Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2021.12.06.

Jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek

Barion Általános Szerződési Feltételek

Letöltés

Barion Pixelre vonatkozó kiegészítő általános szerződési feltételek

Letöltés

Barion Parkolás és Autópálya-matrica ÁSZF

Letöltés

Barion Market vonatkozó kiegészítő Általános Szerződési Feltételek

Letöltés

1. Meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Aktiválás: Az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata, amellyel a szerződéskötési szándékát az aktivációs link által elérhető elektronikus felületen elektronikusan megerősíti és ezzel a Kibocsátóval a Szerződést megköti.

Barion tárca: A Kibocsátó internetes honlapján, mobilalkalmazással, illetve Kibocsátó által harmadik fél rendelkezésére bocsátott API-n keresztül elérhető elektronikus szolgáltatás, amely a Barion számlával rendelkező Ügyfél részére hozzáférést biztosít a Barion számlájához, így különösen Megbízások adását, információ lekérését, Barion számla letiltását és egyéb a Barion számlához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. Ezen szolgáltatás az év minden napján 24 órában igénybe vehető.

Barion számla / Barion egyenleg: A Barionban az adott Ügyfélhez rendelt elektronikus nyilvántartási egység, amely az Ügyfél rendelkezésére álló e-pénz tárolására, nyilvántartására szolgál a Kibocsátó által kezelt pénznemekben. A Barion számla nem minősül Pft. szerinti fizetési számlának.

Barion API: A Barion tárca szolgáltatásainak azon Kibocsátó által dokumentált összessége, amit más szoftverek is használhatnak.

Barion: A Kibocsátó által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikuspénz rendszer és a Kibocsátó által nyújtott jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó elektronikus pénzszolgáltatás.

Barion mobilalkalmazás: A Barion tárca elérését és a Szolgáltatások igénybevételét biztosító, mobiltelefonra letölthető alkalmazás.

Díjak: Mindazon díjak, jutalékok, költségek, amelyeket a Kibocsátó a Szolgáltatással kapcsolatosan, vagy a Megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan jogosult felszámítani. A Díjakat a Szerződés részét képező Kondíciós lista tartalmazza.

Elfogadóhely: A Barion tárcában ilyenként létrehozott egység, amely az alábbi lehet:

 • az Ügyfél által értékesített áruk vagy szolgáltatások internetes vagy fizikai értékesítési helye, vagy
 • az Ügyfél internetes honlapja, ahol áruk, szolgáltatások értékesítését interneten keresztül vevők, eladók és egyéb harmadik felek részére szervezi, közvetíti vagy egyéb módon lehetővé teszi, vagy
 • az Ügyfél internetes honlapja vagy fizikai helye, ahol adományt fogad el.

Elfogadóhely szolgáltatások: A Szerződés 6. pontjában leírt szolgáltatások.

Fsztv.: Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény.

Eladó: Azon ügyfél, aki a Szervezett értékesítés keretében árut vagy szolgáltatást értékesít Vásárlónak.

Elektronikus pénz/e-pénz: Hpt. 6.§ (1) 16. pont szerint: az elektronikus pénz Kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt összeg, melyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz Kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

E-pénz birtokos: Olyan Ügyfél, aki e-pénzzel rendelkezik.

E-pénz kibocsátás: Az Ügyfél kérelmére ellenérték fejében a Kibocsátó annak átvételét követően e-pénzt hoz létre és ír jóvá az ügyfél Barion számláján.

E-pénz szolgáltatás: A Hpt. 3.§ (1) e) bekezdése szerinti elektronikus pénz kibocsátás, visszaváltás és ahhoz kapcsolódó e-pénzzel végezett fizetési műveletek lebonyolítása, amelyet a Kibocsátó a Szerződés alapján és annak feltételei szerint biztosít az Ügyfél részére.

E-pénz tranzakció: Az Ügyfél rendelkezésére álló e-pénz terhére végrehajtott és elszámolt pénzküldés, továbbá az e-pénzzel végzett bármely egyéb fizetés, ideértve az előbbiekben felsorolt műveletek minden Díját, költségét.

Fedezet: A Megbízás teljesítéséhez szükséges, a Barion számlán az Ügyfél szabad rendelkezésre álló pozitív egyenleg, amely a Megbízás és a Megbízással összefüggésben felszámítandó Díjak összegével megegyezik.

Felhasználó azonosító: Az a személyre szóló, egyedi azonosító, amely az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Jelszóval együtt. Az Ügyfél a Jelszóval és a Felhasználó azonosítóval együttesen veszi igénybe a Szolgáltatást. A Kibocsátó jelenleg Felhasználó azonosítónak e-mail címet fogad el.

Feltöltés: Az E-pénz ellenérték Kibocsátó részére történő rendelkezésre bocsátása. Sikeres feltöltés esetén E-pénz kibocsátás történik a 8. pont alapján.

Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások: A Barion Smart Gatewayben elérhető, a Kibocsátótól független harmadik fél által nyújtott fizetési vagy egyéb fizetést segítő szolgáltatások.

Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Jelszó: Az a személyre szóló és titkos, más személynek át nem adható azonosító, amely az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Felhasználó azonosítóval együtt. Az Ügyfél a Jelszóval és a Felhasználó azonosítóval együttesen veszi igénybe az E-pénz szolgáltatást. A Jelszó utólag módosítható.

Kibocsátó: A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint elektronikus pénz kibocsátó intézmény. A Kibocsátó végzi az e-pénz kibocsátását, a Barion számlák nyilvántartását, az e-pénzzel kapcsolatos fizetési műveletek végrehajtását és az e-pénz visszaváltását, mint pénzügyi szolgáltatást.

Kereskedő: Azon Ügyfél, aki Elfogadóhellyel rendelkezik, azért, hogy

 • internetes vagy fizikai értékesítési helyen árukat vagy szolgáltatásokat értékesítsen, vagy
 • áruk, szolgáltatások értékesítését interneten keresztül vevők, eladók és egyéb harmadik felek részére szervezze, közvetítse vagy egyéb módon lehetővé tegye, vagy
 • internetes vagy fizikai helyen adományt fogadjon el.

Kondíciós lista: A Kibocsátó az általa nyújtott és az Ügyfelek által igénybe vehető Szolgáltatások ellenértékére vonatkozó tájékoztató, amely tartalmazza különösen a Díjakat és egyéb feltételeket.

Közreműködő: Olyan Ügyfél, aki a Szervező rendelkezése szerint valamely Vásárlás ellenértékének jóváírását követően valamely jogcímen díjra jogosult az értékesítés valamely formában történő elősegítéséért. Ilyen Közreműködő lehet az értékesítését elősegítő ügynök vagy maga a Szervező is.

Közreműködői díj: Azon díj, amit Szervező rendelkezése szerint Eladó Közreműködőnek fizet valamely jogcímen, az értékesítés valamely formában történő elősegítéséért. Közreműködői díjat Szervező is kaphat.

Megbízás: A Kibocsátó által lehetővé tett, az Ügyfél által az e-pénzre vonatkozó rendelkezés, így különösen az E-pénz tranzakció, az E-pénz Feltöltés, Kibocsátás és Visszaváltás.

Mikrovállalkozás: A Pft. szerint mikrovállalkozásnak minősített vállalkozás, amely jelenleg az a vállalkozás, amelynek a Szerződés megkötésének időpontjában az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg.

Műszaki dokumentáció: A Kibocsátó által internetes honlapján vagy egyéb módon közzétett, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum.

Elektronikuspénz-értékesítő: Fsztv. 3.§ 6a. pont: az a személy, amely a Kibocsátó nevében az elektronikuspénzt értékesíti, illetve visszaváltja.

Pénzküldés: Fizetési megbízás, melyet az Ügyfél, mint fizető fél ad a Kibocsátó részére az E-pénz kedvezményezetthez történő eljuttatására, és ezen Megbízás Kibocsátó általi lebonyolítása.

Pft.: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény.

Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

Szervezett értékesítés: A Szervező által szervezett, közvetített vagy egyéb módon lehetővé tett értékesítés.

Szervező: Azon Kereskedő, aki áruk vagy szolgáltatások értékesítését interneten keresztül szervezi, közvetíti vagy egyéb módon Vásárlók, Eladók és egyéb harmadik felek részére lehetővé teszi (pl.: Sharing Economy, Piactér, C2C fizetés).

Szerződés: Az Ügyfél által az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével és benyújtásával, valamint ennek Kibocsátó általi elfogadásával és ezt követően az Aktiválással az Ügyfél és a Kibocsátó között létrejött azon jogviszony, amelynek feltételeit a regisztrációs űrlap és/vagy egyéb dokumentum, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Kondíciós lista tartalmazza.

Szerződésszegés: A Szerződésben, a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Kibocsátó jogosulttá válik a Szerződés felmondására és a Szolgáltatás(ok)nak az Ügyfél felé történő megszüntetésére.

Szolgáltatás: Az E-pénz szolgáltatás és egyéb szolgáltatás, amelyet a Kibocsátó a Szerződés alapján és annak feltételei szerint biztosít az Ügyfél részére.

Tartós adathordozó: Olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Kibocsátó tartós adathordozón keresztül történő közvetlen értesítésnek tekinti különösen az alábbi tájékoztatási módokat:

 • az Ügyfél által megadott e-mail címre történő elektronikus levél küldés,
 • az Ügyfél Barion tárcájába küldött értesítés, - a postai úton történő értesítés.

Telefonos ügyfélszolgálat: A Kibocsátó telefonos ügyfélszolgálata, amelyen keresztül az Ügyfél a Barion tárca és számla letiltását, ügyfélpanasz bejelentést, valamint a Kibocsátó által időről időre jelen ÁSZFben meghatározott egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Ügyfél és a Kibocsátó között a Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő beszélgetések rögzítésre kerülnek.

Távközlő eszköz: Bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen különösen a Kibocsátó internetes honlapja.

Ügyfél: Egyrészt a Kibocsátóval szerződést kötni kívánó, vagy már szerződést kötött Magánszemély vagy Szervezet, másrészt a Barion számla Feltöltést kezdeményező Magánszemély vagy Szervezet, ideértve a Barion Smart Gateway szolgáltatáson keresztül bankkártyával vagy átutalással fizető Vásárlót is. Az Ügyfél lehet

 • Magánszemély: minden természetes személy, aki elmúlt 16 éves.
 • Szervezet: aki nem magánszemély, így különösen a gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, az egyesület, az alapítvány, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, a sportegyesület. Ide sorolandók az állam intézmények és szervezetek, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv.

Vásárló: Azon Ügyfél, aki Kereskedőnek vagy Eladónak áru vagy szolgáltatás ellenértékét vagy adomány összegét valamely Elfogadóhely szolgáltatáson keresztül a Barion számlája terhére, vagy bankkártyás Feltöltés útján megfizeti.

Visszaváltás: Az E-pénz birtokos Ügyfél kérelmére az e-pénz Kibocsátó általi visszaváltása és annak ellenértékének az Ügyfél rendelkezései szerint történő rendelkezésére bocsátása.

2. Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek a Kibocsátó és az Ügyfél között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Kibocsátóra, mind az Ügyfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezők, amennyiben a Felek közötti Szerződés eltérő rendelkezéseket nem állapít meg. A Kibocsátó a Szolgáltatásait 16 év alatti személyek részére nem nyújtja, velük szerződést nem köt.

2.2 A Kibocsátó és az Ügyfél jogügyletének tartalmára elsősorban a Szerződés, az abban nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Kondíciós lista, valamint a Magyarország vonatkozó jogszabályaiban – így különösen a Ptk.-ban, a Hpt.-ben, Fsztv.-ben, a Pft.ben, illetve az elektronikus pénz kibocsátással és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatos más hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben – foglaltak az irányadók. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadók.

2.3 A jelen Általános Szerződési Feltételeket kell a Szerződések esetében mind a Kibocsátóra, mind az Ügyfélre külön kikötés nélkül alkalmazni. A Felek azonban az egyes Szerződésekben vagy az egyes Megbízásoknál, közös megegyezéssel, az alkalmazandó jogszabályok keretein belül eltérhetnek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől, és ilyen esetekben ezek az eltérő rendelkezések alkalmazandók az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

3. Szerződéskötés

Regisztráció és Barion tárca létrehozása esetén:

3.1. Az Ügyfél a Kibocsátó internetes honlapján elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és a Kibocsátó részére történő elküldésével elektronikus úton kezdeményezi a Kibocsátóval a szerződéskötést. A regisztrációs űrlap Kibocsátó részére történő megküldése nem minősül az Ügyfél részéről a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak, pusztán a szerződéskötési folyamat elindításának kezdeményezése. Az Ügyfél a szerződéskötési folyamatot mindenféle jogkövetkezmény nélkül, szabadon bármikor jogosult megszakítani.

A regisztrációs űrlap Kibocsátó részére történő megküldésével az Ügyfél kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a szerződés megkötése távközlő eszköz útján, a Kibocsátó internetes honlapján keresztül történjen.

3.2. Az Ügyfél elektronikusan megküldött szerződéskötés kezdeményezési kérését a Kibocsátó megvizsgálja. A Kibocsátó a Szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezés elfogadásáról saját hatáskörében, az általa meghatározott feltételek alapján dönt.

3.3. A Kibocsátó az Ügyfél szerződéskötési kezdeményezésének elfogadása esetén az Ügyfél részére egyedi azonosítóval rendelkező aktivációs linket küld az Ügyfél által a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre.

3.4. A Felek között a Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél a szerződéskötési szándékát az aktivációs link által elérhető elektronikus felületen történő Aktiválással megerősíti és ezzel a Szerződést megköti. Az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának ezen Aktiválás minősül.

3.5. Amennyiben az Ügyfél a szerződéskötési szándékát az aktivációs link által elérhető elektronikus felületen Aktiválással nem erősíti meg, a Felek között Szerződés és jogviszony nem jön létre. A Kibocsátó a szerződéskötési ajánlatához az aktivációs linket kiküldő elektronikus üzenetében meghatározott ideig van kötve. A szerződéskötési ajánlati kötöttség eredménytelen elteltét követően a Kibocsátó az Ügyfél által a regisztrációs űrlapon megadott adatokat helyreállíthatatlan módon törli.

3.6. A Kibocsátó a Szerződés megkötésével egyidejűleg, annak időpontjában létrehozza az Ügyfél Barion számláját, az általa megadott pénznemben és a Barion tárcáját. Amennyiben az Ügyfél a más pénznemben is szeretne Barion számlát nyitni, azt a Barion tárcán keresztül kérelmezheti a Kibocsátónál.

3.7. A Kibocsátó a vonatkozó jogszabályok által a szerződéskötést megelőzően előírt tájékoztatási kötelezettségét az Aktiválást megelőzően – a Kibocsátó választása szerint - papír alapon vagy tartós adathordozó útján teljesíti.

3.8. A Felek a Szerződést – eltérő rendelkezésük hiányában – határozatlan időtartamra kötik.

3.9. A Kibocsátó az Ügyféllel történő szerződéskötéskor, a regisztrációs űrlapon megadott adatok alapján minden esetben elvégzi az Ügyfél 18. pont szerinti ügyfél-átvilágítást.

Regisztráció nélkül, bankkártyával történő Vásárlás esetén:

3.10 Amennyiben a Vásárló olyan Kereskedőnél vásárol bankkártyás fizetéssel, aki a bankkártya elfogadást a Barion Smart Gateway szolgáltatáson keresztül végzi, ezen Vásárló a jelen Szerződés 8.7 pontja szerinti bankkártyás Feltöltést hajt végre a Kereskedő részére. Ebben az esetben a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló a bankkártyás fizetés kezdeményezésével, az e-mail címének megadásával és a jelen Szerződés elfogadásával elektronikus úton kéri a Kibocsátóval a szerződéskötést ezen Feltöltés végrehajtása érdekében.

3.11. A Kibocsátó az Ügyfél szerződéskötési kezdeményezésének elfogadását követően a bankkártyás Feltöltést végrehajtja és annak eredményéről az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja. Ezen esetben a szerződés alapján az Ügyfél nem regisztrál, Barion tárca részére nem kerül létrehozásra, a Szerződés kizárólag a bankkártyás Feltöltés, valamint a Kereskedő és a Vásárló közötti megállapodás végrehajtása érdekében a bankkártyás Feltöltéssel megvalósuló, 10. pont szerinti alábbi E-pénz tranzakciók végrehajtására jön létre a Felek között: Befoglalás, Ismétlődő fizetés, Sharing Economy Extrák.

3.12. A Kibocsátó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Kereskedő a 3.10. – 3.11. pont szerinti szerződéskötés előkészítéséhez, valamint a Szerződés Kibocsátó általi teljesítéséhez, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott egyéb célok érdekében a Vásárlóra és a vásárlásra vonatkozó adatokat ad át a Kibocsátó honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

3.13. A bankkártyás Feltöltés kapcsán felmerülő Chargeback igények elbírálására a 8.14 pont szerinti rendelkezések az irányadók.

3.14. A 3.11 pont szerinti bankkártyás Feltöltéssel és E-pénz tranzakciókkal kapcsolatban a Kibocsátó a rendelkezésére álló adatokat megőrzi annak érdekében, hogy azokat az Ügyfél jelen Szerződés szerinti jövőbeli regisztrációja esetén az így létrejövő Barion számlához és tárcához kapcsolja és ily módon a Barion számla és tárca létrehozását megelőző időpontban történt E-pénz tranzakciókat és Feltöltéseket a Barion tárcában a Barion számla történetében megjelenítse az Ügyfél számára. Ezen kényelmi szolgáltatás célja az Ügyfél által korábban végzett bankkártyás Feltöltések és 3.11 pont szerinti E-pénz tranzakciók Ügyfél számára történő átláthatóvá tétele és nyomonkövetésének megkönnyítése. A jelen pont szerinti adatkezelés ellen az Ügyfél jogosult a Kibocsátó honlapján közzétett Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint tiltakozni.

3.15. A Szerződés egyéb rendelkezései a 3.11 pontban felsorolt bankkártyás Feltöltés és E-pénz tranzakciók vonatkozásában értelemszerűen alkalmazandók az Ügyfél vonatkozásában.

3.16. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások.

