Všeobecné podmienky

Platný od 06.12.2021

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Stiahnuť

Dodatočné všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Barion Pixel

Stiahnuť

1. Definície

V týchto všeobecných zmluvných podmienkach budú mať tieto slová a výrazy nasledujúce významy:

Aktivácia: právne vyhlásenie používateľa, prostredníctvom ktorého používateľ elektronicky potvrdí zámer uzatvoriť zmluvu o elektronickom rozhraní dostupnom prostredníctvom aktivačného odkazu a tým uzatvorí zmluvu s vydavateľom.

Peňaženka Barion: elektronická služba dostupná na webovej lokalite vydavateľa, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom API, ktorú vydavateľ sprístupní tretej strane. Táto služba poskytuje používateľovi, ktorý má účet Barion, prístup k tomuto účtu a okrem iného umožňuje vydávanie príkazov na vykonanie transakcií, požadovanie informácií, zablokovanie účtu Barion a prístup k ďalším službám súvisiacim s účtom Barion. Táto služba je dostupná 24 hodín denne každý deň v roku.

Účet Barion/zostatok Barion: jednotka elektronických záznamov priradená danému používateľovi v spoločnosti Barion, ktorá slúži na ukladanie a evidovanie záznamov o e-peniazoch dostupných používateľovi v menách spravovaných vydavateľom. Účet Barion sa nepovažuje za platobný účet v zmysle zákona o platobných službách.

API Barion: v rámci služieb „peňaženka Barion“ všetky služby, ktoré môže využívať iný softvér, ako to zdokumentoval vydavateľ.

Barion: serverový systém elektronických peňazí, ktorý zriadil a prevádzkuje vydavateľ, a služba elektronických peňazí poskytovaná zo strany vydavateľa, ktorá spadá do rozsahu týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Mobilná aplikácia Barion: aplikácia, ktorú si možno stiahnuť do mobilného telefónu a ktorá poskytuje prístup k peňaženke Barion a službám.

Poplatky: všetky poplatky, provízie a náklady, ktoré môže vydavateľ účtovať v súvislosti so službou alebo za splnenie príkazu na vykonanie transakcie. Poplatky sú uvedené v zozname podmienok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Prijímateľ: jednotka zriadená ako prijímateľ v peňaženke Barion, ktorou môže byť:

 • internetové alebo fyzické miesto predaja tovaru alebo služieb, ktoré predáva používateľ; alebo
 • webová lokalita používateľa, na ktorej sa organizuje, sprostredkúva alebo inak umožňuje predaj produktov alebo služieb prostredníctvom internetu pre kupujúcich, predávajúcich a iné tretie strany; alebo
 • webová lokalita používateľa alebo fyzické miesto, kde používateľ prijíma dary.

Služby prijímateľa: služby opísané v článku 6 zmluvy.

Zákon o poskytovateľoch platobných služieb: zákon CCXXXV z roku 2013 o poskytovateľoch platobných služieb.

Predávajúci: používateľ, ktorý predáva tovar alebo služby zákazníkovi v priebehu podporovaného predaja.

Elektronické peniaze/e-peniaze: podľa článku 6 ods. 1 bodu 16 zákona o úverových inštitúciách predstavujú elektronické peniaze elektronickým spôsobom uloženú sumu peňazí, ako to je vyjadrené v nároku voči vydavateľovi elektronických peňazí, ktoré sú vydané pri prevzatí finančných prostriedkov na účel vykonania platobných transakcií, ako to je definované v zákone o platobných službách, a ktoré prevezme fyzická alebo právnická osoba, nezapísané obchodné združenie alebo jediný vlastník iný ako vydavateľ elektronických peňazí. Elektronické peniaze predstavujú ekvivalent hotovosti.

Vlastník e-peňazí: používateľ, ktorý vlastní e-peniaze.

Vydávanie e-peňazí: vydavateľ na žiadosť používateľa a za odmenu vydá e-peniaze a pripíše ich na používateľov účet Barion po prijatí odmeny.

Služba e-peniaze: vydávanie a vyberanie elektronických peňazí a vykonávanie platobných transakcií pomocou súvisiacich e-peňazí, ako je to definované v článku 3 ods. 1 písm. e) zákona o úverových inštitúciách, ktoré poskytne vydavateľ používateľovi na základe zmluvy a za jej podmienok.

Transakcia s e-peniazmi: odoslanie zaplatených peňazí na účel debetu e-peňazí dostupných používateľovi a všetky ostatné platby pomocou e-peňazí vrátane všetkých poplatkov a nákladov na takéto transakcie.

Dostatočné finančné prostriedky: kladný zostatok potrebný na splnenie príkazu na vykonanie transakcie, ktorý je k dispozícii na účte Barion a ktorý môže používateľ voľne použiť, rovnajúci sa hodnote príkazu na vykonanie transakcie a poplatkom účtovaným v súvislosti s príkazom na vykonanie transakcie.

ID používateľa: osobný identifikátor, ktorý je spolu s heslom potrebný na jednoznačné a individuálne identifikovanie používateľa. Používateľ môže získať prístup k službe použitím ID používateľa a hesla súčasne. Vydavateľ v súčasnosti akceptuje ako ID používateľov e-mailové adresy.

Navýšenie: sprístupnenie plnenia za e-peniaze vydavateľovi. V prípade úspešného navýšenia dôjde k vydaniu e-peňazí podľa článku 8.

Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca v záujme cieľov mimo rozsahu svojej profesie alebo obchodnej činnosti.

Služby tretích strán: Platobné alebo iné služby platobnej asistencie poskytované treťou stranou nezávislou od Emitenta sú k dispozícii v Barion Smart Gateway.

Zákon o úverových inštitúciách: zákon CCXXXVII z roku 2013 o úverových inštitúciách a finančných podnikoch.

Heslo: osobný a tajný identifikátor, ktorý nemožno sprístupniť žiadnej tretej osobe a ktorý je spolu s ID používateľa potrebný na jednoznačné a individuálne identifikovanie používateľa. Používateľ môže získať prístup k službe e-peniaze použitím ID používateľa a hesla súčasne. Heslo možno neskôr zmeniť.

Vydavateľ: Barion Payment Zrt. (registrované sídlo: H-1117 Budapešť, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.; registrový súd: Firemný registrový súd regionálneho súdu hlavného mesta Budapešti; registračné číslo spoločnosti: 01-10-048552; IČ DPH: 25353192-2-43., IČ DPH v spoločenstve: HU25353192, číslo povolenia na prevádzku: H-EN-I-1064/2013, inštitucionálny identifikátor vydavateľa elektronických peňazí: 25353192) ako inštitúcia vydávajúca elektronické peniaze. Vydavateľ ako finančnú službu vydáva e-peniaze, eviduje účty Barion, vykonáva platobné transakcie súvisiace s e-peniazmi a vyberá e-peniaze.

Obchodník: používateľ, ktorý má prijímateľa

 • na predaj tovaru alebo služieb prostredníctvom internetového alebo fyzického miesta predaja; alebo
 • na organizovanie, sprostredkúvanie alebo iné umožňovanie predaja produktov alebo služieb prostredníctvom internetu pre kupujúcich, predávajúcich a iné tretie strany; alebo
 • na prijímanie darov na internete alebo na fyzickom mieste.

Zoznam podmienok: informačný materiál opisujúci cenu služieb poskytovaných zo strany vydavateľa, ktorý je dostupný používateľom a ktorý uvádza hlavne poplatky a iné podmienky.

Prispievateľ: používateľ, ktorý je na príkaz asistenta oprávnený po pripísaní kúpnej ceny prijímať poplatky za nejakú formu asistencie pri realizácii predaja na akomkoľvek právnom základe. Prispievateľmi môžu byť agenti pomáhajúci pri predaji alebo asistent.

Poplatok pre prispievateľa: poplatok, ktorý zaplatí predávajúci prispievateľovi na akomkoľvek právnom základe v dôsledku príkazu asistenta výmenou za nejakú formu pomoci pri predaji. Poplatky pre prispievateľa sa môžu uhrádzať aj asistentom.

Príkaz na vykonanie transakcie: príkaz zo strany používateľa, ktorý povolí vydavateľ a ktorý sa týka e-peňazí, a to najmä transakcií s e-peniazmi, navýšenia e-peňazí, ich vydania a výberov.

Mikropodnik: podnik spĺňajúci charakteristiku mikropodniku podľa zákona o platobných službách. V čase uzatvorenia zmluvy je mikropodnik definovaný ako podnik zamestnávajúci spolu menej ako 10 osôb, ktorého ročný obrat a/alebo ročná bilančná súvaha za obchodný rok predchádzajúci uzatvoreniu zmluvy nepresiahne 2 milióny EUR alebo rovnocennú sumu v HUF (prevedenú v posledný deň obchodného roka pred uzatvorením zmluvy podľa oficiálnej sadzby centrálnej banky v Maďarsku).

Technická dokumentácia: dokument zverejnený na webovej lokalite vydavateľa alebo inými prostriedkami, ktorý uvádza technické podmienky používania služby.

Distribútor elektronických peňazí: bod 6a článku 3 zákona o poskytovateľoch platobných služieb: strana, ktorá predáva a vyberá elektronické peniaze v mene vydavateľa.

Odosielanie peňazí: platobný príkaz, ktorý používateľ ako strana vykonávajúca platbu vydá vydavateľovi na účel prevodu e-peňazí príjemcovi, a vykonanie tohto príkazu na vykonanie transakcie zo strany vydavateľa.

Zákon o platobných službách: zákon LXXXV z roku 2009 o poskytovaní platobných služieb.

Zákon o boji proti praniu špinavých peňazí: zákon LIII z roku 2017 o predchádzaní a boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Asistovaný predaj: transakcia predaja, ktorú zorganizuje, sprostredkuje alebo inak umožní asistent.

Asistent: obchodník, ktorý zorganizuje, sprostredkuje alebo inak umožní predaj tovaru alebo služieb prostredníctvom internetu pre zákazníkov, predávajúcich alebo iné tretie strany (napr. platba v rámci zdieľanej ekonomiky, trhoviska, platba medzi spotrebiteľmi).

Zmluva: právny vzťah medzi používateľom a vydavateľom, ktorý vznikne, keď používateľ vyplní a odovzdá elektronický registračný formulár, vydavateľ formulár prijme a následne dôjde k aktivácii. Podmienky sú uvedené v registračnom formulári a/alebo iných dokumentoch, ako aj v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a zozname podmienok.

Porušenie zmluvy: udalosť alebo pravidlo vytýčené v zmluve alebo v týchto všeobecných zmluvných podmienkach alebo legislatíve, v dôsledku ktorého je vydavateľ v prípade vzniku danej udalosti alebo porušenia daného pravidla oprávnený zmluvu vypovedať a ukončiť poskytovanie služby/služieb používateľovi.

Služba: služba e-peniaze alebo iná služba, ktorú vydavateľ poskytuje používateľovi na základe zmluvy za jej podmienok.

Trvanlivé médium: zariadenie, ktoré používateľovi umožňuje trvalo uchovávať údaje jemu určené v súlade s ich účelom a zobrazovať takéto uložené údaje v rovnakej forme a s rovnakým obsahom. Vydavateľ bude za priame oznámenia poskytnuté prostredníctvom trvanlivého média považovať hlavne nasledujúce oznámenia:

 • odoslanie elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú uvedie používateľ;
 • oznámenie odoslané do používateľovej peňaženky Barion;
 • oznámenie poštou.

Linka pomoci: linka pomoci, ktorú prevádzkuje vydavateľ a prostredníctvom ktorej môže používateľ požiadať o zablokovanie peňaženky a účtu Barion, hlásiť sťažnosti a používať služby, ako to vydavateľ uvedie v týchto všeobecných zmluvných podmienkach. Rozhovory medzi používateľom a vydavateľom prostredníctvom linky pomoci budú nahrávané.

Telekomunikačné zariadenie: každé zariadenie, ktoré stranám umožňuje vykonávať zmluvné vyhlásenia týkajúce sa uzatvorenia zmluvy, keď nie sú prítomné na jednom mieste. Za takéto telekomunikačné zariadenie sa považuje predovšetkým webová lokalita vydavateľa.

Používateľ: súkromná osoba alebo organizácia, ktorá chce uzatvoriť alebo už uzatvorila zmluvu s vydavateľom alebo ktorá iniciuje navýšenie účtu Barion vrátane zákazníkov platiacich platobnou kartou prostredníctvom služby Barion Payment Gateway. Používateľ môže byť

 • súkromná osoba: každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov.
 • organizácia: subjekt, ktorý nie je fyzickou osobou, okrem iného aj korporácie, jediní vlastníci, združenia, nadácie, právnické firmy, notárske úrady, úrady patentových právnych zástupcov, exekútorské úrady, európske verejné spoločnosti s ručením obmedzeným, výrobné družstvá, bytové družstvá, európske výrobné družstvá, združenia v oblasti vodného hospodárstva, združenia v oblasti lesného hospodárstva, fondy dobrovoľného vzájomného poistenia, súkromné dôchodcovské fondy, spoločnosti jediných vlastníkov, záujmové skupiny vrátane európskych hospodárskych záujmových skupín, európske skupiny pre územnú spoluprácu a športové kluby. Medzi organizácie patria aj štátne inštitúcie a organizácie, miestne samosprávy a všetky rozpočtové organizácie.

Zákazník: používateľ, ktorý platí obchodníkovi alebo predajcovi cenu za tovar alebo služby alebo sumu daru prostredníctvom služby prijímateľa formou debetu z používateľovho účtu Barion alebo prostredníctvom navýšenia na základe platobnej karty.

Výber: výber (t. j. odkúpenie) e-peňazí zo strany vydavateľa na základe žiadosti používateľa vlastníka e-peňazí a sprístupnenie rovnocennej sumy používateľovi podľa jeho pokynov.

2. Rozsah všeobecných zmluvných podmienok

2.1. Všeobecné zmluvné podmienky uvádzajú všeobecné podmienky vzťahujúce sa na právne transakcie medzi vydavateľom a používateľom, ktoré sú pre vydavateľa a používateľa záväzné aj v prípade neexistencie výslovného ustanovenia, ak v zmluve medzi zmluvnými stranami nie sú uvedené odlišné ustanovenia. Vydavateľ nebude poskytovať služby osobám mladším ako 16 rokov ani s nimi uzatvárať zmluvy.

2.2. Obsah právnej transakcie medzi vydavateľom a používateľom sa bude primárne riadiť zmluvou. Záležitosti neupravené zmluvou sa budú riadiť týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, zoznamom podmienok a pravidlami príslušnej maďarskej legislatívy, predovšetkým platnými pravidlami a predpismi občianskeho zákonníka, zákona o úverových inštitúciách, zákona o poskytovateľoch platobných služieb a inými zákonmi a predpismi upravujúcimi vydávanie e-peňazí a súvisiace služby. Ak budú všeobecné zmluvné podmienky a zmluva obsahovať protichodné ustanovenia, prednosť bude mať zmluva.

2.3. Všeobecné zmluvné podmienky platia na účely zmluvy bez výslovného ustanovenia pre vydavateľa i používateľa. Zmluvné strany sa však od všeobecných zmluvných podmienok môžu odchýliť na základe vzájomnej dohody v individuálnych zmluvách alebo príkazoch na vykonanie transakcie bez toho, aby porušili platnú legislatívu, pričom v takých prípadoch budú mať pred podmienkami všeobecných zmluvných podmienok prednosť odlišné ustanovenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.

3. Uzatváranie zmlúv

V prípade registrácie a vytvorenia peňaženky Barion:

3.1. Používateľ bude iniciovať uzatvorenie zmluvy s vydavateľom elektronicky, vyplnením registračného formulára dostupného na webovej lokalite vydavateľa a jeho odoslaním vydavateľovi. Odoslanie registračného formulára vydavateľovi sa nepovažuje za právne vyhlásenie používateľa o uzatvorení zmluvy, ale len za krok vedúci k iniciovaniu postupu uzatvárania zmluvy. Používateľ bude mať právo postup uzatvárania zmluvy kedykoľvek zrušiť bez právnych následkov.

Používateľ odoslaním registračného formulára vydavateľovi výslovne požaduje uzatvorenie zmluvy prostredníctvom telekomunikačného zariadenia cez webovú lokalitu vydavateľa a súhlasí s ním.

3.2. Vydavateľ posúdi elektronicky podanú žiadosť používateľa o uzatvorenie zmluvy. Vydavateľ rozhodne o prijatí žiadosti o uzatvorenie zmluvy na základe vlastného uváženia a podľa podmienok, ktoré vydavateľ určí.

3.3. Ak vydavateľ žiadosť používateľa o uzatvorenie zmluvy prijme, odošle používateľovi aktivačný odkaz s jedinečným identifikátorom na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol na registračnom formulári.

3.4. Zmluva sa považuje za uzatvorenú medzi zmluvnými stranami, ak používateľ potvrdí zámer uzatvoriť zmluvu na elektronickom rozhraní dostupnom prostredníctvom aktivačného odkazu, čím pomocou aktivácie vytvorí zmluvu. Táto aktivácia sa považuje za právne vyhlásenie používateľa o uzatvorení zmluvy.

3.5. Ak používateľ zámer uzatvoriť zmluvu nepotvrdí na elektronickom rozhraní dostupnom na základe aktivácie prostredníctvom aktivačného odkazu, medzi zmluvnými stranami sa neuzavrie žiadna zmluva ani nevytvorí právny vzťah. Vydavateľ je viazaný zmluvnou ponukou počas celého obdobia uvedeného v elektronickej správe s aktivačným odkazom. Ak obdobie, počas ktorého je vydavateľ ponukou viazaný, zanikne bez potvrdenia, vydavateľ nezvratne vymaže údaje, ktoré používateľ uviedol na registračnom formulári.

3.6. Vydavateľ v čase uzatvorenia zmluvy vytvorí používateľovi účet Barion v mene, ktorú uvedie používateľ, ako aj používateľovu peňaženku Barion. Ak si chce používateľ otvoriť účet Barion aj v inej mene, môže o to vydavateľa požiadať prostredníctvom peňaženky Barion.

3.7. Vydavateľ si splní svoju povinnosť poskytnúť informácie pred uzatvorením zmluvy, ako to požaduje platná legislatíva, a to podľa svojho uváženia buď v papierovej forme, alebo prostredníctvom trvanlivého média a pred aktiváciou.

3.8. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmluva sa uzatvára na neurčité obdobie.

3.9. Vydavateľ v čase uzatvorenia zmluvy s používateľom vykoná povinnú previerku používateľa, ako to upravuje článok 18, a to na základe údajov uvedených v registračnom formulári.

V prípade nákupu bez registrácie pomocou platobnej karty:

3.10. Ak zákazník vykoná nákup prostredníctvom platobnej karty u obchodníka, ktorý prijíma platobné karty, prostredníctvom brány Barion Smart Gateway, uvedený zákazník vykoná navýšenie bankovou kartou v prospech obchodníka podľa ods. 8.7 tejto zmluvy. V takom prípade zákazník, ktorý vykonáva navýšenie platobnou kartou, elektronicky požiada vydavateľa o uzatvorenie zmluvy tak, že bude iniciovať platbu platobnou kartou, poskytne svoju e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas s touto zmluvou, aby mohol takéto navýšenie vykonať.

3.11. Keď vydavateľ prijme iniciatívu používateľa, ktorý chce uzatvoriť zmluvu, vykoná navýšenie platobnou kartou a bude používateľa o výsledku navýšenia informovať e-mailom. Používateľ v takom prípade nevykoná registráciu na základe zmluvy a nevytvorí sa pre neho peňaženka Barion a zmluva sa medzi zmluvnými stranami uzatvorí výlučne na účely navýšenia platobnou kartou a na účely dohody medzi obchodníkom a zákazníkom o vykonaní nasledujúcich transakcií e-peňazí podľa článku 10 prostredníctvom navýšenia platobnou kartou: rezervácia, opakovaná platba, rozdelenie ďalších ekonomických nákladov.

