vydavatel bude pouze zpracovávat osobní údaje Uživatele v souladu s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů, tj. ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajům, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona Act CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací. Vydavatel poskytne Uživateli informace o podrobnostech nakládání s údaji ve veřejně dostupném Oznámení o ochraně osobních údajů a Oznámení o souborech cookies.

17.6. Přistoupením k uzavření této Smlouvy a uzavřením této Smlouvy se Uživatel zavazuje, že v souladu s ustanoveními Oznámení o ochraně osobních údajů a Oznámení o souborech cookies může zaznamenávat, nakládat s nimi, zpracovávat a předávat v průběhu sepisování, uzavírání a realizace této Smlouvy osobní údaje Uživatele zpřístupněné Vydavateli.

17.7. Uživatel-organizace se výslovně zavazuje a bere na vědomí, že Vydavatel může využívat třetí osoby k realizaci zpracovávání osobních údajů nebo outsourcované činnosti, jakož i distributory elektronických peněz k realizaci Smlouvy, poskytování služeb elektronických peněz a realizaci svých interních pracovních procesů nebo splňování svých zákonných požadavků a že v této souvislosti bude Vydavatel těmto třetím osobám předávat osobní údaje a platební tajemství dostupné Vydavateli. Seznam třetích osob, které realizují zpracovávání osobních údajů a outsourcovanou činnost, a jejich činnost, jakož i činnost distributorů elektronických peněz budou vždy uveřejněny na webu Vydavatele. Oznámení o ochraně osobních údajů a Oznámení o souborech cookies dostupné na webu Vydavatele obsahují podrobné informace o předávání osobních údajů.

17.8. Uživatel-fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn k realizaci zpracovávání osobních údajů a outsourcovaných činností využívat třetí osoby, jakož i distributory elektronických peněz k realizaci Smlouvy, poskytování služeb elektronických peněz a plnění svých interních pracovních procesů nebo splnění svých zákonných závazků a že v této souvislosti bude Vydavatel předávat osobní údaje a platební tajemství dostupné Vydavateli těmto třetím osobám. Co se týče předávání údajů na základě tohoto článku, fyzická osoba výslovně souhlasí s předáváním svých údajů, které tvoří platební tajemství. Seznam třetích osob, které realizují zpracovávání osobních údajů a outsourcovanou činnost, a jejich činnost, jakož i činnost distributorů elektronických peněz budou vždy uveřejněny na webu Vydavatele. Oznámení o ochraně osobních údajů a Oznámení o souborech cookies dostupné na webu Vydavatele obsahují podrobné informace o předávání osobních údajů.

17.9. Uživatel potvrzuje a použitím Služby souhlasí s tím, že údaje, které tvoří jeho osobní anebo platební údaje dostupné Vydavateli, budou předávány Vydavatelem v rozsahu požadovaném k realizaci Smlouvy nebo poskytování služeb elektronických peněz – zejména ke zpracování, vyúčtování a akceptaci bankovních karet, Dobití bankovní kartou, jakýmkoliv nárokům na Chargeback a Vratky v souvislosti s nimi, jakož i Výběry – úvěrovým institucím, které vedou příslušný schovatelský účet Vydavatele, jakož i vydavatelů bankovních karet nebo karetním společnostem.

17.10. Pokud Uživatel poskytne Vydavateli údaje o třetí osobě, Uživatel se zaručuje, že tak učinil právoplatně a že má v případě potřeby souhlas dotčené osoby. Uživatel bude povinen nahradit Vydavateli jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s výše uvedeným.

17.11. Uživatel souhlasí s tím, že Vydavatel může požadovat, buď elektronickými prostředky, nebo telefonicky, prověření a uložení informací týkajících se osobních nebo jiných údajů Uživatele nebo dokumentů obsahujících tyto informace od Uživatele pro účely poskytování služeb, na něž se vztahují smlouvy, prověření plnění závazků Uživatele a splnění závazků Vydavatele. Budou předány originály nebo notářsky ověřené kopie dokumentů, kromě dokumentů zaslaných elektronickými prostředky.

18. Due Diligence uživatele

18.1. Na základě uzavření Smlouvy a po dobu poskytování a realizace služeb elektronických peněz je Vydavatel povinen přijmout opatření uživatele v oblasti due diligence včetně identifikace Uživatele a neustále monitorovat a analyzovat obchodní vztah na základě platných právních předpisů pro předcházení a boji proti praní špinavých peněz (dále jen předpisy proti praní špinavých peněz).