A 8.7. pontja szerinti bankkártyás Feltöltés történhet a Barion Smart Gateway-ben elérhető, a Kibocsátótól független, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások útján. A Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatásokat a Harmadik fél a saját szerződési feltételei szerint és azok alapján nyújtja, az nem képezi részét a Kibocsátó által nyújtott Szolgáltatásoknak. A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások mindenkori listája és a Harmadik Fél által előírt szerződési felétételek linkje itt található: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/
A Vásárló a Barion Smart Gateway-ben elérhető, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatás fizetési módként történő kiválasztásával és a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten megerősíti és kijelenti, hogy a szolgáltatás Harmadik fél által előírt szerződéses és egyéb feltételeit megismerte és azokat elfogadja.
A Vásárló és a Harmadik fél közötti jogviszonynak a Kibocsátó nem részese. A Kibocsátó nem felel a Vásárló és a Harmadik fél közötti, a jelen pont szerinti Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. Az ezzel kapcsolatos kifogást, panaszt, igényt a Vásárló közvetlenül a Harmadik fél felé érvényesítheti.

Regisztráció nélkül, átutalással történő fizetés esetén:

3.17. Amennyiben a Vásárló olyan Kereskedőnél vásárol átutalással történő fizetéssel, aki az átutalás elfogadást a Barion Smart Gateway szolgáltatáson keresztül végzi, ezen Vásárló a jelen Szerződés 8.7 pontja szerinti átutalásos Feltöltést hajt végre a Kereskedő részére. Ebben az esetben az átutalásos Feltöltést végző Vásárló az átutalás kezdeményezésével és a jelen Szerződés elfogadásával elektronikus úton kéri a Kibocsátóval a szerződéskötést ezen Feltöltés végrehajtása érdekében.

3.18. A Kibocsátó az Ügyfél szerződéskötési kezdeményezésének elfogadását követően az átutalásos Feltöltést végrehajtja és annak eredményéről az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja. Ezen esetben a szerződés alapján az Ügyfél nem regisztrál, Barion tárca részére nem kerül létrehozásra, a Szerződés kizárólag az átutalásos Feltöltés végrehajtása érdekében jön létre.

3.19. A Kibocsátó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Kereskedő a 3.17. – 3.18. pont szerinti szerződéskötés előkészítéséhez, valamint a Szerződés Kibocsátó általi teljesítéséhez, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott egyéb célok érdekében a Vásárlóra és a vásárlásra vonatkozó adatokat ad át a Kibocsátó honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

3.20. A 3.18 pont szerinti átutalásos Feltöltéssel kapcsolatban a Kibocsátó a rendelkezésére álló adatokat megőrzi annak érdekében, hogy azokat az Ügyfél jelen Szerződés szerinti jövőbeli regisztrációja esetén az így létrejövő Barion számlához és tárcához kapcsolja és ily módon a Barion számla és tárca létrehozását megelőző időpontban történt Feltöltéseket a Barion tárcában a Barion számla történetében megjelenítse az Ügyfél számára. Ezen kényelmi szolgáltatás célja az Ügyfél által korábban végzett átutalásos Feltöltések Ügyfél számára történő átláthatóvá tétele és nyomonkövetésének megkönnyítése. A jelen pont szerinti adatkezelés ellen az Ügyfél jogosult a Kibocsátó honlapján közzétett Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint tiltakozni.

3.21. A Szerződés egyéb rendelkezései a 3.18 pontban felsorolt átutalásos Feltöltés vonatkozásában értelemszerűen alkalmazandók az Ügyfél vonatkozásában.

3.22. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások

A 8.7. pontja szerinti átutalásos Feltöltés történhet a Barion Smart Gateway-ben elérhető, a Kibocsátótól független, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások útján. A Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatásokat a Harmadik fél a saját szerződési feltételei szerint és azok alapján nyújtja, az nem képezi részét a Kibocsátó által nyújtott Szolgáltatásoknak. A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások mindenkori listája és a Harmadik Fél által előírt szerződési felétételek linkje itt található: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/
A Vásárló a Barion Smart Gateway-ben elérhető, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatás fizetési módként történő kiválasztásával és a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten megerősíti és kijelenti, hogy a szolgáltatás Harmadik fél által előírt szerződéses és egyéb feltételeit megismerte és azokat elfogadja.
A Vásárló és a Harmadik fél közötti jogviszonynak a Kibocsátó nem részese. A Kibocsátó nem felel a Vásárló és a Harmadik fél közötti, a jelen pont szerinti Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. Az ezzel kapcsolatos kifogást, panaszt, igényt a Vásárló közvetlenül a Harmadik fél felé érvényesítheti.

4. E-pénz és Barion számla

4.1 Általános rendelkezések

4.1.1 A Szerződés megkötését követően a Kibocsátó az Ügyfél kérésére e-pénzt bocsát ki. A Kibocsátó által kibocsátott e-pénz szerver alapú, online e-pénz, amely nem az Ügyfél által használt fizikai eszközön, hanem a Kibocsátó szerverén, a Barion számlán van nyilvántartva. A fizetési Megbízások végrehajtása a szerveren történik.

4.1.2. A Barion számla a Barion rendszerben az adott Ügyfélhez rendelt, az Ügyfél rendelkezésére álló elektronikus pénz tárolására és nyilvántartására szolgáló, a Kibocsátó nagy biztonságú szerverén lévő elektronikus nyilvántartási egység.

4.1.3. A Kibocsátó Barion számlát forintban és az általa megadott más devizanemekben vezet. A devizanemek körét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza. Egy Felhasználó azonosítóhoz egy adott pénznemben csak egy aktív, nem megszüntetett Barion számla rendelhető hozzá.

4.1.4. A Barion számlát az Ügyfél a Barion tárcán keresztül éri el. A Barion számlán nyilvántartott e-pénz felett az Ügyfél a Felhasználó azonosítója és Jelszava együttes megadásával tud rendelkezni. Az Ügyfél az e-pénz terhére a szabad Fedezet erejéig Pénzküldési megbízást adhat és kérheti az e-pénz részben vagy egészben történő visszaváltását.

4.1.5. A Barion számlán az e-pénzt a Kibocsátó a Kibocsátás során hozza létre, amikor az Ügyfél a Barion számla Feltöltését sikeresen elvégzi. A Kibocsátó az e-pénzt minden esetben a Feltöltés pénznemében, azaz abban a pénznemben bocsátja ki, amely pénznemben az e-pénz ellenérték a Kibocsátó bankszámláján jóváírásra kerül. A Barion számla korlátlanul újratölthető.

4.1.6. A Kibocsátó a hatályos jogszabályok alapján az e-pénzre kamatot nem fizet.

4.1.7. A Barion használatának, így a Barion számla, Barion tárca, Elfogadóhely és az egyéb Szolgáltatások igénybevételének és használatának útmutatóját az ügyfél a Kibocsátó internetes honlapján keresztül és a Barion tárca felületén is folyamatosan elérheti.

4.2 Devizában vezetett Barion számlára vonatkozó speciális rendelkezések

4.2.1 A Kibocsátó E-pénz Tranzakciókat kizárólag azonos pénznemű Barion számlák között végez, eltérő pénznemű Barion számlák közötti E-pénz Tranzakciókat a Kibocsátó jogosult elutasítani.

4.2.2 Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és jelen szerződéssel kifejezetten kéri a Kibocsátót, hogy amennyiben egy olyan E-pénz Tranzakcióban, amely az ő Barion számlájától eltérő pénznemű, ő, mint kedvezményezett kerül megjelölésre, a Kibocsátó részére az E-pénz Tranzakció pénznemében a Barion számlát megnyissa.

4.2.3 A 4.2.1 és a 4.2.2 pontokra figyelemmel amennyiben az E-pénz Tranzakció kedvezményezettje a fizetési megbízásban megadott Felhasználó azonosító alapján a Kibocsátónál Ügyfél, de az E-pénz Tranzakció pénznemében Barion számlával nem rendelkezik, a Kibocsátó a kedvezményezett részére az E-pénz tranzakció teljesítéséhez megnyitja az E-pénz Tranzakció pénznemében vezetett Barion számlát és az E-pénz Tranzakció összegét ezen írja jóvá.

4.2.4 Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és jelen szerződéssel kifejezetten kéri a Kibocsátót, hogy olyan Feltöltés során, amelyben az ő Barion tárcája került megadásra, de nem rendelkezik az adott pénznemben vezetett Barion számlával, a Kibocsátó részére a Feltöltés pénznemében a Barion számlát megnyissa és ez e-pénzt az így megnyitott Barion számlára bocsássa ki, tárolja. Jelen pont nem vonatkozik a 6.2.2.e) pont szerint feltöltésre, az Elfogadóhely az adott pénznemben történő Barion számla nyitását maga köteles kezdeményezni.

4.2.5 Az eltérő devizanemben vezetett Barion számlákhoz kapcsolódó Szolgáltatások köre különbözhet egymástól.

5. Barion tárca

5.1. A Barion tárca az alábbi technikai feltételek megléte esetén vehető igénybe, használható:

 1. a) személyi számítógép, tablet, mobiltelefon (eszköz),
 2. b) internet kapcsolat,
 3. c) az internetes oldal megtekintésére alkalmas internetes böngésző, amiből javasolt a legújabb verzió használata.

5.2. A Barion tárca igénybevételéhez és használatához a technikai feltételek meglétét és annak megfelelő beállításait - ideértve a hardver karbantartását, az azon működtetett szoftverek vírusvédelmét, és az Ügyfél eszközén tárolt adatok mentését és biztonságát - az Ügyfél köteles saját költségén biztosítani. Az internet kapcsolat valamennyi költsége az Ügyfelet terheli. Az Ügyfelet terheli a Barion tárca használatához szükséges elektronikus kapcsolat megteremtésének teljes költsége is.

5.3. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a technikai feltételeket megváltoztassa, amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a Szolgáltatás biztonsága érdekében a Kibocsátó megítélése szerint szükséges. A megváltozott műszaki feltételeket az Ügyfél köteles saját költségén biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségét az Ügyfél elmulasztja, a Kibocsátó nem felel az Ügyfelet vagy bárki más harmadik személyt ebből ért kárért.

5.4. A Kibocsátó jogosult arra, hogy a Barion tárca használata előtt ellenőrizze, hogy az Ügyfél böngészője megfelel-e a fenti technikai feltételeknek. A böngésző-ellenőrzés eszközhöz és nem pedig Felhasználó azonosítóhoz kapcsolódik.

5.5. A Kibocsátó nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja a Barion tárca igénybevételéhez szükséges eszközöket, nem a barion.com oldalról vagy Barion mobilalkalmazásból, hanem egy másik oldal vagy felület (szoftver) közbeiktatásával vagy annak segítségével (kivéve a Barion API-t használó Kibocsátó által jóváhagyott alkalmazások) éri el és használja a Barion tárcát és a Szolgáltatást, illetve nem kellő gondossággal választja ki a megfelelő biztonságos környezetet, amelyben a Barion tárcát vagy a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Ügyfél számítástechnikai rendszerében történő vírusfertőzésekből eredő károkért a Kibocsátó nem felel.

5.6. A Barion tárcába az Ügyfél eltérő elérési csatornákon (pl. internet, mobilalkamazás, egyéb elektronikus út, egyéb eszköz) jogosult belépni. Az eltérő elérési csatornákon keresztül történő belépés esetén a Barion tárcán keresztül elérhető Szolgáltatások köre különbözhet egymástól.

5.7. A Barion tárcába az Ügyfél a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes használatával jogosult belépni és a Barion tárcában elérhető Szolgáltatásokat igénybe venni.

A Barion mobilalkalmazáson keresztül az Ügyfél – a Felhasználó azonosító és Jelszó mobilalkalmazásban történő titkos tárolását követően – saját választása szerint

 • PIN kód, vagy
 • ujjlenyomat védelem, vagy
 • egyéb egyedi azonosító megadása nélkül jogosult bejelentkezni a mobilalkalmazásba és ily módon a Barion tárcába. Az ujjlenyomat védelem alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha azt az Ügyfél által használt eszköz azt lehetővé teszi. Az ujjlenyomat védelmet az eszköz operációs rendszere végzi, ily módon a Kibocsátónak az ujjlenyomat nem kerül átadásra, azt nem kezeli, nem tárolja.

Ebben az esetben a Barion tárcába történő belépés és a Barion tárcában elérhető Szolgáltatások igénybevétele változatlanul a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes használatával történik akként, hogy azt az Ügyfélnek azok tárolását követően a mobilalkalmazásban nem kell ismételten megadni.

Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a Szerződés 12. pontja tartalmazza.

5.8. A Kibocsátó a Barion tárcán keresztül az Ügyfél részére értesítéseket és üzeneteket küldhet.

5.9. A Barion tárcán keresztül elérhető Szolgáltatások:

 1. a) e-pénz küldés és fogadás,
 2. b) Visszaváltás,
 3. c) Feltöltés,
 4. d) Elfogadóhely és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
 5. e) Feltöltéshez használt bankkártya adatok tárolása,
 6. f) információ: Barion számla egyenleg lekérdezése, Barion számlatörténet lekérdezése és letöltése, feltöltőhely keresés, a jogszabályilag meghatározott limitekről való tájékoztatás,
 7. g) egyéb, a tárca működéséhez a Kibocsátó által nyújtott szolgáltatás.

5.10. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a Barion tárcán keresztül elérhető Szolgáltatások körét módosítsa, eltérő Megbízásokat és Szolgáltatásokat is felkínáljon vagy egyes meglévő Megbízásokat és Szolgáltatások elérhetőségét visszavonja. A Kibocsátó különösen jogosult a Szolgáltatások körét módosítani vagy azokat időlegesen felfüggeszteni, ha az azokhoz kapcsolódó kockázat vagy a jogszabályok változása miatt szükséges.

6. Elfogadóhely és Elfogadóhely szolgáltatások

6.1. Általános rendelkezések

6.1.1. A már Barion tárcával rendelkező Ügyfél a Barion tárcában – saját tevékenységének megfelelően – az internetes és/vagy fizikai értékesítési pontonként a Barion tárcájában Elfogadóhely létrehozását tudja kezdeményezni. Kereskedőnek csak az Elfogadóhellyel rendelkező Ügyfél tekintendő.

6.1.2. A Kibocsátó a Kereskedő részére az Elfogadóhelyen keresztül a jelen pontban leírt Elfogadóhely szolgáltatásokat teszi elérhetővé. Az Elfogadóhely szolgáltatások az év minden napján 24 órában igénybe vehetők.

6.1.3. Az Elfogadóhely szolgáltatások az alábbi technikai feltételek megléte esetén vehető igénybe, használható:

 1. a) számítógép, tablet, mobiltelefon, pénztárgép (Eszköz),
 2. b) internetkapcsolat,
 3. c) a Kibocsátó szerverével történő kommunikációhoz, kapcsolódáshoz szükséges technikai implementálás elvégzése a Kibocsátó által közzétett Műszaki dokumentáció szerint.

6.1.4. Az Elfogadóhely szolgáltatások igénybevételéhez és használatához a technikai feltételek meglétét és annak megfelelő beállításait - ideértve a hardver karbantartását, az azon működtetett szoftverek vírusvédelmét, és a Kereskedő személyi számítógépén tárolt adatok mentését és biztonságát, a 6.1.3.c) pont szerinti implementációt - a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Kibocsátó nem felel a 6.1.3.c) pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért. Az internet kapcsolat valamennyi költsége a Kereskedőt terheli. A Kereskedőt terheli az Elfogadóhely szolgáltatások használatához szükséges elektronikus kapcsolat megteremtésének teljes költsége is.

6.1.5. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a technikai feltételeket megváltoztassa, amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében a Kibocsátó megítélése szerint szükséges. A megváltozott műszaki feltételeket a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a Kibocsátó nem felel a Kereskedőt vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért.

6.1.6. A Kibocsátó nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy a Kereskedő nem rendeltetésszerűen használja az Elfogadóhely szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eszközöket, illetve nem kellő gondossággal választja ki a megfelelő biztonságos környezetet, amelyben az Elfogadóhely szolgáltatásokat igénybe veszi. A Kereskedő számítástechnikai rendszerében történő vírusfertőzésekből eredő károkért a Kibocsátó nem felel.

6.1.7. Az Elfogadóhely létrehozása és az Elfogadóhely szolgáltatás, valamint annak egyes fizetési módjai kizárólag az Ügyfél minősítését és a Kibocsátó általi jóváhagyását követően, a jóváhagyásban meghatározott feltételekkel érhető el az Ügyfél részére.

6.1.8. Az Ügyfél az Elfogadóhely létrehozását és az Elfogadóhely szolgáltatásokat a Barion tárcán keresztül, az ott elérhető igénylő űrlap kitöltésével, a vonatkozó feltételek elfogadásával és a Kibocsátó részére történő elküldésével elektronikus úton igényelheti. Az Ügyfél Elfogadóhely létrehozását és az Elfogadóhely szolgáltatások iránti elektronikus igénylését a Kibocsátó megvizsgálja, ennek keretében további adat- és dokumentum szolgáltatást jogosult kérni a Kereskedőtől. A Kibocsátó az Elfogadóhely létrehozásáról és az Elfogadóhely szolgáltatások igényléséről, a későbbi Ügyfél általi módosításáról és mindezek elfogadásáról, valamint az Elfogadóhely szolgáltatás nyújtásához kapcsolatos feltételekről saját hatáskörében, az Ügyfél minősítését követően, annak eredménye és az általa meghatározott feltételek alapján dönt.

Az Ügyfél minősítésének eredménye alapján a Kibocsátó jogosult a Visszaváltási megbízás teljesítésére hosszabb határidőt megállapítani és olyan további biztosítéki jellegű szerződési feltételeket meghatározni, amelyek teljesítése feltétele az Elfogadóhely létrehozásának és az Elfogadóhely szolgáltatások nyújtásának, így különösen a Barion számla egyenlegének vagy annak egy részének a visszatartása, biztosítási szerződés, kezesi kötelezettségvállalás előírása vagy egyéb vagyoni jellegű biztosítékok.

6.1.9. A Kibocsátó az Ügyfél Elfogadóhely létrehozása és az Elfogadóhely szolgáltatások iránti igénylésének elfogadásáról vagy annak elutasításáról az Ügyfelet e-mailben és a Barion tárcán keresztül tájékoztatja. Az igénylés jóváhagyása esetén egyidejűleg tájékoztatja a 6.1.8. pont szerinti biztosítéki jellegű szerződéses feltételekről, amennyiben ilyen feltétel teljesítését a Kibocsátó előírja.

Amennyiben a Kibocsátó az igénylést jóváhagyja, de a 6.1.8. pont szerinti biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket nem ír elő, az Elfogadóhely és az Elfogadóhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás a Felek között a jóváhagyással létrejön, az Elfogadóhely szolgáltatást a Kibocsátó a jóváhagyást követően nyújtja az Ügyfél részére.