3.12. Vydavateľ oznamuje používateľovi, že obchodník prevedie údaje zákazníka a nákup v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov zverejneným na webovej lokalite vydavateľa s cieľom pripraviť uzatvorenie zmluvy podľa odsekov 3.10 a 3.11 a splniť zmluvu zo strany vydavateľa, ako aj na ďalšie účely uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov.

3.13. Žiadosti o vrátenie zdrojov v súvislosti s navýšením platobnou kartou sa budú posudzovať podľa ustanovení odseku 8.14.

3.14. Vydavateľ bude uchovávať údaje spojené s navýšením platobnou kartou a transakciami e-peňazí podľa odseku 3.11, aby používateľ mohol tieto údaje v prípade svojej budúcej registrácie podľa tejto zmluvy znova pripojiť k účtu Barion, ktorý sa týmto spôsobom vytvorí, čo je dôvod, prečo sa transakcie e-peňazí a navýšenia vykonané pred vytvorením účtu a peňaženky Barion používateľovi zobrazujú v histórii účtu Barion. Cieľom tejto komfortnej služby je zabezpečiť, aby boli navýšenia platobnou kartou a transakcie e-peňazí podľa odseku 3.11, ktoré používateľ v minulosti vykonal, pre používateľa transparentné a dali sa ľahko monitorovať. Používateľ je oprávnený namietať proti spracovaniu údajov podľa tohto odseku v súlade s ustanoveniami oznámenia o ochrane údajov publikovaného na webovej lokalite vydavateľa.

3.15. Ostatné ustanovenia zmluvy súvisiace s navýšením platobnou kartou a transakciami e-peňazí, ktoré sú uvedené v odseku 3.11, sa budú na používateľa vzťahovať mutatis mutandis.

3.16. Služby tretích strán

Dobitie kreditnou kartou v súlade s článkom 8.7. je možné vykonať na nových platobných službách tretích strán dostupných v inteligentnej bráne Barion, nezávisle od emitenta.. Platobné služby poskytované treťou stranou budú poskytované treťou stranou v súlade s jej vlastnými podmienkami a nebudú súčasťou služieb poskytovaných emitentom. A Aktuálny zoznam služieb poskytovaných treťou stranou a odkaz na zmluvné podmienky požadované treťou stranou nájdete tu: https://www.barion.com/sk/pravne-informacie/

Výberom platobnej služby tretej strany, ktorá je k dispozícii v inteligentnej bráne Barion, ako spôsobu platby, a používania služby zákazník výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že si prečítal a akceptuje zmluvné a iné podmienky služby poskytovanej treťou stranou.

Emitent nie je stranou v právnom vzťahu medzi Kupujúcim a Treťou stranou. Emitent nezodpovedá za žiadne nároky ani povinnosti vyplývajúce z právnej transakcie medzi Kupujúcim a treťou stranou, ktorá sa týka služieb poskytovaných treťou stranou podľa tohto článku. Kupujúci môže príslušnú námietku, sťažnosť alebo nárok uplatniť priamo na tretej strane.

V prípade platby bez registrácie bankového prevodu:

3.17. V prípade, ak si zákazník od predávajúceho zakúpi tovar a predajca akceptuje bankové prevody prostredníctvom služby Barion Smart Gateway, takýto zákazník navýši účet predávajúceho prostredníctvom bankového prevodu podľa odseku 8.7. tejto zmluvy. V takomto prípade zákazník, ktorý vykonáva navýšenie prostredníctvom bankového prevodu žiada vydavateľa o elektronické uzatvorenie zmluvy tým, že vykoná bankový prevod a súhlasí s touto zmluvou s cieľom vykonania navýšenia účtu.

3.18. Vydavateľ, ktorý prijal iniciatívu zákazníka o uzatvorenie zmluvy, vykoná navýšenie účtu prostredníctvom bankového prevodu a informuje o tom používateľa prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade sa používateľ nemusí registrovať zmluvou a nevytvorí sa pre neho peňaženka Barion – zmluva o navýšenie účtu je uzatvorená výhradne medzi zmluvnými stranami.

3.19. Vydavateľ informuje používateľa o tom, že predávajúci poskytne údaje o zákazníkovi a predaji v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov zverejnenými na webovej stránke vydavateľa za účelom uzatvorenia zmluvy ako je uvedené v odsekoch 3.17 a 3.18. a že vydavateľ bude plniť zmluvu a iné účely uvedené v zásadách o ochrane osobných údajov.

3.20. Vydavateľ je povinný si uschovať údaje týkajúce sa navýšenia účtu prostredníctvom bankového prevodu podľa odseku 3.18. tak, aby sa prostredníctvom nich používateľ na základe registrácie mohol pripojiť k účtu a peňaženke Barion, ktoré takto boli vytvorené a preto sú navýšenia účtov vykonané pred vytvorením účtu a peňaženky Barion zobrazené v peňaženke Barion v účte Barion v časti história používateľa. Pohodlné použitie tejto služby prináša väčšiu transparentnosť prechádzajúcich navýšení účtu prostredníctvom bankového prevodu používateľa a používateľovi to zjednodušuje ich sledovanie. Používateľ môže namietať spracovaniu údajov podľa tohto odseku v súlade s ustanoveniami zásad o ochrane osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke vydavateľa.

3.21. Ostatné ustanovenia zmluvy týkajúce sa navýšenia účtu prostredníctvom bankového prevodu uvedené v odseku 3.18. sú mutatis mutandis aplikovateľné na používateľa.

3.22. Služby tretích strán

Dobitie kreditnou kartou v súlade s článkom 8.7. je možné vykonať na nových platobných službách tretích strán dostupných v inteligentnej bráne Barion, nezávisle od emitenta. Platobné služby poskytované treťou stranou budú poskytované treťou stranou v súlade s jej vlastnými podmienkami a nebudú súčasťou služieb poskytovaných emitentom. Aktuálny zoznam služieb poskytovaných treťou stranou a odkaz na zmluvné podmienky požadované treťou stranou nájdete tu: https://www.barion.com/sk/pravne-informacie/

Výberom platobnej služby tretej strany, ktorá je k dispozícii v inteligentnej bráne Barion, ako spôsobu platby, a používania služby zákazník výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že si prečítal a akceptuje zmluvné a iné podmienky služby poskytovanej treťou stranou.

Emitent nie je stranou v právnom vzťahu medzi Kupujúcim a Treťou stranou. Emitent nezodpovedá za žiadne nároky a záväzky vyplývajúce z právnej transakcie medzi Kupujúcim a treťou stranou, ktorá sa týka služieb poskytovaných treťou stranou podľa tohto článku. Kupujúci môže príslušnú námietku, sťažnosť alebo nárok uplatniť priamo na tretej strane.

4. E-peniaze a účet Barion

4.1. Všeobecné ustanovenia

4.1.1 Vydavateľ vydá e-peniaze po uzatvorení zmluvy na žiadosť používateľa. E-peniaze vydané používateľom sú internetové peniaze na báze servera, ktoré nie sú zaznamenané na fyzickom zariadení používanom zo strany používateľa, ale na serveri vydavateľa, t. j. na účte Barion. Príkazy na vykonanie transakcií sa vykonávajú na serveri.

4.1.2. Účet Barion je jednotka elektronických záznamov na veľmi bezpečnom serveri vydavateľa, ktorá je priradená danému používateľovi v systéme Barion, ktorý slúži na ukladanie a vedenie záznamov o e-peniazoch dostupných používateľovi.

4.1.3. Vydavateľ sprístupní účet Barion v HUF a iných menách, ktoré uvedie. Súhrn dostupných mien je uvedený v zozname podmienok ako účinný za každých okolností. K ID používateľa možno v danej mene priradiť len jeden aktívny (nie zrušený) účet Barion.

4.1.4. Používateľ môže získať prístup k účtu Barion prostredníctvom peňaženky Barion. Používateľ si bude môcť uplatniť právo na disponovanie e-peniazmi zaznamenanými na účte Barion použitím ID používateľa a hesla súčasne. Používateľ môže na základe e-peňazí do výšky dostatočných zdrojov posielať prevodné príkazy a iniciovať čiastočný alebo úplný výber e-peňazí.

4.1.5. E-peniaze na účte Barion vytvorí vydavateľ počas vydávania, t. j. keď používateľ úspešne vykoná navýšenie účtu Barion. Vydavateľ vydá e-peniaze vždy v mene navýšenia, t. j. v mene, v ktorej bude na bankový účet vydavateľa pripísaná odmena za e-peniaze. Počet navýšení účtu Barion je neobmedzený.

4.1.6. Vydavateľ v súlade s platnými zákonmi nebude platiť úrok z e-peňazí.

4.1.7. Návod na používanie systému Barion, t. j. účtu Barion, peňaženky Barion, služby prijímateľa a ostatných služieb má používateľ k dispozícii prostredníctvom webovej lokality vydavateľa, ako aj prostredníctvom rozhrania peňaženky Barion.

4.2. Osobitné pravidlá pre účty Barion v cudzej mene

4.2.1 Vydavateľ bude vykonávať transakcie e-peňazí len medzi účtami Barion v rovnakej mene. Vydavateľ bude oprávnený odmietnuť transakcie e-peňazí medzi účtami Barion v rôznych menách.

4.2.2 Ak je používateľ uvedený ako príjemca transakcie e-peňazí v inej mene ako je mena vlastného účtu Barion používateľa, používateľ výslovne súhlasí s otvorením účtu Barion v mene, v ktorej sa vykonáva transakcia e-peňazí, a v tejto zmluve o to vydavateľa žiada.

4.2.3 S odkazom na odseky 4.2.1 a 4.2.2 platí, že ak je príjemca transakcie e-peňazí používateľom vydavateľa na základe ID používateľa uvedeného v platobnom príkaze, ale takýto používateľ nemá účet Barion v mene, v ktorej sa vykonáva transakcia e-peňazí, vydavateľ príjemcovi otvorí účet Barion v mene, v ktorej sa vykonáva transakcia e-peňazí, aby bolo možné túto transakciu vykonať, a suma transakcie e-peňazí bude pripísaná na tento účet.

4.2.4 Ak je používateľova peňaženka Barion uvedená v transakcii navýšenia, ale používateľ nemá účet Barion v danej mene, používateľ výslovne súhlasí s otvorením účtu Barion v mene, v ktorej sa transakcia vykonáva, a s vydaním a uložením e-peňazí na tomto novootvorenom účte Barion a v tejto zmluve o to vydavateľa žiada. Tento odsek sa nebude vzťahovať na navýšenie uvedené v odseku 6.2.2(e); v tomto prípade bude prijímateľ sám povinný iniciovať otvorenie účtu Barion v danej mene.

4.2.5 Môže sa stať, že na účtoch Barion v rôznych menách budú k dispozícii rôzne súbory služieb.

5. Peňaženka Barion

5.1. Peňaženka Barion je dostupná len v prípade splnenia nasledujúcich technických kritérií:

 1. a) dostupnosť osobného počítača, tabletu alebo mobilného telefónu (zariadenie);
 2. b) pripojenie na internet;
 3. c) softvér prehliadača vhodný na zobrazenie webovej lokality; odporúča sa používanie najnovšej verzie softvéru.

5.2. Používateľ bude povinný na vlastné náklady zabezpečiť splnenie technických kritérií používania peňaženky Barion a správnosť nastavení vrátane údržby hardvéru, antivírusovej ochrany softvéru na hardvéri a zálohy a bezpečnosti údajov uložených na zariadení používateľa. Všetky náklady na internetové pripojenie bude hradiť používateľ. Používateľ bude hradiť aj všetky náklady na vytvorenie elektronického pripojenia na účely používania peňaženky Barion.

5.3. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické podmienky, ak sa bude domnievať, že to je potrebné kvôli najnovšiemu technologickému vývoju alebo v záujme bezpečnosti služby. Používateľ bude musieť na vlastné náklady zabezpečiť plnenie zmenených technologických podmienok. Ak si používateľ túto povinnosť nesplní, vydavateľ nebude zodpovedať za škody, ktoré používateľovi alebo tretej strane v dôsledku jej nesplnenia vzniknú.

5.4. Vydavateľ bude oprávnený pred použitím peňaženky Barion skontrolovať, či prehliadač používateľa spĺňa vyššie uvedené technické kritériá. Kontrola prehliadača sa týka zariadenia, nie ID používateľa.

5.5. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním zariadení potrebných na používanie peňaženky Barion zo strany používateľa; v dôsledku toho, že používateľ získa prístup k peňaženke Barion a službe a použije ich z iného miesta než z webovej lokality barion.com alebo mobilnej aplikácie Barion, t. j. prostredníctvom alebo pomocou inej lokality alebo rozhrania (softvéru) okrem aplikácií schválených vydavateľom a pomocou API Barion; alebo v dôsledku toho, že používateľ nevykoná pri výbere vhodného a bezpečného prostredia na používanie peňaženky alebo služby Barion povinnú previerku. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené vírusom v počítačovom systéme používateľa.

5.6. Používateľ môže mať prístup k peňaženke Barion prostredníctvom viacerých kanálov (napr. internetu, mobilnej aplikácie, iných elektronických prostriedkov alebo iných zariadení). V prípade použitia iných prostriedkov na získanie prístupu môže byť rozsah služieb dostupných prostredníctvom peňaženky Barion odlišný.

5.7. Používateľ môže mať prístup k peňaženke Barion a využívať služby, ktoré sú prostredníctvom nej k dispozícii, ak súčasne zadá ID používateľa a heslo.

Používateľ sa môže na základe svojho uváženia prostredníctvom mobilnej aplikácie Barion po šifrovanom uložení ID používateľa a hesla v mobilnej aplikácii prihlásiť do mobilnej aplikácie

 • pomocou PIN kódu, alebo
 • prostredníctvom bezpečnostného odtlačku prsta, alebo
 • bez poskytnutia iného osobného identifikátora

a používať peňaženku Barion. Bezpečnostný odtlačok prsta sa môže použiť, ak to zariadenie používateľa umožňuje. Overenie bezpečnostným odtlačkom prsta vykoná operačný systém zariadenia tak, aby sa odtlačok prsta neodoslal vydavateľovi a vydavateľ ho nespracoval ani neuložil.

Aj v takomto prípade sa prístup k peňaženke Barion a používaniu jej služieb získa súčasným zadaním ID používateľa a hesla a to tak, aby ich používateľ po ich uložení nemusel do mobilnej aplikácie zadávať znova.

Podrobné pravidlá sú uvedené v článku 12 zmluvy.

5.8. Vydavateľ môže posielať používateľovi prostredníctvom peňaženky Barion oznámenia a správy.

5.9. Služby dostupné prostredníctvom peňaženky Barion:

 1. a) odosielanie a prijímanie e-peňazí,
 2. b) výber,
 3. c) navýšenie,
 4. d) služby prijímateľa a súvisiace služby;
 5. e) uloženie údajov o platobnej karte použitej na navýšenie,
 6. f) informácie: žiadosť o uvedenie zostatku na účte Barion, žiadosť o históriu transakcií na účte Barion a jej stiahnutie, vyhľadávanie miesta navýšenia, informácie o zákonných limitoch,
 7. g) iné služby poskytované zo strany vydavateľa v súvislosti s prevádzkovaním peňaženky.

5.10. Vydavateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah služieb dostupných prostredníctvom peňaženky Barion, ponúkať odlišné príkazy na vykonanie transakcie a služieb alebo zrušiť dostupnosť existujúcich príkazov na vykonanie transakcie a služieb. Vydavateľ bude predovšetkým oprávnený zmeniť rozsah služieb alebo ich dočasne prerušiť, ak to bude potrebné kvôli súvisiacemu riziku alebo zmene v legislatíve.

6. Prijímateľ a služby prijímateľa

6.1. Všeobecné ustanovenia

6.1.1. Používateľ, ktorý už má peňaženku Barion, môže na základe svojej činnosti iniciovať zriadenie prijímateľov pre internetové a/alebo fyzické miesta predaja v peňaženke Barion. Obchodníkmi môžu byť len používatelia s jedným alebo viacerými prijímateľmi.

6.1.2. Vydavateľ obchodníkovi sprístupní služby prijímateľa uvedené v tomto odseku prostredníctvom prijímateľa. Služby prijímateľa sú dostupné 24 hodín denne každý deň v roku.

6.1.3. Služby prijímateľa sú dostupné len v prípade splnenia nasledujúcich technických kritérií:

 1. a) dostupnosť osobného počítača, tabletu alebo mobilného telefónu alebo pokladnice (zariadenie);
 2. b) pripojenie na internet;
 3. c) vykonanie technickej implementácie potrebnej na komunikáciu alebo spojenie so serverom vydavateľa na základe technickej dokumentácie, ktorú zverejnil vydavateľ.

6.1.4. Obchodník bude povinný na náklady používateľa zabezpečiť splnenie technických kritérií používania služieb prijímateľa a správnosť nastavení vrátane údržby hardvéru, antivírusovej ochrany softvéru na hardvéri, zálohy a bezpečnosti údajov uložených v osobnom počítači obchodníka a implementácie uvedenej v odseku 6.1.3.c). Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nedostatočného alebo nesprávneho vykonania implementácie uvedenej v odseku 6.1.3.c). Všetky náklady na internetové pripojenie bude hradiť obchodník. Obchodník bude hradiť aj všetky náklady na vytvorenie elektronického pripojenia na účely používania služieb prijímateľa.

6.1.5. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické podmienky, ak sa bude domnievať, že to je potrebné kvôli najnovšiemu technologickému vývoju alebo v záujme bezpečnosti služby. Obchodník bude musieť na vlastné náklady zabezpečiť plnenie zmenených technologických podmienok. Ak si obchodník túto povinnosť nesplní, vydavateľ nebude zodpovedať za škody, ktoré obchodníkovi alebo tretej strane v dôsledku jej nesplnenia vzniknú.

6.1.6. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania zariadení potrebných na používanie služieb prijímateľa zo strany obchodníka alebo v dôsledku toho, že obchodník pri výbere vhodného a bezpečného prostredia na používanie služieb prijímateľa nevykoná povinnú previerku. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené vírusom v počítačovom systéme obchodníka.

6.1.7. Možnosť vytvoriť prijímateľa a služby prijímateľa a súvisiace spôsoby platby bude mať používateľ k dispozícii výlučne po tom, ako vydavateľ vykoná hodnotenie používateľa a používateľa schváli v súlade s podmienkami uvedenými v schválení.

6.1.8. Používateľ môže požiadať o vytvorenie prijímateľa a služieb prijímateľa prostredníctvom peňaženky Barion, a to vyplnením príslušného formulára v peňaženke Barion, prijatím príslušných podmienok a zaslaním formulára vydavateľovi elektronickou formou. Vydavateľ elektronickú žiadosť používateľa o zriadenie prijímateľa a služieb prijímateľa posúdi. Vydavateľ môže v tomto kontexte požiadať obchodníka o predloženie ďalších údajov a dokumentov. Vydavateľ prijme rozhodnutie o zriadení prijímateľa a poskytovaní služieb prijímateľa a o následných žiadostiach o úpravy, ktoré môže používateľ predložiť, na základe vlastného uváženia po vykonaní hodnotenia používateľa a podľa výsledkov hodnotenia a podmienok, ktoré vydavateľ určí.

Podľa výsledku hodnotenia používateľa bude mať vydavateľ právo stanoviť dlhšiu lehotu na splnenie príkazu na výber a bude môcť vytýčiť dodatočné bezpečnostné podmienky, ktorých splnenie bude podmienkou zriadenia prijímateľa a poskytovania služieb prijímateľa. Ide predovšetkým o zadržanie zostatku alebo časti účtu Barion, predpísanie poistnej zmluvy, záväzok ručiteľa alebo iné majetkové zábezpeky.

6.1.9. Vydavateľ bude používateľa informovať o splnení alebo zamietnutí jeho žiadosti o zriadenie prijímateľa a poskytovanie služieb prijímateľa prostredníctvom e-mailu alebo peňaženky Barion. V prípade schválenia žiadosti bude vydavateľ používateľa zároveň informovať o podmienkach typu zábezpeky podľa odseku 6.1.8, ak splnenie takýchto podmienok nariadi.