18.2. Při identifikaci Uživatele přijme Vydavatel prohlášení zástupce, pokud plná moc splňuje podstatné náležitosti a formální požadavky stanovené Vydavatelem.

18.3. Vydavatel informuje Uživatele o svém identifikačním procesu uživatelů na základě aktuálně platných předpisů proti praní špinavých peněz, jakož i o závazku Uživatele v této souvislosti – včetně povinnosti předložení údajů, prohlášení, předložení dokumentů, povinnosti osobní účasti – v oznámení uveřejněném na webu Vydavatele. Pokud Uživatel nesplní zde uvedené závazky, Vydavatel bude oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy nebo v případě již existující Smlouvy odmítnout splnění Transakčního příkazu nebo Služby nebo ukončit okamžitou výpovědí existující Smlouvu bez udání důvodu.

18.4. Po uzavření Smlouvy lze po dobu její platnosti identifikaci Uživatele provést opakovaně a na různých úrovních, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v zákoně a obsažené v příslušných zásadách uveřejněných na webu Vydavatele (např. nebylo dosaženo určitých částek).

18.5. Vydavatel bude využívat a zpracovávat údaje získané v rámci procesu identifikace uživatele pro účely realizace Smlouvy a Služeb.

19. Údržba, řešení problémů a zlepšování systému Barion

19.1. Vydavatel si vyhrazuje právo provádět údržbu a vylepšovat systém Barion a v tomto smyslu omezit nebo pozastavit dostupnost a rozsah služeb elektronických peněz. Doba trvání takového omezení nebo pozastavení nesmí přesáhnout tři hodiny v jeden kalendářní den. Vydavatel bude provádět naplánovanou údržbu a zlepšování systému Barion v době, kdy jsou Služby dostupné Uživatelům tak, aby byla jejich dostupnost a rozsah co nejméně omezeny a narušeny a v co nejmenším možném rozsahu.

19.2. V případě poruchy systému Barion přijme Vydavatel veškerá přiměřená opatření k odstranění této poruchy. V takových případech se Vydavatel zavazuje neomezit ani nepozastavit dostupnost a rozsah Služeb na dobu delší 24 hodin od výskytu poruchy.

19.3. Vydavatel odpovídá za škodu vyplývající z omezení nebo pozastavení přesahující dobu uvedenou v tomto článku 19.1. a článku 19.2.

19.4. Pokud jsou údržba nebo vylepšení naplánovány, Vydavatel informuje Uživatele o předpokládané době přerušení předem. Pokud k údržbě nebo vylepšení dochází z důvodu a způsobem, které nebylo možno předem naplánovat, Vydavatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby Uživatele neprodleně informoval o přerušení a jeho předpokládané době trvání. Informace, které budou na základě tohoto článku poskytovány Uživatelům, budou zpřístupněny prostřednictvím peněženky Barion, případně na webu Vydavatele.

19.5. Vydavatel neodpovídá za jakékoliv poruchy způsobené výpadky internetu nebo vyplývající z pozastavení nebo omezení Služby.

20. Dodatky ke smlouvě

20.1. Strany mohou tuto Smlouvu uzavřenou mezi nimi kdykoliv vzájemnou dohodou změnit.

20.2. Vydavatel je oprávněn jednostranně tuto Smlouvu měnit, zejména včetně těchto Všeobecných podmínek a Výčtu podmínek, způsobem, který není k újmě Uživateli, bez předchozího vyrozumění Uživatele.

20.3. V souladu se stávajícími příslušnými předpisy a ustanoveními Smlouvy je Vydavatel rovněž oprávněn tuto Smlouvu jednostranně měnit nebo doplňovat, zejména včetně těchto Všeobecných podmínek a Výčtu podmínek, při zavádění nové služby.

20.4. Vydavatel není oprávněn tuto Smlouvu jednostranně měnit zavedením nového poplatku nebo nákladu; s výjimkou zavedení nové služby.

20.5. Po předchozím vyrozumění je Vydavatel oprávněn tuto Smlouvu jednostranně měnit, zejména včetně těchto Všeobecných podmínek a Výčtu podmínek, k újmě Uživatele s ohledem na stávající legislativu, zejména pak z následujících důvodů:

 1. a) Změna v regulačním prostředí:

a. změny v legislativě významně nebo přímo relevantní pro právní vztah mezi Vydavatelem a Uživatelem a příslušné pro činnost nebo se vztahující k činnosti Vydavatele a jeho provozní podmínky (včetně změn v dalších právních nástrojích státní správy anebo právních aktech Evropské unie), ustanovení centrální banky nebo jiné předpisy závazné pro Vydavatele (včetně změn v soudních nebo úředních rozhodnutích, příkazech, doporučeních, judikatuře a jejich výkladech úřady nebo soudy);

b. změny v odvodech (např. daní), které významně nebo přímo souvisejí s právním vztahem mezi Vydavatelem a Uživatelem ve vztahu k činnosti Vydavatele.