Amennyiben a Kibocsátó az igénylést jóváhagyja és a 6.1.8. pont szerinti biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket ír elő, de azokat az Ügyfél nem teljesíti vagy azokat nem fogadja el, az Elfogadóhely és az Elfogadóhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás a Felek között nem jön létre, a Kibocsátó ezt a szolgáltatást nem nyújtja a Kereskedő részére. Amennyiben az Ügyfél a jóváhagyásban szereplő biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket elfogadja, a Felek az ennek megfelelő tartalmú külön megállapodást megkötik és a Kibocsátó az Elfogadóhely szolgáltatást a Kereskedő részére a külön megállapodás megkötését és az utolsó feltétel teljesülését követően kezdi meg.

6.1.10. A Kibocsátó jogosult Kereskedő szerződési feltételeit ellenőrizni, és az Elfogadóhely szolgáltatások jogszerű igénybevételéhez szükséges szerződési feltételek alkalmazását, így a fizetési módokban érintett fizető felek fizetéshez történő megfelelő hozzájárulását, előírni. Ezen szerződési feltételek módosítására a Kereskedő kizárólag a Kibocsátó előzetes tájékoztatását és jóváhagyását követően jogosult. Mindezek hiányában a Kibocsátó jogosult az Elfogadóhely szolgáltatások nyújtását megtagadni, valamint jogosult a 6.1.23 pont szerinti jogát gyakorolni.

6.1.11. A Kibocsátó az Elfogadóhely szolgáltatások nyújtását követően is jogosult a Kereskedő 6.1.8. pont szerinti minősítését elvégezni és az általa meghatározott feltételek Kereskedő általi betartását ellenőrizni, mindezekhez a Kereskedőtől tájékoztatást kérni. A Kereskedő ennek során köteles a Kibocsátóval együttműködni. Amennyiben ennek eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a Kereskedő minősítése nem megfelelő vagy a Kereskedő az általa meghatározott feltételeket nem tartja be, jogosult a 6.1.23 pont szerinti jogát gyakorolni.

A Kibocsátó az Ügyfél 6.1.8 pont szerinti minősítését jogosult a Szerződés fennállása alatt bármikor felülvizsgálni és módosítani. Amennyiben ennek eredménye alapján a Kibocsátó megítélése szerint az Ügyfél minősítése hátrányosan változott, jogosult a 6.1.8. pont szerinti biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket módosítani és az Elfogadóhely szolgáltatások nyújtását további biztosítéki jellegű feltételek Kereskedő általi teljesítéséhez kötni. Amennyiben ezeket a módosított biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket a Kereskedő nem teljesíti vagy azokat nem fogadja el, a Kibocsátó jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy a 8.14 pont szerinti folyamatban lévő, valamint várható Chargeback igények biztosítására az Ügyfél Barion számláján lévő e-pénz egyenlegből azon összeget, amely összeg bankkártyás Feltöltés útján került a Kereskedő részére kibocsátásra a Chargeback igény benyújtására rendelkezésre álló időszak végéig visszatartani.

6.1.12. A Kibocsátó jogosult a Kereskedőnél „próbavásárlást” végezni és a Kereskedő tevékenységét, magatartását és az Elfogadóhely szolgáltatások használatának szabályosságát és a jelen Szerződésnek való megfelelését ellenőrizni. Próbavásárlás esetén amennyiben a Kibocsátó a próbavásárlás tényét a tranzakció megtörténtét követő 60 percen belül jelzi, a Kibocsátó jogosult a próbavásárlással érintett árut vagy szolgáltatást Kereskedőnek visszaadni, aki azt köteles visszavenni és Kibocsátó részére a megfizetett összeget visszatéríteni.

6.1.13. A Kereskedő, mint Szervező köteles az Elfogadóhely szolgáltatások és az abban elérhető egyes fizetési módok használata esetében a legnagyobb gondossággal eljárni és a Kibocsátó részére a valóságnak megfelelő és jogszerű adatokat megadni és jóváhagyni a fizetésre vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan, összeg, fizető fél, kedvezményezett, teljesítés időkorlátja vonatkozásában.

6.1.14. A 6.1.3.c) pont szerinti implementáció tesztelésére a Kibocsátó Elfogadóhely szolgáltatások Műszaki dokumentációban megjelöltek szerint biztosít lehetőséget. Az Elfogadóhely szolgáltatások teszteléséről a Kereskedő köteles gondoskodni és annak költségeit viselni. Annak elmulasztásából vagy hiányos, hibás lefolytatásából eredő károkért a Kibocsátó nem felel.

6.1.15. Az Elfogadóhely szolgáltatások igénybevétele és használata esetén a Kereskedő köteles az Elfogadóhely internetes felületén az Elfogadóhely szolgáltatások Műszaki dokumentációban és a Barion tájékoztatóban meghatározott tájékoztatását és egyéb, a Kibocsátóra és a Barionra vonatkozó információt (pl. arculati elemek, banner) külön térítés nélkül elhelyezni és feltüntetni. Az ettől történő eltérés kizárólag a Kibocsátó előzetes jóváhagyásával lehetséges. A Kibocsátó bármikor jogosult ezen kötelezettség Ügyfél általi teljesítését ellenőrizni.

6.1.16. A Kibocsátó jogosult a Kereskedőt, mint Barion fizetést elfogadó Kereskedőt marketing (különösen, de nem kizárólagosan a Barion weboldal, prezentációk, szórólapok, árajánlatok, pályázatok) és egyéb anyagaiban (különösen, de nem kizárólagosan a Barion web és mobil alkalmazás, Barion elfogadók katalógusa) név, logó, Barion rendszerbe feltöltött profilkép, weboldal URL, termékkategória, rövid leírás megjelenítésével feltüntetni.

6.1.17. A Kibocsátó bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Kereskedő által a Kibocsátó részére megadott adatok megegyeznek-e az Elfogadóhely és a Kereskedő tényleges adataival. A Kibocsátó jogosult továbbá a Kereskedő Elfogadóhely szolgáltatásokon keresztül lefolytatott forgalmát ellenőrizni és jogosulatlan e-pénz tranzakciók esetén vagy jogosulatlan Elfogadóhely tevékenység esetén az Elfogadóhelyet és/vagy az Elfogadóhely szolgáltatásokat részben vagy egészben felfüggeszteni, vagy az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.1.18. A Kibocsátó nem felel a Kereskedő által az Elfogadóhelyen végzett tevékenység jogszerűségéért és a Vásárló, Eladó, egyéb harmadik személyek és a Kereskedő között létrejött szerződés, jogviszony teljesítéséért. A Kereskedő köteles a Kereskedőként és Elfogadóhelyként a mindenkori jogszabályoknak és egyéb a tevékenységére vonatkozó szabályoknak, szabványoknak megfelelő, jogszerű tevékenységet végezni, az ahhoz szükséges összes hatósági engedélyt beszerezni, bejelentést megtenni.

6.1.19. A Kereskedő az Elfogadóhelyen az Elfogadóhely szolgáltatásokon keresztüli fizetést nem kötheti minimumösszeghez, azt vásárlási értéktől függetlenül köteles elfogadni, valamint a fizetésért az áru, szolgáltatás ellenértékébe beépítetten sem jogosult a Vásárló részére bármilyen egyéb díjat, jutalékot, vagy egyéb költséget felszámolni. Amennyiben ezt a Kereskedő megszegi, a Kibocsátó jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat felfüggeszteni vagy az Elfogadóhelyet és az Elfogadóhely szolgáltatásokat és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.1.20. A Kereskedő az Elfogadóhely szolgáltatásokat egy vagy több Elfogadóhelye vonatkozásában, egymástól függetlenül veheti igénybe, ideértve az Elfogadóhely szolgáltatásokért fizetendő díjazását is.

6.1.21. A Kereskedő jogosult a Barion tárcán keresztül az Elfogadóhely szolgáltatásokat bármely vagy valamennyi Elfogadóhelye vonatkozásában időlegesen felfüggeszteni és a felfüggesztést bármikor megszüntetni.

6.1.22. A Kereskedő jogosult a Barion tárcán keresztül az Elfogadóhely szolgáltatásokat bármely vagy valamennyi Elfogadóhelye vonatkozásában indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani (Elfogadóhely bezárása).

6.1.23. A Kibocsátó jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy a

Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

 1. a) a Kereskedő az Elfogadóhelyen vagy kereskedőként jogellenes vagy a jelen Szerződésbe ütköző tevékenységet végez, így különösen, de nem kizárólagosan engedélyhez kötött vagy tiltott anyagok, áruk, szolgáltatások nyújtása, fegyver, illegális szerencsejáték, illegális kereskedelem,
 2. b) a Kereskedő magatartása, mulasztása vagy az Elfogadóhelyen végzett tevékenysége a Kibocsátó jó üzleti hírnevét veszélyezteti vagy annak csorbítására vagy a Kibocsátó negatív megítélésére a Kibocsátó megítélése szerint bármilyen módon és bármilyen mértékben alkalmas (így különösen, de nem kizárólagosan ügyfélpanasz az értékesített árú vagy szolgáltatásra vonatkozóan, megtévesztő tájékoztatás vagy üzleti modell, felnőtt- és/vagy erkölcstelen tartalom,) vagy a Kereskedő által végzett tevékenység a Kibocsátó üzleti céljaival nem összeegyeztethető, azt veszélyeztetheti,
 3. c) a Kereskedő tevékenységével kapcsolatban alapos gyanú merül fel bármely Barion számlával vagy Barion tárcával vagy az Elfogadóhellyel vagy az Elfogadóhely szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélésre,
 4. d) a Kereskedő minősítése a Kibocsátó szerint nem megfelelő vagy egyéb módon nem felel meg a Kibocsátó által meghatározott feltételeknek, a Kereskedő nem teljesítési a Kibocsátó által meghatározott vagy felülvizsgált biztosítéki jellegű szerződéses feltételeket,
 5. e) a Kereskedő szerződési feltételei nem felelnek meg az Elfogadóhely szolgáltatások jogszerű igénybevételéhez szükséges Kibocsátó által meghatározott szerződési feltételeknek,
 6. f) a Kereskedővel kapcsolatban a visszaéléses vagy egyéb módon gyanús vagy bármilyen ügyfélpanasszal érintett Elfogadóhely szolgáltatásokon keresztül történő fizetések száma meghaladja az 5% mennyiséget,
 7. g) a Kereskedő a jelen Szerződést egyéb módon megszegi.

6.1.24. Az Elfogadóhely és az Elfogadóhely szolgáltatások megszűnése nem érinti a Kereskedő és a Kibocsátó között fennálló egyéb E-pénz szolgáltatásokat.

6.1.25. Az Elfogadóhely és az Elfogadóhely szolgáltatások a Szerződés megszűnésével automatikusan megszűnnek.

6.2. Barion Smart Gateway

6.2.1. A Barion Smart Gateway a Kibocsátó Elfogadóhely szolgáltatások közé tartozó elektronikus szolgáltatása a már Elfogadóhellyel rendelkező Kereskedők részére, amely szolgáltatással a Kereskedő részére az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások valamint az ehhez kapcsolódó díjaknak a Vásárló és a díjmegfizetéssel érintett egyéb szereplők által

 1. a) már meglévő Barion egyenlegről e-pénzzel, vagy
 2. b) bankkártyáról, feltöltés útján, vagy
 3. c) átutalással más pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számláról

interneten keresztül történő megfizetését teszi lehetővé.

6.2.2. A Barion Smart Gatewayen keresztül történő fizetés módok:

 1. a) Vásárlás: a Barion Smart Gatewayen keresztül Vásárló a Kereskedő részére Pénzküldést végez a 10.6. pontban leírt Vásárlás szerint. A Kibocsátó a Vásárló által a Vásárlással a Kereskedő részére megfizetett e-pénz összegét a Kereskedő Barion számláján számolja el és a sikeres elszámolásról mindkét fél részére azonnal visszaigazolást küld elektronikusan.
 2. b) Befoglalás: a Barion Smart Gatewayen keresztül a Vásárló a Kereskedő vagy Eladó részére Pénzküldést végez oly módon, hogy a Pénzküldés összege a 10.7. pont szerint Befoglalásra kerül és a Pénzküldés kizárólag a Szervező vagy Kereskedő Kibocsátó részére egy későbbi időpontban adott külön rendelkezését követően a 10.7. pont szerint kerül végrehajtásra.
 3. c) Ismétlődő fizetés: a Barion Smart Gatewayen keresztül a Vásárló a Kereskedő vagy Eladó részére Pénzküldést végez oly módon, hogy a Kereskedő által első alkalommal ismétlődő fizetésként megjelölt Pénzküldést követően a Kibocsátó jogosult a Vásárló Barion számláját a Kereskedő rendelkezése alapján megterhelni.
 4. d) Sharing Economy extrák: a Barion Smart Gatewayen keresztül a Vásárló az Eladó(k)részére, a Szervező Kibocsátónak adott rendelkezése szerint Pénzküldést végez. A Pénzküldés összegének az Eladó(k) Barion számláján történő elszámolását és jóváírását követően azonnal, az Eladót terhelő és a Szervezőt vagy Közreműködő(ke)t megillető díjakkal a Kibocsátó a Szervező rendelkezése szerint az Eladó Barion számláját megterheli és ezen összegeket a kedvezményezet(ek) Barion számláján elszámolja és jóváírja. Amennyiben több Eladó és/vagy több Közreműködő fél részére történik a fizetés, a Pénzküldés összegének Eladók és/vagy Közreműködők közötti eloszlását és Barion számlájukon történő jóváírás arányát is Szervező jogosult meghatározni. A 6.2.2.b)-c) pontokban leírt Befoglalás és Ismétlődő fizetés e fizetési móddal együttesen alkalmazható.
 5. e) Bankkártya elfogadás: a 6.2.2.a)-d) pont szerinti bármely fizetési mód Kibocsátó általi lebonyolítása akként, hogy a Vásárló Pénzküldés helyett a Kereskedő vagy az Eladó részére a 8.7 pont szerinti bankkártyás Feltöltés útján fizeti meg az áruk vagy szolgáltatások ellenértékét. Ebben az esetben a Feltöltés alapján Kibocsátott e-pénz fizetések a 10. pont szerinti E-pénz tranzakcióknak megfelelően kerülnek lebonyolításra.
 6. f) Visszatérítés (refund): A Visszatérítés a Kereskedő vagy az Eladó kérésére történik és minden esetben egy korábbi Barion Smart Gatewayen keresztül történt fizetéshez kapcsolódik. Két módja van:
  1. 1) a Kereskedő vagy az Eladó kérésére a Vásárló által a Barion Smart Gatewayen keresztül végzett E-pénz tranzakció esetén, amelyben a Kereskedő vagy az Eladó kedvezményezett volt, az ilyen korábbi E-pénz tranzakció összege vagy annak egy részének visszaküldése a Vásárló Barion számlájára. Ebben az esetben a Kereskedő vagy Eladó Barion számláján a 10.5. pont szerinti Pénzküldés történik. A Kereskedő vagy az Eladó a Visszatérítést legfeljebb a visszatérítendő E-pénztranzakció összegének erejéig, a visszatérítendő E-pénz tranzakció megjelölésével jogosult kezdeményezni.
  2. 2) a Kereskedő vagy az Eladó kérésére a Vásárló által a 8.7. pont szerinti, az Kereskedő vagy az Eladó javára végrehajtott bankkártyás Feltöltés esetén a feltöltött összeg vagy annak egy részének visszaküldése a Feltöltés során használt bankkártyára. Ebben az esetben a Kereskedő vagy az Eladó Barion számláján a 9.7. pont szerinti Visszaváltás történik. A Kereskedő vagy az Eladó a Visszatérítést legfeljebb a visszatérítendő bankkártyás Feltöltés összegének erejéig, a visszatérítendő bankkártyás Feltöltés megjelölésével jogosult kezdeményezni. A visszatérítés összegének bankkártyán történő jóváírását a bankkártya kártyatársasága és/vagy kibocsátója végzik a saját szabályaik szerint, az általuk megadott jóváírási határidővel.
 7. g) Átutalás: a Vásárló a Kibocsátón kívüli pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett, már meglévő fizetési számlájáról – a fizetési számla saját online banki felületéről - átutalással fizeti meg az áruk vagy szolgáltatások ellenértékét a Kereskedő vagy az Eladó részére. Ebben az esetben a fizetés a Kereskedő vagy az Eladó részére a 8.7 pont szerinti átutalásos Feltöltés. A Kibocsátó a Vásárló által a Kereskedő részére átutalással megfizetett ellenérték e-pénz összegét a Kereskedő Barion számláján számolja el azt követően, hogy az átutalás összege a Kibocsátó részére rendelkezésre bocsátásra került. A Kibocsátó ezen sikeres elszámolásról mindkét fél részére azonnal visszaigazolást küld elektronikusan. Ezen elszámolási időszak pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő hosszú lehet, amelyet a Kondíciós lista tartalmaz. Az átutalás tehát nem a Barion rendszerben történik, azt nem a Kibocsátó bonyolítja le, hanem a Barion Smart Gateway a Vásárlót a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató online banki felületére irányítja tovább.

6.2.3. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások

A 6.2.2. e) pont szerinti Bankkártya elfogadás és a 6.2.2. g) pont szerinti Átutalás történhet a Barion Smart Gateway-ben elérhető, a Kibocsátótól független, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások útján. A Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatásokat a Harmadik fél a saját szerződési feltételei szerint és azok alapján nyújtja, az nem képezi részét a Kibocsátó által nyújtott Szolgáltatásoknak. A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások mindenkori listája és a Harmadik Fél által előírt szerződési felétételek linkje itt található: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/
A Kereskedő a Barion Smart Gateway szolgáltatás igénybevételével kifejezetten megerősíti és kijelenti, hogy a Barion Smart Gateway-ben elérhető Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, azok Harmadik fél által előírt szerződéses és egyéb feltételeit megismerte és azokat a Barion Smart Gateway szolgáltatás igénybevételével elfogadja.
A Kereskedő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kereskedő a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, Harmadik fél által előírt szerződéses feltételeket megszegi, a Kibocsátó jogosult a Barion Smart Gateway-ben elérhető Harmadik fél által nyújtott szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.
A Kereskedő és a Harmadik fél közötti jogviszonynak a Kibocsátó nem részese. A Kibocsátó nem felel a Kereskedő és a Harmadik fél közötti, a jelen pont szerinti Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. Az ezzel kapcsolatos kifogást, panaszt, igényt a Kereskedő közvetlenül a Harmadik fél felé érvényesítheti.

6.2.4. Ha a Barion Smart Gatewayen keresztül elérhető Elfogadóhely szolgáltatásokat a Kereskedő nem internetes, hanem fizikai értékesítési ponton kívánja igénybe venni és használni, akkor ehhez a Barion Smart Gateway Kereskedő pénztárgépébe történő, 6.1.3.c) pont műszaki implementálása szükséges. Ebben az esetben a 6.2.2. pontban felsorolt fizetési módok közül csak a 6.2.2.a), e) és f) pont szerinti fizetési módok elérhetők.