Ak vydavateľ žiadosti vyhovie, ale nenariadi podmienky typu zábezpeky podľa odseku 6.1.8, zmluva o prijímateľovi a službách prijímateľa sa uzavrie prostredníctvom schválenia a vydavateľ bude používateľovi poskytovať službu prijímateľa po takomto schválení.

Ak vydavateľ žiadosti vyhovie a nariadi podmienky typu zábezpeky podľa odseku 6.1.8, ale používateľ ich nesplní alebo ich neprijme, zmluva o prijímateľovi a službách prijímateľa sa neuzatvorí a vydavateľ nebude túto službu obchodníkovi poskytovať. Ak používateľ prijme podmienky typu zábezpeky uvedené v schválení, zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu s príslušným obsahom a vydavateľ začne obchodníkovi poskytovať služby prijímateľa po uzatvorení samostatnej dohody a splnení poslednej podmienky.

6.1.10. Vydavateľ bude mať právo skontrolovať zmluvné podmienky obchodníka a vyžadovať od neho, aby uplatňoval zmluvné podmienky, ktoré sú potrebné na zákonné používanie služieb prijímateľa, okrem iného bude tiež požadovať schválenie platby stranami, ktoré platby vykonávajú a sú dotknuté spôsobmi platby. Obchodník môže tieto zmluvné podmienky zmeniť, len ak bude o zmenách vopred informovať vydavateľa a vydavateľ ich schváli. Ak bude oznámenie prijaté bez schválenia, vydavateľ môže odmietnuť poskytovanie služieb prijímateľa a uplatniť si svoje právo podľa odseku 6.1.23.

6.1.11. Vydavateľ bude aj po poskytnutí služieb prijímateľa oprávnený hodnotiť obchodníka podľa odseku 6.1.8., aby si skontroloval, či plní podmienky, ktoré vydavateľ uviedol, a môže od obchodníka na tento účel vyžadovať informácie. Obchodník bude počas tohto procesu povinný s vydavateľom spolupracovať. Ak vydavateľ zistí, že hodnotenie obchodníka je nesprávne alebo ak obchodník nesplní podmienky, ktoré vydavateľ vytýči, vydavateľ bude oprávnený uplatniť si svoje právo uvedené v odseku 6.1.23.

Vydavateľ bude oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy preskúmať a upraviť hodnotenie používateľa podľa odseku 6.1.8. Ak v dôsledku toho dôjde k negatívnej zmene hodnotenia používateľa, vydavateľ bude oprávnený upraviť podmienky zábezpeky podľa odseku 6.1.8 a vyžadovať od obchodníka ako podmienku poskytovania služieb prijímateľa splnenie dodatočných podmienok typu zábezpeky. Ak obchodník takéto upravené podmienky typu záruky nesplní alebo ich neprijme, vydavateľ bude oprávnený ukončiť poskytovanie služieb prijímateľa a/alebo platnosť zmluvy na základe promptného oznámenia a/alebo zadržať sumu zo zostatku e-peňazí na používateľovom účte Barion, ktoré boli obchodníkovi vydané po navýšení platobnou kartou, s cieľom uspokojiť otvorené alebo predpokladané žiadosti o vrátenie peňazí podľa odseku 8.14, a to až do skončenia lehoty na podávanie žiadostí o vrátenie peňazí.

6.1.12. Vydavateľ môže u obchodníka vykonávať „fiktívne nákupy“, aby si overil činnosť a správanie obchodníka a posúdil, či sa služby prijímateľa používajú podľa príslušných pravidiel a podmienok tejto zmluvy. Ak bude v prípade fiktívneho nákupu vydavateľ o fiktívnom nákupe informovať obchodníka do 60 minút od transakcie, bude oprávnený obchodníkovi príslušný produkt alebo službu vrátiť a obchodník ju bude povinný prijať a vrátiť vydavateľovi príslušnú sumu.

6.1.13. Obchodník je ako asistent povinný venovať mimoriadnu pozornosť využívaniu služieb prijímateľa a jednotlivým dostupným spôsobom platby. Bude povinný vydavateľovi hlásiť a schvaľovať len pravdivé a zákonné údaje o platbe, okrem iného aj o sume, platiteľovi, príjemcovi a časovom limite na vykonanie platby.

6.1.14. Vydavateľ umožní testovanie implementácie podľa odseku 6.1.3.c) v súlade s technickou dokumentáciou služieb prijímateľa. Testovanie služieb prijímateľa vykoná obchodník na vlastné náklady. Vydavateľ nebude zodpovedný za škodu, ktorá vznikne v dôsledku toho, že obchodník testovanie nevykonal alebo ho vykonal nedostatočne alebo nesprávne.

6.1.15. V prípade použitia služieb prijímateľa bude obchodník povinný zverejniť na internetovom rozhraní prijímateľa informácie o službách prijímateľa stanovené v technickej dokumentácii a bulletine spoločnosti Barion, ako aj ďalšie informácie súvisiace s vydavateľom a spoločnosťou Barion (napr. dizajnové prvky a banner), a to bez nároku na ďalšiu odmenu. Od tohto ustanovenia sa možno odchýliť len na základe predchádzajúceho súhlasu vydavateľa. Vydavateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či používateľ dodržiava toto ustanovenie.

6.1.16. Vydavateľ bude mať právo uvádzať vo svojich marketingových (hlavne, nie však výlučne na webovej lokalite Barion, v prezentáciách, letákoch, ponukách, výberových konaniach) a iných materiáloch (hlavne, nie však výlučne na webovej lokalite a mobilnej aplikácii Barion, v katalógu prijímateľov Barion) obchodníka a jeho meno, logo, profilovú fotografiu načítanú do systému Barion, URL webovej lokality, kategóriu produktov a stručný opis, že ide o obchodníka, ktorý prijíma e-peniaze Barion.

6.1.17. Vydavateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či údaje, ktoré mu obchodník poskytol, skutočne zodpovedajú údajom príjemcu a obchodníka. Vydavateľ má právo monitorovať obrat obchodníka dosiahnutý prostredníctvom služieb prijímateľa alebo v prípade neoprávnených transakcií e-peňazí alebo neoprávnenej činnosti prijímateľa daného prijímateľa a/alebo služby prijímateľa čiastočne alebo úplne pozastaviť alebo služby prijímateľa ukončiť (ukončenie prijímateľa) a/alebo ukončiť platnosť zmluvy s okamžitým účinkom.

6.1.18. Vydavateľ nebude zodpovedný za zákonnosť činnosti obchodníka u prijímateľa ani za plnenie na základe právneho vzťahu/dohody medzi zákazníkom, predajcom, inými tretími stranami a obchodníkom. Obchodník bude vo svojej pozícii obchodníka a prijímateľa povinný vykonávať legitímne činnosti, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a inými pravidlami a normami vzťahujúcimi sa na jeho činnosť, získavať potrebné úradné povolenia a poskytovať orgánom potrebné oznámenia.

6.1.19. Obchodník nesmie stanoviť limit v podobe minimálnej sumy na úhradu u prijímateľa prostredníctvom služieb prijímateľa a bude povinný takúto platbu prijať bez ohľadu na hodnotu nákupu, pričom nesmie účtovať zákazníkovi žiadne poplatky, provízie alebo iné náklady (a to ani v podobe ich začlenenia do ceny tovaru alebo služieb). Ak obchodník toto ustanovenie poruší, vydavateľ bude mať právo služby prijímateľa prerušiť alebo ukončiť daného prijímateľa, služby prijímateľa a/alebo zmluvu s okamžitou platnosťou.

6.1.20. Obchodník môže používať služby prijímateľa vo vzťahu k jednému alebo viacerým svojim príjemcom nezávisle od seba. Platí to aj pre úhradu poplatkov za služby prijímateľa.

6.1.21. Obchodník bude oprávnený prostredníctvom peňaženky Barion dočasne prerušiť služby prijímateľa vo vzťahu ku ktorémukoľvek alebo všetkým svojim prijímateľom. Takéto prerušenie môže kedykoľvek zrušiť.

6.1.22. Obchodník bude oprávnený ukončiť služby prijímateľa v prípade ktoréhokoľvek alebo všetkých svojich prijímateľov prostredníctvom peňaženky Barion s okamžitou platnosťou a bez vysvetlenia (ukončenie prijímateľa).

6.1.23. Vydavateľ bude mať právo ukončiť služby prijímateľa (ukončenie prijímateľa) a/alebo zmluvu s okamžitou platnosťou, ak

 1. a) obchodník vykonáva u prijímateľa alebo ako obchodník nezákonné činnosti alebo činnosti, ktoré porušujú túto zmluvu, okrem iného aj obchodovanie so zakázanými materiálmi, tovarom alebo službami alebo materiálom, tovarom alebo službami, ktoré vyžadujú povolenie, obchoduje so zbraňami, prevádzkuje nezákonné hazardné hry alebo nezákonný obchod,
 2. b) konanie, nečinnosť alebo činnosti obchodníka u prijímateľa predstavujú ohrozenie dobrej obchodnej povesti vydavateľa alebo ak sa vydavateľ domnieva, že takéto konanie v akejkoľvek forme a v akomkoľvek rozsahu môže poškodiť dobrú obchodnú povesť alebo viesť k zlej povesti (okrem iného aj sťažnostiam používateľa na predávané produkty alebo služby, zavádzajúcim informáciám alebo obchodnému modelu, obsahu pre dospelých a/alebo nemorálnemu obsahu), alebo ak činnosti obchodníka nie sú zlučiteľné s obchodnými cieľmi vydavateľa alebo ich môžu ohroziť;
 3. c) ak vznikne odôvodnené podozrenie v súvislosti s činnosťami obchodníka, ktoré sa týka možnosti zneužitia účtu Barion, peňaženky Barion, služby prijímateľa alebo prijímateľa;
 4. d) ak je hodnotenie obchodníka podľa vydavateľa príliš nízke alebo ak inak nespĺňa požiadavky stanovené vydavateľom; obchodník neplní podmienky typu záruky, ktoré stanovil alebo upravil vydavateľ;
 5. e) zmluvné podmienky obchodníka nie sú zlučiteľné so zmluvnými podmienkami stanovenými vydavateľom a potrebnými na zákonné používanie služieb prijímateľa;
 6. f) počet platieb podozrivých zo zneužitia, počet inak podozrivých platieb a počet platieb prostredníctvom služieb prijímateľa, ktorých sa týkajú sťažnosti používateľa v súvislosti s obchodníkom, presiahne 5 %;
 7. g) obchodník iným spôsobom poruší túto zmluvu.

6.1.24. Ukončenie prijímateľa a služieb prijímateľa nebude mať vplyv na iné služby e-peňazí zriadené medzi obchodníkom a vydavateľom.

6.1.25. V prípade zániku zmluvy prijímateľ a služby prijímateľa automaticky zaniknú.

6.2. Barion Smart Gateway

6.2.1. Barion Smart Gateway je elektronická služba vydavateľa, ktorá je jednou zo služieb prijímateľa a poskytuje sa obchodníkom, ktorí už majú prijímateľa. Táto služba umožňuje platbu za tovar a služby a platbu súvisiacich poplatkov zo strany zákazníka alebo iných strán, ktorých sa úhrada poplatkov týka, prostredníctvom internetu na základe navýšenia platobnou kartou alebo e-peňazí z existujúceho zostatku v spoločnosti Barion.

 1. a) navýšením platobnou kartou
 2. b) e-peniazmi z existujúceho zostatku v spoločnosti Barion alebo
 3. c) bankovým prevodom z bankového účtu iného poskytovateľa platobných služieb.

6.2.2. Spôsoby platby prostredníctvom služby Barion Smart Gateway:

 1. a) Nákup: zákazník vykoná transakciu odoslania peňazí prostredníctvom služby Barion Smart Gateway v prospech obchodníka v súlade s transakciou nákupu podľa odseku 10.6. Vydavateľ uhradí sumu e-peňazí zaplatenú zo strany zákazníka prostredníctvom nákupu v prospech obchodníka na jeho účet Barion a obidvom stranám okamžite pošle elektronické potvrdenie o úhrade.
 2. b) Rezervácia: zákazník vykoná prostredníctvom služby Barion Smart Gateway transakciu odoslania peňazí obchodníkovi alebo predajcovi tak, že výška transakcie odoslania peňazí bude rezervovaná podľa odseku 10.7. a transakcia odoslania peňazí sa zrealizuje podľa odseku 10.7. až neskôr na základe osobitného pokynu, ktorý dá vydavateľovi asistent alebo obchodník.
 3. c) Opakovaná platba: zákazník vykoná prostredníctvom služby Barion Smart Gateway transakciu odoslania peňazí obchodníkovi alebo predajcovi tak, že vydavateľ bude mať po prvej transakcii odoslania peňazí, ktorá bude označená ako opakovaná platba, právo vykonať debet zo zákazníkovho účtu Barion podľa pokynu obchodníka.
 4. d) Rozdelenie ďalších ekonomických nákladov: Spoločnosť Barion vykoná transakciu odoslania peňazí od zákazníka v prospech predajcu/predajcov prostredníctvom služby Smart Gateway v súlade s pokynmi, ktoré dá vydavateľovi asistent. Vydavateľ ihneď po vykonaní platby a pripísaní sumy transakcie odoslania peňazí na účet Barion predajcu/predajcov zrazí z účtu Barion predajcu poplatky, ktoré je predajca povinný zaplatiť asistentovi alebo prispievateľovi/prispievateľom podľa pokynov asistenta, a tieto sumy pripíše na účet/účty Barion príjemcu/príjemcov. Ak sa platba vykonáva v prospech viac než jedného predajcu a/alebo prispievateľa, rozdelenie súm transakcie odoslania peňazí medzi predajcov a/alebo prispievateľov a podiel peňazí pripísaných na ich účet Barion určí asistent. Rezerváciu a opakovanú platbu podľa odseku 6.2.2.b)–c) možno použiť spolu s týmto spôsobom platby.
 5. e) Akceptácia platobnej karty: vykonanie ktoréhokoľvek spôsobu platby uvedeného v odseku 6.2.2.a) – d) zo strany vydavateľa takým spôsobom, že zákazník namiesto odoslania peňazí zaplatí obchodníkovi alebo predajcovi cenu za tovar alebo služby prostredníctvom navýšenia platobnou kartou podľa odseku 8.7. Platby e-peňazí vydaných na základe navýšenia sa v tomto prípade vykonajú v súlade s transakciami e-peňazí uvedenými v článku 10.
 6. f) Vrátenie peňazí: Vrátenie peňazí sa vykonáva na žiadosť obchodníka alebo predajcu a vždy súvisí s platbou, ktorá sa vykonala skôr prostredníctvom služby Barion Smart Gateway. Existujú dva možné spôsoby vrátenia peňazí:
 7. 1) v prípade transakcie e-peňazí vykonanej prostredníctvom služby Barion Smart Gateway zo strany zákazníka na žiadosť obchodníka alebo predajcu, v ktorej obchodník alebo predajca vystupoval ako príjemca: suma takejto transakcie e-peňazí sa vráti na účet Barion zákazníka v plnej alebo čiastočnej výške. V takomto prípade sa transakcia odoslania peňazí podľa odseku 10.5 vykoná na účet Barion obchodníka alebo predajcu. Obchodník alebo predajca môžu iniciovať len vrátenie peňazí do výšky transakcie e-peňazí, ktorá sa má vrátiť, s uvedením transakcie e-peňazí na vrátenie.
 8. 2) V prípade transakcie navýšenia platobnou kartou podľa odseku 8.7 zo strany zákazníka na žiadosť a v prospech obchodníka alebo predajcu: vrátenie takejto sumy v celej alebo čiastočnej výške na platobnú kartu použitú v priebehu transakcie navýšenia. V takomto prípade sa transakcia výberu podľa odseku 9.7 vykoná na účet Barion obchodníka alebo predajcu. Obchodník alebo predajca môžu iniciovať len vrátenie peňazí do výšky transakcie navýšenia platobnou kartou, ktorá sa má vrátiť, s uvedením transakcie navýšenia platobnou kartou na vrátenie. Vrátenú sumu pripíše na platobnú kartu kartová spoločnosť a/alebo vydavateľ bankovej karty podľa svojich vlastných pravidiel a počas nimi stanoveného časového limitu na pripísanie sumy.
 9. g) Bankový prevod: zákazník platí obchodníkovi alebo predávajúcemu za tovar alebo služby bankovým prevodom z existujúceho bankového účtu spravovaného poskytovateľom platobných služieb, ktorý nie je vydavateľ – prostredníctvom vlastného rozhrania poskytovateľa platobných služieb. V takomto prípade sú platby bankovými prevodmi za účelom navýšenia účtu podľa odseku 8.7. vykonané zákazníkom v prospech obchodníka alebo predávajúceho. Vydavateľ uhradí sumu zaplatenú zákazníkom v e-peniazoch na Barion účet obchodníkovi alebo predávajúcemu potom, ako táto suma bude vydavateľovi k dispozícii. Vydavateľ bezodkladne zašle obom stranám elektronické potvrdenie o úhrade. Táto úhrada sa pre jednotlivých poskytovateľov platobných služieb môže líšiť a je uvedená v zozname podmienok. Prevod sa nerealizuje v systéme spoločnosti Barion a nevykonáva ho vydavateľ, ale Barion Smart Gateway presmeruje zákazníka do bankového rozhrania zákazníkovho poskytovateľa platobných služieb.

6.2.3. Služby tretích strán

A 6.2.2. e) Prijatie bankovej karty podľa bodu e) a podľa bodu 6.2.2. g) Prevod podľa bodu g) sa môže uskutočniť prostredníctvom platobných služieb poskytovaných treťou stranou v inteligentnej bráne Barion, nezávisle od emitenta.. Platobné služby poskytované treťou stranou budú poskytované treťou stranou v súlade s jej vlastnými podmienkami a nebudú súčasťou služieb poskytovaných emitentom.. Aktuálny zoznam služieb poskytovaných treťou stranou a odkaz na zmluvné podmienky požadované treťou stranou nájdete tu: https://www.barion.com/sk/pravne-informacie/

Používaním služby Barion Smart Gateway Obchodník výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že má v úmysle využívať platobné služby poskytované treťou stranou dostupné v Barion Smart Gateway, prečítal si ich zmluvné a ďalšie podmienky stanovené treťou stranou a súhlasí s tým, že pomocou služby Barion Smart Gateway.

Obchodník výslovne berie na vedomie, že ak Obchodník poruší zmluvné podmienky tretích strán týkajúce sa služieb poskytovaných treťou stranou, emitent je oprávnený pozastaviť alebo ukončiť službu tretej strany dostupnú v inteligentnej bráne Barion.

Emitent nie je stranou v právnom vzťahu medzi Obchodníkom a Treťou stranou.. Emitent nezodpovedá za žiadne nároky ani povinnosti vyplývajúce z právnej transakcie medzi Obchodníkom a treťou stranou, ktorá sa týka služieb poskytovaných treťou stranou podľa tohto článku.. Obchodník môže príslušnú námietku, sťažnosť alebo nárok uplatniť priamo voči tretej strane..

6.2.4. Ak obchodník bude chcieť používať služby prijímateľa dostupné cez službu Barion Smart Gateway prostredníctvom fyzického, a nie internetového miesta predaja, bude musieť vykonať technickú implementáciu služby Barion Smart Gateway do svojej pokladnice podľa odseku 6.1.3.c). Spomedzi spôsobov platby uvedených v odseku 6.2.2. bude v takomto prípade možné použiť len spôsoby platby uvedené v odsekoch 6.2.2.a), e) a f).

7. Všeobecné pravidlá pre príkazy na vykonanie transakcií

7.1. Vydavateľ umožňuje vydávanie príkazov na vykonanie transakcií súvisiacich s e-peniazmi zo strany používateľa, okrem iného aj

 1. a) navyšovanie a vydávanie e-peňazí bez splnenia definície platobných príkazov;
 2. b) výbery e-peňazí bez splnenia definície platobných príkazov;
 3. c) transakcie e-peňazí, ktoré spĺňajú definíciu platobných príkazov;
 4. d) príkazy alebo žiadosti o iné služby.