 1. b) Změny v podmínkách na peněžním trhu nebo v makroekonomickém prostředí.
 2. c) Změna v oficiálním indexu spotřebitelských cen a míře inflace za předchozí rok uveřejněné maďarským centrálním statistickým úřadem.
 3. d) Změny v možnostech Vydavatele k získání financování na peněžních trzích, zejména pak:

a. změna v úvěrovém hodnocení Maďarska;

b. změna ve swapu úvěrového selhání;

c. změny v základní sazbě centrální banky, repo a depozitní sazbě;

d. změny v sazbách / úvěrových sazbách mezibankovního peněžního trhu;

e. posun v relativních křivkách výnosů obligací a SWAP vydávaných maďarským státem nebo věřitelem;

f. změny v možnostech získat financování na peněžních trzích;

g. změny v kapitálu a sazbách peněžních trhů;

h. změny ve výnosu nebo nevýnosu cenných papírů na krytí veřejného dluhu;

i. změny na mezinárodním a maďarském peněžním trhu s devizovými úrokovými sazbami.

 1. e) Změny ve vstupních nákladech Vydavatele, zejména:

a. změny v nákladech Vydavatele na vedení účtů;

b. nabytí účinnosti nebo novelizace zákonů, předpisů centrální banky nebo jiných předpisů, které v sobě zahrnují další náklady nebo snížení zisku pro Vydavatele;

c. změny v nákladech třetích osob vynakládaných Vydavatelem ve vztahu ke službám poskytovaným Uživateli, jakož i v obecných, funkčních a provozních nákladech Vydavatele;

d. změny v IT systémech, interních procesech, jednacích řádech, provozu nebo přijímání rizika Vydavatele;

e. změny v nákladech na opatření na ochranu osobních údajů, potřeba zlepšení IT;

f. změny v materiálových nákladech na služby využívané Uživatelem;

g. změny v obchodní politice Vydavatele;

h. zavedení nové služby, která bude poskytována Uživatelům, ukončení nebo pozastavení stávající služby;

i. sladění a/nebo konsolidace rozdílů, zejména mezi IT systémy, záznamy, postupy a procesy, vyplývající z transformace podniku, která má vliv na Vydavatele.

20.6. Za jednostranný dodatek k újmě nebo v neprospěch Uživatele se nepovažuje skutečnost, kdy Vydavatel zavede novou službu a příslušný nový poplatek, za předpokladu, že Uživatel není povinen tuto novou službu využívat, nebo pokud dodatek k podmínkám platí pouze pro nové uživatele nebo nové smlouvy. Za jednostranný dodatek k újmě Uživatele se rovněž nepovažuje skutečnost, kdy Vydavatel změní smluvní podmínky způsobem a v rozsahu, které jsou stanoveny předem po uplynutí předchozího stanoveného období nebo při splnění předepsaných podmínek.

20.7. Vydavatel informuje Uživatele o jakémkoliv jednostranném dodatku Vydavatele k těmto Všeobecným podmínkám a Výčtu podmínek k újmě nebo v neprospěch Uživatele alespoň dva měsíce před nabytím účinnosti takového dodatku zveřejněním dodatku na webu Vydavatele a umístěním oznámení v sídle Vydavatele a v případě Uživatelů, kteří jsou Spotřebiteli nebo Mikropodniky, informuje Uživatele dotčené dodatkem rovněž na trvalém nosiči.

20.8. Vydavatel informuje Uživatele o jakémkoliv dodatku, který není k újmě Uživatele nejpozději pracovní den před nabytím účinnosti tohoto dodatku jeho uveřejněním na webu Vydavatele a umístěním oznámení v sídle Vydavatele.