7. Megbízások általános szabályai

7.1. A Megbízások a Kibocsátó által lehetővé tett, az Ügyfél által az e-pénzre vonatkozó rendelkezések, így különösen

 1. a) az E-pénz Feltöltés és Kibocsátás, amely nem minősül fizetési megbízásnak,
 2. b) az E-pénz Visszaváltás, amely nem minősül fizetési megbízásnak,
 3. c) E-pénz Tranzakciók, amelyek fizetési megbízásnak minősülnek,
 4. d) egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás vagy kérés.

7.2. Az Ügyfél a Kibocsátónak Megbízásokat adhat elektronikus úton, űrlapon illetve egyéb módon, az alábbiak szerint:

 1. a) a Barion tárcán keresztül,
 2. b) az Elfogadóhely szolgáltatásokon keresztül,
 3. c) a 7.1 d) pont szerinti egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás vagy kérés esetén személyesen eljárva.

7.3. A Megbízásokat a Szerződésben meghatározott módon, tartalommal és formában kell a Kibocsátó részére rendelkezésére bocsátani. A Kibocsátó azokat a Megbízásokat fogadja el, amelyek megfelelnek a Kibocsátó által megkívánt követelményeknek vagy a Kibocsátó által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapnak. Azokat a Megbízásokat, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek, a Kibocsátó – annak teljesítése nélkül – jogosult visszautasítani.

7.4. Az Ügyfél a Megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat pontosan és egyértelműen köteles megadni. Ennek hiányában a Megbízás teljesítését a Kibocsátó jogosult visszautasítani. A Kibocsátó nem köteles vizsgálni az Ügyfél által megadott adatok helyességét, pontosságát, esetleges fölösleges többszörözöttségét, félrevezető vagy más módon hiányos voltát. A Kibocsátó nem felel a téves adatokat tartalmazó Megbízások teljesítéséből vagy a nem teljesítéséből származó károkért.

7.5. A Kibocsátó az Ügyfél által adott Megbízásokat abban az esetben teljesíti, ha az Ügyfél Barion számláján a Megbízás teljesítésére és a Kibocsátót megillető, a Kondíciós listában meghatározott Díjak beszedésére elegendő Fedezet áll rendelkezésre a Megbízás befogadásakor. Amennyiben az Ügyfél Megbízásának teljesítésére a Fedezet a Barion számlán nem áll rendelkezésre, a Fedezet nélküli Megbízást a Kibocsátó nem tartja nyilván, a Megbízást teljesítésre át nem vettnek tekinti, és - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az Ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá - jogszabály tiltó rendelkezése hiányában - lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról. A visszautasított Megbízás teljesítésének elmaradásából eredő esetleges károkért a Kibocsátó nem felel. A Kibocsátó részleges Fedezethiány esetén részteljesítést nem végez.

7.6. Az Ügyfélnek a Megbízás megadására vonatkozó felhatalmazottságát a Kibocsátó minden esetben vizsgálja. A Kibocsátó nem felelős azon következményekért, amelyek a hamis vagy hamisított Megbízások teljesítéséből származnak, amelyek hamis vagy hamisított jellegét a Kibocsátótól elvárható gondosság mellett nem lehetett megállapítani. Az ezzel kapcsolatos károkat, költségeket kizárólag az Ügyfél viseli.

7.7. Megbízás – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – teljesítésére akkor kerülhet sor, ha azt az Ügyfél előzetesen jóváhagyta. Jóváhagyásnak minősül:

 1. a) Kibocsátás esetén a Feltöltés,
 2. b) a Barion tárcán keresztül a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes megadása,
 3. c) az Elfogadóhely szolgáltatásokon keresztül a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes megadása vagy a Kereskedő Kibocsátó részére adott utasítása,
 4. d) a Kibocsátó székhelyén személyesen eljárva a Felhasználó azonosító és a Jelszó vagy egyéb azonosítást szolgáló adat megadása.

7.8. A Kibocsátó kizárólag tárgynapi teljesítésre vonatkozó Megbízásokat fogad el, a Kibocsátó értéknapos Megbízásokat nem fogad el.

7.9. A Megbízás kezdeményezésével az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízással kapcsolatos, a Megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Kibocsátó átadja az Megbízás lebonyolításában közreműködő személyeknek, így különösen a Kibocsátó letéti számláját vezető hitelintézetnek.

7.10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó számítógépes rendszere rögzíti a Megbízásokat és azok teljesítését. A Megbízások Kibocsátóhoz történő érkezésének sorrendjére a Kibocsátó nyilvántartása irányadó. Az Ügyfél elismeri a Kibocsátó által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak.

7.11. A Kibocsátó az Ügyfelet a Megbízás befogadásáról, teljesítéséről vagy visszautasításáról a Barion tárcán keresztül történő visszaigazolással értesíti. Amennyiben a visszaigazolás elmarad, az a Megbízás befogadásának, teljesítésének vagy visszautasításának az elmaradását jelezheti, így a Kibocsátó jogosult a Megbízást meg nem adottnak tekinteni. Ezért ilyen esetben az Ügyfél a kárenyhítési kötelezettsége keretében köteles a visszaigazolás elmaradását a Kibocsátó felé jelezni vagy annak teljesülését a Barion tárcában ellenőrizni.

7.12. A Kibocsátó jogosult a Megbízások teljesítését megelőzően kérdéseket feltenni az Ügyfélnek a Megbízás természetére, hátterére nézve, valamint az Ügyfél 18.. pont szerinti ügyfél-átvilágítását elvégezni. Amennyiben az Ügyfél hiányos választ ad, vagy nem ad választ, vagy az ügyfél-átvilágítást megtagadja, illetve ha az adott válaszok alapján a Kibocsátó részéről a Megbízás nem teljesíthető, a Kibocsátó jogosult a Megbízás teljesítését megtagadni.

7.13. A Kibocsátó az egyes Megbízásokra vonatkozóan jogosult Megbízási határösszegeket meghatározni, amelyet a Kondíciós listában jogosult meghatározni. A Kondíciós listában közölt Megbízási határösszegeken túlmenően a Kibocsátó az E-pénzzel történő visszaélések, valamint pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésére és megakadályozására a Megbízások kapcsán belső határösszeg figyelést is jogosult végezni, ezen határösszegeket azonban biztonsági okból a Kibocsátó nem hozza nyilvánosságra.

7.14. A Megbízások nem vonhatók vissza és nem módosíthatók.

7.15. A Kibocsátó jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése nélkül – a Barion számlán a Kibocsátó által végrehajtott téves terheléseket és jóváírásokat, minden más Megbízás teljesítését megelőzően helyesbíteni. A helyesbítésről a Kibocsátó az Ügyfelet a Barion tárcában és a következő Számlakivonat útján értesíti.

8. E-pénz kibocsátás és feltöltés

8.1. A Kibocsátó e-pénzt az Ügyfél kérelmére bocsát ki annak ellenértékének az Ügyfél általi rendelkezésre bocsátását követően. Az e-pénz kibocsátására minden esetben névértéken, a Feltöltés pénznemében kerül sor.

8.2. Az e-pénz Kibocsátást az Ügyfél az E-pénz ellenérték Kibocsátó részére történő rendelkezésre bocsátásával, azaz a Feltöltéssel kéri. A Feltöltés átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy készpénzben a Kibocsátó által erre kijelölt befizetési helyen történhet. Kibocsátási megbízás pénzneme kizárólag a Feltöltés pénzneme lehet, azaz az a pénznem, amelyben az E-pénz ellenérték a Kibocsátónak rendelkezésre bocsátásra, vagyis a bankszámláján jóváírásra kerül. A Feltöltés az Ügyfél részéről a Kibocsátó részére adott Kibocsátási megbízásnak minősül. A Feltöltés során az Ügyfél köteles a Kibocsátó által előre meghatározott adatokat megadni ahhoz, hogy a Kibocsátó a feltölteni kívánt Barion számlát egyértelműen be tudja azonosítani és a Feltöltés alapján a Kibocsátást végre tudja hajtani.

8.3. A készpénzben történő befizetési helyek aktuális listája a Kibocsátó internetes honlapján érhető el.

8.4. A Kibocsátó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben a Feltöltés átutalással történik és a Feltöltés során fillér is átutalásra kerül a Kibocsátó részére, a Kibocsátó a Kibocsátás során akként kerekít, hogy a fillér összeget nem veszi figyelembe. Ennek megfelelően a Kibocsátó a rendelkezésre bocsátott forint összegnek megfelelő elektronikus pénzt bocsát ki, a fillér összege alapján elektronikus pénz kibocsátásra ezen kerekítés miatt nem kerül sor, a fillérösszeg kerekítés alapján a Kibocsátót illeti meg. Figyelemmel arra, hogy a fillér a pénzforgalomból kivonásra került a jelen szabály nem sérti a névértéken történő Kibocsátás elvét.

8.5. Bankkártyás Feltöltés esetén, amennyiben a bankkártya elfogadását fedezethiány vagy egyéb ok miatt a Kibocsátó elfogadója vagy a Kibocsátó elutasítja, vagyis e-pénz ellenérték nem kerül a Kibocsátó részére rendelkezésre bocsátásra, a Feltöltés sikertelen és Kibocsátásra nem kerül sor.

A Feltöltést követően, a Feltöltéssel adott Kibocsátási megbízást a Kibocsátó az E-pénz ellenérték Kibocsátó részére történő rendelkezésre bocsátásával fogadja be és dolgozza fel minden nap 0-24 óra között. A Kibocsátó a befogadott Kibocsátási megbízásból rá háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti.

8.6. A Feltöltés során a Kibocsátó nem vizsgálja, hogy a Feltöltés során az e-pénz ellenértéket befizető személy azonos-e az Ügyféllel. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével kifejezetten és visszavonhatatlanul kéri, hogy részére a Barion tárcáját/számláját egyértelműen azonosíthatóan megjelölő Feltöltés esetén a Kibocsátó e-pénzt bocsásson ki.

8.7. A Barion Smart Gateway szolgáltatáson keresztül történő bankkártyás elfogadás és átutalás esetében az Ügyféltől eltérő harmadik személy végez Feltöltést az Ügyfél részére, vagyis ilyenkor minden esetben eltér az Ügyfél és a részére Feltöltést végző, vagyis az e-pénz ellenértéket befizető személy személye. Az Ügyfél a Barion Smart Gateway szolgáltatás igénybevételével és használatával, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételével kifejezetten és visszavonhatatlanul kéri, hogy részére a Barion számláját egyértelműen azonosíthatóan megjelölő Feltöltés esetén a Kibocsátó e-pénzt bocsásson ki. Amennyiben a Barion Smart Gatewayen keresztüli bankártyás vagy átutalásos Feltöltést végező személy már rendelkezik Barion tárcával, a Kibocsátó az így végzett Feltöltéseket a Feltöltést végző már meglévő Barion tárcához kapcsolja és ezen Feltöltéseket a Barion tárcában a Barion számla történetében megjeleníti a Feltöltést végző Ügyfél számára.

8.8. Amennyiben a Kibocsátó részére Feltöltéssel e-pénz ellenérték akként kerül rendelkezésre bocsátásra, hogy az Ügyfél Barion tárcája/számlája egyértelműen beazonosítható, a Kibocsátó az Ügyfél részére e-pénzt bocsát ki és azt az Ügyfél Barion számláján létrehozza és tárolja. Ebben az esetben a Feltöltés sikeres.

8.9. E-pénz Kibocsátásra kizárólag sikeres Feltöltés esetén kerül sor. A Kibocsátó e-pénzt kizárólag az e-pénz ellenértékének a Kibocsátó általi átvételét követően jogosult és köteles kibocsátani.

8.10. Amennyiben a Kibocsátó részére Feltöltéssel e-pénz ellenérték akként kerül rendelkezésre bocsátásra, hogy az Ügyfél Barion tárcája/számlája nem létező vagy egyértelműen nem azonosítható be, a Kibocsátó az Ügyfél részére e-pénzt nem bocsát ki. Ebben az esetben a Feltöltés sikertelen, e-pénz Kibocsátásra nem kerül sor.

8.11. A Kibocsátó a Feltöltésért, ideértve a Barion Smart Gatewayen keresztüli bankkártyás elfogadást és átutalásos fizetést is, – akár sikeres, akár sikertelen – jogosult a mindenkori Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani.

8.12. A Kibocsátó a sikertelen Feltöltés során a Feltöltésért járó díjainak levonását követően az átvett e-pénz ellenértéket az alábbiak szerint kezeli:

 1. a) Amennyiben az e-pénz ellenértéket befizető személy részére történő visszafizetéshez szükséges adatok megállapíthatók, azt a befizető részére visszafizeti. Ebben az esetben a Kibocsátó jogosult a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására.
 2. b) Amennyiben az e-pénz ellenértéket befizető személy részére történő visszafizetéshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, azt a befizető egyértelmű beazonosíthatóságáig felelős őrzésbe veszi. A felelős őrzésbe vétel kamatfizetési kötelezettség nélkül történik és a Kibocsátó a felelős őrzésért a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására jogosult.

8.13. A Kibocsátó jogosult az Ügyfél Barion számlájára a sikeres Feltöltés esetén kibocsátott e-pénzből annak költségeit levonni és/vagy az Ügyféltől a megfelelő összeg megfizetését követelni, ha az a pénzforgalmi szolgáltató, amelytől az Ügyfél részére a Feltöltés érkezett, a Kibocsátó számláját valamely összeggel visszaterheli, megterheli.

8.14. Chargeback igények:

8.14.1. Amennyiben a Kibocsátásra bankkártyás Feltöltés alapján került sor és a Kibocsátó részére bankkártyával megfizetett e-pénz ellenértéke vonatkozásában a bankkártya kártyatársasága, kibocsátója, a Kibocsátó kártya elfogadó partnere (card acquirer) vagy egyéb személy a Kibocsátóval szemben visszaterhelési (chargeback) igénnyel él, azaz az e-pénz ellenértéket a Kibocsátó részére megtagadja megfizetni, azt a Kibocsátótól akár időlegesen, akár véglegesen visszavonja vagy a Kibocsátót egyéb módon annak visszafizetésére kötelezi, vagy ezek bármelyikével fenyeget, a Kibocsátó jogosult az ilyen Feltöltésen alapuló e-pénzt, mint ellenérték nélkül kibocsátott e-pénzt a forgalomból kivonni vagy az Ügyfél rendelkezési jogát ezen e-pénz felett ideiglenesen felfüggeszteni vagy az ilyen összegre vonatkozó Visszaváltási megbízást a Chargeback igény végleges kivizsgálásáig és lezárásáig megtagadni és ezen összeget visszatartani.

8.14.2 Az Ügyfél – mind a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló, mind a Kereskedő – köteles a Chargeback igény kivizsgálása során a Kibocsátóval együttműködni. Mind a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló, mind a Kereskedő köteles a Kibocsátó kérésére a Kibocsátó részére a bankkártya kártyatársasága, kibocsátója, a Kibocsátó elfogadó partnere vagy egyéb visszaterhelésre jogosult személy által a Kibocsátótól kért iratot, információt és egyéb dokumentumot haladéktalanul rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy ezen kérést a Kibocsátó teljesíteni tudja. Erre figyelemmel az Ügyfél, mint a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló kifejezetten felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a Kereskedő internetes honlapján általa kezdeményezett bankkártyás Feltöltéssel kapcsolatban a Chargeback igény kivizsgálásához szükséges információkat és dokumentumokat, így a Feltöltés alapját képező vásárlás adatait a Kereskedőtől beszerezze, azt a Kereskedő a Kibocsátó részére átadja a Chargeback igény eredményes kivizsgálása érdekében. Mind a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló, mind a Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó ezen információkat és iratokat, valamint a bankkártyás Feltöltéssel kapcsolatban a Kibocsátó számára egyébként rendelkezésre álló információkat a bankkártya kártyatársasága, kibocsátója, a Kibocsátó elfogadó partnere vagy a Kibocsátóval szemben visszaterhelést végző egyéb személy részére jogosult továbbítani a Chargeback igény eredményes kivizsgálása érdekében. A Kibocsátó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen pontban leírt valamennyi adattovábbítás a Kibocsátó és a Kereskedő jogos érdeke annak érdekében, hogy megalapozatlan chargeback igényeket kiszűrje, azokkal szemben védekezni tudjon és az ezzel kapcsolatos pénzügyi veszteséget elkerülje.

8.14.3. A visszaterhelésre egyebekben a bankkártya kártyatársasága, kibocsátója, a Kibocsátó elfogadó partnere vagy egyéb visszaterhelésre jogosult személy szabályzataiban leírtak az irányadók, a Kibocsátó az e-pénz forgalomból történő kivonása, e-pénz feletti rendelkezési jog felfüggesztése és a Visszaváltási megbízás megtagadása kapcsán ennek megfelelően jár el, a Kibocsátó az e-pénz forgalomból történő kivonására, e-pénz feletti rendelkezési jog felfüggesztésére és a Visszaváltási megbízás megtagadására az ilyen visszaterhelésekkel azonos ideig és feltételekkel jogosult.

8.14.4 Az e-pénz forgalomból történő kivonásával, e-pénz feletti rendelkezési jog felfüggesztésével és a Visszaváltási megbízás megtagadásával kapcsolatban felmerült költségeket az ilyen e-pénzt birtokló és/vagy a bankkártyás Feltöltéssel érintett Ügyfél köteles viselni, továbbá az e-pénz forgalomból kivonással, e-pénz feletti rendelkezési jog felfüggesztésével és a Visszaváltási megbízás megtagadásával összefüggésben keletkezett károkért a Kibocsátó a felelősségét kizárja. Az e-pénz forgalomból történő kivonása, e-pénz feletti rendelkezési jog felfüggesztése és a Visszaváltási megbízás megtagadása során a 13. pont rendelkezései alkalmazandók.

9. Visszaváltás

9.1. A Kibocsátó az e-pénz birtokos Ügyfél kérelmére, a Barion számlán tárolt és nyilvántartott e-pénzt akár részben, akár egészben, bármikor, névértéken, az e-pénz pénznemében visszaváltja.

9.2. A Visszaváltási megbízásban az Ügyfél köteles a Kibocsátó által előre meghatározott adatokat megadni ahhoz, hogy a Kibocsátó a visszaváltással érintett Barion számlát egyértelműen be tudja azonosítani és a visszaváltott e-pénz ellenértékét az Ügyfél részére rendelkezésre tudja bocsátani. Ezen adatok hiányában a Kibocsátó jogosult a Visszaváltási megbízás befogadását megtagadni. Visszaváltási megbízás pénzneme kizárólag a megbízással érintett Barion számla pénzneme lehet.