7.2. Používateľ môže zadávať vydavateľovi príkazy na vykonanie transakcií elektronicky, na formulári alebo inými spôsobmi takto:

 1. a) prostredníctvom peňaženky Barion;
 2. b) prostredníctvom služieb prijímateľa;
 3. c) v prípade príkazu alebo žiadosti o použitie iných služieb uvedených v odseku 7.1.d) osobne.

7.3. Príkazy na vykonanie transakcie sa musia vydavateľovi zadávať spôsobom, s obsahom a vo forme, ktorá je uvedená v zmluve. Vydavateľ bude akceptovať len príkazy na vykonanie transakcií, ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré uviedol vydavateľ, alebo sú na štandardnom elektronickom formulári, ktorý vydavateľ používa na tento účel. Vydavateľ bude mať právo odmietnuť a nesplniť príkazy na vykonanie transakcií, ktoré tieto kritériá nespĺňajú.

7.4. Používateľ uvedie údaje potrebné na zrealizovanie príkazu na vykonanie transakcie presne a jednoznačne. V opačnom prípade bude mať vydavateľ právo splnenie príkazu na vykonanie transakcie odmietnuť. Vydavateľ nebude povinný kontrolovať presnosť, správnosť, prípadné prebytočné vynásobenie či zavádzajúci alebo inak nedostatočný charakter údajov, ktoré uvedie používateľ. Vydavateľ nebude zodpovedať za škodu spôsobenú splnením alebo nesplnením príkazov na vykonanie transakcií, ktoré obsahujú nesprávne údaje.

7.5. Vydavateľ splní príkazy používateľa na vykonanie transakcií, len ak budú v čase prijatia príkazov na vykonanie transakcií na účte Barion používateľa dostatočné prostriedky na vykonanie príkazu na transakciu a na úhradu poplatkov, ktoré sa majú uhradiť vydavateľovi a sú uvedené v zozname podmienok. Ak používateľ nemá na účte Barion dostatočné prostriedky na vykonanie príkazov na transakcie, vydavateľ príkaz na transakciu bez dostatočných prostriedkov nezaznamená. Namiesto toho bude príkaz na vykonanie transakcie považovať za neprijatý, a ak zákon neurčuje inak, bude používateľa o odmietnutí informovať, a ak to zákon nezakazuje a je to možné, bude ho informovať aj o dôvode odmietnutia a postupe na opravu konkrétnych chýb, ktoré viedli k odmietnutiu. Vydavateľ nebude zodpovedať za žiadnu škodu v dôsledku nevykonania odmietnutého príkazu na vykonanie transakcie. Ak budú dostatočné prostriedky k dispozícii len sčasti, vydavateľ nevykoná len čiastočné splnenie príkazu.

7.6. Vydavateľ vždy preskúma, či je používateľ oprávnený zadať príkaz na vykonanie transakcie. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne právne následky vykonania falošných alebo sfalšovaných príkazov na vykonanie transakcie, ak takýto falošný alebo sfalšovaný charakter príkazov nebolo možné rozpoznať napriek tomu, že vydavateľ postupoval s náležitou starostlivosťou, ktorá sa od neho očakáva. Súvisiace náklady a straty bude hradiť výlučne používateľ.

7.7. Ak zákon neurčuje inak, príkaz na vykonanie transakcie možno splniť, len ak ho používateľ vopred povolí. Za povolenie sa považujú nasledujúce úkony:

 1. a) navýšenie v prípade vydania;
 2. b) zadanie ID používateľa a hesla súčasne prostredníctvom peňaženky Barion;
 3. c) zadanie ID používateľa a hesla súčasne prostredníctvom služieb prijímateľa alebo pokynu obchodníka vydavateľovi;
 4. d) poskytnutie ID používateľa a hesla alebo iných údajov na účely identifikácie osobne v registrovanom sídle vydavateľa.

7.8. Vydavateľ bude prijímať príkazy na vykonanie transakcií len na príslušný deň a nebude ich prijímať na dni zhodnotenia.

7.9. Iniciovaním príkazu na vykonanie transakcie používateľ výslovne súhlasí s tým, aby vydavateľ sprístupnil údaje súvisiace s príkazom na vykonanie transakcie a potrebné na jeho vykonanie osobám podieľajúcim sa na plnení príkazu na vykonanie transakcie, predovšetkým úverovej inštitúcii, ktorá spravuje podmienečný účet vydavateľa.

7.10. Používateľ berie na vedomie, že počítačový systém vydavateľa bude zaznamenávať príkazy na vykonanie transakcií a ich splnenie. Záznamy vydavateľa budú evidované v chronologickom poradí, v akom vydavateľ príkazy na vykonanie transakcie prijal. Používateľ potvrdzuje správnosť údajov, ktoré zaznamená vydavateľ, ako aj skutočnosť, že takéto údaje sa môžu použiť ako dôkaz v prípade sporu alebo keď bude potrebné predložiť dôkaz.

7.11. Vydavateľ bude používateľa informovať o prijatí príkazu na vykonanie transakcie a o jeho splnení či zamietnutí prostredníctvom potvrdenia odoslaného cez peňaženku Barion. Ak potvrdenie nebude poskytnuté, môže to znamenať, že k prijatiu, splneniu alebo odmietnutiu príkazu na vykonanie transakcie nedošlo, preto môže vydavateľ považovať takýto príkaz na vykonanie transakcie za nevydaný. Z tohto dôvodu bude používateľ v takomto prípade v rámci svojej povinnosti zmierniť straty povinný vydavateľovi oznámiť, že potvrdenie nedostal, alebo skontrolovať potvrdenie v peňaženke Barion.

7.12. Vydavateľ bude mať právo klásť používateľovi pred splnením príkazu na vykonanie transakcie otázky týkajúce sa charakteru/pozadia príkazu. Bude mať tiež právo vykonať povinnú previerku používateľa podľa článku 18. Ak bude odpoveď používateľa neúplná alebo ju neposkytne, odmietne sa podrobiť povinnej previerke alebo ak vydavateľ nebude môcť na základe odpovedí príkaz na vykonanie transakcie splniť, môže jeho realizáciu odmietnuť.

7.13. Vydavateľ môže stanoviť limity na jednotlivé príkazy na vykonanie transakcie v zozname podmienok. V prípade prekročenia prahov vzťahujúcich sa na príkazy na vykonanie transakcie, ktoré budú uvedené v zozname podmienok, bude mať vydavateľ navyše právo monitorovať transakcie na základe interných prahov s cieľom predchádzať alebo zastaviť zneužívanie e-peňazí alebo pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Vydavateľ však z bezpečnostných dôvodov tieto interné prahy nesprístupní verejnosti.

7.14. Príkazy na vykonanie transakcií nemožno zrušiť ani upraviť.

7.15. Vydavateľ má pred splnením akéhokoľvek ďalšieho príkazu na vykonanie transakcie právo opraviť nesprávne debetné a kreditné transakcie, ktoré vykonal na účte Barion, bez toho, aby o tom používateľa vopred informoval. Vydavateľ bude používateľa o oprave informovať prostredníctvom peňaženky Barion a v nasledujúcom výpise z účtu.

8. Vydávanie a navyšovanie e-peňazí

8.1. Vydavateľ vydá e-peniaze na žiadosť používateľa a po tom, ako používateľ poskytne odmenu za e-peniaze. E-peniaze sa vždy vydávajú v menovitej hodnote a v mene navýšenia.

8.2. Používateľ požiada o vydanie e-peňazí sprístupnením odmeny za e-peniaze vydavateľovi, t. j. prostredníctvom navýšenia. Navýšenie možno vykonať bankovým prevodom, platbou platobnou kartou alebo v hotovosti na platobnom mieste, ktoré uvedie vydavateľ. Príkaz na vydanie môže byť len v mene navýšenia, t. j. v mene, v ktorej vydavateľ dostal odmenu za e-peniaze (t. j. ktorá je pripísaná na účet vydavateľa). Transakcia navýšenia zo strany používateľa sa bude považovať za príkaz na vydanie adresovaný vydavateľovi. Používateľ bude počas navyšovania povinný uviesť údaje, ktoré vydavateľ vopred určí, aby bolo možné jednoznačne identifikovať účet Barion, ktorý sa má navýšiť, a aby sa na základe navýšenia mohlo vykonať vydanie e-peňazí.

8.3. Aktuálny zoznam miest, na ktorých možno vykonať hotovostný vklad, je k dispozícii na webovej lokalite vydavateľa.

8.4. Vydavateľ oznamuje používateľovi, že ak sa navýšenie vykoná bankovým prevodom a vydavateľovi sa prevedú aj filléry, vydavateľ zaokrúhli vydanú sumu tak, aby sumu vo filléroch nezohľadňovala. Vydavateľ teda vydá sumu elektronických peňazí zodpovedajúcu sume, ktorá mu bola sprístupnená v HUF, pričom žiadne elektronické peniaze nebudú vzhľadom na uvedené zaokrúhlenie vydané na základe sumy vo filléroch a suma vo filléroch bude na základe zaokrúhlenia prináležať vydavateľovi. Keďže fillér bol stiahnutý z obehu, toto ustanovenie neporušuje princíp vydávania v menovitej hodnote.

8.5. Ak v prípade navýšenia platobnou kartou prijímateľ vydavateľa alebo vydavateľ platobnú kartu odmietne z dôvodu nedostatočných prostriedkov alebo z iného dôvodu, t. j. vydavateľ nedostane odmenu za e-peniaze, navýšenie sa nevykoná a e-peniaze nebudú vydané.

Po navýšení bude príkaz na vydanie poskytnutý pri navýšení prijatý a spracovaný zo strany vydavateľa každý deň v čase od 00:00 do 24:00, keď bude vydavateľovi sprístupnená odmena za e-peniaze. Vydavateľ si splní svoje úlohy podľa prijatého príkazu na vydanie v príslušný deň.

8.6. Vydavateľ nebude počas navyšovania skúmať, či je osoba, ktorá platí odmenu za e-peniaze počas navyšovania, rovnaká ako používateľ. Používateľ uzatvorením zmluvy v prípade navýšenia, pri ktorom je jasne uvedená peňaženka alebo účet Barion používateľa, výslovne a neodvolateľne požaduje od vydavateľa, aby mu vydal e-peniaze.

8.7. V prípade prijatia platobnej karty prostredníctvom služby Barion Smart Gateway vykoná navýšenie tretia strana iná ako používateľ, čo znamená, že v tomto prípade sú používateľ a osoba vykonávajúca navýšenie (t. j. osoba, ktorá platí odmenu za e-peniaze) vždy odlišné osoby. Používateľ použitím služby Barion Smart Gateway a súvisiacej služby v prípade navýšenia, pri ktorom je jasne uvedený účet Barion používateľa, výslovne a neodvolateľne požaduje od vydavateľa, aby mu vydal e-peniaze.

8.8. Ak je odmena za e-peniaze poskytnutá vydavateľovi prostredníctvom navýšenia takým spôsobom, že peňaženku alebo účet Barion používateľa je možné jednoznačne identifikovať, vydavateľ vydá používateľovi e-peniaze a vytvorí ich a bude ich evidovať na jeho účte Barion. Navýšenie je v takomto prípade úspešné.

8.9. E-peniaze sa budú vydávať len v prípade úspešného navýšenia. Vydavateľ môže a bude povinný vydávať e-peniaze len po tom, ako za ne prijme odmenu.

8.10. Ak je odmena za e-peniaze sprístupnená vydavateľovi prostredníctvom navýšenia takým spôsobom, že peňaženka alebo účet Barion používateľa neexistuje alebo ho nemožno jednoznačne identifikovať, vydavateľ používateľovi e-peniaze nevydá. Navýšenie je v takomto prípade neúspešné a e-peniaze nebudú vydané.

8.11. Vydavateľ bude oprávnený účtovať poplatok, ako sa uvádza v zozname podmienok pre navýšenia (vrátane prijatia platobnej karty prostredníctvom služby Barion Smart Gateway), bez ohľadu na to, či navýšenie bude alebo nebude úspešné.

8.12. V priebehu neúspešného navýšenia vydavateľ po odpočítaní poplatkov splatných v prípade navýšenia spracuje odmenu prijatú za e-peniaze nasledujúcim spôsobom:

 1. a) Ak možno určiť údaje potrebné na vrátenie sumy osobe, ktorá odmenu za e-peniaze zaplatila, suma sa vráti takejto osobe. Vydavateľ bude v takomto prípade oprávnený účtovať príslušný poplatok uvedený v zozname podmienok.
 2. b) Ak údaje potrebné na vrátenie sumy osobe, ktorá odmenu za e-peniaze zaplatila, nie sú k dispozícii, suma sa až do jasnej identifikácie platiteľa uloží do zodpovednej úschovy. Zodpovedná úschova sa zabezpečí bez povinnosti uhradiť úrok. Vydavateľ bude oprávnený účtovať za úschovu poplatok uvedený v zozname podmienok.

8.13. V prípade úspešného navýšenia je vydavateľ oprávnený odpočítať od e-peňazí vydaných na účte Barion používateľa súvisiace náklady a/alebo požadovať od používateľa, aby zaplatil príslušnú sumu, ak bude poskytovateľ platobných služieb, od ktorého používateľ navýšenie prijme, na účte vydavateľa účtovať (vráti) určitú sumu.

8.14. Žiadosti o vrátenie peňazí:

8.14.1. Ak je navýšenie dôsledkom navýšenia platobnou kartou, a ak si v súvislosti s odmenou za e-peniaze zaplatenou vydavateľovi platobnou kartou uplatní kartová spoločnosť alebo vydavateľ platobnej karty, nadobúdateľ karty u vydavateľa alebo iná osoba vo vzťahu k vydavateľovi vrátenie peňazí, t. j. odmietne vydavateľovi zaplatiť túto odmenu za e-peniaze, dočasne alebo natrvalo mu odoberie danú sumu alebo bude od neho inak požadovať jej vrátenie alebo hroziť vyššie uvedenými opatreniami, vydavateľ bude mať právo stiahnuť z obehu e-peniaze na základe takéhoto navýšenia ako e-peniaze vydané bez odmeny, alebo dočasne pozastaviť právo používateľa disponovať s takouto sumou e-peňazí alebo odmietnuť príkaz na výber takejto sumy, kým sa nevykoná konečné preskúmanie nároku na vrátenie peňazí a zadržanie takejto sumy.

8.14.2 Používateľ – tak zákazník vykonávajúci navýšenie platobnou kartou, ako aj obchodník – bude povinný pri skúmaní nároku na vrátenie peňazí s vydavateľom spolupracovať. Zákazník vykonávajúci navýšenie platobnou kartou aj obchodník budú na žiadosť vydavateľa povinní vydavateľovi okamžite poskytnúť všetky dokumenty a informácie, ktoré bude od vydavateľa požadovať kartová spoločnosť alebo vydavateľ platobnej karty, nadobúdajúci partner vydavateľa alebo iná osoba oprávnená na vrátenie peňazí, aby vydavateľ mohol takejto žiadosti vyhovieť. Vzhľadom na túto skutočnosť používateľ ako strana vykonávajúca navýšenie platobnou kartou výslovne povoľuje vydavateľovi získavať od obchodníka informácie a dokumenty potrebné na preskúmanie nároku na vrátenie peňazí v súvislosti s navýšením platobnou kartou, ktoré inicioval na webovej lokalite obchodníka, vrátane údajov o nákupe, ktorý predstavoval základ navýšenia, a zároveň povoľuje obchodníkovi, aby takéto informácie vydavateľovi odovzdal v záujme úspešného preskúmania nároku na vrátenie peňazí. Zákazník vykonávajúci navýšenie platobnou kartou i obchodník uznávajú skutočnosť, že vydavateľ bude oprávnený odovzdať takéto informácie a dokumenty a všetky ostatné informácie, ktoré bude mať v súvislosti s navýšením platobnou kartou k dispozícii, kartovej spoločnosti, vydavateľovi platobnej karty a nadobúdajúcemu partnerovi vydavateľa alebo inej osobe vykonávajúcej vrátenie peňazí s cieľom úspešne preskúmať žiadosť o vrátenie peňazí. Vydavateľ týmto oznamuje používateľovi, že všetky prevody údajov uvedených v tejto časti predstavujú legitímny záujem vydavateľa a obchodníka s cieľom vyhnúť sa nepodloženým nárokom na vrátenie peňazí, dokázať sa voči takýmto nárokom brániť a zabrániť všetkým súvisiacim finančným stratám.

8.14.3. Vrátenie peňazí sa bude inak riadiť ustanoveniami politík kartovej spoločnosti, vydavateľa platobnej karty a nadobúdajúceho partnera vydavateľa alebo inej osoby oprávnenej na vrátenie peňazí; vydavateľ bude konať primerane, pokiaľ ide o stiahnutie e-peňazí z obehu, dočasné zrušenie práva disponovať e-peniazmi a odmietnutie príkazu na výber a zároveň bude oprávnený stiahnuť e-peniaze z obehu, dočasne zrušiť právo disponovať s e-peniazmi a odmietnuť príkaz na výber počas rovnakej lehoty a za rovnakých podmienok, akými sa riadia takéto nároky na vrátenie peňazí.

8.14.4 Náklady spojené so stiahnutím e-peňazí z obehu, dočasným prerušením práva disponovať e-peniazmi a odmietnutím príkazu na výber bude hradiť používateľ, ktorý takéto e-peniaze vlastní, a/alebo je zaangažovaný do navýšenia platobnou kartou; vydavateľ ďalej vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti so stiahnutím e-peňazí z obehu, dočasným zrušením práva disponovať e-peniazmi a odmietnutím príkazu na výber. Ustanovenia uvedené v článku 13. sa budú vzťahovať na stiahnutie e-peňazí z obehu, dočasné zrušenie práva disponovať e-peniazmi a odmietnutie príkazu na výber.

9. Výber

9.1. Vydavateľ na žiadosť používateľa vlastníka e-peňazí kedykoľvek vyberie e-peniaze zaznamenané a uložené na účte Barion, a to v plnej alebo čiastočnej výške, v menovitej hodnote a v mene e-peňazí.

9.2. Používateľ bude v príkaze na výber povinný uviesť údaje, ktoré vydavateľ vopred určil, aby sa vykonala jednoznačná identifikácia účtu Barion, ktorého sa výber týka, a používateľ mohol získať odmenu za vybraté e-peniaze. Ak takéto údaje nebudú k dispozícii, vydavateľ bude mať právo príkaz na výber odmietnuť. Príkaz na výber môže byť len v mene, v ktorej je vedený dotknutý účet Barion.

9.3. Vydavateľ splní príkazy používateľa na výber, len ak budú v čase prijatia príkazov na vykonanie transakcií na účte Barion používateľa dostatočné prostriedky na vykonanie príkazu na transakciu a na úhradu poplatkov, ktoré sa majú uhradiť vydavateľovi a sú uvedené v zozname podmienok.

9.4. Vydavateľ na základe príkazu na výber vyberie z používateľovho účtu Barion e-peniaze uvedené v príkaze na vykonanie transakcie. Vydavateľ zaplatí používateľovi odmenu za takéto vybraté alebo prevedené e-peniaze prevodom na platobný účet, ktorý používateľ uvedie v príkaze na výber. Vydavateľ nebude počas výberu skúmať, či je držiteľ platobného účtu na účely vrátenia odmeny za e-peniaze rovnaká osoba ako používateľ.

9.5. Ak bude odmenu za e-peniaze možné zaplatiť používateľovi bankovým prevodom na platobný účet uvedený v príkaze na výber, výber sa bude považovať za úspešný.

9.6. Ak používateľ v príkaze na výber platobný účet neuvedie alebo platobný účet a jeho údaje nebude možné jednoznačne identifikovať, nebudú postačujúce alebo prevod nebude možné vykonať z nejakého iného dôvodu alebo poskytovateľ platobných služieb podieľajúci sa na transakcii v prospech vydavateľa prevedenú sumu vráti, vydavateľ pripíše sumu e-peňazí zodpovedajúcu takejto zostávajúcej sume vybratej odmeny za e-peniaze na používateľov účet Barion. Výber bude v takomto prípade neúspešný. Ak sa zmluva používateľa medzitým skončí, existujúca suma bude uložená v zodpovednej úschove u vydavateľa a vydavateľ bude používateľa o tejto skutočnosti informovať. Zodpovedná úschova sa zabezpečí bez povinnosti uhradiť úrok. Vydavateľ bude oprávnený účtovať za úschovu poplatok uvedený v zozname podmienok.