20.9. Pokud má Uživatel za to, že jednostranný nebo nepříznivý dodatek ke Smlouvě uživateli škodí, Uživatel může Smlouvu s okamžitou platností ukončit písemně, e-mailem či elektronicky prostřednictvím peněženky Barion nebo na webu Vydavatele, a to bez vynaložení poplatků, nákladů nebo platebních závazků do dne, který předchází nabytí účinnosti dodatku. Pokud Uživatel nevznese k dodatku námitky, a to písemně, e-mailem nebo elektronicky prostřednictvím peněženky Baron nebo na webu Vydavatele do dne, který předchází nabytí účinnosti dodatku, pozměněné podmínky se mají za Uživatelem přijaté.

21. Ukončení smlouvy

21.1. Tato Smlouva bude ukončena:

 1. a) vzájemnou dohodou Stran v okamžik uvedený Stranami;
 2. b) výpovědí s okamžitou platností podanou v libovolném okamžiku Uživatelem;
 3. c) běžnou výpovědí podanou Vydavatelem k poslednímu dni výpovědní lhůty;
 4. d) s okamžitou platností Vydavatelem k datu převzetí výpovědi;
 5. e) v případě úmrtí Uživatele-fyzické osoby ke dni úmrtí Uživatele;
 6. f) po zrušení organizace bez právního nástupce v případě Uživatelů-organizací k datu zrušení.

21.2. Pokud nejsou na účtu Barion uloženy nebo zaznamenány žádné elektronické peníze, neznamená to ukončení Smlouvy.

21.3. Strany mohou Smlouvu uzavřenou mezi sebou kdykoliv ukončit vzájemnou dohodou.

21.4. Uživatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv s okamžitou platností ukončit bez udání důvodu. Pokud se stále realizuje transakce s elektronickými penězi zadaná Uživatelem, Uživatel může právo na ukončení smlouvy uplatnit pouze po splnění Transakčního příkazu. Lze pouze ukončit smlouvu jako celek, nikoliv jednotlivé účty Barion.

21.5. Pokud uživatel tuto Smlouvu ukončí do jednoho roku od jejího uzavření a důvodem tohoto ukončení není porušení Smlouvy Vydavatelem, Vydavatel je oprávněn si účtovat poplatek uvedený v aktuálním Výčtu podmínek. Pokud je Uživatel Spotřebitelem, Vydavatel si poplatek na základě tohoto článku účtovat nesmí, pokud byla Smlouva ukončena do čtrnácti dnů po jejím uzavření.

21.6. Vydavatel je oprávněn ukončit jednotlivé Služby a/nebo Smlouvu na základě výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

21.7. Vydavatel je oprávněn tuto Smlouvu s okamžitou účinností ukončit, pokud se Uživatel dopustí porušení Smlouvy. Podstatným porušením smlouvy na straně Uživatele je zejména:

 1. a) podstatné nebo opakované porušení ustanovení Smlouvy anebo těchto Všeobecných podmínek,
 2. b) uživatel nezaplatí poplatek, provizi a/nebo náklady související se Službou, a to i po výzvě Vydavatele,
 3. c) uživatel poskytne nesprávné, falešné nebo zavádějící informace nebo jinak uvede Vydavatele v omyl nebo odmítne poskytnout informace,
 4. d) dojde k odmítnutí due diligence uživatele v souladu s článkem 18,
 5. e) v případě podezření na praní špinavých peněz, financování terorismu, podvod nebo jiné zneužití v souvislosti s jednáním Uživatele, účtem Barion, peněženkou Barion, službami na prodejním místě nebo jinými službami,
 6. f) v souvislosti s Vydáním, Výběrem, další službou elektronických peněz nebo již vydanou částkou elektronických peněz existuje podezření na podvod nebo některou jinou formu zneužití;
 7. g) když jednání Uživatele ohrožuje dobrou obchodní pověst Vydavatele nebo se Vydavatel domnívá, že takové jednání, v jakékoliv formě nebo v jakémkoliv rozsahu, může mít za následek poškození dobré obchodní pověsti nebo negativní pověst,
 8. h) s Uživatelem je zahájena exekuce, úpadek nebo likvidace,
 9. i) účet Barion nebo peněženka Barion nebo služby Příjemce nebo jiné Služby jsou využívány takovým způsobem nebo se Uživatel jinak dopouští jednání s cílem obejít propagaci nebo ekonomické zájmy Vydavatele, obchodní partnery Vydavatele nebo jiné relevantní aktéry nebo jiná forma zneužití,
 10. j) v ostatních případech uvedených ve Smlouvě nebo právním předpise.