9.3. A Kibocsátó az Ügyfél által adott Visszaváltási megbízást abban az esetben teljesíti, ha az Ügyfél Barion számláján a Megbízás teljesítésére és a Kibocsátót megillető, a Kondíciós listában meghatározott díjak beszedésére elegendő Fedezet áll rendelkezésre a Megbízás befogadásakor.

9.4. Visszaváltási megbízás alapján a Kibocsátó az Ügyfél Barion számlájáról bevonja a Megbízásban megjelölt e-pénzt. Az így bevont és visszaváltott e-pénz ellenértékét a Kibocsátó az Ügyfél részére átutalással a Visszaváltási megbízásban az Ügyfél által megjelölt fizetési számlaszámra történő átutalással fizeti meg. Visszaváltás során a Kibocsátó nem vizsgálja, hogy az e-pénz ellenérték visszafizetésére megadott fizetési számla tulajdonosa azonos-e az Ügyféllel.

9.5. Amennyiben az Ügyfél részére az e-pénz ellenértéke a Visszaváltási megbízásban megadott fizetési számlára banki átutalással teljesíthető, a Visszaváltás sikeres.

9.6. Amennyiben az Ügyfél a Visszaváltási megbízásban nem adott meg fizetési számlát vagy a megadott fizetési számla és annak adatai egyértelműen nem beazonosíthatók, hiányosak vagy a megadott adatok alapján az átutalás bármely más okból nem teljesíthető vagy az átutalt összeg az átutalásban részvevő pénzforgalmi szolgáltatók bármelyike által a Kibocsátónak visszaküldésre kerül, a Kibocsátó a visszaváltott e-pénz ellenérték így fennmaradó összegének megfelelő összegű e-pénzt az Ügyfél Barion számlájára jóváírja. Ebben az esetben a Visszaváltás sikertelen. Amennyiben az Ügyfél Szerződése időközben megszűnt, akkor az így fennálló összeget a Kibocsátó felelős őrzésbe veszi és erről az Ügyfelet értesíti. A felelős őrzésbe vétel kamatfizetési kötelezettség nélkül történik és a Kibocsátó a felelős őrzésért a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására jogosult.

9.7. A Barion Smart Gateway szolgáltatáson keresztül történő bankkártyás Feltöltés esetében az Ügyfél, mint Kereskedő vagy Eladó adott Feltöltés vonatkozásában, annak pontos megjelölésével, jogosult Visszatérítést (refund) kezdeményezni legfeljebb a Feltöltés összegének erejéig. Ebben az esetben a Kibocsátó a Kereskedő vagy Eladó Barion számlájáról bevonja a Megbízásban megjelölt e-pénzt. Az így bevont és visszaváltott e-pénz ellenértékét a Kibocsátó a Feltöltést végző bankkártya tulajdonos részére, a bankkártya javára fizeti meg. Ilyen esetben eltér az Ügyfél és az e-pénz ellenérték visszafizetésére megadott bankkártya tulajdonos személye.

9.8. A Kibocsátó – akár sikeres, akár sikertelen - a Visszaváltásért jogosult a mindenkori Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani.

9.9. Visszaváltási megbízást a Kibocsátó kizárólag a Barion tárcán keresztül, elektronikus úton fogad el. A Kibocsátó Visszaváltási megbízást minden nap 0-24 óra között vesz át, fogad be és dolgoz fel.

10. E-pénz tranzakció

10.1. Az Ügyfél a Barion számlán nyilvántartott e-pénz terhére a Kibocsátó részére E-pénz tranzakciókra, mint fizetési műveletek végrehajtására adhat megbízást. E-pénz Tranzakcióra megbízás kizárólag a terhelendő Barion számla pénznemében adható, eltérő pénznemben megadott megbízást a Kibocsátó jogosult elutasítani. Az E-pénz tranzakciók és az E-pénz tranzakciós megbízások az alábbiak:

 1. a) az Ügyfél rendelkezésére álló e-pénz terhére végrehajtott és elszámolt pénzküldés,
 2. b) az e-pénzzel végzett bármely egyéb fizetési megbízás, ideértve az előbbiekben felsorolt műveletek minden díját, költségét és adóját.

10.2. A Barion számla nem minősül fizetési számlának, ezért az E-pénz tranzakciók fizetési számla nélkül végrehajtott fizetési megbízások.

10.3. E-pénz tranzakcióra vonatkozó megbízásokat a Kibocsátó kizárólag az E-pénz tranzakciónál meghatározott elektronikus úton fogad el. A Kibocsátó E-pénz tranzakciós megbízást minden nap 024 óra között vesz át, fogad be, dolgoz fel és teljesít. A Kibocsátó a tárgynapon befogadott E-pénz tranzakciós megbízást és az ebből rá háruló feladatokat a tárgynapon, azonnal teljesíti.

10.4. Az Ügyfél, mint fizető fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési művelet és a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatósága érdekében a mindenkori jogszabályok által előírt adatokat, de legalább a Felhasználó azonosítóját és az ��gyfél által engedélyezett egyéb adatot a kedvezményezett részére átadja.

10.5. Pénzküldés

10.5.1 A Pénzküldésre szóló e-pénzre vonatkozó fizetési megbízással az Ügyfél, mint e-pénz birtokos fizető fél megbízza a Kibocsátót, hogy a birtokában lévő e-pénz terhére az Ügyfél által meghatározott e-pénz összeget juttasson el és számoljon el a kedvezményezett javára.

10.5.2 A Pénzküldésre szóló megbízást az Ügyfél, mint fizető fél a Kibocsátóhoz nyújtja be elektronikusan a Barion tárcán keresztül.

10.5.3 A Pénzküldési megbízás teljesítésével a Kibocsátó az Ügyfél által meghatározott e-pénz összeget a kedvezményezett Barion számlája javára számolja el és írja jóvá.

10.5.4 A Pénzküldési megbízás során köteles a kedvezményezett Felhasználó azonosítóját vagy egyéb, a Barion által támogatott elektronikus elérhetőségét megadni.

10.5.5 Amennyiben az Ügyfél által megadott kedvezményezett a fizetési megbízásban megadott Felhasználó azonosító alapján a Kibocsátónál Barion számlával nem rendelkezik és az Ügyfél a kedvezményezett beazonosításához megadta a kedvezményezett elektronikus elérhetőségét, a Kibocsátó a kedvezményezettet az Ügyfél által megadott ezen elérhetőségen értesíti arról, hogy a részére az Ügyfél e-pénzt küldött. A kedvezményezett az értesítésben megadott pénzátvételi linkre kattintva a részére küldött e-pénzösszegnek a kifizetését az általa megadott Barion számla javára kérheti. Amennyiben a kedvezményezett a fentiek szerint az e-pénzösszeg részére történő kifizetéséről a Pénzküldési megbízás Kibocsátó általi befogadásától számított egy héten belül nem rendelkezik, a Kibocsátó a Pénzküldési megbízásban megjelölt e-pénz összeget, mint a kedvezményezett által át nem vett összeget „sikertelen pénzküldés” megjelöléssel visszaküldi az Ügyfél részére és jóváírja az Ügyfél Barion számláján.

Ez esetben az Ügyfél szavatolja, hogy a kedvezményezett elektronikus elérhetőségét jogszerűen adja át a Kibocsátó részére és ehhez rendelkezik a kedvezményezett hozzájárulásával.

10.6. Vásárlás

10.6.1. A Vásárlás a pénzküldés egy speciális formája. A vásárlásra szóló fizetési megbízással a Vásárló, mint e-pénz birtokos fizető fél megbízza a Kibocsátót, hogy a birtokában lévő e-pénz terhére a Kereskedő által forgalmazott áruk vagy szolgáltatások ellenértékét a Kereskedő, mint kedvezményezett javára juttassa el és számolja el.

10.6.2. A Vásárló a Vásárlás során a fizetési megbízást az Elfogadóhely vagy Kereskedő internetes honlapján vagy mobilalkalmazáson vagy a 6.2.3. pont szerinti esetben mobil közelségi eszközön keresztül elérhető Elfogadóhely szolgáltatások vagy Barion Smart Gateway felületen kezdeményezi. A Vásárló a Felhasználó azonosító és Jelszó megadásával kerül beazonosításra és ezzel hagyja jóvá a Vásárlási megbízást.

10.6.3. A Kibocsátó nem felel a Vásárló és a Kereskedő közötti, a Vásárlás alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért.

10.7. Befoglalás

10.7.1. A Vásárló, mint e-pénz birtokos fizető fél megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a birtokában lévő e-pénz terhére a Kereskedő internetes honlapján általa kezdeményezett Pénzküldést a Kereskedő vagy az Eladó, mint kedvezményezett részére oly módon bonyolítsa le, hogy a Pénzküldés összegét az Ügyfél Barion számláján a Kereskedő által megadott ideig foglalja be és a Pénzküldést kizárólag a Kereskedő Kibocsátó részére későbbi időpontban adott külön rendelkezését követően, az abban foglaltak szerint hajtsa végre. Befoglalás lehetséges a 10.9. pont szerinti E-pénz tranzakció során is.

10.7.2. A Befoglalás során a Vásárló Barion számláján a Pénzküldés összege mindaddig zárolásra kerül, azzal rendelkezni nem tud, amíg a Pénzküldést a Kereskedő jóvá nem hagyja vagy a Kereskedő által megadott határidő jóváhagyás nélkül eltelt.

10.7.3. Amennyiben a Kereskedő a Pénzküldést nem hagyja jóvá vagy a Kereskedő által megadott határidő jóváhagyás nélkül eltelt, a Befoglalt összeg a Vásárló Barion számláján feloldásra kerül.

10.7.4. Amennyiben a Kereskedő a Pénzküldést jóváhagyja, a Kibocsátó a Pénzküldést végrehajtja. A Kereskedő jogosult a Befoglalt összeg vonatkozásában a Pénzküldést csak részben jóváhagyni. Ebben az esetben a Pénzküldés összegének jóváhagyott része vonatkozásában a Kibocsátó a Pénzküldést végrehajtja, míg a Pénzküldés összegének jóvá nem hagyott része vonatkozásában a Befoglalást feloldja.

10.7.5. Amennyiben a Befoglalásra a 6.2.2.e) és a 8.7. pont szerinti bankkártyás Feltöltéssel megvalósuló fizetés esetén kerül sor, a Befoglalás során a 10.7. pont szerinti rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

A Kereskedő vagy az Eladó, mint a bankkártyás Feltöltés alapján kibocsátott e-pénz birtokosa megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a Feltöltéssel részére kibocsátott és birtokában lévő e-pénz összegét a Kereskedő vagy az Eladó Barion számláján a Kereskedő által megadott ideig foglalja be és a befoglalást kizárólag a Kereskedő Kibocsátó részére későbbi időpontban adott rendelkezését követően, az abban foglaltak szerint oldja fel.

A Befoglalás során a Kereskedő vagy az Eladó Barion számláján a Feltöltés alapján kibocsátott e-pénz összege mindaddig zárolásra kerül, azzal rendelkezni nem tud, amíg a Feltöltést és Kibocsátást a Kereskedő jóvá nem hagyja vagy a Kereskedő által megadott határidő jóváhagyás nélkül eltelt.

Amennyiben a Kereskedő a Feltöltést és Kibocsátást nem hagyja jóvá vagy a Kereskedő által megadott határidő jóváhagyás nélkül eltelt, a Befoglalt összegű e-pénzt a Kibocsátó a Kereskedő vagy az Eladó Barion számlájáról bevonja és visszaváltja. Az így bevont és visszaváltott e-pénz ellenértékét a Kibocsátó a Feltöltést végző bankkártya tulajdonos részére, a bankkártya javára fizeti meg. Amennyiben a Kereskedő a Feltöltést és Kibocsátást jóváhagyja, a Kibocsátó a Befoglalást feloldja. A Kereskedő jogosult a Befoglalt összeg vonatkozásában a Feltöltést és Kibocsátást csak részben jóváhagyni. Ebben az esetben a Feltöltés és Kibocsátás összegének jóváhagyott része vonatkozásában a Kibocsátó a Befoglalást feloldja, míg a a Feltöltés és Kibocsátás összegének jóvá nem hagyott része vonatkozásában a Befoglalt összegű e-pénzt a Kibocsátó a Kereskedő vagy az Eladó Barion számlájáról bevonja és visszaváltja. Az így bevont és visszaváltott e-pénz ellenértékét a Kibocsátó a Feltöltést végző bankkártya tulajdonos részére, a bankkártya javára fizeti meg.

10.7.6. A Kibocsátó a Kereskedő által adott jóváhagyás tartalmát és jogszerűségét, valamint a Kereskedő és az Ügyfél és/vagy egyéb harmadik fél között lévő, a Befoglalással biztosított jogügyletet nem köteles és jogosult vizsgálni. A Kereskedő által adott jóváhagyás végrehajtásával összefüggésben keletkezett károkért a Kibocsátó a felelősségét kizárja.

10.8. Ismétlődő fizetés

10.8.1. A Vásárló, mint e-pénz birtokos fizető fél megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a birtokában lévő e-pénz terhére a Kereskedő internetes honlapján általa kezdeményezett Pénzküldést a Kereskedő vagy az Eladó, mint kedvezményezett részére oly módon bonyolítsa le, hogy a Kereskedő által első alkalommal ismétlődő fizetésként megjelölt Pénzküldést követően a Kibocsátó a Vásárló Barion számláját a Kereskedő rendelkezései alapján köteles megterhelni, a Kereskedő által adott rendelkezés szerint az Ügyfél Barion számlájának megterhelésére vonatkozó Pénzküldést végrehajtani. Ismétlődő fizetés lehetséges a 10.9. pont szerinti E-pénz tranzakció során is.

10.8.2. Amennyiben az Ismétlődő fizetésre a 6.2.2.e) és a 8.7. pont szerinti bankkártyás Feltöltéssel megvalósuló fizetés esetén kerül sor, az Ismétlődő fizetés során a 10.8. pont szerinti rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

Az Ügyfél, mint a bankkártyás Feltöltést végző Vásárló megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a Kereskedő internetes honlapján általa kezdeményezett bankkártyás Feltöltést a Kereskedő vagy az Eladó, mint a Feltöltés kedvezményezettje és a Feltöltés alapján Kibocsátásra kerülő e-pénz birtokosa részére oly módon bonyolítsa le, hogy a Kereskedő által első alkalommal ismétlődő fizetésként megjelölt bankkártyás Feltöltést követően a Kibocsátó a Vásárló Feltöltéssel érintett bankkártyáját a Kereskedő rendelkezései alapján köteles megterhelni, a Kereskedő által adott rendelkezés szerint a Vásárló Feltöltéssel érintett bankkártyája megterhelésére vonatkozó Feltöltési megbízást végrehajtani.

A Vásárló felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a jelen Megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben a bankkártya adatait tárolja.

10.8.3. A Kibocsátó a Kereskedő által adott rendelkezés tartalmát és jogszerűségét, valamint a Kereskedő és a Vásárló és/vagy egyéb harmadik fél között lévő, az Ismétlődő fizetés alapját képező jogügyletet nem köteles és jogosult vizsgálni. A Kereskedő által adott rendelkezés végrehajtásával összefüggésben keletkezett károkért a Kibocsátó a felelősségét kizárja.

10.9. Sharing economy extrák

10.9.1. A Vásárló, mint e-pénz birtokos fizető fél megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a birtokában lévő e-pénz terhére a Szervező internetes honlapján általa kezdeményezett Pénzküldést az Eladó(k), mint kedvezményezett(ek) részére a Szervező Kibocsátónak adott rendelkezése szerint bonyolítsa le. Amennyiben több Eladó részére történik a fizetés, a Pénzküldés összegének Eladók közötti eloszlását és Barion számlájukon történő jóváírás arányát a Szervező jogosult meghatározni, azt a Kibocsátó a Szervező rendelkezései szerint köteles az Eladók, mint kedvezményezettek Barion számláján jóváírni.

Amennyiben a jelen pont szerinti fizetésre a 6.2.2.e) és a 8.7. pont szerinti bankkártyás Feltöltéssel megvalósuló fizetés esetén kerül sor, a Pénzküldés és annak összege alatt a bankkártyás Feltöltést és Kibocsátást és annak összegét kell érteni.

10.9.2. Az Eladó, mint e-pénz birtokos kedvezményezett fél megbízza és felhatalmazza a Kibocsátót, hogy a Szervező internetes honlapján a javára kezdeményezett Pénzküldés összegének Barion számláján történő elszámolását és jóváírását követően azonnal, a Szervező rendelkezései szerint a jóváírt Pénzküldés összegének terhére a Szervező által megadott összegekkel az Eladó Barion számláján a Szervező Pénzküldést kezdeményezzen a Szervező által megadott Közreműködő(k) javára és azt a Közreműködő(k) Barion számláján elszámolja és jóváírja. Amennyiben több Közreműködő részére történik a fizetés, a Pénzküldés összegének Közreműködők közötti eloszlását és Barion számlájukon történő jóváírás arányát a Szervező jogosult meghatározni, azt a Kibocsátó a Szervező rendelkezései szerint köteles a Közreműködők felek Barion számláján jóváírni. A Szervező által a Közreműködők javára kezdeményezett Pénzküldés összege soha nem lehet nagyobb, mint az Eladó által a Szervező szolgáltatásán keresztül a Vásárlótól kapott összeg.

Kibocsátó a Szervező által jelen pont szerint a Közreműködők javára kezdeményezett Pénzküldést, az Eladó jelen pont szerinti felhatalmazása alapján, a Szervező rendelkezései szerint teljesíti. A Szervező által megadott összegek jogcímét és jogszerűségét nem vizsgálja. Ezen összegeket kizárólag a Szervező határozza meg, a Kibocsátó ennek mértékéért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. Az Eladó, Szervező és Közreműködő közötti jogviszonynak a Kibocsátó nem részese. A Kibocsátó nem felel az Eladó, Szervező és a Közreműködő közötti, a jelen pont szerinti Pénzküldés alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. Az ezzel kapcsolatos kifogást, panaszt, igényt az Eladó közvetlenül a Szervező felé érvényesítheti.

10.9.3. A Kibocsátó a Kereskedő által adott rendelkezés tartalmát és jogszerűségét, valamint a Kereskedő és az Eladó és/vagy egyéb harmadik fél között lévő, az Ismétlődő fizetés alapját képező jogügyletet nem köteles és jogosult vizsgálni. A Kereskedő által adott rendelkezés végrehajtásával összefüggésben keletkezett károkért a Kibocsátó a felelősségét kizárja.