9.7. V prípade navýšenia platobnou kartou prostredníctvom služby Barion Smart Gateway môže používateľ ako obchodník alebo predajca iniciovať vrátenie poskytnutého navýšenia, a to uvedením presnej transakcie a až do výšky navýšenia. Vydavateľ v takomto prípade vyberie z účtu Barion obchodníka alebo predajcu e-peniaze uvedené v príkaze na vykonanie transakcie. Vydavateľ zaplatí odmenu za takýmto spôsobom vybraté e-peniaze držiteľovi platobnej karty, ktorý vykonal navýšenie, a na danú platobnú kartu. V takomto prípade budú používateľ a osoba, ktorá je držiteľom platobnej karty, za ktorú sa má uhradiť odmena za e-peniaze, rôzne osoby.

9.8. Vydavateľ bude oprávnený účtovať poplatok za výber, ako to je uvedené v zozname podmienok, bez ohľadu na to, či je výber úspešný, alebo nie.

9.9. Vydavateľ prijme príkazy na výber, len ak budú zadané elektronicky prostredníctvom peňaženky Barion. Vydavateľ bude príkazy na výber prijímať a spracúvať každý deň od 00:00 do 24:00.

10. Transakcia e-peňazí

10.1. Používateľ môže zadávať vydavateľovi príkazy na transakcie ako platobné transakcie, ktoré sa majú uhradiť z e-peňazí zaznamenaných na účte Barion. Príkazy na transakcie e-peňazí sa môžu zadávať len v mene účtu Barion, z ktorého majú byť uhradené. Vydavateľ môže odmietnuť príkazy v iných menách. Transakciami e-peňazí a príkazmi na vykonanie transakcií e-peňazí sú:

 1. a) odoslanie peňazí zúčtovaných na ťarchu e-peňazí, ktoré má k dispozícii používateľ,
 2. b) všetky ostatné platobné príkazy s e-peniazmi vrátane poplatkov, nákladov a daní z takýchto transakcií.

10.2. Účet Barion sa nepovažuje za platobný účet. Vzhľadom na to sú transakcie e-peňazí platobné príkazy, ktoré sa vykonávajú bez platobného účtu.

10.3. Vydavateľ prijme príkazy na transakcie s e-peniazmi, len ak budú zadané elektronicky, vo forme požadovanej v prípade transakcií s e-peniazmi. Vydavateľ bude príkazy na vykonanie transakcií s e-peniazmi prijímať, spracúvať a realizovať každý deň od 00:00 do 24:00. Používateľ bude okamžite (t. j. v príslušný deň) realizovať príkazy na vykonanie transakcií s e-peniazmi, ktoré v príslušný deň dostane, spolu so súvisiacimi úlohami.

10.4. Používateľ ako platiteľ výslovne súhlasí s tým, že príjemcovi sprístupní údaje, ktoré vyžadujú platné predpisy (ale minimálne ID používateľa a všetky ostatné údaje, ktoré používateľ povolí), aby príjemca mohol identifikovať platiteľa a platobnú transakciu.

10.5. Odosielanie peňazí

10.5.1 Používateľ ako vlastník e-peňazí a platiteľ nariadi vydavateľovi prostredníctvom príkazu na platbu e-peňazí s cieľom odoslať peniaze, aby previedol sumu e-peňazí, ktorú používateľ uviedol, v prospech príjemcu a transakciu uhradil z e-peňazí vo vlastníctve používateľa.

10.5.2 Príkaz na zaslanie peňazí zadá používateľ ako strana vykonávajúca platbu vydavateľovi elektronicky prostredníctvom peňaženky Barion.

10.5.3 Vydavateľ po vykonaní príkazu na zaslanie peňazí pripíše sumu e-peňazí, ktorú uviedol používateľ, v prospech príjemcu účtu Barion.

10.5.4 Počas transakcie zasielania peňazí sa musí uviesť ID používateľa príjemcu alebo iné elektronické kontaktné údaje, ktoré spoločnosť Barion podporuje.

10.5.5 Ak príjemca, ktorého používateľ uvedie, nemá podľa ID používateľa uvedeného v platobnom príkaze u vydavateľa účet Barion a používateľ na účely identifikácie poskytol elektronické kontaktné údaje, vydavateľ bude príjemcu informovať o tom, že od používateľa dostal e-peniaze, prostredníctvom takýchto kontaktných údajov. Kliknutím na odkaz v oznámení na účel prijatia peňazí môže príjemca požiadať o úhradu e-peňazí, ktoré mu boli zaslané, na účet Barion, ktorý uvedie. Ak príjemca nenariadi úhradu e-peňazí podľa ustanovenia vyššie do jedného týždňa od okamihu, keď vydavateľ prijal príkaz na zaslanie peňazí, vydavateľ vráti e-peniaze, ktoré si príjemca neprevzal a ktoré sú uvedené v príkaze na zaslanie peňazí, používateľovi s poznámkou „neúspešná transakcia odoslania peňazí“ a danú sumu pripíše na účet Barion používateľa.

Používateľ v takom prípade zaručí, že vydavateľovi poskytuje elektronický kontakt na príjemcu zákonným spôsobom a že má na tento účel od príjemcu súhlas.

10.6. Nákup

10.6.1. Nákupy tvoria osobitnú formu zasielania peňazí. Zákazník ako vlastník e-peňazí a platiteľ nariadi vydavateľovi prostredníctvom príkazu na úhradu e-peňazí na účel nákupnej transakcie, aby previedol v prospech obchodníka ako príjemcu odmenu za tovar a služby, ktoré mu obchodník predal, a transakciu zrealizoval z účtu e-peňazí vo vlastníctve používateľa.

10.6.2. Zákazník bude počas nákupnej transakcie iniciovať platobný príkaz prostredníctvom služieb prijímateľa dostupných cez internetovú lokalitu prijímateľa alebo obchodníka, mobilnú aplikáciu alebo v prípade uvedenom v odseku 6.2.3 , blízke mobilné zariadenie alebo v rámci služby Barion Smart Gateway. Identifikácia zákazníka sa vykoná pomocou ID používateľa a hesla a zákazník takýmto spôsobom vykoná aj autorizáciu príkazu na nákup.

10.6.3. Vydavateľ nebude zodpovedať za žiadne nároky ani povinnosti medzi zákazníkom a obchodníkom, ktoré vzniknú na základe zákonnej nákupnej transakcie.

10.7. Rezervácia

10.7.1. Zákazník ako vlastník e-peňazí a platiteľ týmto vydavateľovi povoľuje a angažuje ho na vykonanie transakcie odoslania peňazí iniciovanej na webovej lokalite obchodníka z e-peňazí, ktoré používateľ dlhuje obchodníkovi alebo predajcovi ako príjemcovi, a to vyhradením sumy e-peňazí vo vlastníctve na používateľovom Barion účte na obdobie, ktoré uvedie obchodník, a na uvoľnenie e-peňazí z rezervácie, len ak na to dá obchodník neskôr vydavateľovi pokyn. E-peniaze budú uvoľnené v súlade s príkazom. Rezervácia je možná aj v priebehu transakcie s e-peniazmi podľa odseku 10.9.

10.7.2. Počas rezervácie bude suma transakcie zaslania peňazí na účte Barion zákazníka zablokovaná a zákazník ňou nebude môcť disponovať, kým obchodník nepovolí transakciu zaslania peňazí alebo do uplynutia lehoty, ktorú uviedol obchodník, bez povolenia.

10.7.3. Ak obchodník transakciu zaslania peňazí nepovolí alebo lehota, ktorú obchodník uviedol, uplynie bez povolenia, rezervovaná suma na účte Barion zákazníka bude uvoľnená.

10.7.4. Ak obchodník transakciu zaslania peňazí schváli, vydavateľ ju zrealizuje. Pokiaľ ide o rezervovanú sumu, obchodník môže transakciu zaslania peňazí schváliť aj čiastočne. Vydavateľ v takomto prípade vykoná transakciu zaslania peňazí len vo forme jej schválenej časti a neschválená časť rezervácie sa uvoľní.

10.7.5. Ak je rezervácia výsledkom platby na základe navýšenia platobnou kartou vykonaného podľa odseku 6.2.2.e) a odseku 8.7., počas rezervácie budú platiť pravidlá odseku 10.7. s nasledujúcou odchýlkou:

Obchodník alebo predajca ako vlastníci e-peňazí vydaných na základe navýšenia platobnou kartou, týmto povoľujú a angažujú vydavateľa, aby vyhradil sumu e-peňazí vydanú prostredníctvom navýšenia, ktorá je uložená na účte Barion obchodníka alebo predajcu, na obdobie, ktoré uvedie obchodník, a aby e-peniaze z rezervácie uvoľnil, až keď mu na to neskôr dá obchodník príkaz. E-peniaze budú uvoľnené v súlade s príkazom.

Počas rezervácie bude suma e-peňazí vydaná na základe navýšenia na účte Barion obchodníka alebo predajcu zablokovaná a obchodník alebo predajca ňou nebudú môcť disponovať, kým obchodník nepovolí navýšenie a transakciu vydania alebo lehota, ktorú obchodník uviedol, neuplynie bez povolenia.

Ak obchodník nepovolí navýšenie a vydanie alebo ak lehota, ktorú uviedol, uplynie bez povolenia, vydavateľ vyberie vyhradenú sumu e-peňazí z účtu Barion obchodníka alebo predajcu a prevedie ju. Vydavateľ zaplatí odmenu za takýmto spôsobom vybraté e-peniaze držiteľovi platobnej karty, ktorý vykonal navýšenie, a na danú platobnú kartu.

Ak obchodník navýšenie a transakciu vydania schváli, vydavateľ rezerváciu uvoľní. Pokiaľ ide o rezervovanú sumu, obchodník môže navýšenie a transakciu vydania schváliť aj čiastočne. Vydavateľ v takomto prípade uvoľní rezerváciu schválenej časti navýšenia a transakcie vydania, pričom jej neschválenú časť vyberie a vyhradenú sumu e-peňazí prevedie z účtu Barion obchodníka alebo predajcu. Vydavateľ zaplatí odmenu za takýmto spôsobom vybraté e-peniaze držiteľovi platobnej karty, ktorý vykonal navýšenie, a na danú platobnú kartu.

10.7.6. Vydavateľ nebude povinný ani oprávnený kontrolovať zákonnosť alebo obsah povolenia zo strany obchodníka ani zákonnosť transakcie medzi obchodníkom a používateľom a/alebo treťou stranou, ktorá sa zaistí rezerváciou. Vydavateľ týmto vylučuje svoju zodpovednosť za škody súvisiace s vykonaním povolenia od obchodníka.

10.8. Opakujúca sa platba

10.8.1. Zákazník ako vlastník e-peňazí a platiteľ týmto povoľuje a angažuje vydavateľa na vykonanie transakcie zaslania peňazí iniciovanej na webovej lokalite obchodníka z e-peňazí, ktoré používateľ dlhuje obchodníkovi alebo predajcovi ako príjemcovi, a to tak, že vydavateľ bude po transakcii zaslania peňazí, ktorú obchodník pri prvej príležitosti označí ako opakujúcu sa platbu, povinný zaťažiť účet Barion zákazníka na základe pokynov obchodníka a vykonať transakciu zaslania peňazí na ťarchu účtu Barion používateľa. Opakujúca sa platba je možná aj v priebehu transakcie s e-peniazmi podľa odseku 10.9..

10.8.2. Ak je opakujúca sa platba výsledkom platby na základe navýšenia platobnou kartou vykonaného podľa odseku 6.2.2.e) a odseku 8.7., počas opakujúcej sa platby budú platiť pravidlá odseku 10.8. s nasledujúcou odchýlkou:

Používateľ ako zákazník vykonávajúci navýšenie platobnou kartou týmto povoľuje a angažuje vydavateľa na vykonanie transakcie navýšenia platobnou kartou, ktorá bola iniciovaná na webovej lokalite obchodníka, v prospech obchodníka alebo predajcu ako príjemcu navýšenia a vlastníka e-peňazí, ktoré sa majú vydať na základe navýšenia tak, že po transakcii navýšenia platobnou kartou, ktorú obchodník pri prvej príležitosti označí ako opakujúcu sa platbu, bude vydavateľ povinný zaťažiť platobnú kartu zákazníka dotknutú navýšením na základe príkazu obchodníka a vykonať transakciu navýšenia na ťarchu platobnej karty zákazníka dotknutú daným navýšením.

Zákazník týmto povoľuje vydavateľovi, aby si uložil údaje o platobnej karte zákazníka na účel a v rozsahu potrebnom na vykonanie tohto príkazu na transakciu.

10.8.3. Vydavateľ nebude povinný ani oprávnený kontrolovať zákonnosť alebo obsah disponovania zo strany obchodníka ani zákonnosť transakcie medzi obchodníkom a zákazníkom a/alebo treťou stranou, ktorá je základom opakujúcej sa platby. Vydavateľ týmto vylučuje svoju zodpovednosť za škody súvisiace so splnením pokynu od obchodníka.

10.9. Rozdelenie ďalších ekonomických nákladov

10.9.1. Zákazník ako strana vykonávajúca platbu a ako vlastník e-peňazí povolí vydavateľovi vykonanie transakcie zaslania peňazí, ktorú zákazník inicioval na webovej lokalite asistenta, v prospech predajcu/predajcov ako príjemcu/príjemcov na základe pokynu, ktorý dá asistent vydavateľovi. Ak sa platba vykonáva v prospech viac než jedného predajcu, rozdelenie súm transakcie odoslania peňazí medzi predajcov a podiel peňazí pripísaných na ich účet Barion určí asistent. Vydavateľ tieto sumy pripíše na účty Barion predávajúcich ako príjemcov v súlade s pokynmi asistenta.

Ak bude platba podľa tohto odseku dôsledkom platby na základe navýšenia platobnou kartou vykonaného podľa odseku 6.2.2.e) a odseku 8.7., transakcia zaslania peňazí a jej výška sa bude považovať za navýšenie na základe platobnej karty a vydania a príslušnú sumu.

10.9.2. Predávajúci ako vlastník e-peňazí a príjemca týmto povoľuje a angažuje vydavateľa, aby asistentovi umožnil iniciovať transakciu zaslania peňazí na účte Barion predávajúceho v prospech prispievateľa/prispievateľov špecifikovaných asistentom, a to vo výške, ktorú asistent uvedie, a aby tieto sumy pripísal na účet Barion prispievateľa/prispievateľov z pripísanej sumy zaslaných peňazí v súlade s pokynmi asistenta a ihneď po tom, ako bude suma transakcie zaslania peňazí, ktorá bola iniciovaná v prospech predajcu na webovej lokalite asistenta, pripísaná na účet Barion predajcu. Ak sa platba vykonáva v prospech viacerých prispievateľov, rozdelenie sumy transakcie zaslania peňazí a rozdelenie pripísania na účty Barion môže určiť asistent, pričom vydavateľ bude povinný pripísať sumu na účty Barion prispievateľov, ako mu to nariadi asistent. Suma transakcie zaslania peňazí, ktorú inicioval asistent v prospech prispievateľov nesmie byť nikdy vyššia ako suma, ktorú predajca dostane od zákazníka prostredníctvom služby asistenta.

Vydavateľ zrealizuje asistentove transakcie zaslania peňazí podľa tohto odseku v prospech prispievateľov na základe povolenia predajcu podľa tohto odseku a podľa pokynov asistenta. Právny základ a zákonnosť súm, ktoré uvedie asistent, sa nebudú skúmať. Tieto sumy určí asistent; vydavateľ za ne ani za ich zákonnosť nebude zodpovedať. Vydavateľ nebude stranou zmluvného vzťahu medzi predajcom, asistentom a prispievateľom. Vydavateľ nebude zodpovedať za žiadne nároky a povinnosti medzi predajcom, asistentom a prispievateľom, ktoré vzniknú na základe zákonnej transakcie, ktorá viedla k transakcii zaslania peňazí podľa tohto odseku. Všetky súvisiace sťažnosti, námietky alebo nároky si predajca musí uplatniť priamo voči asistentovi.

10.9.3. Vydavateľ nebude povinný ani oprávnený kontrolovať zákonnosť alebo obsah disponovania zo strany obchodníka ani zákonnosť transakcie medzi obchodníkom a predajcom a/alebo treťou stranou, ktorá je základom opakujúcej sa platby. Vydavateľ týmto vylučuje svoju zodpovednosť za škody súvisiace so splnením pokynu od obchodníka.

10.10. Služby tretích strán:

Ak zákazník realizuje transakcie s elektronickými peniazmi podľa odsekov 10.6 - 10.10. pomocou inteligentnej brány Barion takým spôsobom, že sú uskutočnené dobitím kreditnou kartou uvedeným v danom bode, potom dobitie bankovou kartou podľa bodu 8.7. môže byť sprístupnený v Barion Smart Gateway, nových platobných službách poskytovaných treťou stranou nezávislou na vydavateľovi. Platobné služby poskytované treťou stranou budú poskytované treťou stranou v súlade s jej vlastnými podmienkami a nebudú súčasťou služieb poskytovaných emitentom.. Aktuálny zoznam služieb poskytovaných treťou stranou a odkaz na zmluvné podmienky požadované treťou stranou nájdete tu: https://www.barion.com/sk/pravne-informacie/

Výberom platobnej služby tretej strany, ktorá je k dispozícii v inteligentnej bráne Barion, ako spôsobu platby, a používania služby zákazník výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že si prečítal a akceptuje zmluvné a iné podmienky služby poskytovanej treťou stranou.

Emitent nie je stranou v právnom vzťahu medzi Kupujúcim a Treťou stranou.. Emitent nezodpovedá za žiadne nároky a záväzky vyplývajúce z právnej transakcie medzi Kupujúcim a treťou stranou, ktorá sa týka služieb poskytovaných treťou stranou podľa tohto článku. Kupujúci môže príslušnú námietku, sťažnosť alebo nárok uplatniť priamo na tretej strane.

11. Odmena

11.1. Všetky poplatky a ostatné náklady v súvislosti so službou e-peňazí, ktoré bude hradiť používateľ, budú zverejnené v zozname podmienok. Nebudú sa uplatňovať žiadne ďalšie náklady.

11.2. Vydavateľ bude mať vo vzťahu k službám e-peňazí nárok účtovať poplatky, provízie a iné náklady uvedené v zozname podmienok, ktorý bude účinný za všetkých okolností. Tieto poplatky, provízie a ostatné náklady budú okamžite splatné, ak v zozname podmienok nebude uvedený odlišný dátum splatnosti. Vydavateľ bude používateľovi účtovať poplatky, provízie a ostatné náklady zároveň so splnením príkazu na vykonanie transakcie alebo služby. Poplatky, provízie a ostatné náklady budú odpočítané z e-peňazí na účte Barion, alebo ak sú dôsledkom typu služby (napr. zodpovednej úschovy), budú odpočítané z peňazí, ktoré vydavateľ spravuje v prospech používateľa.

11.3. Poplatok za zodpovednú úschovu bude splatný mesačne spätne a vydavateľ ho bude účtovať v deň v mesiaci, ktorý zodpovedá dátumu začiatku úschovy.

11.4. Ak bude v prípade transakcie s e-peniazmi poplatok uvedený v zozname podmienok hradiť príjemca, vydavateľ bude oprávnený tento poplatok účtovať príjemcovi a odpočítať ho z pripísanej sumy po tom, ako bude táto suma príjemcovi k dispozícii.

11.5. Vydavateľ má právo započítať si svoje nároky voči používateľovi podľa tejto zmluvy. Vydavateľ si toto právo na započítanie môže uplatniť tak, že nárok voči používateľovi odpočíta zo sumy e-peňazí dostupnej na Barion účte používateľa.