21.8. V případě podstatného porušení smlouvy je Vydavatel dle vlastního uvážení oprávněn:

 1. a) ukončit Smlouvu s okamžitou účinností;
 2. b) pozastavit dispoziční právo Uživatele;
 3. c) pozastavit užívání účtu Barion nebo peněženky Barion nebo služeb Příjemce;
 4. d) odmítnout nebo pozastavit plnění Transakčních příkazů,
 5. e) pozastavit Služby.

21.9. Ukončením Smlouvy zanikají veškeré závazky Vydavatele uvedené ve Smlouvě, nastává splatnost veškerých částek dlužných Vydavateli Uživatelem k datu ukončení Smlouvy bez ohledu na jejich původní splatnost a Vydavatel je oprávněn k datu splatnosti započíst své nároky, které mu ze Smlouvy vyplývají. Ukončení Smlouvy však nemá za následek zánik závazků Stran k vypořádání a úhradě plateb.

21.10. Na základě ukončení Smlouvy se mezi sebou Strany vypořádají následovně:

 1. a) vydavatel provede úplatu za výběr elektronických peněz dostupných Uživateli,
 2. b) uživatel zaplatí částky dlužné Vydavateli.

21.11. Na základě ukončení Smlouvy, bez ohledu na jeho důvod, Vydavatel automaticky vybere plnou výši elektronických peněz dostupných na účtu Barion bez zvláštního požadavku Uživatele v souladu s článkem 9., s odchylkami upravenými v tomto článku 21.

21.12. Při ukončení Smlouvy, bez ohledu na jeho důvod, Uživatel stanoví číslo platebního účtu, kam Vydavatel převede elektronické peníze vybrané ze zrušeného účtu Barion. Pokud Uživatel nestanoví platební účet nebo nelze platební účet a jeho údaje jednoznačně určit, jsou nedostatečné nebo převod nelze na základě poskytnutých údajů z jakéhokoliv důvodu provést, Vydavatel bude vést dostupnou úplatu za výběr elektronických peněz v zodpovědné úschově, dokud Uživatel neposkytne Vydavateli údaje nezbytné k platbě převodem. Zodpovědná úschova je zřízena bez povinnosti platit úrok. Vydavatel bude oprávněn si účtovat poplatek uvedený ve Výčtu podmínek pro úschovu.

21.13. Při vypořádání zaplatí Vydavatel úplatu za výběr elektronických peněz Uživateli bankovním převodem na platební účet určený Uživatelem.

22. Outsourcing a distribuce elektronických peněz

22.1. Vydavatel tímto informuje Uživatele, že pro realizaci určitých činností využívá třetí osoby na základě outsourcingu v souladu s aktuálně platnými zákonnými požadavky. Jejich aktuální seznam bude uveřejněn na webu Vydavatele.

22.2. Vydavatel tímto informuje Uživatele, že k poskytování služby budou využíváni distributoři elektronických peněz uveřejnění na webu Vydavatele.

23. Uplatňování práv a řešení sporů

23.1. Strany se pokusí vyřešit jakékoliv spory, které mezi nimi vzniknou, smírným jednáním; pokud nedospějí ke smíru, mohou se obrátit na příslušný soud. Dohled na Vydavatele zajišťují Maďarská národní banka (H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) a Maďarský soutěžní úřad (H-1054 Budapest, Alkotmány utca 5.).

23.2. V případě sporů v souvislosti s uzavřením Smlouvy, její dobou platnosti, právními účinky a jejím ukončením nebo porušením smlouvy a z to plynoucími právními účinky, se mohou Uživatelé, kteří jsou Spotřebiteli obrátit na finanční rozhodčí radu.

23.3. Pokud Vydavatel neuplatňuje jakákoliv práva, která mu jsou Smlouvou nebo právními předpisy přiznána, je v prodlení s uplatňováním těchto práv nebo je uplatňuje pouze částečně, neznamená to, že se Vydavatel těchto práv vzdal. Práva udělená Vydavateli touto Smlouvou jdou nad rámec práv přiznaných Vydavateli právními předpisy.

23.4. V souvislosti s Vydavatelem neexistuje záruční fond, z něhož by Uživatel mohl čerpat.

24. Rozhodné právo

24.1. V souladu s odst. 2.2 se smlouva a tyto všeobecné podmínky budou řídit a vykládat v souladu se zákony Maďarska.

25. Oddělitelnost ustanovení

25.1. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek je nebo se stane protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, není tím dotčena ani omezena právoplatnost, platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

Obecné podmínky

Obecné podmínky

STÁHNOUT

Additional General Terms and Conditions of Barion Pixel

STÁHNOUT