10.10 Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások

Amennyiben a Vásárló a Barion Smart Gateway használatával hajtja végre a 10.6 - 10.10. pont szerinti e-pénz tranzakciókat oly módon, hogy azokra az adott pontban megjelölt bankkártyás Feltöltéssel kerül sor, akkor a 8.7. pont szerinti bankkártyás Feltöltés történhet a Barion Smart Gateway-ben elérhető, a Kibocsátótól független, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások útján. A Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatásokat a Harmadik fél a saját szerződési feltételei szerint és azok alapján nyújtja, az nem képezi részét a Kibocsátó által nyújtott Szolgáltatásoknak. A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások mindenkori listája és a Harmadik Fél által előírt szerződési felétételek linkje itt található: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/
A Vásárló a Barion Smart Gateway-ben elérhető, Harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatás fizetési módként történő kiválasztásával és a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten megerősíti és kijelenti, hogy a szolgáltatás Harmadik fél által előírt szerződéses és egyéb feltételeit megismerte és azokat elfogadja.
A Vásárló és a Harmadik fél közötti jogviszonynak a Kibocsátó nem részese. A Kibocsátó nem felel a Vásárló és a Harmadik fél közötti, a jelen pont szerinti Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. Az ezzel kapcsolatos kifogást, panaszt, igényt a Vásárló közvetlenül a Harmadik fél felé érvényesítheti.

11. Ellenszolgáltatás

11.1. Az E-pénz szolgáltatással kapcsolatban minden, az Ügyfelet terhelő díj vagy egyéb költség a Kondíciós listában kerül kihirdetésre, egyéb költség nincs.

11.2. A Kibocsátó az E-pénz szolgáltatások után a mindenkori Kondíciós listában megjelölt díj, jutalék és egyéb költség felszámítására jogosult. Ezen díjak, jutalékok és egyéb költségek azonnal esedékesek, kivéve, ha a Kondíciós listában eltérő esedékesség kerül megjelölésre. A Kibocsátó a díjat, jutalékot és egyéb költséget az adott Megbízás, Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg számítja fel az Ügyfél részére a Barion számlán lévő e-pénz terhére vagy amennyiben az adott Szolgáltatás jellegéből következik (pl. felelős őrzés), a Kibocsátó által az Ügyfél javára kezelt pénzösszeg terhére.

11.3. A felelős őrzés díja havonta, utólag esedékes, azt a Kibocsátó havonta, minden hónapnak a felelős őrzés indulónapjával megegyező napon számítja fel.

11.4. Amennyiben E-pénz tranzakció esetén a Kondíciós listában meghatározott díjat a kedvezményezett viseli, a Kibocsátó az összeg kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátását követően jogosult ezen díjat felszámítani és a jóváírt összegből levonni.

11.5. A Kibocsátó jogosult az Ügyféllel szemben fennálló jelen Szerződésből származó bármely követelését beszámítani. A Kibocsátó a beszámítási jogát jogosult akként gyakorolni, hogy az Ügyféllel szemben fennálló követelés összegét az Ügyfél Barion számláján rendelkezésre álló e-pénz terhére levonja.

11.6. Ha az Ügyfél a Kibocsátóval szemben fennálló kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Kibocsátónak jogosult az igényérvényesítés és végrehajtás során harmadik személyeket igénybe venni és bevonni. A harmadik személy igénybevételével felmerült valamennyi költség az az Ügyfelet terheli.

12. Felhasználó azonosító és Jelszó, PIN kód, ujjlenyomat védelem, az Ügyfél általi letiltás

12.1. A Felhasználó azonosítót és a Jelszót az Ügyfél saját maga határozza meg a Szerződéskötéskor.

12.2. A Felhasználó azonosító az a személyre szóló, egyedi azonosító, amely az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Jelszóval együtt. A Kibocsátó Felhasználó azonosítónak kizárólag az általa meghatározott feltételeknek megfelelő azonosítót fogad el. A Kibocsátó jogosult az Ügyfél részére azok felhasználásától függően több Felhasználó azonosítót kérni, azok felhasználási célját korlátozni. A Felhasználó azonosítót az Ügyfél a későbbiekben nem vagy csak a Kibocsátó által meghatározott korlátozott körben jogosult módosítani.

12.3. A Jelszó az a személyre szóló és titkos, más személynek át nem adható azonosító, amely az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Felhasználó azonosítóval együtt. Az Ügyfél a Jelszót bármikor jogosult a Barion tárcában módosítani. Amennyiben a Jelszót az Ügyfél megváltoztatja, a módosítást követően az Ügyfél azonosítása az új Jelszóval történik.

12.4. Az Ügyfél olyan Jelszót köteles meghatározni, amely legalább 8 karakter, amelyből legalább egy számjegy. Az Ügyfél köteles biztonságos Jelszót választani. Nem minősül biztonságos Jelszónak az Ügyfél saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyező, vagy ehhez hasonló, az Ügyfél személyével kapcsolatosan kikövetkeztethető Jelszó. A nem biztonságos Jelszó választásából származó minden kárért az Ügyfél felel.

12.5. Az Ügyfél a Jelszót köteles titkosan és biztonságosan kezelni, azt harmadik személy tudomására nem hozhatja. Az Ügyfél minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a Jelszó harmadik személy részére történő felfedését. Az Ügyfél felel a Jelszó biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért, köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, hogy a Jelszót biztonságban tartsa. Az Ügyfél a Jelszót a Felhasználó azonosítóval együtt nem jegyezheti fel, nem rögzítheti és tárolhatja, a Jelszót a Barion rendszert aktuálisan működtető személyi számítógéptől távol és elkülönítetten kezelni, illetve tárolni. Az Ügyfél köteles továbbá biztosítani, hogy a Szolgáltatás használata közben a Jelszót illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Ha illetéktelen személy E-pénz szolgáltatást vesz igénybe az Ügyfél Jelszavának megadásával, az ellenkező bizonyításáig a felek úgy tekintik, hogy a Jelszó illetéktelen személy birtokába kerülése kizárólag az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegő magatartásának a következménye, és az ebből keletkezett kárt az Ügyfél viseli.

12.6. A Barion mobilalkalmazás használata esetén a Felhasználó azonosító és a Jelszó titkosítva a mobilalkalmazásban tárolására kerül. A Barion mobilalkalmazáson keresztül az Ügyfél a Barion tárcába a Felhasználó azonosító és Jelszó mobilalkalmazásban történő titkos tárolását követően saját választása szerint

 • PIN kód, vagy
 • ujjlenyomat védelem, vagy
 • egyéb egyedi azonosító megadása nélkül jogosult bejelentkezni.

A PIN kód egy személyre szóló és titkos, más személynek át nem adható azonosító, amely az Ügyfél rendelkezése szerint az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Barion mobilalkalmazásba való bejelentkezéshez. A PIN kód megőrzésére, kezelésére a Jelszóra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Az ujjlenyomat védelem szintén az Ügyfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges az Barion mobil alkalmazásba való bejelentkezéshez. Az ujjlenyomat védelem alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha azt az Ügyfél által használt eszköz lehetővé teszi . Az ujjlenyomat védelmet az eszköz operációs rendszere végzi, a Kibocsátónak az ujjlenyomat nem kerül átadásra, azt nem kezeli, nem tárolja.

Az Ügyfélnek a Barion mobilalkalmazásban lehetősége van úgy rendelkeznie, hogy a mobilalkalmazásba való bejelentkezéshez nem kell semmilyen egyéb egyedi azonosítót (Jelszó, PIN kód, ujjlenyomat védelem) megadni. A Kibocsátó kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ezen használat kifejezetten alacsony biztonsági fokozatú használatnak minősül. Az ebből fakadó esetleges károkért a felelősséget az Ügyfél viseli, kivéve a 14.3. és 14.5. pont szerinti esetet.

12.7. Függetlenül attól, hogy az Ügyfél a 12.6. pont szerinti valamely egyedi azonosítót használja a Barion mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez, vagy a 12.6. pont szerinti használat esetén semmilyen egyedi azonosítót nem ad meg, a Barion tárcába történő belépés és a Barion tárcában elérhető Szolgáltatások igénybevétele, Megbízások adása változatlanul a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes használatával történik akként, hogy azt az Ügyfélnek azok tárolását követően a mobilalkalmazásban nem kell ismételten megadni.

12.8. A Kibocsátó a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes alkalmazásával a műveleteket, igénybevett Szolgáltatásokat az Ügyfél rendelkezéseként teljesíti. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik mindazon Megbízásokért, illetve Szolgáltatások igénybevételéért, melyeket az Ügyfél Felhasználó azonosítója és Jelszava együttes használatával kezdeményeznek. Az Ügyfél Felhasználó azonosítója és Jelszava együttes használatával kezdeményezett rendelkezést, Szolgáltatás igénybevételt a Kibocsátó minden körülmények között úgy tekinti, hogy az az Ügyféltől származik. A Felhasználó azonosító és Jelszó együttes használata az Ügyfél által történő jóváhagyásnak minősül és ez esetben a Kibocsátó nem vizsgálja a rendelkezés, Szolgáltatás igénybevétel körülményeit, és a Felhasználó azonosító és Jelszó használatának jogosságát. Az illetéktelen használatból eredő károkért a felelősséget az Ügyfél viseli, kivéve a 14.3. és 14.5. pont szerinti esetet.

12.9. Amennyiben az Ügyfél a Jelszót elfelejti, akkor a Kibocsátó internetes honlapján igényelhet új Jelszót az Ügyfél Kibocsátó által előírt beazonosítását követően.

12.10. Az Ügyfél saját érdekében köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a Barion tárcában végrehajtott Megbízásokat, rendelkezéseket és ellenőrizni a kivonatot, és amennyiben bármilyen rendellenességet vagy jogosulatlan hozzáférést észlel, haladéktalanul köteles a Kibocsátónak bejelenteni és a hozzáférés letiltását kezdeményezni.

12.11. Az Ügyfél köteles a Kibocsátónak haladéktalanul bejelenteni, ha a Jelszó, PIN kód, vagy Barion mobilalkalmazás esetén a mobiltelefonja a birtokából kikerül vagy egyéb módon illetéktelen harmadik személy tudomására jut, vagy a Jelszóval jóvá nem hagyott Megbízást kezdeményeztek vagy ha bármilyen olyan körülmény jut az Ügyfél tudomására, amely a Jelszó, PIN kód titkosságának megszűnését valószínűsíti. Minden ilyen esetben az Ügyfél köteles a Jelszót letiltását a Kibocsátónál kezdeményezni a 12.12. pont szerint.

12.12. A Kibocsátó gondoskodik arról, hogy a Jelszó és ezáltal valamennyi Szolgáltatás bármikor letiltható legyen. Az Ügyfél a letiltásra vonatkozó bejelentést a Barion tárcában vagy a Kibocsátó Telefonos ügyfélszolgálatán köteles megtenni, amely bejelentést az év mindennapján, napi 24 órában megtehet. A Kibocsátó a letiltást követően a Jelszóval adott Megbízás alapján E-pénz tranzakciót nem teljesít.

12.13. A letiltás bejelentése időpontjának a bejelentés Kibocsátó által történt regisztrálásának időpontja tekintendő.

12.14. A letiltásból eredő, az Ügyfelet ért kárért a Kibocsátó semmilyen felelősséget nem vállal.

12.15. A Kibocsátó jogosult visszautasítani a bejelentést, ha a bejelentő személyazonossága nem tisztázott, és kétség merül fel, hogy az arra jogosult Ügyféltől (pl. az Ügyfél az azonosítására szolgáló adatait hibásan adja meg) származik. A Kibocsátó a bejelentő személyazonosságát és jogosultságát a bejelentés megtételére az adott körülmények között elvárható gondossággal ellenőrzi. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a bejelentést nem az arra jogosult tette, a Kibocsátó nem felel a Szolgáltatás szüneteléséből, illetve a Jelszó letiltásából származó esetleges kárért való felelősségét, ha az adott körülmények között a szokásos gondosság mellett nem volt felismerhető a bejelentés megtévesztő jellege.

12.16. A letiltásért a Kibocsátó jogosult a Kondíciós listában feltüntetett díjat felszámítani.

12.17. Az Ügyfél kérheti, hogy a Kibocsátó a Letiltással kapcsolatos bejelentés időpontjáról és tartalmáról ugyanazon bejelentésre vonatkozóan egy alkalommal térítésmentesen igazolást állítson ki részére. Az egyéb igazolásért a Kibocsátó jogosult díjat felszámítani.

13. Ügyfél rendelkezési jogának felfüggesztése, Kibocsátó általi letiltás, E-pénz forgalomból kivonása

13.1. A Kibocsátó jogosult az Ügyfél Jelszavát letiltani, valamely vagy összes Szolgáltatással kapcsolatos rendelkezési jogát, a Szolgáltatást illetve az Ügyfél által adott valamely vagy összes Megbízás teljesítését ideiglenesen felfüggeszteni vagy a Megbízás teljesítését visszautasítani vagy megtagadni, ha

 1. a) az Ügyfél a Kibocsátó által a Szerződésnek megfelelően részére küldött megkeresésre – amely az adott Szolgáltatás szempontjából kötelező jogszabályi, hatósági előírás vagy a Kibocsátó ésszerű megítélése alapján alapvető fontosságúnak minősül – a Kibocsátó által meghatározott határidőben és módon nem válaszol, illetve ezzel kapcsolatban a Kibocsátó felhívásának nem tesz eleget,
 2. b) az Ügyfél a jogszabályi, hatósági előírás, vagy a Kibocsátó által a Szerződésben előírt, adatainak megváltozásával kapcsolatos vagy egyéb bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 3. c) a Kibocsátó a tőle elvárható valamennyi szükségszerű intézkedés megtétele ellenére nem tud az Ügyféllel kapcsolatba lépni az Ügyfél által megadott adatok alapján,
 4. d) ha az Ügyfél megszegte a Szerződésből fakadó bármely kötelezettségét,
 5. e) a Kibocsátó a Barion rendszer biztonságos működését veszélyeztető használatot vagy hibát észlel,
 1. f) a 12.12. pontban foglalt bejelentés esetén,
 2. g) az Ügyfél magatartásával, a Barion számlával, Barion tárcával, Elfogadóhely szolgáltatásokkal vagy egyéb Szolgáltatással kapcsolatban pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, csalás vagy egyéb módon történő visszaélés gyanúja merül,
 3. h) az Elfogadóhely szolgáltatásokkal kapcsolatban a 8.14 pont szerinti Chargeback igény merült fel vagy ilyen igény fenyeget, az ilyen Chargeback igény kivizsgálásáig és teljes lezárásáig,
 4. i) a Kibocsátással, a Visszaváltással, az egyéb E-pénz szolgáltatással vagy a már kibocsátott e-pénzzel kapcsolatban csalás vagy egyéb módon történő visszaélés gyanúja merül,
 5. j) az Ügyfél magatartásával, a Barion számlával, Barion tárcával, Elfogadóhely szolgáltatásokkal vagy egyéb Szolgáltatással kapcsolatban bármely joghatóság szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás jogvédelme alá eső jog vagy egyéb tulajdonjog megsértéséhez vagy bármilyen egyéb jogsértés gyanúja merül fel,
 6. k) a Kibocsátó egyéb biztonsági okból szükségesnek tartja.

13.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben akár az Ügyfél, akár bármely harmadik személy részéről csalás-gyanúsnak ítélt Megbízás megadására került sor, vagy felmerült a Jelszó, a Barion számla vagy Barion tárca vagy Elfogadóhely szolgáltatások vagy egyéb Szolgáltatás jogosulatlan, vagy csalárd módon történő használatának a gyanúja, a Kibocsátó jogosult a Jelszót és/vagy a Szolgáltatást haladéktalanul letiltani, amit a 13.1. pontban leírt módon tesz meg. A Kibocsátó jogosult a kibocsátott E-pénzt – függetlenül attól, hogy az az Ügyfél birtokába a részére történt Kibocsátás útján vagy E-pénz tranzakció vagy egyéb más módon került - a forgalomból kivonni, zárolni, leemelni, amennyiben annak Kibocsátásával vagy az azzal történt E-pénz szolgáltatásokkal kapcsolatban pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, csalás vagy egyéb módon történő visszaélés, ideértve a bankkártya elfogadás és bankkártyás Feltöltés esetén a bankkártyával történő csalás vagy egyéb visszaélést is, - gyanúja merül fel.

13.3. A 13.1. d), g) h) és i) pontja esetében a Kibocsátó a Megbízások felfüggesztése és visszautasítása körében arra is jogosult, hogy a kötelezettségszegéssel, gyanúval vagy Chargeback igénnyel érintett összeg erejéig az Ügyfél Barion számláján elérhető e-pénz összeget zárolja, befoglalja a kötelezettségszegésből, a gyanúból, Chargback igényből eredő várható pénzkövetelések, ideértve az esetleges jövőbeli károkat is, biztosítására és ezen összeg vonatkozásában az Ügyfél rendelkezési jogát teljes egészében felfüggessze. Ezzel a befoglalt e-pénz összeg az Ügyfél korlátlan rendelkezés alól kikerül.

Amennyiben a várható pénzkövetelés teljes összegének megfelelő összeg az Ügyfél Barion számláján nem áll rendelkezésre, a Kibocsátó részösszeget is jogosult befoglalni. Amennyiben az Ügyféle Barion számláján nem áll rendelkezésre a befoglaláshoz szükséges teljes összeg, ezért a Kibocsátó a várható pénzkövetelés összegét befoglalni nem tudta vagy csak részben tudta, az Ügyfél köteles a Barion számláján a várható pénzkövetelés teljes összegének megfelelő összeget a megfelelő biztosíték és befoglalás érdekében a Kibocsátó erre vonatkozó felhívását követő 2 munkanapon belül elhelyezni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Kibocsátó jogosult a 21. pont szerinti jogait gyakorolni.

Amennyiben a kötelezettségszegés megszűnik vagy annak kivizsgálása lezárul vagy amennyiben a gyanú vagy Chargeback igény megszűnik vagy annak kivizsgálása lezárul és ennek alapján a Kibocsátónak az Ügyféllel szemben nem keletkezik pénzkövetelése, ideértve a kártérítési igényt is, a Kibocsátó a befoglalást feloldja. Amennyiben a kötelezettségszegés megszűnik vagy annak kivizsgálása lezárul vagy amennyiben a gyanú vagy Chargeback igény megszűnik vagy annak kivizsgálása lezárul és ennek alapján a Kibocsátónak az Ügyféllel szemben pénzkövetelése, ideértve a kártérítési igényt is, keletkezik, a Kibocsátó a befoglalás alatt lévő e-pénz összegét a pénzkövetelése összegéig megszerzi és azzal az Ügyfél Barion számláját megterheli, a fennmaradó összeg vonatkozásában a befoglalást feloldja.