11.6. Ak si používateľ nebude včas plniť svoje povinnosti voči vydavateľovi, vydavateľ bude mať právo angažovať a použiť tretie strany v rámci vznesenia a uplatnenia nároku voči používateľovi. Všetky náklady na využitie pomoci tretej strany bude hradiť používateľ.

12. ID používateľa a heslo, PIN kód, bezpečnostný odtlačok prsta, zablokovanie používateľa

12.1. ID používateľa a heslo uvedie používateľ v čase uzatvárania zmluvy.

12.2. ID používateľa je osobný identifikátor, ktorý je spolu s heslom potrebný na jednoznačné a individuálne identifikovanie používateľa. Vydavateľ bude akceptovať len ID používateľa, ktoré spĺňa kritériá, ktoré vydavateľ stanovil. Vydavateľ môže od používateľa požadovať viacero ID používateľa v závislosti od ich používania a môže obmedziť účely ich používania. Používateľ následne nemôže ID používateľa upravovať alebo ho môže upravovať len v obmedzených prípadoch, ako to určí vydavateľ.

12.3. Heslo je osobný a tajný identifikátor, ktorý nemožno sprístupniť iným osobám a ktorý je spolu s ID používateľa potrebný na jednoznačné a individuálne identifikovanie používateľa. Používateľ môže heslo kedykoľvek upraviť v peňaženke Barion. Ak používateľ zmení heslo, po jeho úprave bude identifikovaný pomocou nového hesla.

12.4. Používateľ bude povinný uviesť heslo, ktoré má aspoň 8 znakov a obsahuje aspoň jedno číslo. Používateľ je povinný zvoliť si bezpečné heslo. Heslo sa nebude považovať za bezpečné, ak ide o rodné číslo používateľa, jeho adresu, EČV jeho motorového vozidla alebo podobné heslo, ktoré si v súvislosti s osobou používateľa možno ľahko domyslieť. Používateľ bude zodpovedný za všetky škody vzniknuté v dôsledku výberu hesla, ktoré nie je bezpečné.

12.5. Používateľ je povinný zaobchádzať s heslom dôverným a bezpečným spôsobom a nesmie ho sprístupňovať tretím stranám. Používateľ prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa predišlo sprístupneniu hesla tretím stranám. Používateľ bude zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla a jeho správne a zákonné používanie a bude sa musieť správať spôsobom, ktorý sa v danej situácii obvykle očakáva v záujme zachovania bezpečnosti hesla. Používateľ nesmie heslo zaznamenať alebo uchovávať na rovnakom mieste ako ID používateľa. Heslo sa bude musieť uložiť a zaobchádzať s ním na diaľku a oddelene od osobného počítača, na ktorom sa v danom čase prevádzkuje systém Barion. Používateľ bude zároveň povinný zabezpečiť, aby k heslu počas používania služby nemala prístup žiadna neoprávnená osoba. Ak službu e-peniaze použije neoprávnená osoba pomocou hesla používateľa, kým sa nepreukáže opak, strany budú predpokladať, že prístup neoprávnenej osoby k heslu je výlučne dôsledkom úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia zmluvy a škodu bude hradiť používateľ.

12.6. V prípade mobilnej aplikácie Barion sú ID používateľa a heslo šifrované a uložené v mobilnej aplikácii. Používateľ sa môže na základe svojho uváženia prostredníctvom mobilnej aplikácie Barion po šifrovanom uložení ID používateľa a hesla v mobilnej aplikácii prihlásiť do peňaženky Barion bez ich zadania

 • pomocou PIN kódu, alebo
 • prostredníctvom bezpečnostného odtlačku prsta, alebo
 • bez poskytnutia iného osobného identifikátora

PIN kód je osobný a tajný identifikátor, ktorý nemožno sprístupniť iným osobám a ktorý je spolu s ID používateľa potrebný na jednoznačné a individuálne identifikovanie používateľa na základe jeho pokynov počas prihlasovania do mobilnej aplikácie Barion. Pravidlá týkajúce sa hesla sa budú vzťahovať na manipuláciu s PIN kódom a zachovávanie jeho bezpečnosti.

Bezpečnostné odtlačky prstov sú potrebné na jednoznačnú identifikáciu používateľa počas prihlasovania do mobilnej aplikácie Barion. Bezpečnostný odtlačok prsta sa môže použiť, ak to zariadenie používateľa umožňuje. Overenie bezpečnostným odtlačkom prsta vykoná operačný systém zariadenia tak, aby sa odtlačok prsta neodoslal vydavateľovi a vydavateľ ho nespracoval ani neuložil.

Používateľ môže v mobilnej aplikácii Barion využiť možnosť, na základe ktorej nebude na prihlásenie do mobilnej aplikácie potrebný žiadny iný jedinečný identifikátor (heslo, PIN kód, bezpečnostný odtlačok prsta). Vydavateľ výslovne upozorňuje používateľa, že takáto forma používania sa považuje za používanie s nízkym stupňom zabezpečenia. Zodpovednosť za škody vyplývajúce z takéhoto používania bude hradiť používateľ, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 14.3. a 14.5.

12.7. Bez ohľadu na to, či používateľ použije na prihlásenie do mobilnej aplikácie Barion jeden z jedinečných identifikátorov uvedených v odseku 12.6. alebo či používateľ neuvedie na základe používania podľa odseku 12.6. žiadny jedinečný identifikátor, prístup k peňaženke Barion, používanie služieb peňaženky Barion a možnosť zadávať príkazy na vykonanie transakcií sa bude naďalej poskytovať na základe súčasného zadania ID používateľa a hesla, a to takým spôsobom, aby ich používateľ po ich uložení nemusel do mobilnej aplikácie zadávať znova.

12.8. Vydavateľ bude vykonávať iniciované transakcie a používané služby na základe súčasného zadania ID používateľa a hesla ako pokynov používateľa. Používateľ bude zodpovedný za všetky príkazy na vykonanie transakcií a za používanie všetkých služieb iniciovaných prostredníctvom spoločného používania jeho ID používateľa a hesla. Vydavateľ bude každé disponovanie alebo používanie služby iniciovanej pomocou spoločného použitia ID používateľa a hesla za každých okolností považovať za disponovanie so službou zo strany používateľa. Spoločné používanie ID používateľa a hesla sa bude považovať za autorizáciu zo strany používateľa. Vydavateľ v takomto prípade nebude skúmať okolnosti využívania služby alebo pokyn, ako ani to, či sa heslo a ID používateľa použili legitímne. Zodpovednosť za škody vyplývajúce z neoprávneného používania bude hradiť používateľ, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 14.3. a 14.5.

12.9. Ak používateľ heslo zabudne, môže si prostredníctvom webovej lokality vydavateľa vyžiadať nové heslo po tom, ako sa vykoná identifikácia používateľa podľa požiadaviek vydavateľa.

12.10. Používateľ bude vo svojom vlastnom záujme povinný pravidelne monitorovať príkazy na vykonanie transakcií a disponovanie v peňaženke Barion a kontrolovať výpis z účtu, a ak zistí nejaké nezrovnalosti alebo neoprávnený prístup, bude povinný informovať vydavateľa a iniciovať zablokovanie prístupu.

12.11. Používateľ je povinný bez omeškania informovať vydavateľa, ak stratí heslo, PIN kód alebo v prípade mobilnej aplikácie Barion mobilný telefón alebo ak dôjde k ich sprístupneniu tretím stranám alebo ak došlo k iniciovaniu neoprávneného príkazu na vykonanie transakcie pomocou hesla alebo ak sa dozvie o nejakej inej okolnosti, na základe ktorej možno predpokladať, že heslo a PIN kód už nie sú utajené. Používateľ je v takých prípadoch povinný iniciovať u vydavateľa zablokovanie hesla podľa odseku 12.12.

12.12. Vydavateľ zabezpečí, aby heslo a tým všetky služby, bolo možné kedykoľvek zablokovať. Používateľ bude povinný zadávať oznámenia o zablokovaní v peňaženke Barion alebo prostredníctvom linky pomoci vydavateľa. Oznámenie možno zadať počas každého dňa v roku, 24 hodín denne. Po zablokovaní vydavateľ nebude vykonávať transakcie e-peňazí na základe príkazov na vykonanie transakcií zadaných pomocou hesla.

12.13. Vydavateľ žiadosť o zablokovanie zaregistruje v čase jej zadania.

12.14. Vydavateľ nebude zodpovedný za škody, ktoré používateľovi vzniknú v dôsledku zablokovania.

12.15. Vydavateľ bude mať právo oznámenie odmietnuť, ak totožnosť osoby, ktorá ho zadáva, nie je jasná a existujú pochybnosti, či ho zadal oprávnený používateľ (napr. ak používateľ nesprávne uvedie identifikačné údaje). Vydavateľ s náležitou starostlivosťou, ktorú možno za daných okolností očakávať, preskúma totožnosť osoby zadávajúcej oznámenie a či má takáto osoba právo oznámenie zadať. Ak sa preukáže, že oznámenie zadala osoba, ktorá nie je oprávnená ho zadať, vydavateľ nebude zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku prerušenia služby alebo zablokovania hesla, ak nebolo možné zavádzajúci charakter oznámenia odhaliť napriek náležitej starostlivosti, ktorá je za daných okolností obvyklá.

12.16. Vydavateľ bude oprávnený účtovať za zablokovanie poplatok uvedený v zozname podmienok.

12.17. Používateľ môže vydavateľa raz požiadať o vydanie bezplatného dokladu o čase a obsahu každého oznámenia súvisiaceho so zablokovaním. Za všetky ďalšie doklady si vydavateľ môže účtovať poplatok.

13. Dočasné zrušenie dispozičného práva používateľa, zablokovanie zo strany vydavateľa, stiahnutie e-peňazí z obehu

13.1. Vydavateľ môže zablokovať heslo používateľa, dočasne zrušiť dispozičné právo používateľa vo vzťahu ku ktorejkoľvek alebo všetkým službám alebo realizáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých príkazov na vykonanie transakcií zadaných používateľom alebo odmietnuť realizáciu príkazu na vykonanie transakcie, ak

 1. a) používateľ neodpovie na otázku, ktorú mu pošle vydavateľ v súlade s touto zmluvou, v lehote a vo forme, ktorú uvedie vydavateľ, alebo nedodrží súvisiace pokyny vydavateľa, za predpokladu, že otázka sa považuje za mimoriadne dôležitú na základe povinného zákonného pravidla alebo oficiálnej požiadavky súvisiacej so službou alebo podľa odôvodneného hodnotenia zo strany vydavateľa;
 2. b) používateľ si nesplní zákonnú povinnosť, požiadavku nejakého orgánu alebo oznamovaciu povinnosť, ktorú uvedie vydavateľ v zmluve v súvislosti so zmenami údajov používateľa;
 3. c) vydavateľ sa s používateľom nedokáže skontaktovať pomocou údajov, ktoré používateľ uviedol, napriek prijatiu všetkých potrebných opatrení, ktoré možno od vydavateľa očakávať;
 4. d) používateľ porušil niektorú povinnosť podľa zmluvy;
 5. e) vydavateľ odhalí spôsob používania alebo chybu, ktorá ohrozuje bezpečnú prevádzku systému Barion
 6. f) v prípade oznámenia poskytnutého podľa odseku 12.12.;
 7. g) v súvislosti so správaním používateľa, účtom Barion, peňaženkou Barion, službami prijímateľa alebo inými službami vznikne podozrenie na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, podvod alebo iné zneužitie;
 8. h) v súvislosti so službami prijímateľa dôjde k podaniu žiadosti o spätný prevod podľa odseku 8.14. alebo takáto žiadosť hrozí, a to až do preskúmania a úplného uzavretia takejto žiadosti o spätný prevod;
 9. i) v súvislosti s vydaním, výberom alebo inou službou e-peňazí alebo už vydanou sumou e-peňazí existuje podozrenie na podvod alebo inú formu zneužitia;
 10. j) v súvislosti so správaním používateľa, účtom Barion, peňaženkou Barion, službami prijímateľa alebo inými službami vznikne podozrenie na porušenie nejakého práva podľa autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v nejakej jurisdikcii alebo podozrenie na porušenie nejakého majetkového práva alebo legislatívy;
 11. k) vydavateľ to bude považovať za potrebné z iných bezpečnostných dôvodov.

13.2. Používateľ berie na vedomie, že ak on alebo nejaká tretia strana zadajú príkaz na vykonanie transakcie, pri ktorom vznikne podozrenie na podvod alebo neoprávnené či podvodné použitie hesla, účtu Barion, služieb, služieb prijímateľa alebo peňaženky Barion, vydavateľ heslo a/alebo službu okamžite zablokuje podľa odseku 13.1. Bez ohľadu na to, či používateľ e-peniaze získal ich vydaním používateľovi, prostredníctvom transakcie e-peňazí alebo inak, vydavateľ môže vydané e-peniaze stiahnuť z obehu, zablokovať ich alebo zaúčtovať na ťarchu účtu, ak v súvislosti s vydaním e-peňazí alebo službami e-peňazí vykonávanými s e-peniazmi vznikne podozrenie na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, podvod alebo iné zneužitie vrátane podvodu alebo iného zneužitia platobných kariet v prípade platby alebo navýšenia pomocou platobnej karty.

13.3. Vydavateľ bude v prípadoch podľa odsekov 13.1. d), g), h) a i) spolu s pozastavením alebo zamietnutím príkazov na vykonanie transakcií navyše oprávnený zablokovať alebo rezervovať sumu e-peňazí dostupnú na používateľovom účte Barion, a to do výšky sumy, ktorej sa týka porušenie povinnosti, podozrenie alebo žiadosť o spätný prevod, aby mohol uspokojiť predpokladané finančné nároky vyplývajúce z porušenia povinnosti, podozrenia alebo žiadosti o spätný prevod vrátane potenciálnych budúcich strán a bude môcť úplne zrušiť dispozičné právo používateľa na takúto sumu. Používateľ teda s rezervovanou sumou e-peňazí nebude môcť neobmedzene disponovať.

Ak na používateľovom účte Barion nie je k dispozícii suma vo výške predpokladaného finančného nároku, vydavateľ bude oprávnený rezervovať aj čiastkové sumy. Ak na používateľom účte Barion nie je k dispozícii celková suma potrebná na rezerváciu a vydavateľ preto nemohol sumu predpokladaného finančného nároku rezervovať alebo mohol rezervovať len jej časť, používateľ bude povinný umiestniť na svoj účet Barion celú sumu predpokladaného finančného nároku na účely jeho riadneho uspokojenia a rezervácie do 2 pracovných dní od príslušného oznámenia vydavateľa. Ak si používateľ túto povinnosť nesplní, bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvy a vydavateľ bude mať právo uplatniť si svoje práva podľa článku 21.

Ak sa porušenie povinnosti skončí alebo jeho skúmanie ukončí alebo ak zanikne žiadosť o spätný prevod alebo sa jej skúmanie ukončí a vydavateľ v dôsledku toho nebude mať voči používateľovi žiadne finančné nároky vrátane náhrady škody, vydavateľ rezerváciu uvoľní. Ak sa porušenie povinnosti skončí alebo jeho skúmanie ukončí alebo ak zanikne žiadosť o spätný prevod alebo sa jej skúmanie ukončí a vydavateľ v dôsledku toho bude mať voči používateľovi finančný nárok vrátane náhrady škody, vydavateľ získa sumu rezervovaných e-peňazí až do výšky svojho finančného nároku a takouto sumou zaťaží používateľov účet Barion a rezerváciu zostávajúcej sumy uvoľní.

13.4. Ak dôjde k zablokovaniu hesla, prerušeniu služby alebo stiahnutiu e-peňazí z obehu, ich zablokovaniu alebo sa nimi zaťaží účet, vydavateľ súbežne so zablokovaním, prerušením, stiahnutím z obehu, zamknutím alebo zaťažením účtu alebo bez omeškania po týchto udalostiach oznámi používateľovi, že vykonal zablokovanie, prerušenie, stiahnutie z obehu, zamknutie alebo zaťaženie účtu a uvedie dôvody takéhoto opatrenia. Vydavateľ nebude viazaný povinnosťou poskytnúť informácie, ak by splnenie tejto povinnosti ohrozilo bezpečnosť jeho činnosti alebo ak to zakazuje zákon. Ak dôvod zablokovania, prerušenia, stiahnutia z obehu, uzamknutia alebo zaťaženia účtu už neexistuje alebo ak sa ukáže, že podozrenie bolo nepodložené, vydavateľ zablokovanie, prerušenie, uzamknutie e-peňazí alebo zaťaženie účtu, ktoré inicioval, zruší, alebo používateľovi vydá nové heslo alebo znovu uvoľní e-peniaze do obehu.

13.5. Náklady spojené so zablokovaním, prerušením alebo stiahnutím e-peňazí z obehu podľa tohto článku 13. bude hradiť používateľ. Vydavateľ týmto zároveň vylučuje zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zablokovania, prerušenia, stiahnutia e-peňazí z obehu, uzamknutia a zaťaženia účtu.

14. Zodpovednosť

14.1. Používateľ bude povinný používať systém Barion a služby správne a prijímať všetky opatrenia, ktoré sa od neho môžu očakávať v súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných požiadaviek. Používateľ bude niesť plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré niekomu spôsobí.

14.2. Používateľ bude mať okamžite, najneskôr však v lehote 30 dní od vykonania transakcií s e-peniazmi právo iniciovať u vydavateľa opravu nejakej transakcie e-peňazí, ktorá bola neoprávnená, alebo bola oprávnená, no vydavateľ ju zrealizoval nesprávne.

Používateľ odošle žiadosť o opravu elektronicky prostredníctvom webovej lokality vydavateľa alebo peňaženky Barion. Používateľ bude povinný sprístupniť vydavateľovi na jeho žiadosť pomocné dokumenty a iné dôkazy súvisiace so žiadosťou. Vydavateľ žiadosť bez omeškania na základe žiadosti a predložených dôkazov preskúma.

Ak používateľ do 15 dní od prijatia žiadosti vydavateľa nesprístupní dokumenty alebo informácie potrebné na posúdenie žiadosti napriek tomu, že ho o to vydavateľ požiadal, vydavateľ bude oprávnený žiadosť zamietnuť bez preskúmania jej opodstatnenia alebo bez toho, aby konal.

Ak vydavateľ žiadosť používateľa o opravu prijme, používateľovi okamžite splatí dotknutú sumu e-peňazí a odškodní ho za všetky straty, ktoré používateľ utrpel.

Vydavateľ bude v prípade žiadosti o opravu platobnej transakcie, ktorá bola neoprávnená (okrem neoprávneného použitia hesla alebo použitia hesla, ktoré používateľ stratil alebo bolo ukradnuté), alebo bola oprávnená, ale bola nesprávne vykonaná, povinný preukázať (aj pomocou dokladov v danom prípade), že používateľ namietanú platobnú transakciu schválil, bola zaznamenaná správne a jej realizácia nebola zablokovaná technickou chybou alebo poruchou.

14.3. V prípade škody spôsobenej takýmito neoprávnenými transakciami e-peňazí, ktoré boli vykonané pomocou hesla, ktoré používateľ stratil alebo mu boli odcudzené, alebo ktoré sú dôsledkom neoprávneného použitia hesla, bude používateľ hradiť straty do sumy rovnajúcej sa 45 000 HUF pred oznámením alebo zablokovaním podľa odseku 12.12. v súvislosti so stratou vlastníctva, odcudzením alebo neoprávneným použitím. Používateľ bude zodpovedný výlučne za škody spôsobené neskorým zablokovaním alebo oznámením podľa odseku 12.12.

14.4. Vydavateľ si vyhradzuje právo začať voči používateľovi konanie, ak používateľ alebo iná osoba s vedomím používateľa zneužije heslo alebo systém Barion.

14.5. Používateľ nebude zodpovedný za škodu spôsobenú upraveným procesom, ktorá sa považuje za ekvivalent hotovosti, a s použitím informačnej technológie alebo komunikačného zariadenia alebo bez nástrojov osobnej bezpečnosti (vrátane hesla), alebo ak si vydavateľ nesplnil povinnosť poskytnúť používateľovi možnosť podať oznámenie podľa odseku 12.12.