13.4. A Jelszó letiltása vagy a Szolgáltatás felfüggesztése vagy az e-pénz forgalomból való kivonása, zárolása, leemelése esetén a Kibocsátó a letiltással, felfüggesztéssel, a forgalomból való kivonással, zárolással, leemeléssel egyidejűleg, de legkésőbb a letiltást, felfüggesztést, forgalomból való kivonást, zárolást, leemelést követően haladéktalanul e-mailen értesíti az Ügyfelet a letiltás, felfüggesztés, forgalomból való kivonás, zárolás, leemelés tényéről és annak okairól. A Kibocsátót nem terheli tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a Kibocsátó működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja. Ha a letiltás, felfüggesztés, forgalomból való kivonás, zárolás, leemelés oka megszűnik vagy az okot adó gyanú megalapozatlannak bizonyul, a Kibocsátó az általa kezdeményezett tiltását, felfüggesztést, e-pénz zárolást, leemelést haladéktalanul megszünteti, vagy új Jelszót bocsát az Ügyfél rendelkezésére vagy a forgalomból kivont e-pénz ismételten forgalomba helyezi.

13.5. A jelen 13. pont szerinti letiltással, felfüggesztéssel, e-pénz forgalomból kivonással kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél köteles viselni, továbbá a letiltással, felfüggesztéssel, e-pénz forgalomból kivonással, zárolással, leemeléssel összefüggésben keletkezett károkért a Kibocsátó a felelősségét kizárja.

14. Felelősség

14.1. Az Ügyfél köteles a Barion rendszert és a Szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni, és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. Az Ügyfél által bárkinek okozott kárért az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik.

14.2. Az Ügyfél az E-pénz tranzakciók teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő 30 napon belül jogosult kezdeményezni a Kibocsátónál a jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de a Kibocsátó által hibásan teljesített E-pénz tranzakció helyesbítését.

Az Ügyfél a helyesbítésre vonatkozó kérelmét elektronikusan a Kibocsátó internetes honlapján vagy a Barion tárcáján keresztül tudja megküldeni. A Kibocsátó kérésére az Ügyfél köteles a kérelmét alátámasztó dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat rendelkezésre bocsátani. A Kibocsátó a kérelem és a csatolt bizonyítékok alapján haladéktalanul kivizsgálja a kérelmet.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kérelem elbíráláshoz szükséges dokumentumokat, információkat a Kibocsátó erre irányuló felhívására, a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül nem bocsátja a Kibocsátó rendelkezésére, úgy a Kibocsátó jogosult a kérelmet érdemi vizsgálat és intézkedés nélkül elutasítani.

Ha a Kibocsátó az Ügyfél helyesbítési kérelmének helyt ad, a döntését követően haladéktalanul intézkedik az érintett e-pénz összegnek az Ügyfél részére történő visszafizetéséről és az Ügyfél kárának megfizetéséről.

A jóvá nem hagyott – ide nem értve az Ügyfél birtokából kikerült, vagy ellopott Jelszóval történt használatot, vagy a Jelszó jogosulatlan használatát - vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Kibocsátó – adott esetben a hitelesítés által - köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési műveletet az Ügyfél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre és annak teljesítését műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta.

14.3. Az olyan jóvá nem hagyott E-pénz tranzakciók vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült, vagy ellopott Jelszóval, vagy a Jelszó jogosulatlan használatából erednek, az Ügyfél viseli a kárt 45.000,- forintnak megfelelő összeg mérték erejéig az Ügyfél birtokából történő kikerülésére, ellopására, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatára vonatkozó 12.12. pontja szerinti bejelentés, letiltás megtételét megelőzően. A 12.12. pont szerinti bejelentés, letiltás késedelmes megtételéből eredő károkért kizárólag az Ügyfél felel.

14.4. A Kibocsátó fenntartja a jogát, hogy az Ügyfél vagy az Ügyfél tudomásával más személy általi a Jelszóval vagy a Barion rendszerrel történő visszaélés esetén az Ügyfél ellen eljárást kezdeményezzen.

14.5. Nem terheli felelősség az Ügyfelet, ha a kárt készpénz-helyettesítő eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információ technológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt, vagy a személyes biztonsági elemek – így Jelszó – nélkül használtak vagy a Kibocsátó nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy biztosítsa az Ügyfél részére a 12.12. pont szerinti bejelentés lehetőségét.

14.6. A Kibocsátó nem felelős, ha a bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott E-pénz tranzakcióval összefüggésben keletkezett kárt az Ügyfél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt az Ügyfél bejelentési kötelezettségeinek szándékos vagy súlyos gondatlan megszegésével okozta. A Kibocsátó mentesül továbbá a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár az Ügyfél a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, így különösen, de nem kizárólagosan a Jelszó, PIN kód, mobiltelefon megőrzésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségeinek, szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegése folytán következett be.

14.7. A 12.12. pont szerinti bejelentést követően a Kibocsátó viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott E-pénz tranzakciók vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült vagy ellopott Jelszó használatával történtek, vagy a Jelszó jogosulatlan használatából erednek.

14.8. A Kibocsátó a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal jár el.

14.9. A Kibocsátó nem felel az olyan hamis vagy hamisított Megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni.

14.10. A Kibocsátó nem felel az olyan károkért, amely a Kibocsátó által el nem hárítható okok vagy nem a Kibocsátó érdekkörébe tartozó ok miatt következnek be, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek vagy a postai szolgáltatások hibáiért.

14.11. A Kibocsátó nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Kibocsátónak nincs lehetősége, így különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezéséből vagy a Kibocsátó működésének megzavarásából eredő károkért, így abban az esetben sem felel a Kibocsátó az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az okok miatt a Kibocsátó ideiglenesen beszünteti vagy korlátozza a Szolgáltatást.

14.12. A Kibocsátó nem felel az Ügyfél által elszenvedett azon kárért, amely abból ered, hogy az Elfogadóhely vagy Kereskedő a Vásárlás vagy egyéb E-pénz tranzakció lebonyolítása során hibázik vagy mulaszt. Az Ügyfél és az Elfogadóhely vagy Kereskedő között felmerülő bármely vita esetén, melynek a Kibocsátó nem részese, az Ügyfél Kibocsátóval szemben fennálló felelősségét nem érinti ezen vita, vagy ellenkövetelés, vagy beszámítási jog, amellyel az Ügyfél az Elfogadóhellyel vagy a Kereskedővel szemben élhet.

14.13. Ha a Megbízás teljesítése egyedi azonosító (pl. Felhasználó azonosító, fizetési számlaszám) használatával történik, a Megbízás az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül. A Megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén a Kibocsátót nem terheli felelősség.

14.14. Ha az Ügyfél a Kibocsátó által meghatározott és az Ügyféllel közölt teljesítéséhez szükséges adatokon és egyedi azonosítókon kívül további adatokat ad meg, a Kibocsátó a Megbízásnak az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel.

14.15. A Kibocsátó a Megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Amennyiben a Kibocsátó a Megbízás összegét visszaszerezte, jogosult a Kondíciós listában meghatározott külön díjat felszámítani.

14.16. Ha az E-pénz tranzakciót az Ügyfél, mint fizető fél kezdeményezte, az E-pénz tranzakció hibás teljesítéséért a Kibocsátó felel. Felelőssége fennállása esetén a Kibocsátó haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy a hibásan teljesített E-pénz tranzakció összegét a fizető fél részére visszatéríteni és a visszaállítani az eredeti állapotot, mintha a hibásan teljesített E-pénz tranzakcióra nem került volna sor.

14.17. Ha az Ügyfél az E-pénz tranzakció kedvezményezettje, úgy a Kibocsátó haladéktalanul köteles az E-pénz tranzakció összegét az Ügyfél, mint kedvezményezett rendelkezésére bocsátani és az Ügyfél Barion számláján jóváírni.

14.18. Az Ügyfél, mint fizető fél kérésére a Kibocsátó – az E-pénz tranzakció nemteljesítéséért vagy hibás teljesítésért való felelősségétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített e-pénz tranzakció nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani és a nyomon követés eredményéről az Ügyfelet tájékoztatni.

14.19. A Kibocsátó mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatás lebonyolításával, az E-pénz tranzakció jóváhagyásával és az E-pénz tranzakció helyesbítésével összefüggő kötelezettsége teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.

15. Tájékoztatás és kapcsolattartás

15.1. A szerződés és a kapcsolattartás nyelve megegyezik a szerződéskötés nyelvével, amely regisztrációkor, az ott felsorolt nyelvek közül választható ki.

15.2. Előzetes ügyfél-tájékoztatás

15.2.1. A hatályos Általános Szerződési Feltételeket, a Kondíciós listát és mindezek módosításait a Kibocsátó a szerződéskötést megelőzően a szerződést kezdeményező Ügyfél részére tartós adathordozón adja át, valamint a szerződéskötést megelőzően, azzal egyidejűleg és azt követően a Kibocsátó internetes honlapján, valamint a Kibocsátó székhelyén mindenki számára elérhetővé teszi, illetve a Kibocsátó azt az Ügyfél kérésére papíron vagy Tartós adathordozón bármikor átadja.

15.2.2. A Kibocsátó az egyes E-pénz tranzakciók teljesítéséről az Ügyfelet az Általános Szerződési Feltételek és Kondíciós lista Kibocsátó székhelyén történő kifüggesztésével és Kibocsátó internetes honlapján történő közzététellel tájékoztatja.

15.3. Utólagos ügyfél-tájékoztatás

15.3.1. A Felek megállapodnak, hogy Kibocsátó az Ügyfelet az E-pénz Tranzakciók, a Kibocsátás és Visszaváltás, valamint az egyéb Megbízások teljesítéséről, a Megbízás beazonosítását lehetővé tevő adatokról, a Barion számla terhére végzett terhelésekről vagy javára végzett jóváírásokról, a Díjak terheléséről és a Pft.-ben az utólagos ügyfél-tájékoztatás körében meghatározott adatokról az alábbiak szerint tájékoztatja:

 1. a) havonta egy alkalommal tartós adathordozón, e-mailen Barion számlakivonatot küld az Ügyfél részére,
 2. b) a Megbízás teljesítését követően azonnal, elektronikus úton a Barion tárcán keresztül elérhető információk útján. Ezen információt az Ügyfél bármikor, bármilyen időszakra vonatkozóan letöltheti.

15.3.2. Az Ügyfél a Barion számlán rendelkezésre álló e-pénz pontos összegéről bármikor a Barion tárcán keresztül kaphat információt, azt a Barion tárcán keresztül ellenőrizheti.

15.3.3. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztó, kérelmére a Kibocsátó a 15.3.1.a) pont szerinti havi Barion számlakivonatot tartós adathordozó helyett havonta egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen postán megküldi.

15.3.4. A 15.3.1. pont szerint Barion számlakivonaton kívül az Ügyfél jogosult bármilyen időszakról kimutatást kérni papír alapon, amelyért a Kibocsátó a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására jogosult.

15.4. A Kibocsátó és az Ügyfél a szerződéses kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni. A Felek a Szerződés megkötésénél és a Szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A Feleknek a szerződéskötést megelőzően és a Szerződés hatálya alatt is tájékoztatniuk kell egymást minden lényeges körülményről.

15.5. Mind a Kibocsátó, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, jognyilatkozatokat az alábbi módon teheti meg, tarthat a másik Féllel kapcsolatot:

 1. a) elektronikus úton, e-mailen vagy a Barion tárcán keresztül bármilyen ügykörben,
 2. b) postai úton bármilyen ügykörben,
 3. c) személyesen bármilyen ügykörben,
 4. d) telefonon kizárólag a Telefonos ügyfélszolgálat feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében,
 5. e) a Kibocsátó hirdetmény útján a jogszabály és a Szerződésben meghatározott körben.

15.6. A Kibocsátó elérhetőségei:

 1. a) neve: Barion Payment Zrt.
 2. b) székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
 3. c) telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 464 7099
 4. d) a Kibocsátó internetes honlapja: www.barion.com

15.7. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Felek a Szerződés hatálya alatt elektronikus úton az Ügyfél által a Kibocsátó részére bejelentett e-mailen vagy a Barion tárcán keresztül a Szerződéssel kapcsolatban érvényesen és joghatályosan értesíthetik egymást, a Szerződéssel, Szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatot tehetnek, ideértve annak módosítását vagy megszüntetését is.

15.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a másik Fél részére elküldött értesítést a következő időpontokban tekintik teljesítettnek:

 1. a) személyes úton történő értesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a másik Félnek átadják, illetve azt a másik Fél átveszi,
 2. b) postázás esetén a postai feladást követő 5. napon, Európa területén a postára adástól számított 10. napon a másik Fél részére kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert azt a címzett nem vette át (pl. ismeretlen helyre költözött, vagy az átvételt megtagadta),
 3. c) e-mail illetve egyéb, Barion által támogatott elektronikus elérhetőség esetén az e-mail illetve az elektronikus üzenet megküldését követő 2. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert azt a címzett nem vette át (pl. az email cím megszűnt),
 4. d) Barion tárcán keresztül küldött üzenet esetén az Ügyfél Barion tárcába történő megküldés, elhelyezés napján.

15.9. A Kibocsátó - a Felek eltérő megállapodása hiányában- az értesítéseket, nyilatkozatokat az Ügyfél által megadott e-mail címre, illetve a Barion által támogatott egyéb elektronikus elérhetőségre küldi meg. A Kibocsátó az értesítések átvételének elmaradásából eredő esetleges károkért nem tartozik felelősséggel.

15.10. A Kibocsátó nem felel azért, ha a megadott név, e-mail cím vagy egyéb adat pontatlansága miatt vagy más, a Kibocsátón kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.

15.11. A Kibocsátó a közleményének a Kibocsátó székhelyén történő kifüggesztése útján, valamint a Kibocsátó internetes honlapján történő közzététellel is értesítheti Ügyfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik.

15.12. A Kibocsátó az Általános Szerződési Feltételek, a Kondíciós lista és a hirdetmények változásairól kifüggesztés illetve a Kibocsátó internetes honlapján történő elektronikus közzététel útján – valamint jogszabályban meghatározott esetekben az ott meghatározott módon - értesíti az Ügyfeleit.

15.13. Az Ügyfél ügyfélpanaszt a Kibocsátó Ügyfélpanasz-kezelési szabályzatában leírtak szerint tehet. A Kibocsátó az Ügyfélpanasz-kezelési szabályzatát a Kibocsátó székhelyén történő kifüggesztése útján, valamint a Kibocsátó internetes honlapján teszi közzé.

16. Adatbejelentés

16.1. Az Ügyfél a Kibocsátó részére történő adatszolgáltatás során köteles a valóságnak megfelelő és teljeskörű adatokat megadni.

16.2. Amennyiben a Kibocsátó az Ügyfélnek felróható okból hiányos, valótlan, hamis vagy nem kielégítő adatokat kap, vagy az igényelt dokumentációt részére nem adja át és a helyesbítés nem lehetséges, vagy az a Kibocsátótól nem elvárható, a Kibocsátó jogosult – saját döntése szerint – a jelen Szerződés megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve az általa az Ügyfélnek nyújtott bármely szolgáltatást vagy a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

16.3. Az Ügyfél köteles bármely a Kibocsátóhoz bejelentett adatában, valamint a Kibocsátóval fennálló kapcsolata szempontjából jelentős körülményekben, tényekben, adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kibocsátó nem felel.

16.4. Amennyiben az Ügyfél adataiban történt változás a 18. pont szerinti ügyfél-azonosítás során okiratok alapján rögzített adatait érinti, ideértve a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot is, az Ügyfél az adatmódosítást az azt igazoló iratok bemutatása mellett személyesen köteles megtenni.

16.5. A Kibocsátó jogosult az Ügyfél által megadott adatok valódiságát a nyilvánosan elérhető adatok és a jogszabály által megengedett körben ellenőrizni. Amennyiben a Kibocsátó az ellenőrzés során megállapítja, hogy az Ügyfél által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy választása szerint a Szolgáltatást vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

16.6. Amennyiben az Ügyfél a Kibocsátó részére valótlan, hamis adatot adott meg vagy az Ügyfél által megadott adatok egyéb ok miatt nem felelnek meg a valóságnak, az Ügyfél köteles a Kibocsátónak ezzel okozott valamennyi kárt megtéríteni a Kibocsátó részére.

17. Adatkezelés, adatvédelem

17.1. A Kibocsátó és az Ügyfél az egymással való kapcsolatukra és a másik Félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

17.2. A Kibocsátó az Ügyfélről minden az E-pénz szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan rendelkezésre álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Kibocsátóval kötött szerződéseire vonatkozik, fizetési titokként kezel és azokat időbeli korlátozás nélkül titokban tartja.

17.3. A Kibocsátó az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott Fizetési titoknak minősülő információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően Fizetési titokként kezeli, és azokból az Ügyfél írásbeli, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - a kiszolgáltatandó adatok körét pontosan körülíró meghatározó - meghatalmazásában, valamint jogszabályban meghatározott személyeknek, a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatja ki. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél a felhatalmazó nyilatkozatát a Kibocsátóval történő szerződéskötés keretében nyújtja.

17.4. A Kibocsátó és az Ügyfél a másik Fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, kötelesek üzleti titokként kezelni és azokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

17.5. A Kibocsátó az Ügyfél személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok, így a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Kibocsátó az Ügyfél részére a Kibocsátó honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban és Cookie tájékoztatóban ad tájékoztatást az adatkezelés részleteiről.

17.6. Az Ügyfél mind a jelen Szerződés megkötésének kezdeményezésével, mind a jelen Szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés előkészítése, a szerződéskötés, a Szerződés teljesítése során a Kibocsátó tudomására jutott személyes adatait a Kibocsátó az Adatvédelmi tájékoztatóban és a Cookie tájékoztatóban leírtak szerint nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, továbbítsa.

17.7. A Szervezet Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó a Szerződés teljesítéséhez és az E-pénz szolgáltatások nyújtásához és belső munkafolyamataihoz, valamint jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez adatfeldolgozást végző harmadik személyeket, kiszervezett tevékenységet végző harmadik személyeket és elektronikuspénz-értékesítőket vehet igénybe, amelyek részére ekörben a Kibocsátó rendelkezésére álló személyes adatot és fizetési titkot ad át. Az adatfeldolgozók, kiszervezett tevékenységet végzők és elektronikuspénz-értékesítők mindenkori listáját és tevékenységét a Kibocsátó a honlapján teszi közzé. A személyes adatok továbbítására vonatkozó részletes információkat a Kibocsátó honlapján közzétett Adatvédelmi tájékoztató és Cookie tájékoztató tartalmazza.