14.6. Vydavateľ nebude niesť zodpovednosť, ak preukáže, že škoda vzniknutá v súvislosti s neoprávnenou transakciou e-peňazí bola dôsledkom podvodného konania používateľa alebo úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia jeho oznamovacích povinností. Vydavateľ bude zbavený zodpovednosti, ak preukáže, že škoda je dôsledkom úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností používateľa uvedených v zmluve, okrem iného aj povinností uchovávať v bezpečí a správne spracovať heslo, PIN kód a mobilný telefón.

14.7. Po oznámení podľa odseku 12.12. bude vydavateľ hradiť straty vzniknuté v dôsledku takýchto neoprávnených transakcií s e-peniazmi, ktoré boli vykonané pomocou hesla, ktoré používateľ stratil alebo mu bolo odcudzené, alebo ktoré sú dôsledkom neoprávneného použitia hesla.

14.8. Vydavateľ bude počas svojej činnosti čo najviac prihliadať na záujmy používateľa za daných okolností a bude konať s náležitou starostlivosťou, ktorá sa od neho očakáva.

14.9. Vydavateľ nebude zodpovedný za následky falošného alebo sfalšovaného príkazu na vykonanie transakcie, ak jeho falošný alebo sfalšovaný charakter nebolo možné rozpoznať na základe náležitej starostlivosti uplatnenej počas obchodnej činnosti.

14.10. Vydavateľ nebude zodpovedný za škody z dôvodov, na ktoré nemá dosah alebo sú mimo jeho záujmu, okrem iného ani za škody vzniknuté kvôli poruchám telekomunikačných liniek, internetového pripojenia, systémov prenosu dát alebo poštových služieb.

14.11. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody z dôvodov, ktorým nemôže predísť alebo ich ovplyvniť, predovšetkým za škody spôsobené vyššou mocou, opatreniami domácich alebo zahraničných úradov alebo narušením jeho prevádzky. V dôsledku toho nebude zodpovedný za žiadne škody vyplývajúce z vyššie uvedených udalostí, a to ani v prípade, ak budú mať tieto faktory za následok dočasné zrušenie alebo obmedzenie služby z jeho strany.

14.12. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne škody, ktoré utrpí používateľ, ak budú spôsobené chybou alebo nečinnosťou prijímateľa alebo obchodníka počas nákupnej alebo inej transakcie s e-peniazmi. Ak dôjde k sporu medzi používateľom na jednej strane a prijímateľom alebo obchodníkom na druhej strane, do ktorého vydavateľ nie je zapojený, zodpovednosť používateľa voči vydavateľovi nebude týmto sporom ani žiadnym protinárokom alebo právom na vzájomné započítanie pohľadávok, ktoré si používateľ môže uplatniť voči prijímateľovi alebo obchodníkovi, ovplyvnená.

14.13. Ak sa príkaz na vykonanie transakcie zrealizuje pomocou jedinečného identifikátora (napr. ID používateľa alebo čísla platobného účtu), tento príkaz sa bude považovať za vykonaný vo vzťahu k príjemcovi uvedenému prostredníctvom jedinečného identifikátora. Vydavateľ nebude zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie príkazu na transakciu v prípade použitia nesprávneho jedinečného identifikátora.

14.14. Ak používateľ sprístupní okrem údajov a jedinečných identifikátorov, ktoré mu určí vydavateľ a ktoré sú na realizáciu transakcie potrebné, aj ďalšie údaje, vydavateľ bude povinný zrealizovať príkaz na vykonanie transakcie, ako to bude uvedené prostredníctvom jedinečného identifikátora.

14.15. Vydavateľ prijme na účely získania sumy v príkaze na vykonanie transakcie opatrenia, ktoré možno vo všeobecnosti v danej situácii očakávať. Ak vydavateľ znovu získa sumu uvedenú v príkaze na vykonanie transakcie, bude oprávnený si účtovať dodatočný poplatok, ako sa uvádza v zozname podmienok.

14.16. Ak používateľ inicioval transakciu e-peňazí ako platiteľ, vydavateľ bude zodpovedný za chybné vykonanie transakcie e-peňazí. Ak bude vydavateľ niesť zodpovednosť, bude povinný okamžite vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej alebo nesprávne vykonanej transakcie e-peňazí a obnoviť pôvodný stav (ako keby sa nesprávna transakcia e-peňazí nikdy neuskutočnila).

14.17. Ak je používateľ príjemcom transakcie e-peňazí, vydavateľ bude povinný mu ako príjemcovi okamžite sprístupniť sumu transakcie e-peňazí a pripísať ju na jeho účet Barion.

14.18. Vydavateľ bude na žiadosť používateľa ako platiteľa a bez ohľadu na nevykonanie alebo chybné vykonanie transakcie e-peňazí povinný konať, ako sa to za daných okolností očakáva, aby nevykonanú alebo chybne vykonanú transakciu e-peňazí vysledoval a bude používateľa o výsledku sledovania informovať.

14.19. Vydavateľ bude zbavený zodpovednosti, ak bude schopný preukázať, že svoju povinnosť súvisiacu s vykonaním služby, autorizovaním transakcie e-peňazí a opravou transakcie e-peňazí si nesplnil kvôli nejakému vonkajšiemu faktoru mimo svojej činnosti (vyššej moci) alebo ustanoveniu legislatívy alebo právneho aktu Európskej únie.

15. Poskytovanie informácií a udržiavanie kontaktu

15.1. Zmluvným a kontaktným jazykom je jazyk, v ktorom bola uzatvorená zmluva a ktorý sa zvolil v registračnom formulári z jazykov v ňom uvedených.

15.2. Poskytovanie informácií používateľovi vopred

15.2.1. Vydavateľ doručí používateľovi, ktorý inicioval uzatvorenie zmluvy, platné všeobecné zmluvné podmienky, zoznam podmienok a ich úpravy, vo forme trvanlivého média. Vydavateľ zároveň takéto dokumenty všeobecne sprístupní prostredníctvom svojej webovej lokality a registrovaného sídla, a to pred uzatvorením zmluvy, v čase jej uzatvárania a aj po jej uzatvorení. Vydavateľ ich okrem toho kedykoľvek na žiadosť používateľa poskytne v papierovej forme alebo na trvanlivom médiu.

15.2.2. Vydavateľ bude používateľa informovať o realizácii jednotlivých transakcií e-peňazí formou zverejnenia všeobecných zmluvných podmienok a zoznamu podmienok vo svojom registrovanom sídle na svojej webovej lokalite.

15.3. Následné poskytovanie informácií používateľovi

15.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vydavateľ bude používateľovi poskytovať informácie o realizácii transakcií e-peňazí, vydávaní, výbere a ostatných príkazoch na vykonanie transakcií, o údajoch umožňujúcich identifikáciu príkazu na vykonanie transakcie, o debetoch a kreditoch na účte Barion, o účtovaní poplatkov a o údajoch v rámci následného poskytovania informácií klientom podľa zákona o platobných službách nasledujúcim spôsobom:

 1. a) používateľ bude každý mesiac e-mailom dostávať výpis z účtu na trvanlivom médiu;
 2. b) okamžite po vykonaní príkazu na vykonanie transakcie elektronicky na základe informácií dostupných prostredníctvom peňaženky Barion. Používateľ si môže tieto informácie týkajúce sa akéhokoľvek obdobia kedykoľvek uložiť.

15.3.2. Používateľ bude môcť zistiť presnú sumu e-peňazí dostupných na účte Barion a bude si ju môcť kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom peňaženky Barion.

15.3.3. Ak je používateľ spotrebiteľ, vydavateľ mu bude na jeho žiadosť poštou zasielať mesačný výpis z účtu Barion, ako to je uvedené v odseku 15.3.1.a), a to každý mesiac v papierovej forme (namiesto trvanlivého média) bez akýkoľvek poplatkov, nákladov alebo iných platobných povinností.

15.3.4. Okrem výpisu z účtu Barion podľa odseku 15.3.1. môže používateľ za poplatok uvedený v zozname podmienok, ktorý si vydavateľ môže účtovať, požiadať aj o papierový výpis týkajúci sa akéhokoľvek obdobia.

15.4. Vydavateľ a používateľ budú v rámci svojich zmluvných vzťahov povinní spolupracovať a budú musieť prihliadať na záujmy druhej strany. Zmluvné strany budú spolupracovať v čase uzatvorenia zmluvy a počas lehoty jej platnosti a budú prihliadať na legitímne záujmy druhej strany. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach pred uzatvorením zmluvy i počas jej platnosti.

15.5. Vydavateľ a používateľ si môžu adresovať oznámenia a právne vyhlásenia a môžu byť vo vzájomnom kontakte nasledujúcim spôsobom:

 1. a) elektronicky, prostredníctvom e-mailu alebo peňaženky Barion v súvislosti s akoukoľvek témou;
 2. b) poštou v súvislosti s akoukoľvek témou;
 3. c) osobne v súvislosti s akoukoľvek témou;
 4. d) telefonicky v súvislosti s výpismi v rozsahu úloh linky pomoci;
 5. e) vydavateľ prostredníctvom oznámenia o veciach uvedených v zákone a zmluve.

15.6. Kontaktné údaje vydavateľa:

 1. a) názov: Barion Payment Zrt.
 2. b) registrované sídlo: H-1117 Budapešť, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet, Maďarsko
 3. c) Linka pomoci: +36 1 464 7099
 4. d) webová lokalita vydavateľa: www.barion.com

15.7. Používateľ výslovne súhlasí s tým, že zmluvné strany sa počas zmluvnej lehoty môžu platne a účinne navzájom informovať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú používateľ poskytol vydavateľovi, alebo prostredníctvom peňaženky Barion, a budú si touto formou poskytovať právne vyhlásenia súvisiace so službou alebo zmluvou vrátane úprav alebo ukončenia služby alebo zmluvy.

15.8. Zmluvné strany súhlasia s tým, že každé oznámenie adresované druhej zmluvnej strane sa bude považovať za doručené od nasledujúceho okamihu:

 1. a) v prípade osobného doručenia od odovzdania oznámenia druhej zmluvnej strane alebo keď ho druhá strana prevezme;
 2. b) v prípade doručenia poštou sa bude správa považovať za doručenú v 5. deň (alebo v 10. deň v prípade Európy) po odoslaní správy, aj keď odoslanie zlyhalo, pretože príjemca zásielku neprevzal (napr. sa presťahoval na inú adresu alebo zásielku odmietol prebrať);
 3. c) v prípade e-mailov alebo iných foriem elektronickej komunikácie, ktoré spoločnosť Barion podporuje, sa bude správa považovať za doručenú v 2. pracovný deň po odoslaní e-mailu alebo elektronickej správy, aj keď doručenie zlyhalo, pretože príjemca správu nedostal (napr. e-mailová adresa už neexistuje);
 4. d) v prípade správy odoslanej prostredníctvom peňaženky Barion v deň, keď bude správa odoslaná alebo zadaná do používateľovej peňaženky Barion.

15.9. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, vydavateľ bude posielať oznámenia a vyhlásenia na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol, alebo použije iné údaje o elektronickom kontakte, ktoré spoločnosť Barion podporuje. Vydavateľ nebude zodpovedať za žiadne škody spôsobené neprevzatím oznámení.

15.10. Vydavateľ nebude zodpovedný v prípade oneskoreného doručenia alebo jeho zlyhania kvôli nepresnosti v názve, e-mailovej adrese alebo iných sprístupnených údajoch alebo z iného dôvodu, za ktorý vydavateľ nenesie zodpovednosť.

15.11. Ak sa obsah oznámenia týka širokého spektra používateľov, vydavateľ bude mať možnosť informovať svojich používateľov prostredníctvom oznámenia zverejneného v jeho registrovanom sídle a na jeho webovej lokalite.

15.12. Vydavateľ bude informovať svojich používateľov o zmenách všeobecných zmluvných podmienok, zoznamu podmienok a oznámeniach prostredníctvom verejného publikovania, elektronického publikovania na svojej webovej lokalite alebo v prípadoch uvedených v zákone prostredníctvom oznámenia, ako to požaduje zákon.

15.13. Používateľ môže podať sťažnosť len v súlade s reklamačným poriadkom vydavateľa. Vydavateľ sprístupní svojim používateľom svoj reklamačný poriadok vo svojom registrovanom sídle a na svojej webovej lokalite.

16. Hlásenie údajov

16.1. Používateľ bude povinný poskytovať vydavateľovi v priebehu hlásenia údajov kompletné a presné informácie.

16.2. Ak vydavateľ dostane chybné, nesprávne, falošné alebo nedostatočné údaje z dôvodu, ktorý možno pripísať používateľovi, alebo ak používateľ vydavateľovi nesprístupní požadovanú dokumentáciu a nebude možné vykonať opravu alebo od vydavateľa nebude možné očakávať vykonanie opravy, vydavateľ bude môcť na základe vlastného uváženia odmietnuť uzatvorenie zmluvy a/alebo poskytnutie služby a/alebo bude môcť ukončiť službu poskytovanú používateľovi alebo túto zmluvu s okamžitým účinkom.

16.3. Používateľ bude povinný vydavateľa informovať o zmene vo svojich údajoch, ktoré vydavateľovi oznámil v minulosti, alebo v okolnostiach, skutočnostiach alebo údajoch, ktoré sú významné z hľadiska jeho vzťahu s vydavateľom, a to bez omeškania, ale najneskôr do 5 pracovných dní od takejto zmeny. Vydavateľ nebude zodpovedať za žiadne škody spôsobené neposkytnutím oznámenia.

16.4. Ak sa zmena v údajoch používateľa týka údajov zaznamenaných na základe úradných dokladov počas rozšírenej identifikácie klienta podľa článku 18. vrátane vyhlásenia o konečnom vlastníkovi, používateľ bude povinný údaje okrem predloženia podporných dokumentov osobne upraviť.

16.5. Vydavateľ bude mať právo skontrolovať presnosť údajov, ktoré mu predloží používateľ, na základe verejne dostupných údajov a v rozsahu, v akom to zákon povoľuje. Ak vydavateľ počas takéhoto skúmania zistí, že údaje, ktoré mu používateľ poskytol, sú nepravdivé, bude môcť službu dočasne prerušiť alebo môže na základe svojho uváženia službu alebo zmluvu s okamžitou platnosťou ukončiť.

16.6. Ak používateľ vydavateľovi sprístupnil falošné alebo nesprávne údaje alebo ak sú údaje sprístupnené zo strany používateľa nepravdivé z nejakého iného dôvodu, používateľ bude povinný vydavateľovi nahradiť škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

17. Spracúvania a ochrana údajov

17.1. Vydavateľ a používateľ budú povinní zaobchádzať dôverne so všetkými neverejnými informáciami o svojom vzťahu alebo o druhej strane, ktoré získajú počas obchodného vzťahu.

17.2. Vydavateľ bude zaobchádzať so všetkými skutočnosťami, informáciami, riešeniami alebo údajmi o osobe používateľa, jeho údajmi, finančnou situáciou, obchodnou činnosťou, financiami, vlastníctvom a obchodnými vzťahmi, ktoré sú mu o používateľovi známe v súvislosti so službou e-peňazí, ako s platobným tajomstvom a bude ich uchovávať v bezpečí neobmedzený čas. To isté platí aj pre údaje súvisiace so zmluvami používateľa s vydavateľom.

17.3. Ak sa vydavateľ počas svojho vzťahu s používateľom dozvie nejaké informácie, ktoré spĺňajú kritériá platobného tajomstva, bude s nimi zaobchádzať ako s platobným tajomstvom podľa platných právnych predpisov a sprístupní len údaje podľa zákona osobám určeným v zákone alebo osobám uvedeným v plnej moci, ktorú vydá používateľ vo forme verejnej listiny alebo dokladu plnej dôkaznej hodnoty a ktorý presne vymedzuje rozsah údajov, ktoré sa majú sprístupniť. Ak používateľ poskytne povolenie vo forme zmluvy uzatvorenej s vydavateľom, nie je potrebné používať verejnú listinu alebo súkromný doklad plnej dôkaznej hodnoty.

17.4. Vydavateľ a používateľ budú povinní zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom a uchovávať počas neobmedzenej lehoty všetky skutočnosti, informácie, riešenia alebo údaje súvisiace s hospodárskou činnosťou druhej zmluvnej strany, ktorých zverejnenie alebo používanie alebo získanie neoprávnenými osobami by porušilo alebo ohrozilo legitímne finančné, obchodné alebo trhové záujmy dotknutej osoby (okrem Maďarska) a na ochranu dôvernosti, v záujme ktorej dotknutá osoba prijala potrebné opatrenia.

17.5. Vydavateľ bude spracúvať osobné údaje používateľa vždy v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, t. j. ustanoveniami nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona CXII z roku 2011 o právne na samourčenie informácií a slobodu informácií. Vydavateľ poskytne používateľovi informácie o podrobnostiach manipulácie s údajmi vo verejne dostupnom oznámení o ochrane údajov a oznámení o súboroch cookies.

17.6. Používateľ iniciovaním uzavretia zmluvy a uzavretím zmluvy súhlasí s tým, že vydavateľ môže v súlade s ustanoveniami oznámenia o ochrane údajov a oznámenia o súboroch cookies počas navrhovania, uzatvárania a plnenia zmluvy zaznamenávať, manipulovať, spracúvať a prevádzať osobné údaje používateľa, ktoré mu boli sprístupnené.

17.7. Používateľ, ktorý je organizáciou, výslovne súhlasí a potvrdzuje, že vydavateľ môže na účely plnenia zmluvy, poskytovania služieb e-peňazí a vykonávania svojich interných pracovných procesov alebo plnenia svojich zákonných povinností využívať tretie strany spracúvajúce údaje alebo vykonávajúce outsourcované činnosti, ako aj distribútorov elektronických peňazí a že v tejto súvislosti týmto stranám poskytne osobné údaje a platobné tajomstvá, ktoré má k dispozícii. Zoznam a činnosť tretích strán vykonávajúcich spracúvanie údajov alebo outsourcované činnosti, ako aj distribútorov elektronických peňazí, budú vždy zverejnené na webovej lokalite vydavateľa. Oznámenie o ochrane údajov a oznámenie o súboroch cookies dostupné na webovej lokalite vydavateľa obsahujú podrobné informácie o prevode osobných údajov.

17.8. Individuálny súkromný používateľ výslovne súhlasí a prijíma skutočnosť, že vydavateľ môže na účely plnenia zmluvy, poskytovania služieb e-peňazí a vykonávania svojich interných pracovných procesov alebo plnenia svojich zákonných povinností využívať tretie strany spracúvajúce údaje alebo vykonávajúce outsourcované činnosti, ako aj distribútorov elektronických peňazí a že v tejto súvislosti týmto stranám poskytne osobné údaje a platobné tajomstvá, ktoré má k dispozícii. Pokiaľ ide o prevod údajov podľa tohto článku, individuálny súkromný používateľ výslovne súhlasí s prevodom svojich údajov, ktoré spĺňajú kritériá platobného tajomstva. Zoznam a činnosť tretích strán vykonávajúcich spracúvanie údajov alebo outsourcované činnosti, ako aj distribútorov elektronických peňazí, budú vždy zverejnené na webovej lokalite vydavateľa. Oznámenie o ochrane údajov a oznámenie o súboroch cookies dostupné na webovej lokalite vydavateľa obsahujú podrobné informácie o prevode osobných údajov.

17.9. Používateľ potvrdzuje, že používaním služby prijíma skutočnosť, že vydavateľ jeho údaje, ktoré spĺňajú kritériá osobných a/alebo platobných údajov, ktoré má vydavateľ k dispozícii, prevedie v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo poskytovanie služieb e-peňazí – predovšetkým na spracúvanie, zúčtovanie a prijímanie platobných kariet, navýšenia platobnou kartou, žiadosti o spätný prevod a vrátenie peňazí s tým súvisiace, ako aj výber – úverovej inštitúcii, v ktorej sa nachádza príslušný podmienečný účet vydavateľa, ako aj vydavateľovi platobnej karty alebo kartovej spoločnosti.

17.10. Ak používateľ poskytne vydavateľovi údaje o nejakej tretej osobe, používateľ zaručí, že sa to spraví legálne, a ak je to potrebné, bude mať súhlas danej osoby. Používateľ bude povinný odškodniť vydavateľa za všetky škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú.

17.11. Používateľ uznáva, že vydavateľ môže požadovať, buď elektronickými prostriedkami, alebo telefonicky, skúmať a evidovať informácie o osobných a iných údajoch alebo dokumentoch používateľa, ktoré obsahujú takéto informácie od používateľa, a to na účely poskytovania služieb uvedených v zmluvách, overovanie plnenia povinností zo strany používateľa a plnenia záväzkov vydavateľa. S výnimkou dokumentov odoslaných elektronickými prostriedkami sa budú poskytovať originálne alebo notársky overené kópie dokumentov.

18. Povinná previerka vo vzťahu k používateľovi

18.1. Vydavateľ je povinný prijať vo vzťahu k používateľovi pri uzatváraní zmluvy a počas poskytovania a plnenia služieb e-peňazí opatrenia povinnej previerky vrátane identifikácie používateľa a neustále monitorovať a analyzovať obchodný vzťah podľa aktuálne platnej legislatívy o predchádzaní a boji proti praniu špinavých peňazí (ďalej len predpisy o praní špinavých peňazí).

18.2. Vydavateľ bude počas identifikácie používateľa akceptovať zastupovanie, ak plná moc spĺňa vecné a formálne požiadavky, ktoré určí vydavateľ.

18.3. Vydavateľ bude používateľa informovať o svojom procese identifikácie používateľa podľa aktuálne platných predpisov o praní špinavých peňazí, ako aj o povinnosti používateľa v tejto súvislosti – vrátane povinnosti poskytovať údaje, vyhlásenia a dokumenty a povinnosti osobnej účasti – v oznámení publikovanom na svojej webovej lokalite. Ak si používateľ tieto povinnosti uvedené v danom oznámení nesplní, vydavateľ bude oprávnený odmietnuť uzatvorenie zmluvy, alebo ak zmluva už existuje, odmietnuť splnenie príkazu na vykonanie transakcie alebo služby alebo na základe promptného oznámenia a bez vysvetlenia ukončiť platnosť už existujúcej zmluvy.

18.4. Po uzatvorení zmluvy a počas jej existencie bude možné vykonať identifikáciu používateľa niekoľkokrát na rôznej úrovni, ak sa splnia podmienky uvedené v zákone a príslušnej politike zverejnenej na webovej lokalite vydavateľa (napr. pri dosiahnutí určitých súm).

18.5. Vydavateľ bude používať a spracúvať údaje získané počas procesu identifikácie používateľa na účel plnenia zmluvy a vykonávania služieb.

19. Údržba, riešenie problémov a skvalitňovanie systému Barion

19.1. Vydavateľ si vyhradzuje právo udržiavať a skvalitňovať systém Barion a v tomto kontexte obmedziť alebo dočasne prerušiť dostupnosť a rozsah služieb e-peňazí. Takéto obmedzenie alebo dočasné prerušenie nesmie počas jedného kalendárneho dňa trvať dlhšie ako 3 hodiny. Vydavateľ vykoná naplánovanú údržbu a skvalitnenie systému Barion v čase, keď sú služby dostupné používateľom, ich dostupnosť a rozsah čo najmenej a v čo najmenšom rozsahu obmedzené alebo narušené.

19.2. V prípade zlyhania systému Barion prijme vydavateľ všetky primerané opatrenia, aby zlyhanie napravil. Vydavateľ sa zaväzuje v takýchto prípadoch neobmedziť ani neprerušiť dostupnosť a rozsah služieb na obdobie dlhšie ako 24 hodín od zlyhania.

19.3. Vydavateľ bude zodpovedať len za škody v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia presahujúceho obdobie uvedené v tomto odseku 19.1. a odseku 19.2.

19.4. Ak je naplánovaná údržba alebo zvyšovanie kvality, vydavateľ bude používateľa vopred informovať o predpokladanom trvaní dočasného prerušenia. Ak sa údržba alebo zvyšovanie kvality vykonáva z dôvodu a spôsobom, ktorý nebolo možné vopred naplánovať, vydavateľ vynaloží maximálne úsilie, aby používateľa bez omeškania informoval o dočasnom prerušení a jeho predpokladanom trvaní. Informácie, ktoré sa poskytnú používateľovi podľa tohto odseku, budú podľa možnosti dostupné prostredníctvom peňaženky Barion a webovej lokality vydavateľa.

19.5. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadne zlyhania spôsobené poruchami internetu alebo za následné dočasné prerušenie alebo obmedzenie služby.

20. Dodatky k zmluve

20.1. Zmluvné strany môžu zmluvu, ktorú medzi sebou uzavreli, kedykoľvek zmeniť na základe vzájomnej dohody.

20.2. Vydavateľ môže zmluvu jednostranne zmeniť, a to predovšetkým tieto všeobecné zmluvné podmienky a zoznam podmienok, spôsobom, ktorý používateľa nepoškodí, bez toho, aby o tom používateľa vopred informoval.

20.3. Vydavateľ môže okrem toho v súlade s existujúcou legislatívou a ustanoveniami zmluvy zmluvu a predovšetkým tieto všeobecné zmluvné podmienky a zoznam podmienok jednostranne doplniť alebo zmeniť v čase zavádzania novej služby.

20.4. Vydavateľ nesmie jednostranne zmeniť zmluvu zavedením nového poplatku alebo nákladu s výnimkou zavedenia novej služby.

20.5. Vydavateľ môže po predchádzajúcom informovaní používateľa jednostranne zmeniť zmluvu a predovšetkým tieto všeobecné zmluvné podmienky a zoznam podmienok v neprospech používateľa s prihliadnutím na existujúcu legislatívu, predovšetkým, nie však výlučne z nasledujúcich dôvodov:

 1. a) zmena v regulačnom prostredí:

a. zmeny v legislatíve, ktoré sa výrazne a priamo dotýkajú zákonného vzťahu medzi vydavateľom a používateľom a vzťahujú sa na činnosť vydavateľa a jeho prevádzkové podmienky alebo s nimi súvisia (vrátane zmien v iných právnych nástrojoch správy štátu a/alebo právnych aktoch Európskej únie), zmeny v ustanoveniach centrálnej banky alebo iných predpisoch, ktoré sú pre vydavateľa záväzné (vrátane zmien v súdnych a úradných rozhodnutiach, príkazoch, odporúčaniach, usmerneniach a ich interpretácii úradmi alebo súdmi);

b. zmeny v poplatkoch (napr. daniach), ktoré sa výrazne a priamo dotýkajú zákonných vzťahov medzi vydavateľom a používateľom v súvislosti s činnosťou vydavateľa;

 1. b) zmeny v podmienkach peňažného trhu a/alebo makroekonomickom prostredí;
 2. c) zmena v oficiálnom indexe spotrebiteľských cien a predchádzajúcej ročnej miere inflácie zo strany Ústredného štatistického orgánu Maďarska;
 3. d) zmeny v možnostiach vydavateľa získať financovanie z peňažných trhov, najmä, nie však výlučne:

a. zmena úverového ratingu Maďarska;

b. zmena v swape na úverové zlyhanie;

c. zmeny v základnej sadzbe, repo a vkladovej sadzbe centrálnej banky;

d. zmeny sadzieb/úverových sadzieb medzibankového peňažného trhu;

e. posun výnosových kriviek dlhopisov a SWAPOV vydaných Maďarskom alebo veriteľom voči sebe navzájom;

f. zmeny v možnostiach získať financovanie z peňažných trhov;

g. zmeny sadzieb kapitálových a peňažných trhov;

h. zmena výnosu a/alebo absencia výnosu z verejných dlhových cenných papierov;

i. zmeny v úrokových sadzbách zahraničných mien na medzinárodných a maďarských peňažných trhoch;

 1. e) zmeny vstupných nákladov vydavateľa, najmä, nie však výlučne:

a. zmeny v nákladoch vydavateľa na vedenie účtu;

b. nadobudnutie platnosti alebo novely zákonov, ustanovení centrálnej banky alebo iných ustanovení, ktoré zahŕňajú dodatočné náklady alebo zníženie príjmov vydavateľa;

c. zmeny v nákladoch na tretie strany, ktoré vydavateľovi vzniknú v súvislosti so službami poskytovanými používateľovi, ako aj všeobecných, funkčných a prevádzkových nákladoch vydavateľa;

d. zmeny v IT systémoch vydavateľa, jeho interných procesoch, rokovacom poriadku, prevádzke a preberaní rizík;

e. zmeny v nákladoch na aplikácie na ochranu údajov, potreba zvyšovania kvality IT;

f. zmeny v materiálových nákladoch na službu, ktorú využíva používateľ;

g. zmena v obchodnej politike vydavateľa;

h. zavedenie novej služby, ktorá sa má poskytovať používateľom, ukončenie alebo dočasné zrušenie existujúcej služby;

i. zladenie a/alebo konsolidácia rozdielov, predovšetkým, nie však výlučne, medzi IT systémami, záznamami, postupmi a procesmi v dôsledku podnikovej transformácie, ktorá má vplyv na vydavateľa.

20.6. Ak vydavateľ zavedie novú službu a súvisiaci nový poplatok, nepovažuje sa to za jednostrannú zmenu, ktorá je pre používateľa škodlivá alebo nepriaznivá, za predpokladu, že používateľ nemusí túto novú službu používať alebo sa zmena podmienok týka len nových používateľov alebo nových zmlúv. Za jednostrannú zmenu škodlivú pre používateľa sa nepovažuje ani prípad, keď vydavateľ zmení zmluvné podmienky vopred vytýčeným spôsobom a vo vopred stanovenom rozsahu, ak vopred určená lehota zanikne alebo dôjde k splneniu predpísaných podmienok.

20.7. Vydavateľ bude používateľa informovať o každej jednostrannej zmene týchto všeobecných zmluvných podmienok a zoznamu podmienok, ktorú vykonal a ktorá bude pre používateľa škodlivá alebo nepriaznivá, a to najmenej 2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti zmeny na webovej lokalite vydavateľa a zverejnením oznamu vo svojom registrovanom sídle a v prípade používateľov, ktorí sú spotrebiteľmi alebo mikropodnikmi bude používateľov, ktorých sa zmena týka, informovať aj na trvanlivom médiu.

20.8. Vydavateľ bude používateľa informovať o každej zmene, ktorá pre neho nebude škodlivá, najneskôr v pracovný deň predchádzajúci nadobudnutiu účinnosti zmeny publikovaním zmeny na svojej webovej lokalite a zverejnením oznamu vo svojom registrovanom sídle.

20.9. Ak bude používateľ považovať jednostrannú nepriaznivú zmenu zmluvy za zmenu, ktorá je v jeho neprospech, môže zmluvu písomne alebo e-mailom alebo elektronicky prostredníctvom peňaženky Barion alebo webovej lokality vydavateľa vypovedať s okamžitou platnosťou a bez akýchkoľvek poplatkov, nákladov alebo iných platobných povinností až do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia platnosti zmeny Ak používateľ nevznesie písomne, e-mailom alebo elektronicky prostredníctvom peňaženky Barion alebo webovej lokality vydavateľa žiadne námietky voči zmene do dňa predchádzajúceho nadobudnutiu platnosti zmeny, bude sa predpokladať, že zmenené podmienky prijal.

21. Ukončenie platnosti zmluvy

21.1. Platnosť zmluvy sa ukončí:

 1. a) vzájomnou dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý zmluvné strany určia;
 2. b) okamžitou výpoveďou používateľa s okamžitou platnosťou, ktorú môže podať kedykoľvek;
 3. c) bežnou výpoveďou vydavateľa v posledný deň výpovednej lehoty;
 4. d) s okamžitým účinkom zo strany vydavateľa k dátumu prijatia výpovede;
 5. e) v prípade úmrtia individuálneho súkromného používateľa v deň smrti používateľa;
 6. f) pri rozpustení organizácie bez nástupníctva v prípade používateľov − organizácií k dátumu rozpustenia.

21.2. Ak na účte Barion nie sú uložené alebo zaznamenané žiadne e-peniaze, neznamená to ukončenie platnosti zmluvy.

21.3. Zmluvné strany môžu platnosť zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli, kedykoľvek ukončiť na základe vzájomnej dohody.

21.4. Používateľ môže zmluvu kedykoľvek vypovedať s okamžitou platnosťou bez potreby uviesť dôvod výpovede. Ak sa ešte stále realizuje transakcia e-peňazí, ktorú používateľ inicioval, používateľ si môže uplatniť právo na výpoveď až po splnení príkazu na vykonanie transakcie. Vypovedať možno len zmluvu ako celok, a nie jednotlivé účty Barion.

21.5. Ak používateľ vypovie zmluvu do 1 roka od jej uzatvorenia a takáto výpoveď nebude spôsobená porušením zmluvy zo strany vydavateľa, vydavateľ si bude môcť účtovať poplatok stanovený v platnom zozname podmienok. Ak je používateľ spotrebiteľ, vydavateľ si nemôže účtovať poplatok podľa tohto odseku, za predpokladu, že zmluva bola vypovedaná do štrnástich dní od uzatvorenia.

21.6. Vydavateľ môže ukončiť jednotlivé služby a/alebo platnosť zmluvy na základe dvojmesačnej výpovede bez potreby uviesť dôvod výpovede.

21.7. Vydavateľ môže zmluvu vypovedať s okamžitým účinkom, ak sa používateľ dopustí porušenia zmluvy. Za závažné porušenie zmluvy zo strany používateľa sa považuje najmä, nie však výlučne:

 1. a) závažné alebo opakované porušenie nejakého ustanovenia zmluvy a/alebo týchto všeobecných zmluvných podmienok;
 2. b) ak používateľ napriek žiadosti vydavateľa nezaplatí poplatky, províziu a/alebo náklady spojené so službou;
 3. c) používateľ poskytne nesprávne, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo vydavateľa inak oklame alebo odmietne poskytnúť informácie;
 4. d) dôjde k odmietnutiu povinnej previerky používateľa podľa článku 18;
 5. e) v súvislosti so správaním používateľa, účtom Barion, peňaženkou Barion, službami POS alebo inými službami vznikne podozrenie na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, podvod alebo iné zneužitie;
 6. f) v súvislosti s vydaním, výberom alebo inou službou e-peňazí alebo už vydanou sumou e-peňazí existuje podozrenie na podvod alebo inú formu zneužitia;
 7. g) správanie používateľa ohrozuje dobrú obchodnú povesť vydavateľa alebo sa vydavateľ domnieva, že takéto správanie v akejkoľvek forme a v akomkoľvek rozsahu môže viesť k poškodeniu dobrej obchodnej povesti alebo zapríčiniť zlú povesť;
 8. h) voči používateľovi sa začalo trestné, konkurzné alebo likvidačné konanie;
 9. i) účet Barion alebo peňaženka Barion alebo služby prijímateľa alebo iné služby sa používajú spôsobom alebo sa používateľ inak zapojí do činnosti s cieľom obísť kampane alebo hospodárske záujmy vydavateľa, jeho obchodných partnerov alebo iných relevantných hráčov alebo sa dopustí iného zneužívania;
 10. j) v iných prípadoch, ktoré určuje zmluva alebo zákon.

21.8. Vydavateľ môže v prípade závažného porušenia zmluvy na základe svojho uváženia:

 1. a) vypovedať zmluvu s okamžitým účinkom;
 2. b) dočasne zrušiť dispozičné právo používateľa;
 3. c) prerušiť používanie účtu Barion alebo peňaženky Barion alebo služieb prijímateľa;
 4. d) odmietnuť alebo prerušiť plnenie príkazov na vykonanie transakcie;
 5. e) dočasne prerušiť služby.

21.9. Po vypovedaní zmluvy zaniknú všetky záväzky vydavateľa vytýčené v zmluve, všetky sumy, ktoré používateľ dlhuje vydavateľovi budú splatné k dátumu vypovedania zmluvy bez ohľadu na ich pôvodný dátum splatnosti, a vydavateľ bude mať ku dňu splatnosti nárok na započítanie svojich pohľadávok podľa zmluvy. V dôsledku vypovedania zmluvy však nezaniknú povinnosti zmluvných strán v oblasti zúčtovania a platieb.

21.10. Zmluvné strany po vypovedaní zmluvy vykonajú vzájomné vyúčtovanie takto:

 1. a) vydavateľ poskytne používateľovi odmenu za vybraté e-peniaze;
 2. b) používateľ zaplatí vydavateľovi dlžné sumy.

21.11. Vydavateľ po vypovedaní zmluvy z akéhokoľvek dôvodu automaticky a bez výslovnej žiadosti používateľa vyberie celú sumu e-peňazí dostupnú na účte Barion v súlade s článkom 9., pričom bude prihliadať na odchýlky vytýčené v tomto článku 21.

21.12. Používateľ po vypovedaní zmluvy z akéhokoľvek dôvodu uvedie číslo platobného účtu, na ktorý môže vydavateľ previesť odmenu za e-peniaze vybraté z ukončeného účtu Barion. Ak používateľ platobný účet neuvedie alebo platobný účet a jeho údaje nebude možné jednoznačne identifikovať, nebudú postačujúce alebo prevod nebude možné na ich základe vykonať z nejakého iného dôvodu, vydavateľ uloží dostupnú odmenu za vybraté e-peniaze do zodpovednej úschovy, kým mu používateľ neposkytne údaje potrebné na platbu prevodom. Zodpovedná úschova sa zabezpečí bez povinnosti uhradiť úrok. Vydavateľ bude oprávnený účtovať za úschovu poplatok uvedený v zozname podmienok.

21.13. Vydavateľ počas vyúčtovania zaplatí používateľovi odmenu za vybraté e-peniaze bankovým prevodom na platobný účet, ktorý používateľ uvedie.

22. Outsourcing distribúcia elektronických peňazí

22.1. Vydavateľ týmto informuje používateľa, že na vykonanie určitých činností využíva služby tretích poskytovateľov služieb na základe outsourcingu, a to vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Ich aktuálny zoznam bude zverejnený na webovej lokalite vydavateľa.

22.2. Vydavateľ týmto informuje používateľa, že počas poskytovania služby sa budú využívať služby distribútorov elektronických peňazí.

23. Uplatnenie práv a riešenie sporov

23.1. Zmluvné strany sa budú snažiť riešiť spory, ktoré medzi nimi vzniknú, priateľským spôsobom prostredníctvom rokovaní a ak to nebude možné, môžu sa obrátiť na príslušný súd. Dohľad nad vydavateľom vykonáva Maďarská národná banka (H-1013 Budapešť, Krisztina krt. 39.) a Maďarský úrad pre hospodársku súťaž (H-1054 Budapešť, Alkotmány utca 5.).

23.2. V prípade sporov súvisiacich s uzatvorením zmluvy, jej lehotou, právnymi následkami a výpoveďou alebo s jej porušením a právnymi následkami porušenia sa používatelia, ktorí sú spotrebitelia, môžu obrátiť na Maďarskú finančnú arbitrážnu komisiu.

23.3. Ak si vydavateľ nebude uplatňovať niektoré zo svojich práv, ktoré má na základe zmluvy alebo podľa zákona, alebo sa s ich uplatnením omešká alebo si ich uplatní len čiastočne, nebude to znamenať, že sa takýchto práv zriekol. Práva, ktoré vydavateľovi poskytuje táto zmluva, sú dodatkom ku všetkým právam, ktoré má podľa zákona.

23.4. V súvislosti s vydavateľom neexistuje žiadny záručný fond, z ktorého môže vydavateľ čerpať.

24. Uplatniteľné právo

24.1. V súlade s odstavcom 2.2 sa zmluva a tieto všeobecné podmienky riadia a zhotovujú na základe maďarských právnych predpisov.

25. Oddeliteľnosť

25.1. Ak sú niektoré z ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné alebo sa takými stanú, platnosť alebo vykonateľnosť ostatných podmienok to neovplyvní ani neobmedzí.