17.8 A Magánszemély Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó a Szerződés teljesítéséhez, az E-pénz szolgáltatások nyújtásához és belső munkafolyamataihoz, valamint jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez adatfeldolgozást végző harmadik személyeket, kiszervezett tevékenységet végző harmadik személyeket és elektronikuspénz-értékesítőket vehet igénybe, amelyek részére ekörben a Kibocsátó rendelkezésére álló személyes adatot és fizetési titkot ad át. A jelen pont szerinti adatátadás kapcsán a Magánszemély kifejezetten hozzájárul a fizetési titok körébe eső adatai átadásához. Az adatfeldolgozók, kiszervezett tevékenységet végzők és elektronikuspénz-értékesítők mindenkori listáját és tevékenységét a Kibocsátó a honlapján teszi közzé. A személyes adatok továbbítására vonatkozó részletes információkat a Kibocsátó honlapján közzétett Adatvédelmi tájékoztató és Cookie tájékoztató tartalmazza.

17.9. Az Ügyfél tudomásul veszi és a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy a Kibocsátónál rendelkezésre álló – személyes és/vagy fizetési titoknak minősülő - adatait a Kibocsátó a Szerződés teljesítéséhez és az E-pénz szolgáltatások nyújtásához, így különösen bankkártya elfogadása és bankkártyás Feltöltés, az ezekhez kapcsolódó Chargeback igények és Visszatérítési igények, átutalásos Feltöltés, valamint a Visszaváltás feldolgozásához, elszámolásához és teljesítéséhez, a teljesítéshez szükséges mértékben átadja az abban közreműködő letéti számláját vezető hitelintézetnek, az átutalást lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatóknak, valamint a bankkártyás fizetés és elszámolásban részvevő elfogadó partnernek, a bankkártya kibocsátónak vagy a kártyatársaságnak.

17.10. Amennyiben az Ügyfél harmadik személy adatait bocsátja a Kibocsátó részére, az Ügyfél szavatolja, hogy azt jogszerűen teszi és amennyiben szükséges, rendelkezik az érintett hozzájárulásával. Ebből eredő bámilyen kárt az Ügyfél köteles a Kibocsátó részére megtéríteni.

17.11. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Kibocsátó jogosult az Ügyféltől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az Ügyfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Kibocsátó vállalásainak teljesítése céljából az Ügyfél személyi és egyéb adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak – kivéve az elektronikus úton továbbított dokumentumokat – eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lenniük.

18. Ügyfél-átvilágítás

18.1. A Kibocsátó a Szerződés létesítésekor, valamint a Szerződés és az E-pénz szolgáltatások nyújtása és teljesítése során köteles a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok (a továbbiakban: Pénzmosási szabályok) szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtenni, így ennek keretében az Ügyfelet azonosítani, valamint az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni, elemezni.

18.2. Az Ügyfél azonosítás során a Kibocsátó a meghatalmazott útján történő képviseletet elfogadja, amennyiben a meghatalmazás megfelel a Kibocsátó által meghatározott tartalmi és formai elvárásoknak.

18.3. A Kibocsátó a mindenkor hatályos Pénzmosási szabályoknak megfelelő ügyfélazonosítási eljárásáról és az Ügyfelet ezzel kapcsolatban terhelő kötelezettségekről, így adatszolgáltatás, nyilatkozattétel, iratbemutatási kötelezettség, személyes megjelenési kötelezettség, a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti az ebben foglalt kötelezettségeit, a Kibocsátó jogosult a szerződéskötést, a már fennálló Szerződés esetén az adott Megbízás, Szolgáltatás teljesítését megtagadni vagy a már fennálló Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani.

18.4. Az ügyfélazonosításra a Szerződés megkötését követően a Szerződés fennállása alatt a jogszabályokban előírt és a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban szereplő feltételek teljesülése esetén (pl. bizonyos összeghatárok elérése) több alkalommal és eltérő mélységben kerülhet sor. :

18.5. A Kibocsátó az ügyfél-azonosítás teljesítése során tudomására jutott adatokat a Szerződés és a Szolgálatások teljesítése céljából is felhasználja és kezeli. .

19. A Barion karbantartása, hibajavítása, fejlesztése

19.1. A Kibocsátó fenntartja a jogot a Barion rendszer karbantartására, fejlesztésére, és ezzel összefüggésben az E-pénz szolgáltatások elérhetőségét és annak körét korlátozza vagy szüneteltesse. Az ilyen jellegű korlátozás vagy szünetelés mértéke nem haladhatja meg az adott naptári napon a 3 óra időtartamot. A Kibocsátó köteles a Barion tervezett karbantartását, fejlesztését olyan időpontban elvégezni, hogy azzal az Ügyfelek által igénybe vehető Szolgáltatásokat, azok elérhetőségét és annak körét a lehető legkisebb módon és mértékben korlátozza vagy akadályozza.

19.2. A Barion rendszer meghibásodása esetén a Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz a hiba elhárítása érdekében. A Kibocsátó vállalja, hogy ilyen esetben a Szolgáltatások elérhetőségét és annak körét a hiba felmerülésétől számított 24 óránál hosszabb időre nem korlátozza vagy szünetelteti.

19.3. A Kibocsátó kizárólag a jelen 19.1. és 19.2. pontban meghatározott időtartamot meghaladó korlátozásból vagy szünetelésből eredő kárért felel.

19.4. Amennyiben a karbantartás vagy fejlesztés előre tervezett módon történik, a Kibocsátó előre tájékoztatja az Ügyfelet a szünetelés várható időtartamáról. Amennyiben a karbantartás vagy fejlesztés előre nem tervezhető okból és módon történik, a Kibocsátó mindent megtesz annak érdekében, hogy azonnal tájékoztassa az Ügyfelet a szünetelésről és annak várható időtartamáról. A jelen pont szerinti Ügyfeleknek szóló tájékoztatást a Kibocsátó – amennyiben erre van mód - a Barion tárcán keresztül és a Kibocsátó internetes honlapján keresztül teszi meg.

19.5. A Kibocsátó nem felel az internet rendellenes működéséből adódó hibáért, a Szolgáltatás ebből eredő szünetelésért vagy korlátozásáért.

20. Szerződés módosítása

20.1. A Felek a közöttük létrejött Szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

20.2. A Kibocsátó jogosult a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Kondíciós listát egyoldalúan, az Ügyfél számára nem hátrányos módon az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül módosítani.

20.3. A Kibocsátó jogosult továbbá - a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, valamint a Szerződésben rögzítettekkel összhangban a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Kondíciós listát új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészíteni, módosítani.

20.4. A Kibocsátó a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével, ide nem értve az új szolgáltatás bevezetését.

20.5. A Kibocsátó az Ügyfél előzetes értesítését követően jogosult a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Kondíciós listát egyoldalúan az Ügyfél hátrányára módosítani a mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseire figyelemmel, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok bekövetkezése esetén:

 1. a) A jogi szabályozó környezet megváltozása:
  1. a. a Kibocsátó és az Ügyfél között létrejött jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – a Kibocsátó tevékenységére és működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás (ideértve az állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa megváltozását), jegybanki rendelkezés vagy a Kibocsátóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása (ideértve a bírósági határozat vagy hatósági határozat, végzés, ajánlás, iránymutatás ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozását is),
  2. b. a Kibocsátó és az Ügyfél között fennálló jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – a Kibocsátó tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása.
 2. b) A pénzpiaci feltételek makrogazdasági környezet módosulása.
 3. c) A KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindex, valamint előző éves inflációs ráta változása.
 4. d) A Kibocsátó pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
  1. a. Magyarország hitelbesorolásának a változása,
  2. b. az országkockázati felár változása (credit default swap),
  3. c. jegybanki alapkamat, jegybanki repo és betéti kamatlábak változása,
  4. d. a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása,
  5. e. a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása,
  6. f. a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása,
  7. g. a tőke és a pénzpiaci kamatlábak változása,
  8. h. az Állampapírhozam változása és/vagy megszűnése,
  9. i. a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértékének változása.
 1. e) A Kibocsátó forrásköltségeinek a változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
  1. a. a Kibocsátó számlavezetési költségeinek a változása,
  2. b. olyan jogszabály, jegybanki vagy egyéb rendelkezés hatálybalépése vagy változása, amely a Kibocsátó számára többletköltséget vagy bevételcsökkenést jelent,
  3. c. az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Kibocsátónál felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek, a Kibocsátó általános, működési és üzemeltetési költségeinek a változása,
  4. d. a Kibocsátó informatikai rendszereiben, belsői folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
  5. e. adatvédelmi alkalmazások költségének változása, informatikai fejlesztés szükségessége,
  6. f. az Ügyfél által igénybevett szolgáltatás dologi költségének változása,
  7. g. a Kibocsátó üzletpolitikájának változása,
  8. h. az Ügyfelek számára nyújtott új szolgáltatás bevezetése, meglévő szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése,
  9. i. a Kibocsátót érintő társasági jogi átalakulás következtében különösen, de nem kizárólagosan az informatikai rendszerek, nyilvántartások, eljárásrendek és folyamatok közötti eltérések összehangolása, illetve egységesítése.

20.6. Nem minősül egyoldalú, az Ügyfél számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításnak, ha a Kibocsátó új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele az Ügyfél számára nem kötelező, valamint, ha a feltételek módosítása kizárólag az új ügyfelekre vagy újonnan megkötött szerződésekre vonatkozik. Szintén nem minősül egyoldalú, az Ügyfél számára hátrányos módosításnak, ha a Kibocsátó az előre megadott időszak letelte vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén az előre meghirdetett módon és mértékben megváltoztatja a szerződési feltételeket.

20.7. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Kondíciós lista Kibocsátó általi egyoldalú, az Ügyfél számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításáról a Kibocsátó a módosítás hatálybalépése előtt legalább 2 hónappal értesíti az Ügyfelet a módosítás Kibocsátó honlapján történő közzététellel, valamint a Kibocsátó székhelyén hirdetmény közzétételével, valamint a Fogyasztónak illetve a Mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfelek esetében tartós adathordozón is tájékoztatja a módosítással érintett Ügyfeleket.

20.8. Az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást nem jelentő módosításokról a Kibocsátó az Ügyfelet legkésőbb azok hatálybalépését megelőző munkanapon értesíti a módosítás Kibocsátó honlapján történő közzététellel, valamint a Kibocsátó székhelyén hirdetmény közzétételével.

20.9. Amennyiben a Szerződés egyoldalú, kedvezőtlen módosítását az Ügyfél magára nézve sérelmesnek tartja, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen felmondani írásban vagy e-mailen, vagy elektronikusan a Barion tárcán vagy a Kibocsátó honlapján keresztül a módosítás hatálybalépése előtti napig. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását írásban vagy emailen, vagy elektronikusan a Barion tárcán vagy a Kibocsátó honlapján keresztül, a módosított feltételek az Ügyfél által elfogadottnak tekintendők.

21. Szerződés megszűnése, megszüntetése

21.1. A Szerződés megszűnik:

 1. a) a Felek közös megegyezésével a Felek által megállapított időpontban,
 2. b) az Ügyfél részéről történő felmondással bármikor, azonnali hatállyal,
 3. c) a Kibocsátó részéről történő rendes felmondással a felmondási idő utolsó napján,
 4. d) a Kibocsátó részéről történő felmondással, azonnali hatállyal a felmondás kézhezvételének a napján,
 5. e) Magánszemély Ügyfél halála esetén az Ügyfél halálának napjával,
 6. f) Szervezet Ügyfél esetén a Szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az jogutód nélküli megszűnés napjával.

21.2. Ha a Barion számlán nincs e-pénz tárolva, nyilvántartva, nem jelenti a Szerződés megszűnését.

21.3. A Felek a közöttük létrejött Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik

21.4. Az Ügyfél a Szerződést indokolás nélkül jogosult azonnali hatállyal bármikor felmondani. Amennyiben az Ügyfél által adott E-pénz tranzakció teljesítése még folyamatban van, az Ügyfél a felmondási jogát kizárólag a Megbízás teljesítését követően jogosult gyakorolni. A felmondással a teljes Szerződés szüntethető meg, az egyes Barion számlák külön nem szüntethetők meg.

21.5. Amennyiben az Ügyfél a Szerződést a szerződéskötéstől számított 1 éven belül mondja fel és a felmondásra nem a Kibocsátó szerződésszegése miatt kerül sor, a Kibocsátó jogosult a mindenkori Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a Kibocsátó a jelen pont szerinti díjat felszámítani nem jogosult, ha a felmondásra a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül került sor.

21.6. A Kibocsátó jogosult az egyes Szolgáltatásokat és/vagy a Szerződést két hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani.

21.7. A Kibocsátó az Ügyfél Szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél súlyos Szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 1. a) a Szerződés, a jelen Általános Szerződési Feltételek, rendelkezésének súlyos vagy ismételt megszegése,
 2. b) az Ügyfél a Kibocsátó felhívására sem fizeti meg a Szolgáltatással kapcsolatos díjakat, jutalékokat, költségeket,
 3. c) az Ügyfél részéről valótlan, téves vagy félrevezető információ szolgáltatása vagy a Kibocsátó egyéb módon történő megtévesztése vagy az információszolgáltatás megtagadása,
 4. d) a 18. pont szerinti ügyfél-átvilágítás megtagadása,
 5. e) az Ügyfél magatartásával, a Barion számlával, Barion tárcával, POS szolgáltatásokkal vagy egyéb Szolgáltatással kapcsolatban pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, csalás vagy egyéb módon történő visszaélés gyanúja merül,
 6. f) a Kibocsátással, a Visszaváltással, az egyéb E-pénz szolgáltatással vagy a már kibocsátott e-pénzzel kapcsolatban csalás vagy egyéb módon történő visszaélés gyanúja merül,
 7. g) az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a Kibocsátó jó üzleti hírnevét veszélyezteti vagy annak csorbítására vagy a Kibocsátó negatív megítélésére a Kibocsátó megítélése szerint bármilyen módon és bármilyen mértékben alkalmas,
 8. h) végrehajtási, vagy csőd-, vagy felszámolási eljárás kezdeményezése az Ügyfél ellen,
 9. i) a Barion számla vagy Barion tárca vagy Elfogadóhely szolgáltatások vagy egyéb Szolgáltatás olyan módon történő használata vagy az Ügyfél egyéb olyan magatartása, amely a Kibocsátó, üzleti partnerei vagy az abban érintett bármely szereplő promóciójának vagy gazdasági érdekének kijátszására vagy egyéb módon visszaélésre irányul,
 10. j) a Szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

21.8. Súlyos szerződésszegés esetén a Kibocsátó választása szerint jogosult:

 1. a) a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 2. b) az Ügyfél rendelkezési jogát felfüggeszteni,
 3. c) a Barion számlát vagy Barion tárcát vagy az Elfogadóhely szolgáltatásokat felfüggeszteni,
 4. d) a Megbízások teljesítését visszautasítani vagy felfüggeszteni,
 5. e) Szolgáltatásokat felfüggeszteni.

21.9. A Szerződés megszűnésével a Kibocsátónak a Szerződésben meghatározott kötelezettségvállalásai megszűnnek, az Ügyfél minden, a Kibocsátóval szemben fennálló tartozása – tekintet nélkül annak eredeti esedékességére – a Szerződés megszűnésének napjával lejárttá és esedékessé válik, és a Kibocsátó az esedékesség napján jogosult követelését a Szerződés szerint beszámítani. A Szerződés megszűnése azonban a Felek elszámolási és fizetési kötelezettségeit nem szünteti meg.

21.10. A Szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni:

 1. a) a Kibocsátó az Ügyfél részére a visszaváltott e-pénz ellenértékét rendelkezésre bocsátani,
 2. b) az Ügyfél a Kibocsátó felé fennálló tartozását megfizetni.

21.11. A Kibocsátó a Szerződés bármely okból történő megszűnésekor vagy megszüntetésekor a Barion számlán rendelkezésre álló teljes e-pénz összeget az Ügyfél külön kérése nélkül, automatikusan visszaváltja a 9. pont szerint a jelen 21. pontban foglalt eltérésekkel.

21.12. A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor vagy megszüntetéskor az Ügyfél köteles megadni azt a fizetési számla számot, ahova a Kibocsátó a megszűnt Barion számláról visszaváltott e-pénz ellenértékét átutalja. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg fizetési számlát vagy a megadott fizetési számla és annak adatai egyértelműen nem beazonosíthatók, hiányosak vagy a megadott adatok alapján az átutalás bármely más okból nem teljesíthető, a Kibocsátó a visszaváltott e-pénz rendelkezésére álló ellenértékét felelős őrzésbe veszi mindaddig, amíg az átutalással történő teljesítéshez az Ügyfél a szükséges adatokat a Kibocsátó részére rendelkezésre nem bocsátja. A felelős őrzésbe vétel kamatfizetési kötelezettség nélkül történik és a Kibocsátó felelős őrzésért a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására jogosult.

21.13. A Kibocsátó az elszámolás során az Ügyfél részére a visszaváltott e-pénz ellenértéket banki átutalás útján fizeti meg az Ügyfél által megadott fizetési számlaszámra. A Kibocsátó kizárólag belföldi fizetési számlaszámra teljesíti, külföldi fizetési számlaszámot a Kibocsátó nem fogad el.

22. Kiszervezés, elektronikuspénz-értékesítés

22.1. A Kibocsátó ezúton tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kiszervezés keretében az egyes tevékenységei ellátása érdekében harmadik szolgáltatókat is igénybe vesz. Ezek mindenkori listája a Kibocsátó az internetes honlapján kerül közzétételre.

22.2. A Kibocsátó ezúton tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az internetes honlapján közzétett Elektronikuspénz-értékesítőket veszi igénybe a szolgáltatás nyújtása során.

23. Jogok gyakorlása, jogviták rendezése

23.1. Felek a köztük lévő vitás kérdéseket megkísérlik békés tárgyalás útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulhatnak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. A Kibocsátó felett a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), valamint a Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) gyakorol felügyeletet.

23.2. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

23.3. Amennyiben a Kibocsátó nem érvényesít azonnal valamely őt a Szerződés vagy jogszabály alapján megillető jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Kibocsátó erről a jogáról lemond. A jelen Szerződés alapján a Kibocsátót megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat, amelyek a Kibocsátót a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.

23.4. A Kibocsátó vonatkozásában nem létezik olyan speciális garanciális alap, amelyhez az Ügyfél fordulhat.

24. Érvénytelenség

24.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem akadályozza.